• Формирование Я-концепции ребенка в младшем школьном возрасте. Суждение о себе. Суждения родителей и их ожидания. Особенности Я-концепции в подростковом возрасте. Представления о своих способностях. Проявление обобщенности в процессе самоопределения.

  статья (51,0 K)
 • Личностные особенности руководителей, которые способствуют делегированию полномочий. Наличие связи между делегированием полномочий и эффективностью работы руководителей. Методика диагностики личности с помощью психогеометрического теста С. Деллингера.

  статья (128,5 K)
 • Теоретические аспекты исследования ценностных ориентаций в подростковом возрасте. Проблема самосознания и самоопределения, психологическая характеристика подростка. Эмпирическое исследование и анализ ценностей юношества по "Ценностному опроснику Шварца".

  курсовая работа (78,0 K)
 • Я-концепция и индивидуальное развитие в соответствии с теорией Э. Эриксона. Психологические особенности развития Я-концепции у старших подростков. Организация и методы исследования компонентов концепции, оценка эффективности реализации программы тренинга.

  дипломная работа (78,6 K)
 • Анализ унитарности и многоаспектности я–концепции, множественности и многомерности метаиндивидуального мира. Изучение эмпатии и психологической близости. Сказочные персонажи в метаиндивидуальном мире читателя. Формулирование исследовательской гипотезы.

  автореферат (273,8 K)
 • Я–концепция и межличностные отношения. Метаиндивидуальный мир: множественность и многомерность. Понятия эмпатии и психологической близости: история и современное состояние. Читатель и сказочные персонажи как сфера метаиндивидуального мира литературы.

  диссертация (1015,3 K)
 • Психологічні особливості структурування життєвого простору і часу. Розвиток Я-концепції як інтегральної характеристики особистості. Значення захисних психологічних механізмів та культурних факторів на поведінку людини. Засоби досягнення ідентичності.

  статья (248,8 K)
 • Изучение политического и социально-экономического развития Киевской Руси. Характеристика времени правления Я. Мудрого. Издательство "Русской Правды". Оценка предпосылок и становления феодальных отношений на Руси. Внешняя политика России в начале XX века.

  контрольная работа (43,1 K)
 • Детские и юношеские годы жизни Я.А. Коменского; его педагогическая деятельность. Дидактические принципы сознательности, активности, наглядности, систематичности знаний. Значение физических упражнений в обучении. Роль учителя в педагогическом процессе.

  реферат (33,9 K)
 • Обзор интересных фактов о яблоке как плоде, который употребляется в пищу, и символе, используемом в искусстве и науке: родина яблони; производство яблок в мире; закон всемирного тяготения Ньютона (падающие яблоки); яблоко как символ знания у алхимиков.

  презентация (2,6 M)
 • Особливості розвитку яблуневого квіткоїда і яблуневої плодожерки. Кількісна і якісна оцінка шкодочинності яблуневого квіткоїда і яблуневої плодожерки та їх вплив на урожай. Річний прогноз шкодочинності яблуневої плодожерки для східного лісостепу України.

  автореферат (44,8 K)
 • Характеристика видового складу довгоносиків і трубкокрутів. Особливості біології, екології та шкідливості яблуневого квіткоїда. Основний зміст місця знаходження жуків шкідників яблуні та визначення їх щільності під час літньої діапаузи та зимівлі.

  автореферат (70,4 K)
 • Теорія збудження і переносу нерівноважних носіїв струму в неідеальних гетеропереходах. Створення ефективних сенсорів оптичного і рентгенівського зображення нового типу. Виготовлення перетворювача сигналів оптичного зображення із внутрішнім посиленням.

  автореферат (429,6 K)
 • Обґрунтування актуальності досліджень напівпровідників в умовах сучасного розвитку фізики твердого тіла. Спектр можливостей, наданих кількісною теорією кінетичних ефектів для розуміння явища переносу в анізотропних діодах електропровідних речовин.

  автореферат (106,1 K)
 • Синтаксис як один із найважливіших стилетвірних засобів, який тісно пов'язаний зі змістом висловлення, жанром мовлення, його спрямуванням. Аналіз ознак і тенденцій розвитку мови української публіцистики. Розгляд стилістичних функцій неповних речень.

  автореферат (40,2 K)
 • Основні ознаки й тенденції розвитку мови української публіцистики. Структурні й семантичні особливості неповних речень, породжених еліпсисом. Функціонально-стилістичні можливості власне-неповних речень у газетному тексті. Творення експресивного ефекту.

  автореферат (41,2 K)
 • Створення на основі вивчення вічного образу Гамлета та його музичних репрезентацій цілісного системного уявлення про феномен музичного концепту в його взаємообумовленості з культурним і художнім концептами. Музикознавче дослідження творів С. Слонимського.

  автореферат (51,4 K)
 • Напрямки вивчення процесів формування тунельного струму в резонансно-тунельних діодах на основі AlGaAs/GaAs гетероструктур. Дослідження можливостей практичного застосування квантово-розмірних ефектів для застосування в опто- та мікроелектроніці.

  автореферат (91,0 K)
 • Представлення результатів дослідження фізичних процесів, що визначають електричні, оптичні і фотоелектричні характеристики тонкоплівкових діодних структур на основі телуриду кадмію. Дослідження механізмів переносу заряду в тонкоплівкових діодах Шотткі.

  автореферат (64,4 K)
 • Вивчення квантових ефектів в плівках телуриду свинцю і вісмуту, гетероструктурах PbTe/Bi, електрофізичних, гальваномагнітних та термоелектричних властивостей в залежності від товщини шарів методом термічного випаровування в вакуумі на підкладки з слюди.

  автореферат (68,1 K)