• Аналіз євангелізаційної та соціальної роботи християн віри євангельської. Дослідження ролі служінь як факторів, що допомагають п’ятидесятницьким церквам у становленні в українському суспільстві. Планування стратегії розвитку церкви п’ятидесятників.

  статья (229,4 K)
 • Аналіз, сутність фрагментів євангельських текстів, характеристика та особливості спілкування Ісуса зі своїми учнями й іншими співбесідниками. Опис зради Іуди та ніч у Гефсиманському саду. Проявлення ініціативи, вільного вибору євангельськими персонажами.

  статья (56,2 K)
 • Вивчення проблеми педагогіки у сфері життєвих компетенцій молоді. Розгляд духовних та мирських аспектів пошуку щастя молодим поколінням. Євангельські принципи вдосконалення земного життя. Залучення духовно-моральних цінностей до освітнього процесу.

  статья (316,3 K)
 • Формування та еволюція світоглядних та естетичних позицій Є.Маланюка. Основні етапи творчої еволюції письменника з їх ідейно-стильовими домінантами. Етапи національного самоусвідомлення. Сутність історіософської концепції творчості видатного письменника.

  автореферат (66,6 K)
 • Дослідження воєнно-комуністичного наступу 30-х років та крайньої ідеологізації усіх сфер життя суспільства. Біографія Євгена Павловича Плужника - українського поета, драматурга, перекладача зі східної Слобожанщини, аналіз основних мотивів його п'єс.

  доклад (16,8 K)
 • Об’єктивно-історична характеристика сьогоденним європейським векторам зовнішньої політики Росії та України. Аналіз фрагментів сучасної глобальної міжнародно-політичної системи. Визначення євроінтеграційних амбіцій країн, змащених політичними барвниками.

  статья (306,1 K)
 • Неоімперський проект Євразійського об’єднання і основні аспекти створення Митного союзу. Дослідження особливостей інтеграційної політики РФ та інших потенційних країн-учасниць. Виникнення єдиної економічної системи із функціонуванням спільної валюти.

  статья (119,8 K)
 • Дослідження єврейської національної меншини в Донбасі у ХХ ст. Аналіз динаміки чисельності єврейського населення в регіоні, його розміщення, розгляд процесів урбанізації та асиміляції. Тенденції і зміни в соціально-економічному становищі євреїв.

  автореферат (99,7 K)
 • Соціально-економічний та політико-етнокультурний аспекти життя євреїв України в роки нової економічної політики. Розвиток інститутів єврейської громади. Політика органів державної влади, громадських та господарських органів щодо єврейського питання.

  автореферат (107,5 K)
 • Головні фактори на шляху інтеграції України в Європу. Проблеми освіти в різні періоди історії, їх дослідження. Наслідки приєднанням Волині до Російської імперії. Роль єврейської громади в створенні навчальних закладів та порядок отримання освіти.

  статья (27,1 K)
 • Аналіз етнополітичного середовища, в якому відбувався розвиток єврейської громади. Визначення чинників, які впливали на формування пріоритетів політики Російської імперії щодо єврейства на українських землях. Огляд ресурсного потенціалу громади.

  автореферат (57,0 K)
 • Комплексне дослідження діяльності Товариства по землеоблаштуванню єврейських трудящих України і державних структур по здійсненню політичних та соціокультурних перетворень. Особливості проведення колективізації єврейських переселенських колективів.

  автореферат (47,9 K)
 • Дослідження правового становища єврейського населення у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Відзначення дискримінаційної політики царського уряду щодо місця проживання, пересування та занять окремими видами діяльності. Аналіз демографічних процесів.

  автореферат (47,1 K)
 • Характеристика та особливості соціального, економічного, культурного життя єврейського населення Лівобережної України у ХІХ–ХХ ст. Професійна та господарська діяльність євреїв, демографічні та міграційні процеси. Етнодуховне життя єврейського загалу.

  автореферат (54,2 K)
 • Динаміка чисельності та географія розселення євреїв у Південно-Східній Україні. Структура зайнятості єврейського населення реґіону. Роль євреїв у господарському освоєнні Південно-Східної України. Особливості громадського життя та побуту євреїв реґіону.

  автореферат (61,6 K)
 • Встановлення передумов виникнення єврейських кредитних товариств на теренах України. Оцінка перспектив відновлення єврейської кредитної кооперації як засобу вирішення єврейською громадою сучасної України задач свого соціального і культурного розвитку.

  автореферат (50,0 K)
 • Розвиток грошової кооперації, її роль в політичному та соціально-культурному житті єврейської громади. Вплив етнічної психології та культури на характер кооперативної діяльності. Аналіз мотивів фінансової закордонної допомоги єврейському общинному руху.

  автореферат (43,1 K)
 • Дослідження подій 1919 року в УНР, пов’язаних з єврейськими погромами в добу Української революції. Обґрунтування підходів до оцінки загальної ситуації, яка посприяла боротьбі з антиєврейськими акціями; роль С. Петлюри, заперечення штучних стереотипів.

  статья (61,1 K)
 • Методологічні засади і джерельна база дослідження єврейських політичних партій. Стан та еволюція єврейського політичного руху 1920-х років. Інституційний вимір єврейського політичного руху. Практика державної політики щодо єврейських політичних об’єднань.

  автореферат (41,8 K)
 • Дослідження сутності валютного ринку та його основних характеристик. Визначення передумов переходу євро на рівень міжнародної резервної валюти. Аналіз ролі інтеграції європейських країн у забезпеченні оптимального валютного простору та стійкості євро.

  курсовая работа (93,2 K)