главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество Библиотека Revolution
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 Інтелектуальна власність у господарський діяльності

Операції з нематеріальними активами в системі бухгалтерського обліку з урахуванням національних стандартів. Використання інтелектуальної власності в господарській діяльності на умовах її комерціалізації. Оподаткування операцій з нематеріальними активами.

Рубрика: Бухгалтерский учет и аудит
Вид: контрольная работа
Язык: украинский
Дата добавления: 19.10.2010
Размер файла: 39,7 K

Полная информация о работе Полная информация о работе
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные работы


1. Облік у закордонних країнах
Сутність і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Особливості створення національних систем бухгалтерського обліку. Статус міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, їхня мета й переваги. Класифікація моделей бухгалтерського обліку.
лекция [90,7 K], добавлена 02.01.2009

2. Первинні бухгалтерські документи в системі облікового процесу
Форми бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Організаційно-економічна характеристика Дніпропетровської митниці та аналіз показників її діяльності. Організація та методологія первинного обліку у фінансово-господарській діяльності митних органів.
дипломная работа [304,5 K], добавлена 15.06.2013

3. Облік грошових коштів у системі управління ліквідними активами підприємства
Сутність, завдання і значення обліку грошових коштів в системі управління ліквідними активами підприємства. Правові засади організації бухгалтерського обліку грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів як основа для управління рухом грошових коштів.
курсовая работа [162,0 K], добавлена 19.06.2011

4. Організація обліку запасів на підприємствах
Сутність, зміст і роль запасів в господарській діяльності, обґрунтування значення та місця в бухгалтерському обліку та господарському контролі. Теоретичні, методологічні і практичні аспекти здійснення інвентаризаційної діяльності на підприємстві.
курсовая работа [2,0 M], добавлена 15.03.2009

5. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, їх суть і призначення. Перелік національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності, їх характерні особливості та аналіз змісту. Порівняльна характеристика П(С)БО і МСБО, їх спільні та відмінні риси.
реферат [41,1 K], добавлена 18.01.2013

6. Облікові процедури відображення господарських операцій щодо витрат діяльності Лютенського споживчого товариства Гадяцького району Полтавської області
Економічний зміст та класифікація витрат діяльності підприємства. Нормативно-інформаційне забезпечення обліку витрат. Синтетичний та аналітичний облік діяльності. Проект автоматизації обліку витрат діяльності. Методологія бухгалтерського обліку.
дипломная работа [313,6 K], добавлена 11.07.2013

7. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах
Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах, забезпечення збереження державного майна як його основна мета. Суб'єкти нормативного регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Норми національних стандартів бухгалтерського обліку.
контрольная работа [24,0 K], добавлена 25.10.2010

8. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом
Принципи бухгалтерського обліку операцій та фактів поза балансом. Вимоги до оформлення фінансової звітності операцій поза балансом. Значення позабалансового обліку і його місце в системі економічної інформації. Об’єкти позабалансового обліку і рахунки.
курсовая работа [58,9 K], добавлена 10.02.2009

9. Організація та методика обліку оборотних активів підприємств, організацій та установ на прикладі ТзОВ "Потенціал"
Організаційно-правова характеристика підприємництва та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Вимоги до первинного обліку активів. Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій з активами. Робочий план рахунків.
курсовая работа [102,1 K], добавлена 10.02.2014

10. Рахунки бухгалтерського обліку
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за їх призначенням, структурою та формами відображення, рівнем узагальнення даних господарської діяльності, економічним змістом. Облік інвестицій, які засвідчують право власності на частку в майні підприємств.
контрольная работа [53,6 K], добавлена 11.12.2010


Другие документы, подобные Інтелектуальна власність у господарський діяльності


Щодо роялті як винагороди, то це такі нематеріальні активи, що підлягають амортизації у їх господаря (покупця) і вартість яких повертається продавцю в сумі реалізації за проданий нематеріальний актив. При цьому покупець перераховує продавцю певну суму винагороди за використання в господарській діяльності отриманих (наданих) нематеріальних активів. Джерелом такого роялті є прибуток або будь-який інший вид винагороди як еквівалент відповідної суми прибутку, що є результатом використання такого виду нематеріальних активів у господарській діяльності підприємства-покупця. Це є прямим доходом продавця, що враховує не тільки вартість нематеріальних активів у складі суми реалізації, а й доход від реалізації та додатковий дохід -- роялті. Це є також винагородою покупця продавцю за отримані нематеріальні активи, що додатково стимулює відтворення об'єктів нематеріальних активів з кращими якостями. Зауважимо, що на відміну від прибутку від реалізації нематеріальних активів, роялті як винагороди може і не бути, якщо сума прибутку буде меншою суми реалізації. На жаль, у деяких випадках продавці нематеріальних активів змушують покупців укладати угоди з виплатою роялті як винагороди без врахування фактично отриманого прибутку, який перевищує прибуток у складі суми реалізації нематеріальних активів, тобто такі операції не враховують джерела покриття роялті як винагороди.

Підприємства-отримувачі роялті згідно з підпунктом 4.1.4 ст. 4 зазначеного Закону зараховують роялті до валових доходів. Підприємство, яке сплачує роялті, згідно з підпунктом 5.4.2 ст. 5 включає роялті до складу валових витрат. Не є об'єктами оподаткування податком на додану вартість виплати роялті у грошовій формі (підпункт 3.2.7 ст. З Закону України «Про податок на додану вартість»).

ВИСНОВКИ

Інтелектуальна власність -- частина цивільного права, що об'єднує дві сфери прав -- промислову власність та авторське право і суміжні права. Промислова власність охоплює досить широке коло об'єктів, що дістали застосування в міжнародному торговому обороті. Поняття «промислова власність», після прийняття Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 p., стало загальновживаним, універсальним у патентній практиці терміном, що ввійшов у побут міжнародних контактів.

До об'єктів права промислової власності належать: технічні рішення (винаходи), корисні моделі; символи чи позначення, що проставляються на промислових виробах, що використовуються при наданні послуг (торговельна марка); зовнішній вигляд промислових виробів (промислові зразки -- малюнки чи моделі); сорти рослин; географічне зазначення місць походження товарів; найменування фірм, під якими вони виступають у господарському обороті (комерційні (фірмові) найменування); компонування інтегральних мікросхем. До права промислової власності включене також право на припинення недобросовісної конкуренції, тобто на використання прийомів, що суперечать усталеним у промисловій і торговельній практиці чесним звичаям.

Інтелектуальна власність є складовою інтелектуального капіталу і набуває всіх притаманних йому ознак. Інтелектуальний капітал у чистому вигляді - це створений або придбаний інтелектуальний продукт, що має вартісну оцінку, утримується підприємством (суб'єктом господарювання) з метою ймовірного одержання прибутку (додаткової вартості). До інтелектуального капіталу належать продукт розумової праці, власного творчого пошуку. Інтелектуальний капітал -- це знання, що можуть бути оцінені та перетворені в прибуток.

Використання інтелектуальної власності в господарській діяльності з економіко-фінансових позицій -- це її комерціалізація, що виникає на умовах договірних відносин. Саме комерціалізація інтелектуальної власності в умовах ринкових відносин вимагає розглядати її як товар і як капітал. Як товар інтелектуальна власність розглядається як нематеріальний актив, що використовується в будь-яких господарських операціях. Як капітал інтелектуальна власність розглядається з точки зору витрати капіталу на освіту або придбання підприємцем нематеріальних активів з метою його приросту.

В Україні основними законодавчими актами, які регулюють правовідносини, що стосуються нематеріальних активів, є: Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", а також інші нормативно-правові акти.

Ці нормативні документи містять також перелік витрат на придбання нематеріальних активів:

- витрати на придбання права на користування;

- витрати на придбання права на здійснення окремих видів діяльності;

- витрати на доведення нематеріальних активів до стану, за якого вони придатні для використання відповідно до визначеної мети;

- витрати на придбання ліцензій та ін.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості ВРУ. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атака, 2004. - 416 с.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств». Відомості Верховної Ради (ВВР) - 1995, N 4

Закон України «Про податок на додану вартість». Відомості Верховної Ради (ВВР) - 1997, N 21

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 p. № 996-XIV

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»

Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та Інструкції про його застосування, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291

Александрова В.П., Щедріна Т.І. Трансфер науково-технічної продукції//Стратегія економічного розвитку України: : Наук. Зб.-Вип. 7 Голов. Ред. О.П. Степанов. - К.: КНЕУ, 2001. - С. 148-163.

Андрощук Г. Інноваційна діяльність в Україні: економічний механізм стимулювання // Інтелектуальна власність. - 2000, № 12. - С. 23-30.

Бутнік-Сіверський О. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект //Теорія і практика інтелектуальної власності - 2006 р. №1 - С. 17-29.

Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000.-188 с

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г. Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко. - К.: Вища школа, 1994.

Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За редакцією О.Д. Святоцького, В.П. Петрова. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999.-400 с.

Практичний посібник з оподаткування нематеріальних активів/ За редакцією Бутніка-Сіверського. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. - 348 с.

http://spon.kiev.ua.

... читать дальше >>>

Поcмотреть текст работы Поcмотреть полный текст
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Інтелектуальна власність у господарський діяльності" можно здесь
Сколько стоит?

Рекомендуем!

база знанийглобальная сеть рефератов