• Математичне моделювання руху заряджених частинок у плазмі стеларатора. Дрейфово-оптимізований стеларатор Helias. Проблема опису перенесення плазми у тороїдній пастці. Перехід від теорії іонізованого газу до дрейфової теорії високотемпературної плазми.

  автореферат (71,2 K)
 • Дослідження феномена збiльшення епiлiмнiону та перемiщання металiмнiону вглиб водойми в лiтнiй перiод та встановлення змiн питомої електропровiдностi i розподiлу концентрації неорганiчних iонiв в окремих шарах лiтньої термiчної стратифiкацiї води.

  автореферат (83,7 K)
 • Причини, наслідки і механізми явища інституційного ізоморфізму в демократичних трансформаціях постсоціалістичних держав. Прояви інституційного ізоморфізму на прикладах політичної культури та формування і реалізації політики охорони здоров'я в Україні.

  автореферат (29,6 K)
 • Використання У. Самчуком ремінісценцій з Біблії, зарубіжної літератури, переказів, біблійних образів, звернень до східної та вітчизняної філософії у епістолярних творах. Взаємовплив і трансформація тексту, що наслідується в кореспонденції У. Самчука.

  статья (143,6 K)
 • Обґрунтування місця творчості Івана Котляревського, в українській поезії до шевченківської доби. Характеристика традиційного окреслення й розуміння котляревщини. Розгляд семантики функцій даного явища в українській літературі середини ХІХ століття.

  реферат (29,9 K)
 • Сутність і фізичне обґрунтування явища люмінесценції, його головні характеристики. Схеми енергетичних рівнів іонів рідкісноземельних елементів. Відмінні особливості антистоксової люмінесценції, її роль і значення. Характерні властивості наночастинки.

  курсовая работа (416,9 K)
 • Явище миттєвого реагування функції серця та гемодинаміки на резонанс фундаментальної інформації у людини. Дослідження гемодинаміки тетраполярною грудною реографією в момент появи сенсорного резонансу. Ресурси психічної енергії Всесвіту для людства.

  контрольная работа (22,7 K)
 • Значення національного в становленні музичної поетики опери як результату взаємодії оперної форми і семантичних установок певного історичного типу культури. Провідні музично-композиційні прийоми опер Верді в контексті еволюції його оперного методу.

  автореферат (43,7 K)
 • Аналіз функціонально-стилістичних можливостей експресивного явища актуального членування речень. Граматична суть, причини вияву, інтонаційні особливості парцельованих структур. Критерії їх ідентифікації в тексті, принципи опису засобів їх організації.

  автореферат (28,5 K)
 • Педофілія як окремий випадок хвороби залежної поведінки. Дослідження патологічної залежності від сексу. Явище педофілії в сучасній медико-психологічній літературі. Вивчення психологічної характеристики педофіла. Види педофілії, причини виникнення.

  реферат (47,7 K)
 • Плеоназм в англійському синтаксисі. Основні види помилок, пов’язані із вживанням у тексті стилістичних зворотів мови з однозначними, семантично близькими чи синонімічними словами. Правила і стратегії граматично правильного втілення у речення думок автора.

  статья (124,2 K)
 • Синкретизм поезії та прози в українському письменстві XVII-XVIII ст., ґенези та форм існування явища. Причини, що спонукали авторів поєднувати поезію та прозу в межах одного тексту. Функції поетичних (прозових) вкраплень до прозових (поетичних) текстів.

  автореферат (34,2 K)
 • Характеристика символічних значень початкових кореневих приголосних фонестем німецької мови. Встановлення семантичних характеристик даних фонестем. Визначення залежності ступеня фонетичної умотивованості слова від його належності до різних розрядів.

  автореферат (42,5 K)
 • Понятие и общая характеристика билингвизма, закономерности его функционирования. Влияние двуязычия на развитие личности ребёнка. Приемы, способствующие активизации механизмов билингвизма. Прикладное значение двуязычия в обучении иностранным языкам.

  реферат (24,1 K)
 • Бюрократия как социальное образование, которое опирается на знание и применение законов, понимание функций и задач институтов власти. Специфика бюрократической системы в СССР. Ее роль в сохранении социально-культурного облика различных групп населения.

  статья (25,1 K)
 • Сущность, факторы, природа глобализации, ее движущие силы и последствия для мировой цивилизации. Специфика американской модели экономики. Потенциальный результат продвижения глобальной конкуренции. Основные элементы капиталистической мировой экономики.

  реферат (32,4 K)
 • Ознакомление с результатами проявления заверта трала - повреждения тралов и их оснастки. Рассмотрение особенностей конструкции и назначения распорных траловых досок. Определение и анализ условий, при которых возникает явление авторотации траловых досок.

  статья (204,0 K)
 • Импринтинг как запечатлевание в памяти детей окружающей действительности. Возрастная последовательность формирования условных рефлексов. Основные закономерности, формы и примеры проявления импринтинга. Связь прочности запечатления с силой эмоций.

  реферат (23,6 K)
 • Анализ социально-экономических последствий инфляции для экономической безопасности страны. Исследование причин и сущности процесса обесценения денег. Классификация инфляционных процессов на потребительском рынке в различных экономических ученьях.

  курсовая работа (79,6 K)
 • Инфляция спроса и предложения: понятие, последствия и механизмы управления. Устойчивый и продолжительный рост общего уровня цен в стране. Регулирование нормы процента и воздействие через нее на инвестиционный спрос. Изучение вариантов покрытия дефицита.

  реферат (58,5 K)