• Технология ручного ведения учета. Документальное оформление движения основных средств, их понятие и классификация. Основные теоретические положения автоматизации учета, а также его аппаратно-программное обеспечение в сельскохозяйственном предприятии.

  курсовая работа (323,5 K)
 • Разработка конфигурации системы "1С: Предприятие" и создание информационной базы по автоматизации учета работы предприятия, занимающегося продажей автозапчастей. Создание справочников, регистров и макетов документов в системе, их предназначение.

  курсовая работа (231,2 K)
 • Экономическое содержание основных средств и их классификация. Задачи их бухгалтерского учета, его регулирующие нормативно-правовые документы. Документальное оформление движения основных средств. Обзор бухгалтерских программ, автоматизация учета.

  дипломная работа (2,6 M)
 • Шляхи розвитку та удосконалення методики внутрішнього аудиту як складової системи внутрішнього контролю банку. Структура бази даних аудиту кредитних операцій комерційного банку, що надасть користувачу можливість отримувати важливу для роботи інформацію.

  статья (391,3 K)
 • Еволюція форм і технологій ведення обліку, тенденції в розвитку комп’ютерних технологій та побудова комп’ютерної технології з використанням баз даних. Архівно-комп’ютерна форма обліку на базі автоматизованого поточного архіва електронних документів.

  автореферат (151,9 K)
 • Синтетичний та аналітичний облік надходження і створення нематеріальних активів. Розробка конфігурації в системі 1С: Підприємство. Створення робочого плану рахунків, перерахувань, необхідних видів субконто, довідника "НМА" та його програмного модуля.

  курсовая работа (197,4 K)
 • Облік господарської діяльності корпорації, до складу якої входять кілька юридичних осіб, в одній базі даних в системі "Галактика". Розрахунок за допомогою засобів виробничого планування, вбудованих в систему "Галактика". Функціональні можливості модулів.

  контрольная работа (40,1 K)
 • Экономические информационные системы. Технические средства в области бухгалтерских технологий. Настройка параметров ведения учёта в программе "1С: Бухгалтерия". Принципы ведения налогового учета в автоматизированных системах бухгалтерского учета.

  контрольная работа (105,2 K)
 • Обоснование целесообразности внедрения автоматизированного рабочего места (АРМ) на предприятии. Структура АРМ бухгалтера. Зоны взаимодействия бухгалтера. Программное обеспечение АРМ. Модули для автоматизации учета в специфических областях деятельности.

  практическая работа (768,2 K)
 • Диаграмма дерева узлов проектируемой автоматизированной информационной системы. Особенности эксплуатации сопровождения и модернизации проекта. Описание предметной области систем бухгалтерского учета. Организационная структура экономической системы.

  курсовая работа (1,4 M)
 • Программы автоматизации бухгалтерского учета, повышающих оперативность обработки данных и достоверность деловой информации. Автоматизация учета заработной платы с помощью индивидуально разработанного комплекса 1С. Задачи учета рабочего времени и оплаты.

  курсовая работа (461,8 K)
 • Развитие бухгалтерских систем и разработки программ автоматизации бухгалтерского учета. Элементы компьютерной системы и особенности автоматизированной обработки данных. Оптимизация бухучета и выбор программного средства. Программа "1С: Бухгалтерия".

  контрольная работа (72,7 K)
 • Характеристика особенностей осуществления оптовой торговли. Основы продажи товаров на комиссионных началах. Рассмотрение количественно-суммового метода учета. Варианты учетной политики и организации расчетов. Особенности возврата нереализованного товара.

  учебное пособие (411,3 K)
 • Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии на примере СПК "Емуртлинский". Правила ведения кассовых операций. Нормативные документы и акты. Организация бухгалтерского учета и алгоритм обработки первичных документов. Сводные и отчетные документы.

  дипломная работа (66,5 K)
 • Описание структуры и полномочий администрации сельского поселения. Деятельность органов местного самоуправления. Бюджетный учет в администрации. Движение первичных, сводных учетных и отчетных документов. Инвентаризация финансовых активов и обязательств.

  отчет по практике (28,2 K)
 • Розкриття сутності та загальних принципів витрат підприємства. Місце адміністративних витрат у їх складі та загальній класифікації. Відображення в фінансовому обліку типових операцій за рахунком 92 "Адміністративні витрати", а також їх характеристика.

  реферат (27,5 K)
 • Обґрунтування методологічних аспектів удосконалення діючої практики організації обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємств. Визначення основних підходів до вирішення проблем організації внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами.

  статья (150,1 K)
 • Методы составления шахматной оборотной ведомости. Порядок начисления амортизации основных средств по способу списания стоимости пропорционально объему продукции. Исследование типовых бухгалтерских проводок для производственных и торговых организаций.

  учебное пособие (1,1 M)
 • Формирование системы российских бухгалтерских стандартов. Международные стандарты финансовой отчетности. Характеристика бухгалтерского баланса. Содержание и заполнение разделов актива бухгалтерского баланса "Внеоборотные активы" и "Оборотные активы".

  курсовая работа (204,2 K)
 • Розробка рекомендацій з удосконалення облікової системи в цілому та в частині нормативно-методичної бази обліку активів на основі всебічного вивчення. Аналіз економічних передумов гармонізації бухгалтерського обліку на національному і міжнародному рівнях.

  автореферат (32,0 K)