главнаяреклама на сайте Библиотека Revolution
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Інтелектуальна власність у господарський діяльності

Операції з нематеріальними активами в системі бухгалтерського обліку з урахуванням національних стандартів. Використання інтелектуальної власності в господарській діяльності на умовах її комерціалізації. Оподаткування операцій з нематеріальними активами.

Рубрика: Бухгалтерский учет и аудит
Вид: контрольная работа
Язык: украинский
Дата добавления: 19.10.2010
Размер файла: 39,7 K

Полная информация о работе Полная информация о работе
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные работы


1. Облік у закордонних країнах
Сутність і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Особливості створення національних систем бухгалтерського обліку. Статус міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, їхня мета й переваги. Класифікація моделей бухгалтерського обліку.
лекция [90,7 K], добавлена 02.01.2009

2. Первинні бухгалтерські документи в системі облікового процесу
Форми бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Організаційно-економічна характеристика Дніпропетровської митниці та аналіз показників її діяльності. Організація та методологія первинного обліку у фінансово-господарській діяльності митних органів.
дипломная работа [304,5 K], добавлена 15.06.2013

3. Організація обліку запасів на підприємствах
Сутність, зміст і роль запасів в господарській діяльності, обґрунтування значення та місця в бухгалтерському обліку та господарському контролі. Теоретичні, методологічні і практичні аспекти здійснення інвентаризаційної діяльності на підприємстві.
курсовая работа [2,0 M], добавлена 15.03.2009

4. Облік грошових коштів у системі управління ліквідними активами підприємства
Сутність, завдання і значення обліку грошових коштів в системі управління ліквідними активами підприємства. Правові засади організації бухгалтерського обліку грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів як основа для управління рухом грошових коштів.
курсовая работа [162,0 K], добавлена 19.06.2011

5. Система бухгалтерського обліку експортних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
Форми міжнародних розрахунків та їх застосування в експортних операціях підприємств. Нормативно-правове і валютне регулювання експортної діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Методичні підходи податкового обліку експортних операцій.
дипломная работа [108,9 K], добавлена 06.09.2015

6. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, їх суть і призначення. Перелік національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності, їх характерні особливості та аналіз змісту. Порівняльна характеристика П(С)БО і МСБО, їх спільні та відмінні риси.
реферат [41,1 K], добавлена 18.01.2013

7. Облікові процедури відображення господарських операцій щодо витрат діяльності Лютенського споживчого товариства Гадяцького району Полтавської області
Економічний зміст та класифікація витрат діяльності підприємства. Нормативно-інформаційне забезпечення обліку витрат. Синтетичний та аналітичний облік діяльності. Проект автоматизації обліку витрат діяльності. Методологія бухгалтерського обліку.
дипломная работа [313,6 K], добавлена 11.07.2013

8. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах
Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах, забезпечення збереження державного майна як його основна мета. Суб'єкти нормативного регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Норми національних стандартів бухгалтерського обліку.
контрольная работа [24,0 K], добавлена 25.10.2010

9. Оцінка і калькуляція в системі бухгалтерського обліку
Оцінка як система вартісного виміру: поняття, значення, методи. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку; класифікація витрат. Реєстри бухгалтерського обліку; журнал реєстрації господарських операцій. Нарахування заробітної плати та утримань з неї.
курсовая работа [585,7 K], добавлена 08.10.2014

10. Методологічні та організаційні засади впровадження МСБО (МСФЗ) в облікову систему України
Глобалізація світової економіки та розвиток бухгалтерського обліку. Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, особливості її функціонування. Склад і характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, порядок їх затвердження.
реферат [290,6 K], добавлена 19.10.2014


Другие документы, подобные Інтелектуальна власність у господарський діяльності


Щодо роялті як винагороди, то це такі нематеріальні активи, що підлягають амортизації у їх господаря (покупця) і вартість яких повертається продавцю в сумі реалізації за проданий нематеріальний актив. При цьому покупець перераховує продавцю певну суму винагороди за використання в господарській діяльності отриманих (наданих) нематеріальних активів. Джерелом такого роялті є прибуток або будь-який інший вид винагороди як еквівалент відповідної суми прибутку, що є результатом використання такого виду нематеріальних активів у господарській діяльності підприємства-покупця. Це є прямим доходом продавця, що враховує не тільки вартість нематеріальних активів у складі суми реалізації, а й доход від реалізації та додатковий дохід -- роялті. Це є також винагородою покупця продавцю за отримані нематеріальні активи, що додатково стимулює відтворення об'єктів нематеріальних активів з кращими якостями. Зауважимо, що на відміну від прибутку від реалізації нематеріальних активів, роялті як винагороди може і не бути, якщо сума прибутку буде меншою суми реалізації. На жаль, у деяких випадках продавці нематеріальних активів змушують покупців укладати угоди з виплатою роялті як винагороди без врахування фактично отриманого прибутку, який перевищує прибуток у складі суми реалізації нематеріальних активів, тобто такі операції не враховують джерела покриття роялті як винагороди.

Підприємства-отримувачі роялті згідно з підпунктом 4.1.4 ст. 4 зазначеного Закону зараховують роялті до валових доходів. Підприємство, яке сплачує роялті, згідно з підпунктом 5.4.2 ст. 5 включає роялті до складу валових витрат. Не є об'єктами оподаткування податком на додану вартість виплати роялті у грошовій формі (підпункт 3.2.7 ст. З Закону України «Про податок на додану вартість»).

ВИСНОВКИ

Інтелектуальна власність -- частина цивільного права, що об'єднує дві сфери прав -- промислову власність та авторське право і суміжні права. Промислова власність охоплює досить широке коло об'єктів, що дістали застосування в міжнародному торговому обороті. Поняття «промислова власність», після прийняття Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 p., стало загальновживаним, універсальним у патентній практиці терміном, що ввійшов у побут міжнародних контактів.

До об'єктів права промислової власності належать: технічні рішення (винаходи), корисні моделі; символи чи позначення, що проставляються на промислових виробах, що використовуються при наданні послуг (торговельна марка); зовнішній вигляд промислових виробів (промислові зразки -- малюнки чи моделі); сорти рослин; географічне зазначення місць походження товарів; найменування фірм, під якими вони виступають у господарському обороті (комерційні (фірмові) найменування); компонування інтегральних мікросхем. До права промислової власності включене також право на припинення недобросовісної конкуренції, тобто на використання прийомів, що суперечать усталеним у промисловій і торговельній практиці чесним звичаям.

Інтелектуальна власність є складовою інтелектуального капіталу і набуває всіх притаманних йому ознак. Інтелектуальний капітал у чистому вигляді - це створений або придбаний інтелектуальний продукт, що має вартісну оцінку, утримується підприємством (суб'єктом господарювання) з метою ймовірного одержання прибутку (додаткової вартості). До інтелектуального капіталу належать продукт розумової праці, власного творчого пошуку. Інтелектуальний капітал -- це знання, що можуть бути оцінені та перетворені в прибуток.

Використання інтелектуальної власності в господарській діяльності з економіко-фінансових позицій -- це її комерціалізація, що виникає на умовах договірних відносин. Саме комерціалізація інтелектуальної власності в умовах ринкових відносин вимагає розглядати її як товар і як капітал. Як товар інтелектуальна власність розглядається як нематеріальний актив, що використовується в будь-яких господарських операціях. Як капітал інтелектуальна власність розглядається з точки зору витрати капіталу на освіту або придбання підприємцем нематеріальних активів з метою його приросту.

В Україні основними законодавчими актами, які регулюють правовідносини, що стосуються нематеріальних активів, є: Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", а також інші нормативно-правові акти.

Ці нормативні документи містять також перелік витрат на придбання нематеріальних активів:

- витрати на придбання права на користування;

- витрати на придбання права на здійснення окремих видів діяльності;

- витрати на доведення нематеріальних активів до стану, за якого вони придатні для використання відповідно до визначеної мети;

- витрати на придбання ліцензій та ін.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості ВРУ. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атака, 2004. - 416 с.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств». Відомості Верховної Ради (ВВР) - 1995, N 4

Закон України «Про податок на додану вартість». Відомості Верховної Ради (ВВР) - 1997, N 21

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 p. № 996-XIV

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»

Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та Інструкції про його застосування, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291

Александрова В.П., Щедріна Т.І. Трансфер науково-технічної продукції//Стратегія економічного розвитку України: : Наук. Зб.-Вип. 7 Голов. Ред. О.П. Степанов. - К.: КНЕУ, 2001. - С. 148-163.

Андрощук Г. Інноваційна діяльність в Україні: економічний механізм стимулювання // Інтелектуальна власність. - 2000, № 12. - С. 23-30.

Бутнік-Сіверський О. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект //Теорія і практика інтелектуальної власності - 2006 р. №1 - С. 17-29.

Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000.-188 с

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г. Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко. - К.: Вища школа, 1994.

Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За редакцією О.Д. Святоцького, В.П. Петрова. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999.-400 с.

Практичний посібник з оподаткування нематеріальних активів/ За редакцією Бутніка-Сіверського. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. - 348 с.

http://spon.kiev.ua.

... читать дальше >>>

Поcмотреть текст работы Поcмотреть полный текст
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Інтелектуальна власність у господарський діяльності" можно здесь
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов