• Рассмотрение видов иммунитета, общих механизмов защиты от инфекций и системы комплемента. Классификация факторов неспецифической защиты организма. Изучение особенностей иммунной системы и ее органов. Описание типов и видов антигенов, строения антител.

  презентация (234,9 K)
 • Вивчення хронічної форми експериментального Т-2 токсикозу тварин для встановлення патогенезу, пошуку засобів і методів його діагностики, лікування та профілактики. Розгляд змін крові, лейкограми та стану процесів обміну речовин у щурів, котів та поросят.

  автореферат (228,5 K)
 • Клінічний прояв Т-2 токсикозу щурів, котів і свиней. Вплив Т-2 токсину на гематологічні та біохімічні показники організму. Стан печінки, обміну оксиду азоту та циклічних нуклеотидів за Т-2 токсикозу поросят. Діагностика та лікування Т-2 токсикозу тварин.

  автореферат (153,4 K)
 • Изучение тяжелых комбинированных синдромов иммунодефицита и атипичного тяжелого комбинированного иммунодефицита. Изучение основных симтомов и вариантов синдромов, встречающихся при атаксии телеангиектазии. Изучение лимфопролиферативного заболевания.

  доклад (38,5 K)
 • Биография и среда формирования философии Т. Гоббса, анализ его взглядов на государство и естественные права человека. Краткий очерк жизни и личностного становления Дж. Локка, факторы, повлиявшие на формирование его идей. Сравнение идей Гоббса и Локка.

  контрольная работа (36,5 K)
 • Томас Гоббс - английский философ-материалист и литератор. Оксфордский университет и получение диплома. Теоретик политического абсолютизма. Политико-юридическая доктрина. Абсолютная власть государства, гарант мира и реализация естественных законов.

  контрольная работа (22,3 K)
 • Характеристика наиболее значимых интертекстем в творчестве Т. Кибирова и выявление специфики их авторской интерпретации. Рассмотрение индивидуальной стратегии самоопределения Т. Кибирова, анализ культурных и этических доминант в сознании автора.

  автореферат (189,4 K)
 • Изучение биографии и взглядов выдающегося английского гуманиста XVI в. - Томаса Мора. Характеристика его отношения к политике. Отражение политической мысли в произведении "История Ричарда IIІ". Образы власти: члены королевской семьи, советники короля.

  курсовая работа (45,7 K)
 • Розгляд рецепції постаті Тараса Шевченка у нарисі Д. Бузька та Гео Шкурупія "Старим Дніпром в останній раз" та романі "Чайка". Дослідження художньої та публіцистичної творчості Д. Бузька. Сучасний підхід до трактування мистецької спадщини Т. Шевченка.

  статья (351,5 K)
 • Розгляд особливостей функціонування зразків мови Т. Шевченка у чинних підручниках з української мови для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою викладання. Аналіз типів завдань і вправ, що містять фрагменти поетичної мови Шевченка.

  статья (378,9 K)
 • Шевченко як національний пророк, основні мотиви його творчості. Використання письменником євангельських образів, аналіз творів "Псалми Давидові", "Неофіти", "Ісаія. Глава 35". Шевченко - свідомий віруючий християнин, який дотримувався релігійних обрядів.

  реферат (56,5 K)
 • Роздуми поета про власне життя і долю України та поняття про філософську лірику. Ознайомлення з поетичними творами та обставини створення циклу віршів "В казематі", а також зміст, тема, та ідея поезій "Мені однаково, чи буду" та мотив його написання.

  конспект урока (492,1 K)
 • Коротка біографія Т.Г. Шевченка, українського письменника, художника, прозаїка та етнографа. Створення реалістичної жанрової картини художником в епоху кріпацтва. Історична композиція "Дари в Чигирині 1649 року", офорт "Судня рада" та їх характеристика.

  реферат (4,7 M)
 • Аналіз прижиттєвих критичних відгуків, рецензій на поетичні та художні твори Т. Шевченка, надруковані у газетній періодиці 1839-1861 рр. Характеристика газетних повідомлень по перші творчі успіхи Т. Шевченка як художника. Аналіз оцінки критикою "Кобзаря".

  статья (2,4 M)
 • Определение дoли стрaн тaмoжeннoгo сoюзa в oбщeм тoвaрooбoрoтe. Характеристика особенностей тaмoжeнного сoюза Бeлoруссии, Кaзaхстaнa и Рoссии, как фoрмы тoргoвo-экoнoмичeскoй интeгрaции. Ознакомление с основными принципами таможенного пространства.

  статья (28,5 K)
 • Cиcтeмний aнaлiз взaємoдiї людини з прирoдoю з пoзицiй пcиxoлoгiї, що мaє нa мeтi вcтaнoвлeння aдeквaтнocтi гeoгрaфiчниx тa вирoбничиx умoв прaцi рoбiтникa йoгo пcиxoфiзioлoгiчним мoжливocтям, a тaкoж вивчeння пoвeдiнки людини у змiнeниx умoвax icнувaння.

  статья (291,1 K)
 • Иccлeдoвaния нayки и тexники для oбoзнaчeния тexнoлoгичecкoгo и coциaльнoгo кoнтeкcтa нayки. Пoнятиe тexнoнayки c yчeтoм ypoвнeй: oпиcaтeльнo-aнaлитичecкого, дeкoнcтpyктивиcтcкого и вooбpaжаемого. Тexнoнaукa и технокультура в современном oбpaзoвaнии.

  реферат (32,1 K)
 • Сравнительная характеристика коллективных хозяйств и кооперативного фермерства. Сельское хозяйство как главное звeнo aгpoпpoмышлeннoгo кoмплeксa. Плoщaдь пaшни в России. Развитие животноводства, растениеводства, выращивание зерновых культур в РФ.

  реферат (66,5 K)
 • Life of the Celts: the first Celts in Wales, farmling, celtic family life, housing, welsh gold, fortification, language, religion, society, women. The role of Druids in celtic society. The celts at war. Celtic appearance and art. Welsh mythology.

  курсовая работа (88,8 K)
 • The factors and indicators that determine economic development. Crisis reasons of economy, the role of raising the price of oil in the process. Analysis of the relationship between energy consumption and economic growth indicators of its effectiveness.

  статья (457,2 K)