• Неординарний принцип здійснення безперервного хореографічного навчання у Міжнародному слов’янському університеті, що передбачає узгоджену підготовчу, початкову, середню та вищу фахову хореографічну освіту. Підвищення ефективності навчального процесу.

  статья (20,1 K)
 • Видання національних біографічних словників як частина відродження та розвитку національної культури. Науковий та суспільний інтерес до вивчення історії і культури України. Створення комп’ютерної бази даних "Національна біографістика", її завдання.

  статья (25,8 K)
 • Умови для міжпредметних зв’язків фізики з іншими дисциплінами у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації технічного профілю. Профільна диференціація в умовах навчання в технічному коледжі. Курс фізики в циклі загальноосвітніх дисциплін.

  статья (347,6 K)
 • Дослідження питання практичної підготовки фахівців-медиків в Івано-Франківському національному медичному університеті. Розгляд алгоритму виконання практичних навичок під час занять, а також самостійної позааудиторної роботи, підготовки до атестації.

  статья (307,1 K)
 • Розвиток ідеї та етапи розробки атласу автотуриста "Санкт-Петербург-Витебск-Одесса". Принципи проектування атласу, його редакційна й технологічна підготовка, розроблення художнього й шрифтового оформлення, написання текстів під керівництвом редакції.

  статья (459,7 K)
 • Створення умов для засвоєння студентами педагогічного знання та для розвитку в учителів творчої активності. Визначення особливої ролі вчителя у формуванні підростаючого покоління. Вимоги до морально-вольових та професійно-педагогічних якостей педагога.

  статья (277,3 K)
 • Дослідження історії формування єврейської громади Харкова наприкінці XIX–на початку XX ст. та модернізації її інститутів. Співвідношення між політикою, що декларувалась центром по відношенню до євреїв та її втілення у життєвих реаліях губернського міста.

  статья (152,0 K)
 • Історія української вищої освіти та окремих галузей науки, які розвивалися у стінах Імператорського університету Св. Володимира. Появи англійської мови у вищих навчальних закладах царської Росії. Розвиток мовної і культурної толерантністі у студентів.

  статья (171,8 K)
 • Актуальність проблеми захисту інформації та її зв’язок з різноманітними сферами людської діяльності. Історія виникнення криптографії та криптоаналізу, способи шифрування давніх цивілізацій. Роль католицької церкви у розробці та вдосконаленні шифрів.

  статья (283,1 K)
 • Історія початку масового впровадження електричних трамваїв, їх головні переваги для населення. Адміністративні центри губерній: завдання та структура. Процес формування трамвайних господарств та проблематика його реконструкції на початку XX ст.

  статья (18,0 K)
 • Перебудування природних ландшафтів та формування антропогенних комплексів та систем. Історія природокористування в Україні та ландшафтно-екологічний аналіз. Місто Умань, його історичне минуле та архітектура. Створення дендрологічного парку "Софіївка".

  реферат (29,2 K)
 • Огляд української народної творчості: козацькі думи, обрядові й історичні пісні; церковна музика. Поява багатоголосного співу (Бортнянський). Світська музична культура. Особливість творчості основоположника української класичної музики Миколи Лисенка.

  доклад (13,2 K)
 • Публіцистична діяльність чиновника високого рангу Володимира Івановича Даля в Оренбурзькому краї, співробітництво з періодичними виданнями Санкт-Петербурга, Москви, інших міст Росії. Уральські козачі пісні, записані В. Далем та зібрання народних казок.

  статья (23,5 K)
 • Характеристика "Схеми народної освіти" впроваджуваної першим наркомом освіти УСРР Григорієм Гриньком та порівняння із сучасним принципом ступневості в підготовці фахівців. Процес комплектування бібліотек книжками та підготовки учительських кадрів.

  статья (15,0 K)
 • Розвиток гідрометричного приладобудування. Раціональне використання природних ресурсів. Проектування водогосподарчих, транспортних, промислових, сільськогосподарських та інших об’єктів. Вивчення властивостей води, процесами, що протікають в річках.

  статья (236,4 K)
 • Висвітлення історії створення міжнародних планових мов як соціально-культурного, інтерлінгвістичного феномену. Ідея створення нейтральної штучної мови. Огляд заснування та розвитку найбільш відомих її видів, які залишили помітний слід в лінгвістиці.

  статья (273,3 K)
 • Еволюція проектування бойової техніки у Росії. Історичні корені появи та розвитку танкобудування за період з 1874 року по 1941 рік, його роль у створенні необхідних умов для ефективного функціонування виробництва та комплексного розвитку його галузей.

  статья (493,1 K)
 • Перші поселенці в землях Канади. Дослідження узбережжя Канади Д. да Веррацано. Перша постійна колонія на канадській землі. Особливості суперництва між Англією і Францією у 1670 рр. Початок війни за незалежність. Співдружність між Канадою і Великобратнією.

  презентация (3,5 M)
 • Монастирі та чернецтво Чигиринщини як унікальний соціокультурний феномен України. Історія розвитку православних монастирів Київської єпархії як осередків християнської духовності, культурноосвітньої діяльності та соціально-економічного життя Подніпров’я.

  статья (20,8 K)
 • Значення ювілеїв у справі поширення й наукового вивчення "Енеїди", як і всієї творчості І.П. Котляревського. Культурний феномен п'єси в добу соціального безправ’я і масової неписьменності. Актуальність теми, живучість її образів за радянського часу.

  статья (311,5 K)