• Аналіз наукової парадигми історичного процесу, її ґенези в різних суспільствах у межах часово-просторового поля дослідження. Розгляд міфологічних уявлень щодо історії людства. Сакральна мотивація історичного процесу у християнстві й мусульманстві.

  автореферат (200,2 K)
 • Наскрізний аналіз різних типів середньовічного історизму по часово-просторовій сітці. Дослідження ґенези середньовічної парадигми історичного процесу та особливості її конкретно-історичного втілення. Варіанти періодизаційних схем історичного процесу.

  автореферат (117,3 K)
 • Модель ґенези негативних психічних станів у молодшому шкільному віці, детермінанти та динаміку їхнього розвитку у залежності від індивідуально-типологічних властивостей особистості. Критерії диференціації негативних психічних станів особистості.

  автореферат (82,4 K)
 • Рівень впливу елітоґенезу політичних еліт на становлення інститутів демократії в українському суспільстві. Опис та обґрунтування соціальних процесів, які забезпечують функціонування політичної еліти й зумовлюють її специфіку та функціональні особливості.

  автореферат (57,3 K)
 • Роль та місце інформації в світі. Комплексний теоретичний аналіз різногалузевих концепцій щодо поняття "інформаційна війна". Розробка підходів до розуміння сутності явища, формування синтетичного та інтегративного визначення досліджуваного феномену.

  статья (26,7 K)
 • Авторське визначення адміністративної діяльності у сфері державної митної справи. Адміністративна діяльність як діяльність органів державної влади, спрямована на забезпечення охорони прав, громадського порядку та безпеки, попередження правопорушень.

  статья (42,7 K)
 • Історичні витоки формування методів розслідування посягань на цнотливість у стародавньому праві. Ознаки зґвалтування по іноземному законодавству XIX-XX ст. Умови настання кримінального покарання за розглядаемий вид злочину в період Київської Русі.

  реферат (33,2 K)
 • Дослідження ґенези та особливостей розвитку жанру оди в українській літературі XVI-XX століття. Розгляд дискусійних питань теорії оди: проблеми дефініції одичного жанру в українському літературознавстві, його кореляції з іншими жанрами похвальної лірики.

  автореферат (62,0 K)
 • Специфіка гносеологічних засад і соціокультурні детермінанти процесу становлення ідеї науковості гуманітарного знання. Особливості і характеристика трансформації основних епістемних критеріїв науковості в структурі гуманітарного пізнання та знання.

  автореферат (44,0 K)
 • Розгляд зародження та становлення гуманітарного ідеалу науковості в умовах інтегративних процесів. Філософських погляд на природу людини. Суспільствознавчо-аналітична характеристика гуманітаризації. Актуальність формування наукової раціональності.

  автореферат (31,5 K)
 • Умови становлення ранньодержавних інститутів влади Давньої Русі. Місце віча, князя і ін. державних владних інституцій у структурі державної самоорганізації Русі. Тенденції трансформації звичаєвих правових норм та їх систематизація в "Руській Правді".

  автореферат (44,0 K)
 • Аналіз причин та процесу виникнення гетьманства в Україні. Визначення ролі шляхти у процесі формування організаційних структур козацтва через дослідження станового походження гетьманів XVІ – середини XVII ст. Висвітлення зовнішньої діяльності гетьманів.

  автореферат (46,9 K)
 • Перші ґрунтовні дослідження з історичної фонетики української мови. Погляди науковців ХХ ст. на походження української мови, погляди О. Шахматова, Кримського, Бузука на періоди розвитку мови. Новаторський погляд на походження української мови Царука.

  курсовая работа (62,3 K)
 • Опис структурно-семантичних особливостей ґенітивних речень, визначення їх лінгвістичного статусу та місця в синтаксичній системі української мови. Принципи класифікації й структурні типи та семантико-синтаксичні моделі ґенітивно-квантитативних речень.

  автореферат (53,7 K)
 • Формування в учнів поняття "ґрунт" та уявлень про перегній і склад ґрунту. Узагальнення спостережень за змінами в природі. Актуалізація знань, умінь, навичок учнів. Створення проблемної ситуації на основі демонстрації ілюстрації на уроці природознавства.

  конспект урока (27,9 K)
 • Теорія ґрунтоутворення в заплавах малих та середніх річок Північно-Західного Причорномор’я. Закономірності прояву і особливості функціонування елементарних ґрунтових і ландшафтно-геохімічних процесів, що визначають диференціацію ґрунтового покриву.

  автореферат (72,7 K)
 • Ґрунт як тонкий поверхневий пухкий шар земної кори, що утворився внаслідок тривалої взаємодії рослинності, тваринного світу, мікроорганізмів, гірських порід, сонячного тепла і води. Етапи дослідження його властивостей та різновидів. Фактори формування.

  реферат (70,3 K)
 • Ґрунт як придатний для життя рослин верхній шар земної кори, етапи та особливості його формування, необхідні умови та оцінка складу. Характеристика ґрунтів Шевченківщини, їх класифікація та типи, можливості та напрямки господарчого застосування.

  реферат (27,5 K)
 • Типологiчнi особливостi покриву в зонi Полiсся. Визначення спорiдненнiстi зонального грунтоутворення на лесових i крейдяно-мергельних породах. Утворення дерново-пiдзолистих глейових горизонтiв. Спiввiдношення валових хiмiчних елементiв у гумусi.

  автореферат (35,1 K)
 • Знайдення 218 видів водоростей у лісових ґрунтах Українських Карпат. Проведення таксономічного та географічного аналізу ґрунтової альгофлори регіону. Вплив висоти над рівнем моря на розподіл водоростей у грунтах. Складання описів місцевих популяцій.

  автореферат (38,0 K)