• Політика тоталітарного сталінського режиму як головна причина голодомору. Запровадження індустріалізації і колективізації сільського господарства. Головні дійові особи, які спровокували геноцид проти українського народу. Ізоляція голодуючих районів.

  доклад (17,3 K)
 • Держава як організація політичної влади, головний інститут політичної системи суспільства. Чим державна влада відрізняється від інших видів влади у суспільстві. Ознаки і функції держави. Які існують органи державної влади. Види влади та засоби її впливу.

  презентация (432,7 K)
 • Висловлювання видатних економістів про предмет свого дослідження та підходи до управління економікою. Альфред Маршалл про предмет економічної науки. Роль та завдання держави в економічному розвитку на думку Адама Сміта. Поведінкова економіка Д. Канемана.

  презентация (870,3 K)
 • Етика та мораль, особливості їх взаємозв’язку. Відмінність між мораллю та моральністю. Етика як філософська наука. Основні завдання науки етики: проблема подолання нинішньої методологічної кризи, проблема обґрунтування моральних норм та цінностей.

  реферат (45,9 K)
 • Джерела кальцію, його дія і властивості. Добова потреба в калії. Прояви надлишку калію. Надлишок магнію в організмі. Харчові джерела натрію. Функції фосфору в організмі людини. Добова потреба дорослої людини в залізі. У яких продуктах міститься сірка.

  презентация (998,6 K)
 • Підтримання енергетичного балансу Землі та підвищення температури Землі через парниковий ефект, що обумовлений викидами парникових газів. Людство перед загрозою глобальної екологічної кризи: зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу Землі.

  доклад (20,6 K)
 • Поняття права власності, під яким розуміють право особи на майно, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Види права власності. Право власності українського народу, приватної, державної, комунальної власності.

  презентация (435,6 K)
 • Вимоги, відповідність яким означає відповідність стандарту ISO 14001 ("Системи екологічного менеджменту - специфікація і керівництво з використання"). Використання програмних продуктів фірми "інтеграл" при побудові системи екологічного менеджменту.

  статья (15,5 K)
 • Різні наукові підходи до розуміння стресу. Послідовне розгляд особливостей стресового стану, динаміки його розвитку, а також впливу стресу на поведінку людини. Фізіологічні й біологічні стресори, їх дія. Фази і компоненти стресу, методи боротьби з ним.

  реферат (36,3 K)
 • Відкритість думки та спілкування, особиста свобода індивіда та поцінування головних прав та свобод людини як основа толерантності. Певний компроміс між тими принципами, на яких вибудовується сфера людини, її взаємини з оточуючими, зі світом у цілому.

  реферат (17,0 K)
 • Дослідження велетенських хмар газу і пилу, які тягнуться через галактики. Класифікація туманностей за видами. Методи їх вивчення. Розгляд темних, відбивних і планетарних туманностей. Аналіз тих, що створені ударними хвилями. Теорія еволюція зір.

  презентация (11,0 M)
 • Час як фундаментальна структура всесвіту, вимір, в якому відбувається послідовності подій. Нерозривний зв'язок простору і часу в загальній теорії відносності Ейнштейна. Експеримент щодо уповільнення ходи годинника на об'єкті, що швидко рухається.

  презентация (816,9 K)
 • Характеристика особливостей роботи з редактором презентацій PowerPoint. Запуск програми. Вибір способу створення слайдів. Введення текстів у слайд та їх редагування. Панелі команд та ефектів анімації. Режими впорядкування, приміток та перегляду слайдів.

  презентация (74,2 K)
 • Філософське поняття ролі людини на планеті Земля, зокрема, залежність людини від власних відносин із зовнішнім світом, матеріальна та нематеріальна залежність від законів природи. Можливі потреби щодо об'єктивної необхідності зміни поведінки людства.

  статья (403,6 K)
 • Популярність єзуїтських аптек у XVI-XVIІ століттях нашої ери. Короткі архівні відомості про діяльність Острозького єзуїтського колегіуму та його аптекарів. Відомі сучасники, що внесли значний внесок у розвиток фармацевтичної науки на практичній ниві.

  статья (273,4 K)
 • Окреслення змістових й формальних ознак жанру щоденника. Визначення його місця, ролі у літературному процесі ХІХ століття. Аналіз жанрових модифікацій, особливостей поетики, типологічних характеристик та стильових факторів щоденникової форми О. Дружиніна.

  автореферат (49,9 K)
 • Генезис і етапи розвитку щоденникового жанру в російській літературі доби життя й творчості Дружиніна. Дослідження жанрових дефініцій щоденника. Класифікація щоденникових текстів на основі домінуючої ознаки; місце Щоденника Дружиніна в цій системі.

  автореферат (49,8 K)
 • Характеристика європейської щоденникової традиції, її вплив на оригінальну творчість Т. Шевченка. Синтетичний аналіз Щоденника з погляду його генези та жанрової специфіки. Аналіз психологічної функції Щоденника, зв’язок фактографічного й белетристичного.

  автореферат (40,1 K)
 • Визначення жанрової природи письменницьких щоденників. Виокремлення місця щоденника серед інших жанрів сучасної документалістики. Розкриття специфіки вказаного виду письма через аналіз авторського самороз’яснення як елемента щоденникової цілості.

  автореферат (53,2 K)
 • Дослідження засад адміністративно-правового порядку провадження господарської діяльності в Україні на основі нормативно-правових актів, призначених регулювати відносини між державою і суб'єктами господарювання. Основні проблеми органів реєстрації.

  статья (230,7 K)