• Определение формы ушной раковины, ее размеров, наличия или отсутствия деформации при наружном осмотре уха. Определение проходимости слуховых труб. Методики речевого исследования слуха. Изучение форм лабиринтита по происхождению и по распространению.

  презентация (3,4 M)
 • Абіотичні умови функціонування екосистем поверхневих вод. Дослідження гідродинамічних і гідрофізичних процесів і явищ, що визначають умови функціонування водних організмів. Розробка екологічних вимог до правил експлуатації каскадних водосховищ України.

  контрольная работа (26,7 K)
 • Дослідження ефективності імуноферментного аналізу із порівнянням тест-систем виробників Росії, США, Німеччини для діагностики кліщового енцефаліту та верифікації діагнозу іксодового кліщового бореліозу. Визначення доцільності їх використання в Україні.

  автореферат (114,0 K)
 • Оцінка діагностичної придатності імуно-ферментного аналізу тест-систем різних виробників для виявлення антитіл класів М і G та збудника іксодового кліщового бореліоза. Закономірності прихованого епідемічного поширення збудників кліщового енцефаліту.

  автореферат (99,0 K)
 • Дослідження аглютинації еритроцитів. Антиеритроцитарні антитіла IgM, що викликають аглютинацію еритроцитів. Обумовлене імунними механізмами руйнування клітин. Методи визначення імунодефіцитних захворювань. Загальні ознаки імунодефіцитних станів у тварин.

  методичка (796,2 K)
 • Проблема створення фізичної лабораторії у вищих навчальних закладах приватної форми власності. Вирішення цієї проблеми двома шляхами: підбір лабораторних робіт, що не вимагають складного дорогого обладнання, використанням віртуальної фізичної лабораторії.

  статья (318,1 K)
 • Исследование состояния эритроцитов и гемоглобина. Оценка анизоцитоза, синтез гемоглобина в эритрокариоците. Анализ функции эритроцитов в микроциркулярном русле. Компоненты лейкоцитарной формулы. Особенности гемограммы у детей: количество лейкоцитов.

  учебное пособие (1,4 M)
 • Общий анализ мочи и определение суточной протеинурии. Особенности исследование мочи на белок БЕНС-ДЖОНСА. Методы количественной оценки форменных элементов в моче и их морфологические особенности. Исследование крови и методы исследования функции почек.

  реферат (21,8 K)
 • Исследование материала на наличие вирусного антигена или нуклеиновых кислот. Прямая диагностика клинического материала. Преимущество метода ИФА. Серологическая диагностика, основанная на реакции антиген. Выделение вируса с последующей идентификацией.

  статья (16,4 K)
 • Причины и условия возникновения криптоспоридиоза - кишечного заболевания позвоночных животных. Условия его распространения. Механизм зарождения, развития и клинические проявления болезни, патоморфологические изменения. Патогенез и иммунитет больных.

  реферат (63,3 K)
 • Клинические классификации мочеполового трихомониаза в зависимости от длительности заболевания и интенсивности реакции организма на внедрение возбудителя. Характеристика методов для обнаружения Trihomonas Vaginalis. Преимущества теста In-pouch TV.

  статья (721,4 K)
 • Изменения в крови, моче и кале у больных раком тела и хвоста поджелудочной железы. Определение уровня опухолевых маркеров. Лабораторная диагностика рака мочевого пузыря и молочной железы. Объективность результатов цитологического исследования мочи.

  реферат (26,2 K)
 • Рожа свиней как инфекционная болезнь. Описание возбудителя и способов заражения. Диагностика рожи, способы лечения. Профилактические мероприятия. Лабораторные методы диагностики инфекции в условиях фермы. Документы, регламентирующие ход исследований.

  курсовая работа (41,6 K)
 • Понятие сахарного диабета и его диагностика. Лабораторная оценка гипофизарно-надпочечниковой системы. Нарушения гормональной регуляции и андрогенной функции репродуктивной системы. Преимущества новых разработок в эндокринологическом диагностировании.

  презентация (84,4 K)
 • Отбор проб жидкостей и твердых веществ. Конструкция и принцип работы механического пипетдозатора с переменным объемом. Анализ растворов с высокой концентрацией определяемого компонента. Проведение разделки проб: измельчение, перемешывание, сохранение.

  реферат (18,6 K)
 • Вивчення в лабораторних умовах можливості використання ультразвукових коливань для зниження в'язкості традиційного фотокомпозитного матеріалу в порівнянні з дією зовнішнього нагрівання. Вплив ультразвукових коливань на мікротвердість та стійкість.

  статья (113,4 K)
 • Визначення динамічної в'язкості рідини методом Стокса. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом відриву кільця. Визначення опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра. Дослідження резонансних характеристик коливального контуру.

  методичка (2,0 M)
 • Дослідження впливу агресивних складових бурового шламу. Аналіз сучасних методів утилізації бурових відходів. Способи спорудження, експлуатації, ліквідації шламових амбарів. Розробка способу гідроізоляції амбару грунтоцементним протифільтраційним екраном.

  статья (4,0 M)
 • Етапи та тенденції розвитку форм занять з педагогічних дисциплін у вітчизняній практиці. Місце і роль, провідні функції лабораторних занять з педагогіки у процесі підготовки вчителя. Види лабораторних занять, дидактичні умови ефективності їх застосування.

  автореферат (72,3 K)
 • Дослідження особливостей туберкульозу легень. Визначення динаміки перебігу захворювання залежно від поліморфізму CYP2E1 згідно з клітинним складом периферичної крові та біохімічними показниками крові. Аналіз ефективності лікування хворих на туберкульоз.

  статья (254,6 K)