Народногосподарське значення виробництва овочiв вiдкритого i закритого грунту

Розвиток овочівництва та сегменти ринків овочів в Україні. Природно-кліматичні та економічні умови сільськогосподарського виробництва. Економічна ефективність овочівництва. Виробництво овочів відритого і закритого грунту. Динаміка виробництва овочів.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид магистерская работа
Язык украинский
Дата добавления 12.05.2009
Размер файла 125,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Щоб попередити негативні тенденції в розвитку ринку продуктів плодоовочевого підкомплексу, необхідно, передусім, посилити державне регулювання ринкових відносин, підвищити ефективність використання ресурсів, розширити державну допомогу господарствам. Держава може здійснювати регулювання ринку через забезпечення відповідних умов для поліпшення матеріально-технічної бази господарств, покращуючи податкову систему і систему інших аспектів регулювання ринку, - тому щоб посилити стимули і інвестування та розвиток НТП.

Цінова політика в овочевій галузі повинна здійснюватися на основі вільного ціноутворення разом із державним регулюванням - це гарантовані ціни, субсидії, цільове кредитування та страхування, податкові пільги, стимулювання експорту та обмеження імпорту і т.п. Основна її ціль - це забезпечення розширеного виробництва на основ підвищення продуктивності праці та підвищення якості продукції, перш за все за рахунок більш раціонального використання біологічного потенціалу культур та виробничого потенціалу господарств. Якщо держава буде надалі самовіддалятися від регулювання ринку (що зараз має місце), то подальший ріст на промислові товари, відповідне зменшення мінової вартості продукції овочівництва, скорочення ємності внутрішнього ринку через зниження покупної спроможності населення призведуть до ще більшого спаду виробництва та банкрутства господарств.

Ринок овочів в Україні в даний момент нерегульований і не передбачуваний. Частково це зумовлено тим, що перехід від планової економіки до ринкової не сприяє ефективному розвитку овочівництва.

Проблему круглорічного забезпечення населення України, а особливо жителів великих міст і промислових центрів овочевою продукцією неможливо вирішити без раціонального використання потужностей по їх зберіганню і товарній доробці на міських плодоовочевих базах і у торгово-закупівельних підприємствах.

В умовах різкого росту цін на енергетичні ресурси і матеріально-технічні засоби, а також при наявності труднощів із збутом продукції овочівництва можна передбачити, що на перехідний період збережеться тенденція до мінімізації об'ємів та асортименту її виробництва. По мірі розвитку ринкової економіки повинні здійснюватись значні технологічні І організаційні зміни в овочевій галузі. На перспективу потрібно віддати перевагу тим технологіям, які забезпечують енерго- та ресурсозбереження, зменшують затрати праці та втрати продукції, не забруднюють навколишнє середовище, підвищують родючість ґрунтів.

Сьогодні в Україні здійснюється комплекс міроприємств по створенню і розвитку оптових плодоовочевих ринків згідно із постановами Кабінету Міністрів України №997 від 9.06.1999 року „Про оптові продовольчі ринки", які формуються переважно на основі діючих плодоовочевих баз. Але, потрібно помітити, що система оптових плодоовочевих ринків в нашій державі створюється дуже низькими темпами. Таким чином, концепція ринку продуктів овочівництва базується, передусім, на врахування купівельної спроможності населення, а також на можливостях посилення вітчизняного сільськогосподарського виробництва, системи маркетингу, експортно-імпортних поставок та розширення державного регулювання ринкових відносин.

Рівень розвитку овочевого продуктового підкомплексу в кінцевому підсумку визначатиме можливості створення цільових регіональних ринків овочево продукції та відповідних сегментів у ньому з широкими можливостями обміну продукцією на внутрішньому ринку, на міжобласному рівні та розширення експорту. Особливості формування регіональних ринків овочевої продукції зумовлюються рядом чинників, насамперед, кількістю, густотою населення, питомою вагою міського і сільського населення в області чи регіоні і пов'язане з цим визначення потреби та обсягів виробництва овочів для міського та сільського населення з урахуванням можливих джерел їх надходження.

Ще одним важливим чинником розвитку регіональних ринку овочевої продукції є рівень розвитку овочівництва в окремих категоріях господарств, тобто у суспільному секторі, на присадибних ділянках населення, у фермерських господарствах і орендарями з урахуванням можливих обсягів вирощування овочів на колективних городах і дачних ділянках.

Особливу роль у формуванні регіональних ринків поряд з природними чинниками окремих територій відіграють кон'юнктура попиту на різні види овочевої продукції в межах регіонів і в масштабі держави та порівняльна ефективність вирощування окремих видів овочів у різних регіонах, тобто визначити, що вигідно вирощувати на місці, а що завозити з інших регіонів, якщо транспортні витрати не перевищуватимуть витрати на їх виробництво.

Отже, регіональні ринки овочів можуть бути обмежені певною територією на рівні певних областей і районів або їх груп з виділенням окремих сегментів ринку, в яких функціонують окремі цільові ринки певних видів овочів у світовому вигляді.

Таким чином, у південних областях виділились цільові ринки теплолюбних овочевих культур томатів, цибулі-ріпки, перцю, баклажанів, у лісостепових - ринку огірків та капусти, в польських - ринки коренеплодів (моркви і буряків столових). Тобто, в Україні функціонують регіональні ринки, які об'єднують певні території і формуються відповідними обсягами згідно із сегментами виробництва тієї чи іншої овочевої культури.

Для становлення ринку овочівництва необхідно здійснити такі заходи:

- налагодження вітчизняного виробництва засобів механізації для вирощування окремих овочевих культур;

- реконструкція та модернізація переробних підприємств та зміцнення їх літньо-технічної і сировинної бази;

- розвиток кооперування та інтеграції виробників товарних овочів і удосконалення системи взаємовідносин з переробними та торгівельно- розширення і наповнення його різноманітним асортиментом продукції овочівництва необхідно шляхом реформування АПК, відродити гармонічну дію переробка - реалізація - постачання - ремонт - будівництво - банківський кредит - наукове забезпечення - управління. [18, с. 26]

Овочевий ринок України повинен формуватися і розвиватися в нерозривному взаємозв'язку із створенням і зміцненням національного ринку продовольства та його інфраструктури.

РОЗДІЛ 2. Природно-кліматичні та економічні умови сільськогосподарського виробництва у підприємстві

2.1. Загальна характеристика господарства

Приватне Підприємство „Полісся” розташоване в північно-західній частині Волочиського району на віддалі -20 км. від районного центру.

Землекористування господарства має витягнуту форму. Відстань з північного заходу на південний схід становить -13 км.,а з північного сходу на південний захід -9 км.

Віддаль від найближчої залізничної станції м. Волочиськ - 22 км. Через землекористування господарства проходить асфальтна дорога державного значення, яка дає добрий зв'язок господарству з районним центром і залізничною станцією м. Волочиськ.

Сільськогосподарську продукцію підприємство поставляє на заготівельні та переробні пункти м. Волочиськ.

На території підприємства розміщено два населених пункти, а саме: с. Яхнівці і с. Лонки. Центром господарської діяльності є с. Яхнівці У 2000 році відбулося укрупнення господарства за рахунок з'єднання цих двох сіл. Утворилося Приватне підприємство „Полісся”.

Станом на 1.01.2003 року у підприємстві працює приблизно 80 робітників.

Територія підприємства знаходиться в умовах „теплого” Поділля західної лісостепової частини України.

Основною рисою зони є висока вологість клімату у порівнянні з іншими зонами лісостепу. Клімат помірно-континентальний і є оптимально сприятливий для розвитку овочівництва та вирощування усіх інших сільськогосподарських культур, що районуються в даній зоні. Опади переважають над випаровуванням, що характеризує позитивний баланс вологи у грунті.

Рельєф території господарства - водно-ерозійний, широко-хвилястий, сильно порізаний балочною системи.

Рельєф господарства має істотний вплив на формування ґрунтового покрову. Він у значній мірі обумовив різноманітність ґрунтового покрову, на основі матеріалів обстеження ґрунтів заданими агровиробничих властивостей.

За фактичним станом господарство багатогалузеве. Існує окремо рільнича бригада, овочева бригада, садівна бригада, держсортодільниця плодових і ягідних культур, молочно-товарна ферма за рільничою бригадою організаційно не закріплена.

У загальному чисельність працівників у підрозділах характеризується слідуючи ми даними:

Овочівництво також тісно пов'язане із молочним скотарством, оскільки галузь постачає овочівництво гноєм - цінним добривом і засобом обігріву захищеного грунту, а овочі використовуються у молочному скотарстві як корм худобі.

Аналіз виробничо-господарської діяльності господарства та ефективності використання основних засобів, ресурсів, робочої сили показує, що економічні підходи, які використовують сьогодні в управлінні господарством, вичерпали народногосподарський комплекс, нехтування дією економічних законів, відсутність зацікавленості в рості продуктивності праці обумовлюють необхідність реформування системи управління господарства „Полісся”.

Щоб охарактеризувати ПП „Полісся” на даному етапі розвитку розглянемо таблиці 2.1.1., 2.1.2. та 2.1.3., де показані основні економічні показники за 2001-2003 роки.

Таблиця 2.1.1.

Основні економічні показники за 2001 рік [7]

Показники

Од. виміру

2000р.

фактично

2001р.

+,-, до

прогноз

+,-, до

2001р.

прогноз

фактично

1

2

3

4

5

6

7

Валовий продукт (2000 р.)

В т.ч.

рослинництво

1

тис.грн

тис.грн

2

679

385

3

950

648

4

777

648

5

-173

-134

6

+98

+129

7

тваринництво

тис.грн

294

302

302

-39

-31

К-ть працівників в т.ч. у с/г виробництві

чол.

чол.

221

149

200

150

173

138

-27

-12

-48

-11

Продуктивність праці

Прибуток (+) Збиток (-)

Рентабельність

Фонд заробітної плати

Сер. місячна з/п 1 прац.

грн.

тис.грн

%

тис.грн

грн.

4557

-114

-14

319

120

6333

+10

1

350

145

5630

+67

+8,4

286

138

-703

+57

+7,4

-64

-7

+107

+181

+22,4

-33

+18

Таблиця 2.1.2

Основні економічні показники за 2002 рік [7]

Показники

Од. виміру

2001р.

фактично

2002р.

+,-, до

прогноз

+,-, до

2001р.

прогноз

фактично

Валовий продукт (2000р.)

в т.ч.

рослинництво

тваринництво

тис.грн

тис.грн

тис.грн

777

514

263

862

578

284

690

429

261

-172

-149

-23

-87

-85

-2

К-ть працівників в т.ч. у с/г виробництві

чол.

чол.

173

138

180

140

152

128

-28

-12

-21

-10

Продуктивність праці

Прибуток (+) Збиток (-)

Рентабельність

Фонд заробітної плати

Сер. місячна з/п 1 прац.

грн.

тис.грн

%

тис.грн

грн.

5630

+67

+8,4

286

138

6157

+70

+8,0

433

200

5390

+77

+8,0

398

218

-767

+7

-

-35

+18

-240

+10

-0,4

+112

+80

Таблиця 2.1.3

Основні економічні показники за 2003 рік [7]

Показники

Од. виміру

2002р.

фактично

2003р.

+,-, до

прогноз

+,-, до

2001р.

прогноз

фактично

Валовий продукт (2000р.)

в т.ч.

рослинництво

тваринництво

тис.грн

тис.грн

тис.грн

690

429

261

808

539,8

269,2

745,6

477,6

268,0

-62,4

-62,2

-0,2

+55,6

+48,6

+7

К-ть працівників в т.ч. у с/г виробництві

чол.

чол.

152

128

160

130

141

121

-19

-19

-11

-7

Продуктивність праці

Прибуток (+) Збиток (-)

Рентабельність

Фонд заробітної плати

Сер. Місячна з/п 1 прац.

грн.

тис.грн

%

тис.грн

грн.

5390

+77

+8,0

398

218

6215

+80

+8,4

480

218

6162

+78

+8,2

418

247

-53

-2

-0,2

-62

-3

+77,2

+1

+0,2

+20

+24

Як бачимо валовий продукт у 2001 році становив 777 тис. грн., а у 2003 році - 745,6 тис, грн., як бачимо валовий продукт скоротився на 31,4 тис. грн., аналогічно він знизився у рослинництві на 36,4 тис. грн., а зріс у тваринництві - на 5 тис. грн. Як бачимо розвиток тваринництва у даному господарстві дещо зрушився порівняно з 2002 роком.

Кількість працівників, як бачимо з табл. 2.1.1.-2.1.3. майже не змінилася. У 2000 році налічували 221 чол. У тому числі у с/г виробництві 149 чол., а у 2002 році 152 чол., відповідно у с/г виробництві 128 чол. Що на 68 чол. менше, ніж у 2000 році, а у с/г виробництві на 21 чол. А от продуктивність праці зросла порівняно із 2000 роком на 53,2 грн. Прибутки ПП „Полісся” у 2000 р. становили +67 тис. грн., а у 2002 р. - +71 тис. грн., що на 10 тис. грн. більше.

Рентабельність виробництва незначною мірою, але зменшилась, а от фонд заробітної плати зріс майже удвічі, порівняємо, у 2000 р. - 286 тис. грн., а у2002 р. - 418 тис. грн., що на 132 тис. грн. більше.

Середньомісячна зарплата теж зросла із 138 грн. у 2000 р. до 247 грн. у 2002 р.

Розглянемо виробництво продукції рослинництва у даному господарстві, яке показано у табл.. 2.1.4.

Таблиця 2.1.4

Виробництво продукції рослинництва [7]

Вид продукції

Фактично за 2001р.

Фактично за 2002р.

План на 2003р.

Пос. площа

Урожай-ність

Валовий збір

Пос. площа

Урожай-ність

Валовий збір

Пос. площа

Урожай-ність

Валовий збір

зернові

492га

21,5ц/га

10439ц

505га

24,7ц/га

12475ц

505га

28,5ц/га

14350ц

Цукрові буряки

70

229,6

16070

60

147,8

8870

70

220,0

15400

Картопля

5

126,0

630

5

95,8

479

5

120,0

600

Овочі в/г

6

46,7

280

5

111,6

558

2

142,0

710

Овочі в/г

2500м2

2,0кг/м2

49

2500м2

6,8кг/м2

169кг

2500м2

7,6м2

190кг

Продукти і ягоди

49

0,6

30

49

20,0

980

49

20,0

980

Кормові буряки

5

610,0

3050

10

150

1500

5

250,0

1250

Як бачимо, посівні площі не змінилися, а от урожайність зросла 3,2 ц/га, валовий збір відповідно 2036 ц. Посівні площі цукрового буряка зменшились порівняно із 2001 р. на 10га, зменшились також урожайність та валовий збір. Посівна площа картоплі залишилась незмінною, а от урожайність та валовий збір зменшились відповідно на 25,2 ц/га та 151 ц. Посівна площа овочів в/г зменшилась на 1 га, а от урожайність зросла на 64,9, а валовий збір зріс на 278 ц. Площа овочів закритого грунту залишається незмінною, а урожайність зросла на 4,8 кг/м2, а на 2003 р. планується їх урожайність підвищити ще на 1 кг/м2, а разом урожайність овочів закритого фунту на 2003 р.повинна становити 7,6 кг/га. Урожайність плодів і ягід теж зросла на 14 ц/га, а валовий збір на 950ц. Площу ж посівів кормового буряка збільшили удвічі, але у зв'язку із погодними умовами у 2002 році їх урожайність становила 150 ц/га, а у 2000 році 610 ц/га, отже урожайність зменшилась на 460 ц/га, зменшився також валовий збір на 1550 ц. У таблиці 2.1.5. показано рівень виконання плану виробництва продукції рослинництва за 2001-2003 рр.

Таблиця 2.1.5

Рівень виконання плану виробництва продукції рослинництва за 2001-2003 рр. [7]

Види продукції

2001 р.

2002 р.

2003 р.

План(ц)

Фактично(ц)

План (ц)

Фактично(ц)

План (ц)

Фактично(ц)

Зернові

16000

10548

14700

10439

14350

12475

Цукрові буряки

16100

15530

15000

16070

15400

8870

Картопля

1000

630

1000

630

600

479

Овочі в/г

1450

745

740

280

710

558

Овочі з/г

260

103

260

49

190

169

Плоди і ягоди

1000

800

1500

3050

1250

1500

Кормові буряки

15000

10500

18000

20000

13800

10280

Сіно

11000

17750

12800

9200

11200

20250

Сінаж

12

77

20

12

-

19

Силос

Насіння б/т

Як бачимо з цієї таблиці план з виробництва зерна не те що не перевиконується, але і не виконується, якщо у 2003 р. заплановано виробити 14350 ц зерна, то вироблено всього 12475 ц зерна. Не виконується план з виробництва цукрових буряків, картоплі, овочів відкритого грунту та овочів закритого грунту, виробництва сінажу. А перевиконується план із виробництва кормових буряків, якщо у 2003 р. заплановано їх виробити 1250 ц, а фактично вироблено 1500 ц, то план перевиконано на 450 ц. Перевиконано план також із виробництва насіння багаторічних трав, так на 2003 р. не заплановано було його виробництво, а вироблено 19 ц, також перевиконано план з виробництва сіна та силосу. Сіна вироблено у 2003 р. на 243 ц більше, ніж заплановано, а силосу вироблено у 2003 р. на 9050 більше, ніж заплановано.

Розглянемо виробництво продукції тваринництва у ПП „Полісся” , яке показано у табл. 2.1.6.

Таблиця 2.1.6.

Виробництво продукції тваринництва у ц за 2001- 2003рр. [7]

Види продукції

2001р.

2002р.

2003р.

План

Валовий збір

План

Валовий збір

План

Валовий збір

Молоко

3360

3380

3420

3442

3480

3500

Приріст ВРХ

570

414

540

469

500

465

Приріст свиней

230

185

220

161

190

170

Приплід ВРХ

162

169

141

148

132

162

Приплід свиней

350

357

350

397

350

378

Приплід звірів

622

185

140

151

180

190

Шкіри звірів

-

244 шт.

143 шт.

136 шт.

186 шт.

161 шт.

Як бачимо із таблиці у господарстві займаються не лише молочним скотарством, але й свинарством і звірівництвом. Як бачимо, порівняно із 2001р. у 2003 р. зросли лише такі показники як: виробництво молока на 120ц; приріст ВРХ на 51; приріст свине на 21; приплід звірів на 5, а виробництво шкір зменшилось у 2 рази, порівняно із 2001р. У 2003 р. перевищено план лише з виробництва молока та показника приплоду звірів. Це показує, що виробництво тваринницької продукції не використовує свої можливості на усі 100 відсотків. У таблиці 2.1.7. показано поголів'я тварин, які вирощують у даному господарстві.

Таблиця 2.1.7.

Поголів'я тварин за 2001-2003рр. [7]

Поголів'я

2001 р.

2002 р.

2003 р.

ВРХ всього

в т.ч. корови

свині всього

в т.ч. свиноматки

Звірі всього

В т.ч. корови

Чорнобурки

Песці

Коні

Бджолосім'ї (шт.)

540

120

314

69

149

-

64

85

11

61

512

120

346

63

146

-

64

85

11

61

537

120

446

63

96

-

20

76

11

62

Як бачимо з даної таблиці поголів'я ВРХ порівняно з 2001 р. зменшилось на 3 гол., поголів'я корів не змінилось, кількість голів свиней зросла на 132 гол., а свиноматок зменшилось на 6 гол. Значно зменшилось поголів'я звірів -на 53 гол., у т.ч. песців зменшилось на 9 гол., чорнобурок на 44 гол.; поголів'я коней протягом трьох останніх років залишилось незмінним, а бджолосімей стало в останній рік на 1 більше. Розглянемо продуктивність тварин у табл. 2.1.8.

Таблиця 2.1.8

Продуктивність тварин за 2001-2003 рр. [7]

Продуктивність

2001 р.

2002 р.

2003 р.

Сер. річний надій на корову, літр

Сер. добовий надій на корову, літр

Сер. добовий приріст ВРХ, грам

Сер. добовий приріст свиней, грам

Вихід телят на 100 маток гол.

100 корів

2817

7,7

362

210

96

88

2868

7,9

392

192

80

100

2917

8,0

385

181

87

100

Тут показано середньорічний надій на корову, який порівняно із 2001 р. збільшився на 100 літрів, середньодобовий збільшився лише на 0,3 л, а от вихід телят на сто маток зменшився на 9 гол.

У динаміці собівартості одиниці продукції відмічаються негативні тенденції. Собівартість основних видів сільськогосподарської продукції суттєво підвищилась, навіть за порівняно короткий проміжок часу - 1996-1999 роки. У 2000-2003 рр. рівень собівартості продукції порівняно із попереднім періодом стабільний. Дослідженнями встановлено, що такі зрушення зумовлені інфляційними процесами в країні, лібералізацією ціноутворення і непаритетним підвищенням цін на товари промислового виробництва, які використовуються у сільському господарстві. Останнє призвело не тільки до збитковості сільськогосподарського виробництва (в останні роки вона помітно зросла і досягла критичного рівня), а й до ситуації, вихід з якої потребує здійснення кардинальних заходів. Загрозливим щодо подальшого розвитку сільськогосподарських підприємств є відсутність власних оборотних коштів. На кінець 2000 р. запаси і витрати даного господарства відшкодовувалися виключно за рахунок коштів - кредиторської заборгованості.

Нестача чи відсутність власних оборотних коштів позбавляла дане підприємство придбати матеріальні засоби у необхідному обсязі, створення їх запасів, виконання усіх передбачених технологією сільськогосподарських робіт в оптимальні строки. Про роль оборотних засобів у формуванні показників економічної ефективності виробництва свідчить те, що при механізованій роботі по висіву, догляду та збиранні врожаю рослинництва його собівартість менша, ніж при ручній роботі. А також при механізованому догляду за тваринами собівартість молока і м'яса теж нижча. Динаміка собівартості продукції рослинництва і тваринництва за 2001-2003 рр. показано у табл. 2.1.9.

Таблиця 2.1.9.

Динаміка собівартості продукції рослинництва і тваринництва [7]

Собівартість

1ц - грн.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

Зерно

Цукрові буряки

Картопля

Овочі в/г

Овочі з/г

Плоди та ягоди

Молоко

М'ясо ВРХ (ж.в)

М'ясо свиней (ж.в)

Шкіри звірів

Сіно

Сінаж

Силос

38,96

10,30

31,75

36,24

388,35

-

13,28

39,64

482,14

560,28

-4,76

4,92

40,49

11,58

49,21

71,43

159,39

33,33

51,44

544,87

993,79

-15,89

6,15

4,08

28,87

15,19

47,40

40,03

91,75

14,55

44,73

550,80

679,28

101,66

5,93

3,60

2,71

Як бачимо із таблиці, собівартість зерна порівняно із 2001 р. знизилась на 10 грн. за 1ц, а порівняно із 2002 зменшилась майже удвічі, а от собівартість цукрового буряка дещо підвищилась порівняно із 2001 р. на 4,89 грн. за 1ц. Собівартість картоплі теж зросла на 15,65 грн. за 1ц, собівартість овочів в останні роки теж підвищилась: овочі відкритого грунту на 3,79 грн. за 1ц, а от собівартість овочів закритого грунту знизилась відповідно на 278,60 грн. за 1ц. Значно зросли собівартість молока: майже на 30 грн. за 1ц, м'яса ВРХ у живій вазі на 511,16 грн. за 1ц живої ваги, м'яса свиней на 197,14 грн. за 1ц живої ваги. Але як не дивно знизилась собівартість кормів сіна порівняно із попереднім роком майже втричі, сінажу більше як у двічі, силосу теж майже вдвічі.

Розглянемо реалізацію продукції у 2003 році та порівняємо її із 2001 роком. Також порівняємо рівень цін на сільськогосподарську продукцію за ці два роки. Розглядаючи табл. 2.1.10., де показано реалізацію с/г продукції за 2000, 2002 рр. ми бачимо, що ціни на таку сільськогосподарську продукцію як цукровий буряк, картопля, овочі відкритого грунту зросли, а на таку сільськогосподарську продукцію як зерно, овочі закритого грунту, плоди І ягоди, молоко, м'ясо ВРХ (ж.в.), м'ясо свиней (ж.в.) зменшились, а от на шкіри звірів ціна залишились незмінною.

Таблиця 2.1.10.

Реалізація сільськогосподарської продукції за 2001, 2003 рр. [7]

С/г продукція

2001 р.

2003 р.

Реалізація (ц)

Ціна 1 ц грн.

Виручка (тис.грн.)

Реалізація (ц)

Ціна 1 ц грн.

Виручка (тис.грн.)

1

2

3

4

5

6

7

Зерно

1574

47,7

79,6

4162

31,3

130,2

Цукрові буряки

16070

11,7

187,8

8870

12,8

113,5

Картопля

156

39,1

6,1

122

51,7

6,3

Овочі в/г

219

34,2

7,5

303

50,5

15,3

Овочі з/г

46

176,0

4,7

174

82,2

14,3

Плоди і ягоди

30

33,3

1,0

906

18,8

17,0

Молоко

2861

66,9

191,3

2811

63,0

117,1

М'ясо ВРХ (ж.в)

394

34,4

134,5

328

286,6

94,6

М'ясо свиней (ж.в)

149

694,0

103,4

118

583,9

98,9

Поросята

231

-

-

17,7

128,1

13,2

Телята

2

-

-

2

-

-

Шкіри звірів

432

68,3

29,5

103

68,3

7,04

Тепер проаналізуємо зміни у кількості реалізації сільськогосподарської продукції за 2001 та 2003 рр.. як бачмо з табл. 2.1.10. значно зросли обсяги реалізації зерна, цукрових буряків, овочів в/г, овочів закритого грунту, плодів і ягід, але зменшилась реалізація картоплі, м'яса ВРХ, м'яса свиней, поросят та шкір звірів. Майже не зазнав змін обсяг реалізації молока та телят.

Розглянемо таблиця 2.1.11., де показано планування обсягу реалізації продукції на 2003 рік (таблиця на наступній сторінці).

Як бачимо з даної таблиці обсяги реалізації у 2003 р. майже не зміняться порівняно із 2002 р. планується збільшити реалізацію картоплі та овочів, які вирощені як у закритому, так і відкритому грунті, це говорить про те. Що дане господарство плануючи виробництво с/г товарів орієнтується на стан ринку даної продукції. Адже, попит на місцевому ринку на картоплю і овочі досить високий. Також планується збільшити обсяг продажі плодів і ягід, що зумовлено теж станом місцевого ринку даної продукції.

Таблиця 2.1.11. Планування обсягу реалізації продукції на 2003 рік

С/г продукція

Реалізація продукції усього, тонн

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

У тому числі витрати на реалізацію, тис. грн.

Виручка від реалізації усього, тис. грн.

1

2

3

4

5

Рослинництво

Зернові і зернобобові

усього, у т.ч.:

пшениця

гречка

ячмінь

овес

інші зернові

415

340

25

30

10

10

153

122

16

8

2

5

3

2

-

1

-

-

173

136

17

11

3

6

Картопля

20

8

1

10

Цукровий буряк

1320

145

15

171

Овочі в/г

1

65

2

28

3

2

4

35

5

Овочі з/г

17

19

2

24

Плоди зернові та кісточкові

95

19

1

21

Тваринництво

Худоба і птиця у ж.в.

60

300

2

317

ВРХ

43

193

1

198

Свині

17

107

1

119

Разом свині і ВРХ

60

300

2

317

Молоко

283

145

4

198

Мед, т

0,3

2

-

3

Продукти звіроводства

Х

12

-

16

Розглянемо структуру каналів реалізації сільськогосподарської продукції, яка показана у таблиця 2.1.12.

Як бачимо 20% зерна реалізується державі, 5% - на ринку і 20% селянам.Цукровий буряк 100% реалізується переробним підприємствам. 50% картоплі реалізується на ринку, 55% овочів дає господарство на переробку, 40% реалізовує на ринку і лише 5% - селянам. 80% молока господарство здає на переробку, на переробку йдуть також 95% яловичини і 95% свинини.

Як бачимо з даної таблиці структура каналів реалізації сільськогосподарської продукції за два останні роки у ПП „Полісся” залишилась незмінною.

2.2. Матеріально-технічна база підприємства.

Сталий розвиток виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, забезпечення продовольчої безпеки країни при переході до ринку значною мірою зумовлюються наявним матеріально-ресурсним потенціалом агарного сектора економіки, його якісним складом та системним оновленням машинно - транспортного парку за умов впровадження новітніх високопродуктивних машин, інших техніко-технічних засобів виробничого призначення. Нинішня тривала кризова ситуація призвела до значних втрат матеріально-технічних ресурсів у даному сільському господарстві, різко знизила рівень технічного оснащення, погіршила забезпечення мінеральними добривами та хімічними засобами захисту рослин аграрного виробництва, що стало однією з основних причин суттєвого зниження результативності його діяльності. Машинно-транспортний парк даного підприємства має досить високу зношеність. Більшість тракторів, зернозбиральних комбайнів, інших технічних засобів, які знаходяться в експлуатації, відпрацювала експлуатаційний строк, а забезпечення виробничого використання нерідко пов'язане з відсутністю запасних частин для їх ремонту. [10, с. 29]

Кількість тракторів та сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей показано у підсумках інвентаризації на 1 січня 2002 року (див. табл. 2.1.13.). На 1 січня 2002 року у ПП „Полісся” було у наявності 15 тракторів, без тракторів, на яких змонтовані землерийні, меліоративні та інші машини. Сумарна номінальна потужність усіх тракторів становить 1215 к.с. Кількість тракторів на яких змонтовані землерийні та інші машини становить 5, їх сумарна номінальна потужність 330 к.с. Електродвигунів з їх сумарною потужністю 725 КВт у господарстві налічується 161. Зернозбиральних комбайнів у господарстві є в наявності лише 5: СК-5 "Нива", СК-6 „Колос", сумарна потужність їх двигунів 500 к.с.

Енергетична потужність двигунів автомобілів становить 3325 к.с., робочі тварини в перерахунку на механічну силу - 5 к.с. Усього енергетичних потужностей у господарстві налічується 7291 к.с.

Таблиця 2.1.13.

Облік тракторів, с/г машин і енергетичних потужностей (підсумки інвентаризації на 1 січня 2003 року). [7]


Подобные документы

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

Наявність тракторів усього (без тракторів, на яких змонтовані землерийні, меліоративні та інші машини)

Трактори загального користування

Т-150

ХТЗ -170/172

Т-150К

Універсально-просанні трактори

Т-70С

МТЗ-80 МТЗ-82

МТЗ-100 усіх модифікацій

Т-40 усіх модифікацій

Т-25 усіх модифікацій

Сумарна номінальна потужність всіх тракторів

Трактори, на яких змонтовані землерийні, меліоративні та інші машини

Сумарна номінальна потужність двигунів тракторів, на яких змонтовані машини

Тракторі причепи

Електродвигуни (кількість одиниць)

Потужність КВт

Наявність зернозбиральних комбайнів усього

СК-5 „Нива” СК-6 „Колос”

Сумарна потужність двигунів зернозбиральних комбайнів

Енергетичні потужності

Двигуни тракторів (включаючи трактори, на яких змонтовані землерийні, меліоративні та інші машини)

Двигуни комбайнів і самохідних машин

Двигуни автомобілів

Інші механічні двигуни

Електродвигуни і електроустановки

Робочі тварини в перерахунку на механічну силу

Усього електричних потужностей

Наявність с/г машин

1. Грунтообробні машини

Послуги + трактори заг. призначення

Послуги соціального призначення

Машини та знаряддя для приготування кормів та ін. потреби тваринництва

Доїльні установки та агрегати

Транспортери для прибирання гною

15

3

1

1

1

12

2

6

2

2

1215

5

330

13

161

725

5

5

500

1545

1280

3325

150

986

5

7291

8

2

Борони зубові

Борони дискові

Культиватори усього

2.Посівні та садильні машини

сівалки усього (без тукових)

з них зернові і зерно комбіновані

(причіпні і навісні), включаючи

зернотукові

протиерозійні

овочеві

3. Збиральні машини сінокосарки тракторні косарки-подрібнювачі КУФ-1.8 КУР-1.5 усіх модифікацій Косарки-нлющильники усього: у т.ч. самохідні КПС-5Г,

Е-301,Е-302,Е-ЗОЗ та ін.

Підбирачі копиуючі

Стогоклади

Граблі тракторні

Прес підбирачі

Жатки валкові усього

Кормо збиральні комбайни

у т.ч. КСК-100

Картоплекопачі

Бурякозбиральні машини

Буряконавантажувачі усього

Гичкозбиральні машини

Зерно навантажувачі і зерноклади

Зерноочисні машини типу ОС-4,5.

СМ-4

Зерносушарки Потужність, т/г

4. Інші с/г машини Розкидачі твердих мін. добрив Машини для внесен. у грунт тверд, органічних добрив

Машини для внесення у грунт рідких

органічних добрив

Ескалатори одноковшові

у т.ч. місткістю до 0,25 куб.м.

Бульдозери на тракторах

5. Машини по боротьбі із шкідниками с/г культур

Оприскувачі та обпилювачі

Трактори, усього

79

4

6

7

6

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

4

2

1

1

1

2

З

5

2

16

1

2

2

2

1

1

5

5

Холодильні машини для охолодження молока

Ваги автомобільні

1

3