• Еволюція форм і технологій ведення обліку, тенденції в розвитку комп’ютерних технологій та побудова комп’ютерної технології з використанням баз даних. Архівно-комп’ютерна форма обліку на базі автоматизованого поточного архіва електронних документів.

  автореферат (151,9 K)
 • Синтетичний та аналітичний облік надходження і створення нематеріальних активів. Розробка конфігурації в системі 1С: Підприємство. Створення робочого плану рахунків, перерахувань, необхідних видів субконто, довідника "НМА" та його програмного модуля.

  курсовая работа (197,4 K)
 • Облік господарської діяльності корпорації, до складу якої входять кілька юридичних осіб, в одній базі даних в системі "Галактика". Розрахунок за допомогою засобів виробничого планування, вбудованих в систему "Галактика". Функціональні можливості модулів.

  контрольная работа (40,1 K)
 • Экономические информационные системы. Технические средства в области бухгалтерских технологий. Настройка параметров ведения учёта в программе "1С: Бухгалтерия". Принципы ведения налогового учета в автоматизированных системах бухгалтерского учета.

  контрольная работа (105,2 K)
 • Обоснование целесообразности внедрения автоматизированного рабочего места (АРМ) на предприятии. Структура АРМ бухгалтера. Зоны взаимодействия бухгалтера. Программное обеспечение АРМ. Модули для автоматизации учета в специфических областях деятельности.

  практическая работа (768,2 K)
 • Диаграмма дерева узлов проектируемой автоматизированной информационной системы. Особенности эксплуатации сопровождения и модернизации проекта. Описание предметной области систем бухгалтерского учета. Организационная структура экономической системы.

  курсовая работа (1,4 M)
 • Программы автоматизации бухгалтерского учета, повышающих оперативность обработки данных и достоверность деловой информации. Автоматизация учета заработной платы с помощью индивидуально разработанного комплекса 1С. Задачи учета рабочего времени и оплаты.

  курсовая работа (461,8 K)
 • Развитие бухгалтерских систем и разработки программ автоматизации бухгалтерского учета. Элементы компьютерной системы и особенности автоматизированной обработки данных. Оптимизация бухучета и выбор программного средства. Программа "1С: Бухгалтерия".

  контрольная работа (72,7 K)
 • Характеристика особенностей осуществления оптовой торговли. Основы продажи товаров на комиссионных началах. Рассмотрение количественно-суммового метода учета. Варианты учетной политики и организации расчетов. Особенности возврата нереализованного товара.

  учебное пособие (411,3 K)
 • Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии на примере СПК "Емуртлинский". Правила ведения кассовых операций. Нормативные документы и акты. Организация бухгалтерского учета и алгоритм обработки первичных документов. Сводные и отчетные документы.

  дипломная работа (66,5 K)
 • Описание структуры и полномочий администрации сельского поселения. Деятельность органов местного самоуправления. Бюджетный учет в администрации. Движение первичных, сводных учетных и отчетных документов. Инвентаризация финансовых активов и обязательств.

  отчет по практике (28,2 K)
 • Розкриття сутності та загальних принципів витрат підприємства. Місце адміністративних витрат у їх складі та загальній класифікації. Відображення в фінансовому обліку типових операцій за рахунком 92 "Адміністративні витрати", а також їх характеристика.

  реферат (27,5 K)
 • Обґрунтування методологічних аспектів удосконалення діючої практики організації обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємств. Визначення основних підходів до вирішення проблем організації внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами.

  статья (150,1 K)
 • Методы составления шахматной оборотной ведомости. Порядок начисления амортизации основных средств по способу списания стоимости пропорционально объему продукции. Исследование типовых бухгалтерских проводок для производственных и торговых организаций.

  учебное пособие (1,1 M)
 • Формирование системы российских бухгалтерских стандартов. Международные стандарты финансовой отчетности. Характеристика бухгалтерского баланса. Содержание и заполнение разделов актива бухгалтерского баланса "Внеоборотные активы" и "Оборотные активы".

  курсовая работа (204,2 K)
 • Розробка рекомендацій з удосконалення облікової системи в цілому та в частині нормативно-методичної бази обліку активів на основі всебічного вивчення. Аналіз економічних передумов гармонізації бухгалтерського обліку на національному і міжнародному рівнях.

  автореферат (32,0 K)
 • Классификация балансовых счетов в бухгалтерском учете на активные, пассивные и активно-пассивные. Учет состояния, движения и изменения средств предприятия. Основные элементы структуры бухгалтерского счета. Виды активно-пассивных счетов баланса.

  реферат (31,9 K)
 • Рассмотрение сущности активов предприятия, как собственности предприятия, имеющей денежную стоимость и отражаемой в активе баланса. Характеристика структуры основного капитала. Определение основных задач и принципов управления активами предприятия.

  курсовая работа (58,5 K)
 • Внеоборотные и оборотные активы, их значение. Учёт и контроль использования активов предприятия. Экономическая характеристика деятельности ОАО "НПК "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко. Анализ состава и структуры активов баланса предприятия, пути их улучшения.

  курсовая работа (317,0 K)
 • Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку екологічних зобов'язань підприємств. Напрями вдосконалення Плану рахунків у зв'язку зі специфікою обліку екологічних зобов'язань. Введення окремих субрахунків для обліку екологічних зобов'язань.

  статья (99,2 K)