• Поява та еволюція грошей. Епоха паперових грошей, що розвиваються на кредитній основі. Валютний курс як економічна категорія, що являє собою ціну грошової одиниці країни, виражену в грошових одиницях інших країн. Показники інфляції, причини її виникнення.

  контрольная работа (22,8 K)
 • Процес поступового відбору окремих товарів чи особливих штучних форм, найбільш придатних виконувати функції грошей у певних ринкових умовах. Напрями еволюції металевих грошей. Причини та наслідки повної демонетизації золота. Розвиток нових форм грошей.

  реферат (58,2 K)
 • Розкриття суті і функцій грошей, їх походження і розвиток, основні концепції грошей. Дослідження проблем розвитку грошових відносин, як у світовій теорії і практиці, так і у вітчизняній. Нові форми грошей в сучасних економічних умовах в Україні.

  курсовая работа (47,4 K)
 • Поява грошей як результат розвитку товарного обігу. Сутність, функції та якісні властивості грошей. Еволюція грошей і грошових систем у ХХ столітті. Роль сучасних грошей у розвитку економіки. Особливості становлення та розвитку грошової системи України.

  курсовая работа (140,0 K)
 • Виникнення перших грошей та загальна характеристика грошової системи. Еволюція грошових систем, демонетизація золота як основа докорінної якісної зміни грошових систем у сучасному світі. Етапи формування грошової системи та її сучасного стан в Україні.

  курсовая работа (312,1 K)
 • Виникнення перших грошей. Загальна характеристика грошової системи. Еволюція грошових систем та видів грошей. Демонетизація золота, як основа докорінної якісної зміни грошових систем у сучасному світі. Огляд етапів формування грошової системи України.

  курсовая работа (310,0 K)
 • Висвітлення розпаду органічної цілісності відродженського світовідчування і поляризації напрямків бароко і класицизму. Трансформація художніх смаків і потреб, що пов’язана з об’єктивним загальним процесом поступового розкладу ренесансного гуманізму.

  статья (25,5 K)
 • Особливості новаторської наративної стратегії роману, роль ретроспекції у ньому. Оригінальність і важливість часопросторової поетики, взаємодія зображеного простору і типажу. Символіко-етична проекція поетики роману, його новаторство і світовий резонанс.

  автореферат (44,1 K)
 • Дослідження проблеми в англійському, українському, російському й польському літературознавстві. Процес кристалізації ґотичної поетики в жанрове утворення в англійській літературі. Теорії співіснування, конфронтації та синтезу ґотики, бароко і романтизму.

  автореферат (46,6 K)
 • Сфера державного кредитування та розвиток кредитних відносин. Економічний розвиток країни, фінансування виробничих програм та технічна реконструкція діючих потужностей. Міжнародний валютний фонд. Характеристика формування ринку державних цінних паперів.

  доклад (22,7 K)
 • Дослідження теоретико-правових проблем державної влади в умовах еволюції сучасної державності в Україні. Здійснення аналізу сучасної державності як феномена, юридичної категорії та її соціально-політичні реалії. Взаємодії між людиною та державною владою.

  автореферат (67,1 K)
 • Еволюційні зміни розвитку Державної ради (1905-1917 рр.): в устрої, повноваженнях, комплектуванні особовим складом, функціонуванні, політичному представництві, фракційних об'єднаннях та їх програмних настановах, практичних спробах реалізації останніх.

  дипломная работа (51,5 K)
 • Утворення Київської Русі як тривалий і складний процес політичної консолідації східних слов’ян, що звершився наприкінці IX ст. Об’єднання двох величезних слов’янських політичних центрів – Київський і Новгородський. Розбудова Давньоруської держави.

  статья (20,2 K)
 • Вивчення питань становлення найму як зобов'язального консенсуального договору в Давньому Римі. Аналіз форм найму в іus civile та іus gentium в різні історичні періоди. Проблематика формалізму в римському праві та практичний характер римського права.

  статья (761,3 K)
 • Дослідження етномовних процесів в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Здійснення аналізу змін чисельності, етнічного складу та мовної структури населення, як у цілому в Україні, так і за окремими регіонами та областями. Рівень мовної асиміляції.

  автореферат (60,6 K)
 • Вплив і взаємодія психоаналізу й фемінізму в етнопсихологічній концепції особистості у творчості П. Загребельного, особливості моделювання ним образів національних героїв та їх ментальних спонукань. Національні домінанти й універсальні парадигми.

  автореферат (51,6 K)
 • Виявлення особливостей жіночого спортивного одягу та тенденцій його формування. Аналіз впливу на його розвиток стереотипів щодо соціальної ролі жінки. Вивчення еволюційних змін жіночого одягу у гольфі, їзді верхи, плаванні, тенісі, фігурному катанні.

  статья (393,3 K)
 • Встановлення закономірностей і особливостей мовної еволюції, що виявляються у структурі й функціонуванні категорії звертання і засобів його вираження в індоєвропейських мовах. Визначення формальних і семантичних критеріїв у плані діахронії і синхронії.

  автореферат (70,1 K)
 • Особливості та значення звичаєвого права у розвитку суспільства та складення державності у східних слов’ян. Нормативний характер племінних звичаїв антів і склавінів у VІ–VІІ ст. Місце звичаєвого елементу в системі злочинів і покарань "Руської Правди".

  автореферат (42,2 K)
 • Спадковість правових традицій східних слов’ян, перетворення звичаю нормативного характеру на звичаєве право Руської держави. Виникнення права у східних слов’ян до масової появи на їх землях норманів, його еволюція від звичаю до кодифікованих норм.

  автореферат (37,5 K)