Витрати на оплату праці

Теоретичні основи та економічна сутність обліку витрат на оплату праці. Характеристика ВАТ "Добромильський ДОК" та формування облікової політики підприємства. Порядок документального оформлення та аналіз особливостей ведення обліку витрат на оплату праці.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 14.04.2009
Размер файла 88,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Для здійснення керівництва поточною діяльністю підприємства власником наймається директор. З ним укладається контракт, в якому визначаються його права, обов'язки і відповідальність умов його матеріального забезпечення і звільнення з займаної посади з урахування гарантій, передбачених законодавством України.

Директор має право: самостійно вирішувати всі питання діяльності підприємства за винятком віднесених до компенсації власника; видавати в межах своєї компенсації накази, розпорядження, затверджувати положення, підписує грошові, звітні та інші документи, видавати довіреності і т.п.; діючи від імені підприємства, представляти його інтереси на всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, фірмах і організаціях, укладати угоди, відкривати в банку розрахункові та інші рахунки за згодою власника, користуватися правом розпорядження коштами підприємства; вирішує питання кадрового забезпечення.

Управлінський персонал ВАТ "Добромильський ДОК" складається з: директора, заступник директора по організації та виробництві, головного інженера, головного бухгалтера, заступника директора по перспективному розвитку, заступника директора по охороні праці, провідного інженера по кадрах та зав. канцелярією.

Організаційна структура ВАТ "Добромильський ДОК" показана на рис 2.1

Права та обов'язки працівників ВАТ "Добромильський ДОК" визначається правилами внутрішнього розпорядку підприємства, що затверджується директором, а також посадовими інструкціями працівників підприємства відповідно положенням діючого законодавства.

Повноваження трудового колективу реалізується його загальними зборами. Трудовий колектив: розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу; розглядає і затверджує проект колективного договору; визначає і затверджує перелік та порядок надання робітникам підприємства пільг; приймає участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці.

Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

Відповідальність за стан обліку, подання бухгалтерської звітності покладається на головного бухгалтера підприємства, компетенція якого визначена діючим законодавством і посадовою інструкцією (Додаток Д).

2

2

Рис.2.1. Організаційна структура ВАТ «Добромильський ДОК»

2.2 Формування облікової політики

Складовою частиною організації обліку на підприємстві є перелік документів, що використовуються для первинного відображення господарських операцій, а також перелік облікових регістрів, необхідних для накопичення і систематизації інформації. Перелік документів повинен бути затверджений в наказі або розпорядженні керівника підприємства про облікову політику і може включати: робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку у відповідності до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності; форми первинних облікових документів, що застосовуються для оформлення фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності; порядок проведення інвентаризації активів та зобов'язань; методи оцінки активів та зобов'язань; правила документообігу і технологія обробки облікової інформації; порядок контролю за господарськими операціями; інші рішення, необхідні для ведення бухгалтерського обліку.

Положення облікової політики фіксуються в наказі керівника підприємства. Облікова політика підприємства може змінюватися, якщо: змінюються статутні умови; змінюються вимоги органу, який затверджує П(с) БО; нові положення облікової політики забезпечують достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності [21, с.51-53].

Формування облікової політики на ВАТ "Добромильський ДОК" здійснюється головним бухгалтером і затверджується наказом директора. Наказ „Про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику у 2006 році” (Додаток Б).

Згідно наказу про облікову політику підприємства, бухгалтерський облік на ВАТ "Добромильський ДОК" організований наступним чином:

на підприємстві застосовується план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій з урахуванням положень інструкції щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291;

аналітичний облік руху товарно-транспортних цінностей та послуг підприємства організований: в бухгалтерії - у відомостях обліку залишків матеріалів у кількісно-сумарному вираженні та оборотній відомості по рахунку 361 „Розрахунки з організаціями та установами”; на складах - у картках складського обліку в кількісному вираженні.

Порядок ведення бухгалтерського обліку окремих господарських операцій, зокрема обліку оплати праці, затверджено так:

оплату праці спеціалістам, службовцям, водіям та працівникам цеху по виробництву меблів проводити по посадових окладах у відповідності до затвердженого штатного розпису та згідно з встановленими граничними розмірами.

Відповідальність за виконання даних положень лежить на головному бухгалтері, який здійснює свою діяльність на підставі посадової інструкції. Опишемо головні пункти даного документу.

Мета діяльності головного бухгалтера ВАТ "Добромильський ДОК": забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлений термін фінансової та податкової звітності і контроль за раціональним, економним використанням матеріальних ресурсів, збереженням товарно-матеріальних цінностей.

Функціональні обов'язки: здійснює організацію бухгалтерського обліку, ведення первинної д окументації, здійснює контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. заповнює форми бухгалтерської та податкової звітності; контролює дотримання встановлених правил проведення інвентаризації і бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, розкрадання і псування активів підприємства; складає рахунки щодо амортизації основних засобів; приймає перевіряє звіти матеріально відповідальних осіб; попередньо візує договори на придбання і продаж, документи на відпуск товарно-матеріальних цінностей; організовує передавання матеріалів до слідчих органів, прокуратури, суду при виявленні нестачі товарно-матеріальних цінностей; приймає і розробляє документи щодо нарахування заробітної плати (наряди, табелі тощо); нараховує заробітню плату працівникам, веде книгу депонованої заробітної плати; виконує розрахунки по лікарняних листках та оплаті відпусток; утримує податки із заробітної плати та проводить нарахування податків по заробітній платі; складає та здає звіти по соціальних Фондах до 20 числа щоквартально, а до Пенсійного Фонду - щомісячно до 20 числа; забезпечує оформлення грошових документів; веде облік і відповідає за зберігання виконавчих листів і пенсійних повідомлень; складає заявки для одержання грошей у банку для виплати заробітної плати; таксує і розробляє звіти матеріально-відповідальних осіб; складає та оформляє документи з усіх банківських операцій та реєструє їх; забезпечує цільове використання коштів, отриманих у банку, веде облік щодо них; робить записи у Головній книзі, звіряє дані журналів-ордерів з оборотами за синтетичними рахунками.

Головний бухгалтер зобов'язаний ВАТ "Добромильський ДОК":

а) керуватися у своїй роботі законодавчими і нормативними документами, прийнятими у встановленому порядку, нести відповідальність за дотримання методологічних принципів і стандартів бухгалтерського обліку;

б) забезпечувати облік і контроль господарських операцій, руху активів, власності та зобов'язань, складання і подання установлених форм звітності;

в) підписувати разом з керівником підприємства грошові та розрахункові документи, кредитні і фінансові зобов'язання.

У ВАТ "Добромильський ДОК" головний бухгалтер має таких заступників: заступник головного бухгалтера, бухгалтери, обліковці, бухгалтер - касир.

Структуру бухгалтерії показано на рис 2.2

Рис.2.2 Структура бухгалтерії ВАТ "Добромильський ДОК"

Отже, в даному підрозділі було розглянуто облікову політику ВАТ "Добромильський ДОК". При організації ведення обліку підприємство дотримується Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”.

2.3 Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Добромильський ДОК"

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства та стану його активів і зобов'язань відіграє в ринкових умовах важливу роль. Він необхідний для поліпшення організації фінансів та підвищення ефективності їх використання в процесі господарської діяльності.

Зміст аналізу полягає у вивченні розміщення і використання засобів виробництва, платоспроможності підприємства.

При проведенні аналізу перш за все необхідно звернути увагу на зміну валюти балансу. Зростання валюти балансу є позитивним показником, але у випадках, коли це зростання відбувається не за рахунок збільшення боргових зобов'язань, а внаслідок збільшення власного капіталу.

Зменшення валюти балансу сповіщає про звуження діяльності підприємства.

В такому разі необхідно детально розглянути кожну причину такого звуження.

Негативним явищем в балансі є зростання дебіторської та кредиторської заборгованості звітного періоду.

З метою об'єктивного оцінювання економічного стану ВАТ "Добромильський ДОК" наводимо значення основних показників, що характеризують діяльність підприємства за останні 3 роки.

Важливим показником при аналізі фінансового стану є платоспроможність підприємства, яку визначають шляхом розрахунку коефіцієнтів ліквідності. Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко мобілізувати активи для погашення своїх зобов'язань. Показники ліквідності наведені в табл.2.1

Таблиця 2.1

Показники ліквідності ВАТ "Добромильський ДОК" за 2005-2007 рр.

Назва показника

Формула

Норм.

знач.

Роки

Відхилення

2005-2006

Відхилення

2006-2007

2005

2006

2007

Коефіцієнт поточної ліквідності

Ф.1р.260

Ф.1р.620

> 1

1,177

0,982

1,601

-0, 19

0,62

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф.1р.220+230+240

Ф.1р.620

>0, збільш.

0,014

0,011

0,311

-0,003

0,3

Фактичні показники ліквідності на ВАТ "Добромильський ДОК" відповідають нормативним, тому майбутню платоспроможність підприємства можна вважати задовільною. Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства - стабільність його діяльності з позиції довгострокової перспективи. Вона пов'язана з загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів та інвесторів. Фінансова стабільність - це спроможність підприємства здійснювати діяльність стабільно завдяки фінансовому забезпеченню власними оборотними та залученими коштами. Показники платоспроможності представлені в табл.2.2

Таблиця 2.2

Показники платоспроможності ВАТ "Добромильський ДОК"

за 2005-2007 рр.

Назва показника

Формула

Норм.

Знач.

Роки

Відхилення

2005-2006

Відхилення

2006-2007

2005

2006

2007

Власні обігові кошти

Ф.1р.380+430+480-080

Збільш.

163,7

-24

3.15

-187,7

27,15

Коефіцієнт платоспроможності

Ф.1р.380

Ф.1р.640

Збільш.

0,768

0,693

7.07

-0,75

6,377

Коефіцієнт фінансової залежності

Ф.1р.640

Ф.1р.380

Зменш.

1,302

1,441

50,93

0,139

49,489

Коефіцієнт фінансового ризику

Ф.1р430+480+620+630

Ф.1р.380

<1, зменш.

0,30

0,44

15,18

0,14

14,74

Коефіцієнт забезп. власними об. засобами

Ф.1р.260-р.620

Ф.1р.260

< 0,1

0,151

0,02

23,72

0,17

23,74

Маневреність власних обігових коштів

Ф.1р.230+р.240

Ф.1р.260+270-620-630

Зменш.

0,076

0,61

17,59

0,686

18,2

Коефіцієнт фінансової стійкості

Ф1р380+430+480+630

Ф.1р.640

Зменш.

0,768

0,693

8,66

-0,75

7,967

За 2007рік відбулося збільшення платоспроможності ВАТ "Добромильський ДОК" порівняно з 2006роком, проаналізувавши коефіцієнт фінансового ризику можна сказати, що у 2007р на кожну одиницю власних коштів припадає 0,38грн залучених, у 2006-0,44грн, а у 2005-0,30грн., тому підприємство є не залежним від позикових коштів. Для оцінки рівня ефективності використання ресурсів підприємства застосовують різні показники оборотності. Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, тому що швидкість обороту майна безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Крім того, збільшення швидкості оборотності, при інших умовах, відображає підвищення виробничо-технічного стану. Показники ділової активності наведені в табл.2.3

Таблиця 2.3

Показники ділової активності ВАТ "Добромильський ДОК" за 2005-2007 рр.

Назва показника

Формула

Норм.

Знач.

Роки

Відхилення

2005-2006

Відхилення

2006-2007

2005

2006

2007

Коефіцієнт оборотності активів

Ф.2р.035

(Ф.1р. к.3р.280+к.4р.280) /2

Збільш.

3.26

2.53

3.15

-0,73

0,62

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Ф.2р.035

(Ф.1р. к.3р.160 + к.4р.160) /2

Збільш.

8.62

7.67

7.07

-0,95

-0,6

Строк погашення дебіторської заборгованості

360

К. об. дз

Зменш.

41,76

46,94

50,93

5,18

3,99

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Ф.2р.035

(Ф.1р. к.3р.530 + к.4р.530) /2

Збільш.

11,05

10,47

15,18

-0,58

4,71

Строк погашення кредиторської заборгованості

360

К. об. кз

Зменш.

32,6

34,4

23,7

1,8

10,7

Коефіцієнт оборотності ОЗ

Ф.2р.035

Ф.1р.031(3) +031(4) /2

Збільш.

15,84

13,02

17,5

-2,82

4,57

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Ф.2р.035

Ф.1р. (380(3) +380 (4)) /2

Збільш.

13,67

8,75

8,66

-4,92

-0,09

Коефіцієнт оборотності запасів

Ф.2. р.035

Середній залишок не грошових оборотних активів

Збільш.

0,4

3,98

6,1

3,58

2,12

Найбільш задіяно активів було у 2005 році, а найменш - 2006. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у 2005р. був найвищим, у 2006 дещо спав, а у 2007 знизився до 7,07, це означає, що при 360робочих днях дебітори погасять

нам свою заборгованість через 41,76 днів - 2005,46,94 - 2006р, 50,93-2007. Це негативно впливає на діяльність підприємства, так як зменшується обертання коштів. Показник кредиторської заборгованості показує скільки оборотів необхідно підприємству для оплати заборгованості. Чим вищий даний коефіцієнт тим більшу активну структуру мають оборотні засоби, тим стійкіший фінансовий стан товариства.

Показники прибутковості показують, наскільки ефективно використовувались всі ресурси, які забезпечили отримання фірмою прибутку. Рентабельність як показник дає уявлення про достатність прибутку порівняно з іншими окремими величинами, які впливають на виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність підприємства. При визначенні показника рентабельності прибуток співвідноситься з чинниками, які мають найбільший вплив на його отримання. До таких чинників належать інвестиції, активи, витрати. Показники рентабельності показані в табл.2.4 Рентабельність як показник дає уявлення про достатність прибутку порівняно з іншими величинами, які впливають на виробництво і реалізацію. Найбільшу прибутковість власний капітал приніс у 2005році, найменшу - у 2007. це пояснюється збільшенням самого капіталу, і зменшенням його оборотності, хоч капітал за всі роки приносить прибуток. Найменша рентабельність активів була у 2006році. це означає, що грошові кошти збільшилися, але не у відповідності до збільшення прибутку. При аналізі прибутковості підприємства можна сказати, що дане підприємство є прибутковим і платоспроможним за всі 3 роки.

Таблиця 2.4

Показники рентабельності ВАТ "Добромильський ДОК" за 2005-2007 рр.

Назва показника

Формула

Норм.

Знач.

Роки

Відхилення

2005-2006

Відхилення

2006-2007

2005

2006

2007

Коефіцієнт прибутковості власного капіталу

Ф.2р.220

Ф.1р. (380(з) +р.380(4)) /2

> 0, збільш.

0,4

0,1

0,07

-0,3

-0,03

Коефіцієнт рентабельності активів

Ф.2р.220

Ф.1р. (280(3) +280(4)) /2

> 0, збільш.

0,098

0,027

0,091

-0,071

0,064

Рентабельність продукції

Ф.2р.100

Ф.2р.040

> 0, збільш.

0,046

0,057

0,069

0,011

0,012

Рентабельність реалізації

Ф.2р.100

Ф.2р.010-р.015-р.020

> 0, збільш.

0,017

0,042

0,054

0,025

0,012

Отже, розрахувавши показники фінансового стану підприємства можна зробити висновок, що фактичні показники ліквідності на ВАТ "Добромильський ДОК" відповідають нормативним, тому майбутню платоспроможність підприємства можна вважати задовільною. За 2007рік відбулося збільшення платоспроможності ВАТ "Добромильський ДОК" порівняно з 2006роком, проаналізувавши коефіцієнт фінансового ризику можна сказати, що у 2007р на кожну одиницю власних коштів припадає 0,38грн залучених, у 2006-0,44грн, а у 2005-0,30грн., тому підприємство є не залежним від позикових коштів. Найбільш задіяно активів було у 2005 році, а найменш - 2006. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у 2005р. був найвищим, у 2006 дещо спав, а у 2007 знизився до 7,07, це означає, що при 360робочих днях дебітори погасять нам свою заборгованість через 41,76 днів - 2005,46,94 - 2006р, 50,93-2007. Це негативно впливає на діяльність підприємства, так як зменшується обертання коштів. Показник кредиторської заборгованості показує скільки оборотів необхідно підприємству для оплати заборгованості. Чим вищий даний коефіцієнт тим більшу активну структуру мають оборотні засоби, тим стійкіший фінансовий стан товариства.

РОЗДІЛ 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ НА

ВАТ "Добромильський ДОК"

3.1 Порядок документального оформлення витрат на оплату праці

На ВАТ Добромильський ДОК" між працівниками і адміністрацією підприємства укладено колективний договір, на основі якого підприємство здійснює розрахунки з своїми працівниками. В колективному договорі, який затверджено протоколом № 6 від 04.01. 2004р. статтею 4 „Оплата праці” визначається, що головною цілю соціального захисту, яку переслідує підприємство і з метою якого укладено колективний договір, є забезпечення росту заробітної плати, яка б в умовах ринкових відносин випереджувала темпи росту інфляції з врахуванням прожиткового мінімуму.

Оплата праці працівників визначається їх особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства і максимальними розмірами не обмежується.

Основним документом, який визначає оплату праці на підприємстві є Положення про оплату праці на підприємстві. Даний документ містить:

загальні принципи організації оплати праці на підприємстві, системи і форми оплати праці;

штатний розклад працівників підприємства [Додаток Ж] ;

побудову основної оплати праці з інструкціями по посадах і професіях тарифних ставок;

обумовлені доплати, надбавки і компенсації із зазначенням їх розмірів;

інші преміальні системи, що використовуються на підприємстві [26, с.244].

На ВАТ "Добромильський ДОК" затверджене положення про оплату праці працівників ВАТ "Добромильський ДОК", згідно з яким:

1. Оплату праці спеціалістам, службовцям виробничим працівникам та водіям проводити у відповідності до затвердженого штатного розпису за фактично відпрацьований час.

2. Проводити доплату працівникам за ненормований робочий день в розмірі 25% місячної тарифної ставки.

3. Проводити доплату за роботу в святкові і вихідні дні в подвійному розмірі до посадового окладу за кожну годину роботи в цей час.

4. Проводити доплату за суміщення професій (посад) в розмірі до 100% тарифної ставки.

5. Проводити доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 100% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.

ВАТ "Добромильський ДОК" своїм працівникам надає такі матеріальні допомоги: на оздоровлення та придбання медикаментів на лікування, в зв'язку з тяжким матеріальним становищем, на поховання та інше, одноразові виплати з нагоди святкування: міжнародного жіночого дня 8 Березня.

Облік праці та її оплати на ВАТ "Добромильський ДОК" організований таким чином, що сприяє підвищенню продуктивності праці, а також правильному обчисленню чисельності працівників для обліку заробітної плати.

Процес обліку оплати праці можна поділити на етапи: облік особового складу та використання робочого часу; облік виробітку продукції і заробітної плати.

Типові форми кадрової документації наведено в табл.3.1

Таблиця 3.1

Типові документи з обліку особового складу

П-1

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу;

П-2

Особова картка;

П-3

Алфавітна картка;

П-4

Особова картка фахівця з вищою освітою, який виконує науково

П-5

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу;

П-6

Наказ (розпорядження) про надання відпустки;

П-7

Список про надання відпустки;

П-8

Наказ (розпорядження) про припинення дії трудового договору

П-13

Табель обліку використання робочого часу;

П-49

Розрахунково

П-50

Розрахункова відомість;

П-52

Розрахунок заробітної плати;

П-53

Платіжна відомість;

П-54

Особовий рахунок;

П-56

Накопичувальна картка обліку заробітної плати.

Оформлення працівника на досліджуване підприємство здійснюється на основі наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, який складається у довільній формі. На працівника відкривається особова картка, в якій зазначаються необхідні анкетні дані і всі зміни, які відбуваються у його роботі і водночас роблять позначку про прийняття на роботу у трудовій книжці. Крім того кожному працівнику присвоюється табельний номер, який у подальшому проставляється на всіх документах, котрі стосуються цього працівника.

Для обліку використання робочого часу застосовують табель обліку використання робочого часу. Дані табельного обліку використовуються також для визначення заробітку працівників, які перебувають на погодинній оплаті праці, та окремих виплат іншим працівникам. Табель являє собою іменний список усіх працівників з позначками проти кожного прізвища про використання робочого часу. Табель обліку використання робочого часу поданий в (Додатку З).

Зведеним документом, який відображає розрахунки з робітниками і службовцями, є розрахунково-платіжна відомість. Ця відомість складається щомісяця у розрізі працівників. Відомість складається з чотирьох частин. У першій частині вказується прізвище, ім'я, по-батькові кожного працівника і його посада, у другій - суми всіх видів нарахованої заробітної плати, в третій - утримання за їх видами, а в четвертій - суми, які належать до виплати.

Видача авансу на підприємстві виконується за платіжною відомістю. Дані про аванс, який виплачується, про суми утримання податків, які обчислюються по заробітній платі, та інші утримання записуються протягом місяця у відкриту на поточний місяць розрахунково-платіжну відомість.

Для запису за кожний місяць протягом року всіх видів нарахувань і утримань із зарплати працівника на підставі первинних документів по обліку відпрацьованого часу застосовується особовий рахунок.

ВАТ "Добромильський ДОК" проводить нарахування оплати відпусток з використанням резерву оплати відпусток, який створюється з метою рівномірного розподілу витрат на оплату відпустки протягом звітного періоду.

Резерв оплати відпусток створюється шляхом щомісячного його нарахування за нормативом від фактичних витрат на оплату праці.

При розрахунку нормативу враховується заробітна плата, яка включається до розрахунку середнього заробітку за рік, і відрахування на соціальні заходи. Норматив резерву відпусток становить 10% фактичних витрат на оплату праці в місяць.

Сума, яка нарахована працівнику за виконану роботу, і сума, яка належить до виплати, як правило, відрізняються одна від одної на суму проведених утримань із заробітної плати. Утримання можуть бути обов'язкові (провадяться у випадках, передбачених законодавством) і утримання, які здійснюються за ініціативою підприємства. При кожній виплаті зарплати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 50% зарплати.

3.2 Аналіз особливостей ведення обліку витрат на оплату праці у ВАТ "Добромильський ДОК"

Облік витрат на оплату праці ведеться за допомогою синтетичних та аналітичних розрахунків.

Облік розрахунків з витрат на оплати праці здійснюється на рахунку 81 „Витрати на оплату праці”. Характеристика цього рахунку наводиться в табл.3.2

Таблиця 3.2

Характеристика рахунку з обліку витрат на оплату праці

Назва та шифр

Призначення рахунку

По дебету відображається

По кредиту відображається

Обліко-вий регістр

81 "Витрати на оплату праці"

Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, які відносяться як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами) здійснюється на рахунку 81 "Витрати на оплату праці").

Облік затрат за елементом затрат, які в кінці періоду разом з доходами, відображеними на рахунках "Доходи і результати" діяльності, списують безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові результати".

списання цих витрат, на виробництво продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних виробництв, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

Журнал 5

Рахунок 81 „Витрати на оплату праці” має такі субрахунки:

811 "Виплати за окладами і тарифами"

812 "Премії та заохочення"

813 "Компенсаційні виплати"

814 "Оплата відпусток"

815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу"

816 "Інші витрати на оплату праці"

Синтетичний облік оплати праці здійснюється при журнальній формі бухгалтерського обліку у журналі №5, в якому зазначається нарахована заробітна плата як у цілому, так і в розрізі окремих об'єктів витрат на підприємстві. Виплата заробітної плати знаходить своє відображення у журналі №1.

Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі має стільки ж рахунків, скільки працюючих на підприємстві за обліковим складом, тобто це облік розрахунків по заробітній платі по кожному працюючому окремо. Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному рахунку (тобто по кожному працюючому) дорівнюватиме кредитовому обороту синтетичного рахунка № 66 за звітний місяць, тобто сумі нарахованої заробітної плати по цеху, відділу, підприємству в цілому. Сума всіх утримань за аналітичними рахунками дорівнюватиме дебетовому обороту синтетичного рахунку № 81. Сума в графі розрахунково-платіжної відомості "Сума, належна до виплати" аналітичних рахунків дорівнює кредитовому сальдо синтетичного рахунку № 81 „Витрати на оплату праці”. Кредитове сальдо рахунку 81 показує заборгованість підприємства робітникам і службовцям на перше число кожного місяця.

Аналітичний облік розрахунків з депонентами здійснюється у „Книзі обліку розрахунків з депонентами” (типова форма №8), яка відкривається у розрахунку на один календарний рік. Записи в книгу прізвищ працівників, а також не отриманих ними сум здійснюється позиційним способом за результатами закриття кожної розрахунково-платіжної відомості, або платіжної відомості на протязі року.

Треба зауважити, що депоновані суми не включаються до відомостей на видачу заробітної плати у наступні місяці. Для їх отримання працівнику необхідно особисто звернутися до бухгалтерії. Видача депонованої заробітної плати здійснюється лише за видатковим касовим ордером. За фактом отримання депонованих сум із каси у Книзі робиться відповідна відмітка про номер видаткового касового документа, а також зазначається видана сума проти того місяця року, в якому було здійснено вказану виплату.

Відображення затрат підприємства, у тому числі і затрат на оплату праці, можна здійснювати трьома способами:

за допомогою рахунків тільки класу 9 „Витрати діяльності”;

2) за допомогою рахунків класів 8 „Витрати за елементами” і 9 „Витрати діяльності”;

3) малим і неприбутковим підприємствам - тільки за допомогою рахунків класу 8 „Витрати за елементами”.

ВАТ "Добромильський ДОК" при нарахуванні заробітної плати використовує в обліку рахунки класу 8 „Витрати за елементами”. Нарахування витрат на оплату праці і обов'язкових зборів відноситься в дебет рахунків 81 „Витрати на оплату праці”,82 "Відрахування на соціальні заходи".

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку оплати праці наведено у табл.3.3

Таблиця 3.3

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку оплати праці

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Відпущено матеріали у виробництво

801

201

МШП передано в експлуатацію

801

22

Нарахована заробітна плата основним працівникам

811

661

Нараховано збір на обов'язкове пенсійне страхування

821

651

Нараховано збір на обов'язкове соціальне страхування

822

652

Нараховано збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

823

653

Нарахована амортизація основних виробничих засобів

831

131

Нарахована заробітна плата загально цехового персоналу

811

661

Проведено нарахування на обов'язкові види страхування від зарплати цехового персоналу

811

65

Нарахована заробітна плата адмінперсоналу підприємства

811

661

Проведено нарахування на обов'язкові види страхування від зарплати адміністративного персоналу

811

65

Нарахована заробітна плата працівникам відділу збуту

811

661

Проведено нарахування на обов'язкові види страхування від зарплати працівників відділу збуту

811

65

Списано витрати на відрядження та інші господарські витрати

84

372

Здійснено списання витрат підприємства

23

81,82,83,84

Оприбуткована продукція на склад

26

23

Списана собівартість готової продукції на фінансові результати

79

26

Остання операція відображається на рахунках лише тоді, коли буде здійснено реалізацію продукції, тобто тут повинен бути задіяний принцип відповідності доходів і витрат.

Крім того слід зазначити, що підприємство при застосуванні даного варіанта обліку витрат може і не використовувати рахунок 23 "Виробництво". У цьому випадку в кінці звітного періоду витрати за елементами разом з доходами списуватимуться безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові результати".

Як рекомендації по удосконаленню діючої системи організації обліку пропонуємо затвердити порядок документообігу зокрема, щодо руху документів у ВАТ "Добромильський ДОК" стосовно витрат на оплату праці.

Отже, в цьому розділі були розглянуті особливості ведення бухгалтерського обліку витрат на оплату праці, доплати та надбавки, синтетичний і аналітичний облік та документування розрахунків витрат на оплату праці, які використовуються на підприємстві ВАТ "Добромильський ДОК".

ВИСНОВКИ

Дипломне дослідження виконане на матеріалах ВАТ "Добромильський ДОК". Кваліфікаційна робота складається з трьох розділів.

У першому розділі ми розглянули дві основні форми заробітної плати: погодинну та відрядну. Погодинна зарплата нараховується робітникам залежно від кваліфікації і фактично відпрацьованого часу. Відрядна форма заробітної плати застосовується на роботах, де праця піддається точному і повному обліку, де широко використовуються норми виробітку.

На сьогоднішній день існує багато законодавчо-нормативних актів, за допомогою яких держава регулює питання оплати праці. Законодавча база оплати праці є доволі мінливою і потребує до себе постійної уваги як з боку науковців-теоретиків так і бухгалтерів-практиків у зв'язку з постійними її змінами.

Фонд оплати праці на підприємстві складається з фонду основної заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

У другому розділі розглянули фінансово-економічну діяльність. Так наприклад основними видами діяльності досліджуваного підприємства є:

виробництво та реалізація меблів;

виробництво пружинних блоків;

їх монтаж та ремонт;

реалізація готової продукції.

Формування облікової політики на ВАТ "Добромильський ДОК" здійснюється головним бухгалтером і затверджується наказом директора.

Метою діяльності головного бухгалтера ВАТ "Добромильський ДОК" є забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлений термін фінансової та податкової звітності і контроль за раціональним, економним використанням матеріальних ресурсів, збереженням товарно-матеріальних цінностей.

У третьому розділі ми розглядали розрахунки з витрат на оплату праці на ВАТ "Добромильський ДОК".

Основними формами для підтвердження здійснених витрат на оплату праці на ВАТ "Добромильський ДОК" є розрахунково-платіжна відомість та особовий рахунок.

Отже при написанні роботи вирішили ряд завдань, зокрема:

провели характеристику особливостей господарсько-фінансової діяльності підприємства та їх вплив на організацію та ведення бухгалтерського обліку розрахунків з витрат на оплату праці.

розглянули питання обчислення основної і додаткової заробітної плати, утримань і нарахувань на неї;

дослідили облікову політику ВАТ "Добромильський ДОК";

дослідили посадові інструкції працівників бухгалтерії ВАТ "Добромильський ДОК";

охарактеризували типові форми документації з організування витрат на оплату праці у ВАТ "Добромильський ДОК";

здійснили опис аналітичного і синтетичного обліку витрат на оплату праці досліджуваного підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. По бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07. 1999р. №996-ХVI (зі змінами та доповненнями).

2. Про відпустки: Закон України від 14.11. 1996р. №504/96-ВР.

3. Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу підприємства, установи, організації Наказ Державного комітету статистики України від 09.10. 1996р. №253.

4. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18.01. 2001р. №2240-ІІІ (зі змінами і доповненнями).

5. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03. 2000р. №1533-ІІІ (зі змінами і доповненнями).

6. Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02. 1995р. №100 (зі змінами і доповненнями).

7. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09. 1999 №1105-ХІV.

8. Про колективні договори та угоди: Закон України від 01.07. 1993р. №3291-ХІІ.

9. Про працю України: Закон України від 10.12. 1971р. №322-VIII.

10. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05. 2003р. №889-ІV.

11. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04. 1997 р. №168/97 - ВР зі змінами і доповненнями

12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11. 1999р. №291.

13. Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування: Закон України від 11.01. 2001р. №2213-ІІІ.

14. Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 22.02. 2001р. №2272-ІІІ.

15. Про систему оподаткування: Закон України №77/97-ВР від 18.02. 1997р.

16. Про оплату праці: Закон України від 24.03. 1995р. №108/95-ВР (зі змінами і доповненнями).

17. Про охорону праці: Закон України від 14.10 1992р.2694-ХІІ.

18. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів ВНЗ / Т.А. Бутинець, Л.В. Чижевська, С.Л. Береза / За ред. проф.Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. -672 с.

19. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник/ за редакцією Р.Л. Хом'яка. - 2-ге видання. - Львів: "Інтелект - Захід", 2003. - 820с.

20. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: підручник, Київ: ІЗМН, 1997.

21. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку. - Житомир: ПП “Рута”, 2001. - 316с.

22. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф.Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 608с.

23. Воротіна Н.В. Теоретичні питання податкового законодавства України/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. - К., 1996.

24. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. Київ: "А. С.К. ", 2001.

25. Грачова Р. Бухгалтерський облік податку на прибуток // Дебет-Кредит. - 2001 - №18.

26. Гуйда Л. Облік землі. - 2006. - №15.

27. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.

28. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник - Харьков: КОНСУМ, 1997.

29. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег/ Пер. с англ. - М., 1978.

30. Лишиненко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. - К.: Вид-во "Центр учбової літератури, 2003. -524с.

31. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.; T.2. - М.: Республика, 1992. - 400с.

32. Маршалл А. Принципы политической экономии: В 3 т. - М., 1993.

33. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України / проект USAID "Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні". - К., - 2002. - 472 с.

34. Пушкар М.С. Фінансовий облік. - Тернопіль, 2002. - 389с.

АНОТАЦІЯ

Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на тему "Бухгалтерський облік витрат на оплату праці ВАТ "Добромильський ДОК". Метою бакалаврської роботи є дослідження існуючих наукових і практичних рекомендацій щодо удосконалення організації та методики обліку витрат на оплату праці на підприємстві. Розглянути поняття: зарплати, витрат на оплату праці, документування, синтетичний та аналітичний облік витрат на оплату праці ВАТ "Добромильський ДОК".

ANNOTATION

Bachelor qualifying work is executed on a theme "Record-keeping of charges of payment of labour on liability Company limite" WAT "Dobromylski DOK". The study, detailed consideration and researsh of Statutes of record-keeping, in labour on enterprise is the purpose of Bachelor work. The concept of charges of payment of labour and wages, legal frameworks and principles of forming of charges of payment of labour, is examined in Bachelor work. It is lighted The question of documenting, analytical accounting of charges of payment of labour synthetic and.

...

Подобные документы

 • Організація обліку витрат на оплату праці в бюджетних установах. Економічна сутність оплати праці. Форми, системи та види оплати праці бюджетних установах. Економічний аналіз витрат на оплату праці. Комп'ютеризація обліку і аналізу витрат.

  дипломная работа [135,0 K], добавлен 26.03.2004

 • Сутність обліково-аналітичної категорії "розрахунки з оплати праці" в умовах реформування системи оплати праці й бухгалтерського обліку та звітності. Бухгалтерський облік і аудит витрат підприємства на оплату праці на прикладі ЗАТ "КЗШВ "СТОЛИЧНИЙ".

  дипломная работа [264,5 K], добавлен 02.03.2012

 • Підходи до визначення сутності заробітної плати. Форми і види оплати праці. Структура та порядок нарахування деяких виплат. Нормативні документи обліку праці. Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства. Методи проведення аудиту праці та її оплати.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 02.07.2014

 • Економічна сутність оплати праці. Організація та нормативне регламентування обліку оплати праці. Особливості фінансового стану та облікової політики КП "Трест зеленого господарства". Напрямки удосконалення обліку розрахунків з оплати праці в господарстві.

  курсовая работа [188,6 K], добавлен 26.01.2013

 • Форми та системи оплати праці в бюджетних установах. Особливості обліку праці, заробітної плати і стипендій в Управлінні праці та соціального захисту населення м. Сніжного Донецької області. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці.

  дипломная работа [577,2 K], добавлен 09.11.2013

 • Аналіз використання фонду заробітної плати та аналіз забезпеченості кадрами Дитячого навчального закладу № 6 "Усмішка" міста Торез. Удосконалення обліку і контролю витрат на оплату праці. Шляхи покращення системи оплати праці працівників бюджетної сфери.

  дипломная работа [331,5 K], добавлен 20.11.2013

 • Економічна сутність витрат. Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності. Організація обліку витрат торговельного. Аналіз нормативних документів з обліку витрат.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 24.09.2016

 • Поняття та сутність обліку праці та заробітної плати. Дослідження законодавчо-нормативної бази, документального оформлення. Аналіз синтетичних та аналітичних рахунків обліку на конкретному підприємстві; визначення шляхів вдосконалення їх формування.

  курсовая работа [196,6 K], добавлен 14.10.2014

 • Економічна сутність витрат діяльності та їх відображення у звітності. Дослідження порядку документального оформлення операцій, пов'язаних з витратами на ТОВ "Жовтень". Методика ведення синтетичного та аналітичного обліку витрат діяльності підприємства.

  курсовая работа [346,7 K], добавлен 07.10.2013

 • Теоретичні аспекти і особливості оплати праці працівників підприємницької сфери на прикладі ТОВ "Лео". Характеристика суті і регулювання заробітної плати в умовах ринку. Огляд положення про оплату праці різних категорій працівників: зміст і розробка.

  контрольная работа [18,7 K], добавлен 07.02.2011

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.