• Аналіз залежності ціноутворення на зерно на провідних біржах світу та спотовому ринку України. Дослідження причин низької ціни на кукурудзу та продовольчу пшеницю. Інструменти управління ціновими ризиками. Принципи валютного та ф'ючерсного регулювання.

  статья (2,7 M)
 • Створення та функціонування органів державної безпеки комуністичної доби та діяльність Ф. Дзержинського. Налагодження взаємовідносин між Всеросійською та Всеукраїнською надзвичайними комісіями у війні. Пропозиції щодо масових розстрілів та пограбування.

  реферат (32,5 K)
 • Пристрастие отца Ф. Достоевского к спиртным напиткам, его убийство крестьянами. Бесконечное чувство любви писателя к брату, жалости к матери и протест против тирании. Белинский и его признание в Достоевском талантливого и перспективного писателя.

  презентация (872,5 K)
 • Вивчення контактно-генетичних зв’язків і типологічних аналогій, паралелей та відмінностей між творчістю Достоєвського і представниками "Південної школи" американського роману Вільямом Фолкнером, Р.П. Уорреном, К. Маккалерсом, В. Стайроном та В. Персі.

  автореферат (42,5 K)
 • Активізація кращих сил української інтелігенції у боротьбі за розбудову національної культури. Діяльність вчених-гуманітаріїв у складних соціально-політичних умовах української революції, тоталітарного сталінського режиму, збереження вітчизняної спадщини.

  автореферат (45,7 K)
 • Головні етапи та особливість участі Ф. Ернста у процесі охорони пам’яток культури й музейному будівництві України. Дослідження чинників, що вплинули на ефективність його діяльності у складі відповідних пам’яткоохоронних і музейних закладів й установ.

  автореферат (42,8 K)
 • Аналіз окремих літературно-критичних та публіцистичних статей Федора Коваля, в яких він писав про поезію Т.Г. Шевченка та вплив його творчості на формування свідомості українського народу, а також популяризація творчості Т.Г. Шевченка на Заході.

  статья (370,3 K)
 • Исследование вклада выдающегося фольклориста В.Ф. Миллера в российскую науку. Особенности изучения Миллером осетинского языка и фольклора. Научный поиск Миллером связующего звена между славянским, индоевропейским и индоиранским фольклорными пластами.

  реферат (33,1 K)
 • Идея сверхчеловека и идея вечного возвращения в произведении Ф. Ницше "Так говорил Заратустра". Отличительные черты "высшего" человека. Значение вечного возвращения. Возвышения к сверхчеловеку как путь к самоопределению. Отношение Ницше к христианству.

  реферат (17,4 K)
 • Анализ краткой биографии Ф. Ницше, рассмотрение основных работ. Сущность понятия "ницшеанство". Форма изложения философских идей у Ницше как это афоризмы, мифы, проповеди, полемика, декларации. Знакомство с философскими взглядами немецкого мыслителя.

  курсовая работа (59,4 K)
 • Раскрытие содержания основополагающих элементов догматики христианства. Самобытное философское учение Фридриха Ницше и социальная основа идеологии фашизма. Основные этические принципы, справедливое устройство общества Ницше и отрицание христианства.

  реферат (29,7 K)
 • Рассмотрение биографии, жизненного пути и творчества Фридриха Ницше. Обсуждение правомерности мнения, что философские идеи национал-социализма заложили основу фашизма. Изучение понятий: сверхчеловек, раса, война, национализм, славянофобия и антисемитизм.

  контрольная работа (19,3 K)
 • Перехід від класичного мислення до некласичного як культурно-онтологічна основа ніцшеанської концепції людини. Пояснення концептуальних засад людини шляхом аналізу християнської і ніцшеанської антропології. Становлення конституїтивних аспектів Надлюдини.

  курсовая работа (89,3 K)
 • Изучение поведения организмов и принципов "оперантного обусловливания". Высокая плодовитость гиеновидных собак. Регулирование рождаемости собак, их образ жизни и поведение. Величина участка обитания отдельных семей. Типичный эксперимент Скиннера.

  доклад (19,8 K)
 • Дослідження специфіки та характеру творчої співдружності Ф. Сологуба та А. Чеботаревської. Аналіз внеску результатів їх спільної діяльності у розвиток російської літератури кінця XIX - початку XX ст. Вивчення основних ідейно-художніх особливостей творів.

  автореферат (47,5 K)
 • Дослідження, як у спільній творчості Ф. Сологуба та Ан. Чеботаревської формувалися і відобразилися основні принципи символістської естетики. Встановлення їхнього внеску у розвиток символістської драми. Характеристика феномену цієї творчої співдружності.

  автореферат (46,3 K)
 • Производительность как составная часть управления промышленным производством. Экономическая сущность производительности труда. Рационалистическая школа Ф. Тейлора. Анализ мотивационной деятельности предприятия и разработка путей ее совершенствования.

  курсовая работа (76,1 K)
 • Ф. Шопен вальс до-мінор, ноктюрн сі-бемоль мінор, концерт для фортепіано, прелюдія мі-мінор. Розвиток музичної пам’яті та кмітливість учнів. Формування вокально-хорові навички: робота над артикуляцією, звуковеденням. Виховування інтересу до музики.

  разработка урока (615,7 K)
 • Юношеские годы и семейная жизнь Федора Ивановича Тютчева, карьера дипломата. Роль женщин в жизни и творчестве поэта. Картины природы в лирике Ф.И. Тютчева. Петербургский период жизни поэта, его внутриполитические взгляды и общественные интересы.

  презентация (825,3 K)
 • Определение понятия композиции лирического стихотворения, как построения художественного материала. Ознакомление с биографией Ф.И. Тютчева. Рассмотрение основных композиционных приёмов в лирике писателя на примере стихотворений "Проблеск", "Видение".

  курсовая работа (49,4 K)