Доходи та витрати комерційного банку

Теоретичні основи формування доходів та витрат комерційного банку. Використання показників доходів та витрат. Методики аналізу діяльності комерційного банку. Оцінка витрат. Використання нових методик оцінки доходів та витрат комерційного банку.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.05.2007
Размер файла 121,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

31

Міністерство освіти і науки України

Кіровоградський інститут імені Св. Миколая

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни: Політична економія

На тему: Доходи та витрати комерційного банку

Виконала:

Кіровоград 2007

З М І С Т

ВСТУП………………………………………………………………………….….3

1. Теоретичні основи формування ДОХОДІВ ТА витрат

комерційного банку……………………………………………………….5

1.1. Використання показників доходів та витрат…………………………..9

2. МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ…………………………………………………….18

2.1. Основні методики оцінки доходів…………………………………….……20

2.2. Оцінка витрат…………………………………………………….….....23

3. ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ МЕТОДИК ОЦІНКИ ДОХОДІВ ТА

ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ……………………………….…………….24

3.1. Оцінка витрат……………………………………………...…...............24

3.2. Аналіз доходності банку……………………………..….….……........26

ВИСНОВОК………………………………………………………………..............30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………….….…………....32

ВСТУП

Ринкова економіка вимагає від українських комерційних банків підвищення ефективності управління банківською діяльністю. Важлива роль у реалізації цієї задачі відводиться аналізу банківської діяльності. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банку, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності проведення активних і пасивних операцій, оцінюються результати діяльності банку, його окремих підрозділів.

Таким чином, успішний розвиток і надійність банківської системи України в сформованих економічних умовах багато в чому залежить від постановки в комерційних банках аналітичної роботи, що дозволяє давати реальну і всебічну оцінку досягнутим результатам діяльності банків, виявляти їхні сильні і слабкі сторони, визначати конкретні шляхи вирішення виникаючих проблем. Аналіз банківської діяльності є основою ефективного управління банком, вихідною базою прийняття управлінських рішень на всіх рівнях банківського менеджменту.

Відомо, що, коли в банку будуть клієнти, то й банк у такому разі буде процвітати, і навпаки. Але у той же час, якщо банк переживатиме скрутне фінансове становище і не зможе вчасно і повністю виконувати свої зобов'язання, то клієнти такого банку так само можуть істотно постраждати, бо вони зберігають свої кошти на різних банківських рахунках. Варто також окремо виділити населення країни, чиї заощадження є одним із самих зручних видів банківських ресурсів (тому що це ресурси довгострокового характеру і порівняно недорогі, що сприяє одержанню банком порівняно високого прибутку). Тому держава, будучи за Конституцією України гарантом стабільності в країні (зокрема й у грошово-кредитній сфері), піклується про міць банківської системи. На це спрямовано діяльність такого державного органу як Національний банк України (НБУ), однією з функцій якого і є забезпечення стабільності банківської системи країни.

Актуальність теми даної курсової роботи полягає в стабільності економіки країни, яка в значній мірі залежить від стабільності банківських установ.

Фінансова стабільність банків стає питанням їх виживання, оскільки банкрутство в умовах ринку виступає вірогідним результатом діяльності нарівні з іншими можливостями. Надійність банків має значення не тільки для самих банків, а й для всієї країни в цілому, і, навпаки, банкрутство банків спричиняє збитки їх клієнтів (депонентів): підприємств і населення. Крім випадків кримінальних фінансових операцій, банкрутство банків звичайно є результатом банкрутства промислових і торгових підприємств (клієнтів банку), що у свою чергу викликає руйнування інших промислових і торгових підприємств, оскільки їхні кошти зберігаються на поточних та інших рахунках у банках. Наявність подібних випадків (банкрутств банків) негативно позначається на господарській діяльності всіх економічних суб'єктів, що врешті-решт відбивається і на добробуті суспільства (тому що це супроводжується падінням багатьох макроекономічних показників, таких як валовий внутрішній продукт, життєвий рівень населення країни тощо).

Для визначення надійності (стабільності) комерційного банку, перш за все, аналізують його доходи і витрати, які являються основними показниками результативності фінансової діяльності банку. Адже, чим більшими є доходи і меншими витрати - тим більшим є прибуток банку і, звісно, більш стабільнішим є банк.

Метою даної роботи є узагальнення і систематизація теоретичних знань щодо існуючих методик аналізу доходів та витрат комерційних банків, а також їх практичне застосування.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Вся господарська діяльність комерційного банку - здійснення банківських угод має назву статутна діяльність. Її проведення вимагає від комерційного банку значних витрат, але крім витрат виникають доходи, як результат діяльності комерційного банку.

Витрати - це зменшення економічної вигоди у звітному періоді, у формі вибуття або використанні активів чи збільшення забов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу за винятком розподілу капіталу між учасниками (акціонерами) чи його вилучення. Зростання банківських витрат, які неузгодженні зі збільшенням його прибутку може істотно погіршити фінансовий стан навіть крупному та авторитетному комерційному банку.

Доходи - це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу або зростання активів, або зменшення зобов`язань, що спричиняють збільшення капіталу і не є внесками акціонерів.

Валовий дохід комерційного банку складається з валового операційного доходу. Він залежить від:

- норми прибутку та активні операції

- розміру плати за надані послуги

- величина та структура активів

Результатом співставлення доходів та витрат є фінансовий результат статутної діяльності, який виступає у вигляді прибутку чи збитків.

Поняття доходності комерційного банки відображає позитивний сукупний результат діяльності банку у всіх сферах його господарсько-фінансової і комерційної діяльності. За рахунок доходів банку покриваються усі його операційні видатки, включаючи адміністративно-управлінські, формується прибуток банку, розмір якого визначає рівень дивідендів, збільшення власних коштів і розвиток пасивних і активних операцій.

Для оцінки доходів та видатків необхідно розрахувати загальну суму доходів банку, отриманої їм за період, із наступним поділом її на види доходів, що надійшли від проведення різноманітних видів банківських операцій.

Валові доходи банку прийнято розділяти на процентні і непроцентні.

До процентних доходів банку відносяться:

нараховані й отримані відсотки по позичках у гривневому виразі;

нараховані й отримані відсотки по позичках в іноземній валюті.

Структура процентних доходів банку може бути подана також у вигляді:

процентних доходів, отриманих по міжбанківських позичках;

процентних доходів, що надійшли по комерційних позичках.

Непроцентні доходи складають:

доходи від інвестиційної діяльності (дивіденди по цінних паперах, доходи від участі в спільній діяльності підприємств і організації й ін.);

доходи від валютних операцій;

доходи від отриманих комісій і штрафів;

інші доходи.

Процентні витрати складають:

* нараховані і сплачені відсотки в гривнях;

* нараховані і сплачені відсотки у валюті.

До непроцентних витрат відносять:

операційні витрати:

сплачені комісійні по послугах і кореспондентських відносинах;

витрати по операціях із цінними паперами;

витрати по операціях на валютному ринку;

витрати по забезпеченню функціонування банку:

витрати на утримання апарата управління;

господарські витрати;

інші витрати:

штрафи, пені, неустойки сплачені; відсотки і комісійні минулого років і т.д.

Найбільше значними статтями операційних витрат банку традиційно є витрати:

* по виплаті відсотків по поточних і строкових вкладах;

* пов'язані з виплатою комісійних іншим банкам і іншим фінансово- кредитним заснуванням за надані послуги;

* по утриманню й експлуатації будинків і устаткування;

* на заробітну плату персоналу;

* на створення спеціальних резервів.

У останні роки спостерігається зріст питомої ваги видатків на виплату відсотків по вкладах клієнтів. Це пояснюється, по-перше, підвищенням рівня процентних ставок по депозитах у результаті посилення конкурентної боротьби і по-друге, збільшенням питомої ваги депозитних рахунків у загальній сумі притягнутих коштів.

Банки, що виконують міжнародні розрахункові операції, сплачують комісійні банку, що виконує доручення на здійснення операцій (акредитивних, інкасових і ін.). Але кінцевим платником виступає клієнт банку, із доручення якого проведена операція. Банк у повному обсязі списує з його рахунку сплачену їм комісію.

Видатки банку на утримання й експлуатацію будинків і устаткування, оплату персоналу і соціальні посібники носять щодо постійний характер. Їхня питома вага в загальній сумі видатків банку дуже значний.

Визначена частина коштів банка витрачається на створення резервів. Інші видатки в рахунку прибутків і збитків банку показуються по статті «Інші операційні видатки». Це внески, видатки на рекламу, інвентар і матеріали, на оплату послуг аудиторських фірм, судові і транспортні витрати, а також деякі види податків.

Зріст операційних видатків не тільки відбиває несприятливий стан кон'юнктури ринку, на якому банк залучає ресурси, але і може свідчити про погіршення менеджменту. Особлива увага заслуговує оцінка двох груп статей: видатки, пов'язані з забезпеченням функціонування банку (особливо адміністративно-господарські) і видатки, пов'язані з підвищенням ризикованості банківської діяльності (створення обов'язкових і інших страхових резервів).

Одна з основних цілей комерційних банків - це одержання прибутку, що є джерелом виплати дивідендів акціонерам (пайовикам), створення фондів банку, базою підвищення добробуту робітників банку і т.д. Прибуток банку являє собою різницю між його валовими доходом і витратами, тобто це - фінансові результати діяльності комерційного банку, які відображаються в звіті про фінансові результати комерційного банку.

Відповідно до діючої методики, комерційні банки визначають прибуток або збитки від своєї діяльності раз в квартал, в останній операційний день кварталу. Протягом кварталу прибутки і витрати враховуються наростаючим підсумком. Розподіл прибутку банку здійснюється по підсумкам діяльності за рік відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (пайовиків) банку.

Прибуток комерційних банків оподатковується згідно Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" по ставці 30 %.

Після сплати податків і штрафів, що накладаються податковою інспекцією, Національним банком України і іншими органами з прибутку банку проводяться відрахування в його резервний фонд в розмірі не менш ніж 5 % прибутку, що залишається в розпорядженні банку. Потім здійснюються відрахування в фонди економічного стимулювання банку, на добродійні і спонсорські заходи, на виплату винагород керівництву банку. З суми, що залишилася виплачуються дивіденди акціонерам (пайовикам). Якщо і після цього залишається нерозподілений прибуток, він може бути направлений на індексацію акцій (паїв) або ж на приріст капіталу банку.

Збитки банку по підсумкам діяльності за рік покриваються за рахунок резервного фонду, а при його недостатності - за рахунок зменшення капіталу.

При збитковій діяльності банку акціонерами (пайовиками) або Національним банком України вирішується питання про доцільність його подальшого функціонування : збереження, реорганізація або ліквідація.

1.1 Використання показників доходів та витрат

У роботі комерційних банків важливу роль відіграє процентна політика, оскільки одержання прибутків від вкладених коштів є для клієнтів суттєвим стимулом з активізації внесків. Розмір депозитного процента встановлює комерційний банк самостійно, виходячи з рівня інфляції, облікової ставки НБУ, стану грошового ринку і власної депозитної політики.

Рівень відсотків за різноманітними видами депозитних рахунків різний. Найнижчі проценти комерційні банки сплачують за рахунками до запитання, оскільки поїш характеризуються нестабільністю залишків. За такими рахунками, відкритими юридичним особам, проценти взагалі не можуть нараховуватися. Однак банки намагаються заохочувати клієнтів підгримувати стабільні залишки на рахунках до запитання. Це до-сягається через установлення підвищених процентів або виплати клієнтам премій за значні залишки коштів.

Хоча за рахунками до запитання, відкритими для фізичних осіб, проценти нараховуються в обов'язковому порядку, прибуток за ними набагато нижчий, ніж за терміновими депозитами.

При встановленні розміру процентної ставки за терміновими депозитами визначальним чинником є термін, на який розміщені кошти. Чим триваліший термін, тим вищі процентні ставки. Процентна ставка за терміновим депозитом може залежати і від частоти виплати прибутку: чим рідше здійснюються виплати, тим вищий рівень процентної ставки.

Якщо процентні витрати за депозитними вкладами збільшують витрати банка, то плата за користування банківськими кредитами є джерелом збільшення доходів.

Рівень процентної ставки по кредитам залежить від таких факторів:

- облікова ставка центрального банку;

- рівень інфляції;

- строк позички;

- ціна сформованих ресурсів;

- ризик;

- розмір позички;

- попит на банківські позички;

- якість застави;

- зміст заходів, що кредитуються;

- витрати на оформлення позички і контроль;

- .ставка банку-конкурента;

- характер відносин між банком і клієнтом;

- норма прибутку від інших активних операцій, та інші.

Вплив цих факторів на рівень процентної плати за користування банківськими позичками є взаємозв'язаним, тому важко визначити кількісне значення кожного з них, але враховувати їх у сукупності доцільно.

Визначення розмірів процентних ставок досить складний процес для банків, тому що потрібно враховувати всі зазначені вище фактори та, щоб за даними ставками діяльність банків була максимально ефективною та приносила йому прибуток.

Отже, існує необхідність дослідження питань, пов'язаних зі спрощенням розрахунків розмірів процентних ставок та оптимізацією розмірів» банківських відсотків, за якими б діяльність банку була найбільш ефективною та прибутковою.

Для визначення фінансового стану банків НБУ використовує систему рейтингу банків, що має назву CAMEL. Для визначення рейтингу банку за цією системою, розраховується дужо багато різних показників, що робить її досить громіздкою й складною. Тому є доцільним подальше удосконалення відомих методів та розробка нових методик рейтингової оцінки, які були б простіші у використанні.

Відомо, що найбільшу питому вагу в доходах банку займають його процентні доходи, а основу прибутку банку складає його чистий процентний дохід, що визначається як різниця між процентними доходами і процентними витратами, тобто, величина чистого процентного доходу визначається в такий спосіб:

ЧПрД = А * %а - II * %п, (1)

* де ЧПрД - чистий процентний дохід; А - загальна величина активних операцій, що приносять банку процентний дохід; П - загальна величина пасивних операцій банку, що складають його процентні витрати; %а - прибутковість банку за всіма активними операціями, що приносять йому процентний дохід, або середньозважена відсоткова ставка за сукупним кредитним портфелем; %п - прибутковість клієнтів банку за всіма його пасивними операціями, що складає процентні витрати банку, або середньозважена відсоткова ставка за сукупним депозитним портфелем. Отже, можна зробити висновок, що основними факторами, що впливають на розмір чистого процентного доходу, є %а і %п.

Отже, для оптимізації необхідно визначити взаємозв'язок між цими двома факторами, тобто треба визначити таку величину %а (при заданій %п),при якій, на величину %а впливає %п, тому що величина %п визначає розміри процентних витрат, які необхідно покрити процентними доходами. Для того, щоб залучити кошти, банк здійснює певні витрати, а також передбачає деяку норму прибутку. Отже можна припустити, що залежність між %а і %п може мати вид:

%а = Ь0 + Ь * %п, (2)

де b0 і b1 - коефіцієнти, які враховують фактори, що впливають на %а.

За станом на 01.01.2004 НБУ, у відповідності з системою рейтингової оцінки банків CAMEL, виділив 4 групи банків. Кожна група буде мати свою структуру доходів і витрат, показники рентабельності і ліквідності, тому можна припустити, що для кожної групи банків запропонована вище модель (1) буде мати свій вигляд.

Для того, щоб максимізувати прибуток банку, розрахуємо оптимальну %п для даної %п, використовуючи запропоновану модель, а також статистичні дані, представлені в таблицях 1 та 2. Номера банків з 1 до 5 - належать до 1-ї групи, з 6 до 10 - до 2-ї, з 11 до 15 - до 3-ї, з 16 до 20 - до 4-ї групи. Відповідно до методу найменших квадратів, для кожної групи банків розрахуємо коефіцієнти Ь0 і Ь1 за допомогою системи рівнянь:

Таблиця 1.

Статистичні дані по банкам за станом на 01.01.2004

№ рейт.

Банк

Чист.проц.дохід дохід

П

А

%

% а

1

3

Промінвестбанк

141757

6469554

5770245

7,3

15,8

2

5

Укрсоцбанк

236795

4528238

3690948

8,2

16,5

3

7

Укрсиббанк

174909

3294859

3284732

10,7

16,1

4

6

Укрексім

258490

3384766

2962242

6,3

15,9

5

1

"Аваль"

461749

8918609

8163885

9,1

15,6

6

24

"Хрещатик"

29541

830295

803889

12,6

16,7

7

12

Правекс - банк

44527

1460079

1287471

11,4

16,4

8

17

"Форум"

50634

1011864

1006510

11,1

16,2

9

22

"Укрпромбанк"

34049

868449

912510

13,3

16,4

10

23

Вабанк

33512

832414

798371

12,1

16,8

11

47

"Ажіо"

22049

295356

352733

12,0

16,3

12

28

"Біг Енергія"

27796

598474

633265

12,8

16,5

18

44

"Таврика"

20597

347211

358989

11,0

16,4

14

37

Альфа-банк

11975

365235

446267

16,6

16,3

15

36

"Київ"

23832

396515

469664

13,9

16,8

16

73

Промекономбанк

7490

177504

195197

14,0

16,6

17

87

"Золоті ворота"

4697

133270

144144

14,2

16,4

18

90

Реал банк

6923

129364

155163

14,6

16,6

19

88

Ікар - банк

7478

129281

153592

14,2

16,8

20

100

Агробанк

6700

109545

122986

12,4

16,5

Таблиця 2.

Статистичні дані по банкам за станом на 01.04.2004

№ рейт.

Банк

Чист.проц. дохід

П

А

%п

1

3

Промінвестбанк

113256

6952543

6391888

12,7

15,6

2

5

Укрсоцбанк

53945

4576909

4045131

12,8

15,8

3

7

Укрсиббанк

56665

3584688

3412708

13,3

15,6

4

6

Укрексім

56038

3761051

3297397

12,0

15,4

5

1

"Аваль"

107388

9524413

8758279

12,8

15,2

б

24

"Хрещатик"

8699

763427

742786

13,9

15,5

7

12

Правекс-банк

13503

1239816

1109064

12,7

15,4

8

17

"Форум"

18610

1153040

1185442

14,4

15,6

9

22

"Укрпромбанк"

21561

1080080

1159978

15,0

15,8

10

23

Вабанк

10237

819883

747048

13,1

15,7

11

47

"Ажіо"

6087

232444

254483

14,5

15,6

12

28

"Біг Енергія"

5956

629448

691154

16,4

15,8

13

44

"Таврика"

7703

345689

392322

15,8

15,9

14

37

Альфа-банк

5449

462913

464276

14,8

15,9

15

36

"Київ"

6188

534766

519785

14,5

16,1

16

73

Промекономбанк

2176

163099

159753

14,3

16,0

17

87

"Золоті ворота"

1570

242482

240619

14,9

15,7

18

90

Реал банк

1963

128288

152808

17,3

15,8

19

88

Ікар-банк

2091

116203

132954

16,5

16,0

20

100

Агробанк

2959

126197

146527

16,1

15,9

У результаті рішення системи для коленої групи банків були одержані залежності %а під %н:

- для 1 групи: %а = 16,554 - 0,076 * %n ;

- для 2 групи: %а = 18,939 - 0,223 * %n;

- для 3 групи: %а = 17,510- 0,095 * %n;

- для 4 групи: %а = 18,961 - 0,184 * %n.

Отримані результати можна пояснити таким чином: відповідно до офіційної статистики значення середньозважених процентних станок по портфелю кредитні і депозитів у цілому по банківській системі України на 01.01.2004 складали 16,1 і 7,9% відповідно, а па 01.04.2004 - 15,5 і 8,1 відповідно. Тобто, у цілому по банківській системі разом зі зростанням процентних станок по депозитам відбувалося зменшення процентних станок по кредитам. Звідси і вийшла зворотна залежність між % а і % п, що знайшла своє відображення у запропонованій моделі.

Далі були зроблені розрахунки для кожної групи банків %а на підставі наявних статистичних даних щодо %п. При цьому приховувалося, що розрахункова %а не повинна бути менше облікової станки НБУ. яка на цей час складала 7%. Крім того, для кожної моделі, щоб оцінити її адекватність, були розраховані мат очікування (М), середньоквадратичне відхилення (?) і стандартне відхилення (V). Результати розрахунків представлені у таблицях 3 - (і, крім того, для кожної групи банків були побудовані графіки відхилений розрахункових даних від статистичних (рис. 1 -4), які свідчать, що отриману модель залежності %а від %п для кожної групи банків можна вважати прийнятною.

Таблиця 3.

Зіставлення розрахункових і статистичних даних для банків 1 групи

№ банка

дата

%п

% а

%ар

1

01.01.2004

1

7,3

15,8

15,999

01.04.2004

2

12,7

15,6

15,583

2

01.01.2004

3

8,2

16,5

15,926

01.04.2004

4

12,8

15,8

15,577

3

01.01.2004

5

10,7

16,1

15,733

01.04.2004

6

13,3

15,6

15,540

4

01.01.2004

7

6,3

15,9

16,074

01.04.2004

8

12,0

15,4

15,636

5

01.01.2004

9

9,1

15,6

15,859

01.04.2004

10

12,8

15,2

15,572

М

10,5

15,75

15,75

S

0,366

0,199

d

0,287

Таблиця 4.

Зіставлення розрахункових і статистичних даних для банків 2 групи

№ банка

дата

%п

%ар

6

01.01.2004

1

12,6

16,7

16,128

01.04.2004

2

13,9

15,5

15,832

7

01.01.2004

3

11,4

16,4

16,395

01.01.2004

4

12,7

15,4

16,111

8

01.01.2004

5

11,1

16,2

16,463

01.04.2004

6

14,4

15,6

15,724

9

01.01.2004

7

13,3

16,4

15,972

01.04.2004

8

15,0

15,8

15,602

10

01.01.2004

9

12,1

16,8

16,245

01.04.2004

10

13,1

15,7

16,029

М

13,0

16,05

16,05

s

0,513

0,279

d

0,402

Таблиця 5.

Зіставлення розрахункових і статистичних даних для банків З групи

№ банка

дата

%п

% ар

11

01.01.2004

1

12,0

16,3

16,4

01.04.2004

2

14,5

15,6

16,1

12

01.01.2004

3

12,8

16,5

16,3

01.04.2004

4

10,4

15,8

16,0

13

01.01.2004

5

11,0

16,4

16,5

01.04.2004

6

15,8

15,9

16,0

14

01.01.2004

7

16,6

10,3

15,9

01.04.2004

8

11,8

15,9

16,1

15

01.01.2004

9

13,9

16,8

16,2

01.04.2004

10

14,5

10,1

16,1

М

14,2

16,16

16,16

s

0,366

0,176

d

0,279

Таблиця 6.

Зіставлення розрахункових і статистичних даних для банків 4 групи

№ банка

дата

%п

%ар

16

01.01.2004

1

14,0

16,6

16,4

01.04.2004

2

14,3

16

16,3

17

01.01.2004

3

14,2

16,4

16,3

01.04.2004

4

14,9

15,7

16,2

18

01.01.2004

5

14,6

16,6

16,3

01.04.2004

6

17,3

15,8

15,8

19

01.01.2004

7

14,2

16,8

16,4

01.04.2004

8

16,5

16

15,9

20

01.01.2004

9

12,4

16,5

16,7

01.04.2004

10

16,1

15,9

16,0

М

14,9

16,23

16,23

з

0,392

0,261

а

0,324

Рис 1.

Відхилення розрахункових даних від статистичних у банків 1 групи

Рис 2.

Відхилення розрахункових даних від статистичних у банків 2 групи

Рис 3.

Відхилення розрахункових даних від статистичних у банків 3 групи

Рис 4.

Відхилення розрахункових даних від статистичних у банків 4 групи

Розроблену модель можна використовувати для рейтингової оцінки банків. Для перевірки цієї можливості, а також і адекватності отриманої моделі у часі було розглянуто статистичні дані декількох банків (табл.7) і визначено оптимальний % а для кожного з них, а також їх рейтингову оцінку (табл.8).

При цьому, рейтингова оцінка проводилася шляхом зіставлення статистичної %а і розрахункової, шляхом підстановки в кожну з чотирьох моделей %п. Та розрахункова %а, для якої відхилення під статистичної %а мінімальне і назначало для даного банку його оцінку, а також оптимальну %а.

Таблиця 7

Статистичні дані по банкам за станом на 01.01.2001 та 01.04.2004

Дата

№ рейт.

Банк

Чист. проц.

дохід

П

А

%п

01.01.01

2

Приватбанк

512571

8604111

8169813

9,0

15,8

01.04.01

13

Перший Український Міжнародний Банк

23610

1181651

1230366

14,3

15,7

01.01.04

09

"Базис"

13905

178706

146018

5,8

16,6

01.04.04

69

"Базис"

2614

142929

159090

15,8

15,8

Таблиця 8

Визначення оптимальної %а й рейтингова оцінка банків

Дата

№ рейт.

Банк

Розрахункові % а

Рейтингова оцінка

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

01.01.04

2

Приватбанк

15,86

16,92

16,65

17,30

1 група

01.04.04

13

Перший Український Міжнародний Банк

15,46

15,74

16,15

16,32

2 група

01.01.04

69

"Базис"

16,11

17,65

16,96

17,90

3 група

01.04.04

69

"Базис"

15,35

15,43

16,02

16,06

3 група

2. МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

При проведенні аналізу банківської діяльності важливо використовувати таку методику, яка б найбільшою мірою сприяла його ефективності.

Під методикою варто розуміти сукупність способів, правил і заходів щодо найбільш доцільного виконання якої-небудь роботи. В аналізі банківської діяльності методика являє собою сукупність аналітичних способів і правил дослідження діяльності банку, спрямованих на дослідження різних об'єктів аналізу, що допомагають одержати найбільш повну оцінку про фінансову стійкість і прибутковість банку, що б бралося до уваги керівництвом банку при прийнятті управлінських рішень щодо вироблення подальшої політики розвитку банку.

Для одержання об'єктивних результатів, що реально служили б підвищенню ефективності функціонування банку, при аналізі банківської діяльності доцільно виділити такі етапи його проведення:

- на першому етапі уточнюються об'єкти, мета і задачі аналізу, складається план аналітичної роботи;

- на другому етапі розробляється система різних показників, за допомогою яких характеризується об'єкт аналізу;

- на третьому етапі збирається і готується до аналізу необхідна інформація (перевіряється її точність, приводиться в порівнянний вид і т.д.);

- на четвертому етапі проводиться порівняння фактичних результатів з показниками плану за звітний період, фактичними даними минулих років (періодів) з основними показниками банків-конкурентів і т.д.;

- на п'ятому етапі проводиться детальний аналіз зібраної інформації за допомогою різних методів аналізу банківської діяльності;

- на шостому етапі виявляються відхилення фактично отриманих результатів від планових або нормативних, а також причини таких відхилень і можливості по їхньому усуненню (або поліпшенню);

- на сьомому етапі на підставі результатів аналізу пропонуються рекомендації з удосконалення управління активно-пасивними операціями (зміна структури активів і пасивів з мінімальним рівнем різних банківських ризиків).

При проведенні аналізу банківської діяльності необхідно мати аналітичні матеріали, які б дозволили одержати достовірну, повну і всебічну інформацію про банк: його фінансове становище і результати його діяльності. Такою інформацією насамперед є: баланс банку і звіт про прибутки і збитки.

2.1 Основні методики оцінки доходів

Для оцінки доходів та видатків, необхідно спочатку визначити питому вагу груп доходів та видатків в загальній сумі доходів та видатків. Для цього ми розносимо доходи та видатки по вищезазначених групах та визначаємо їх питому вагу в валових доходах та витратах.

Зростання процентних доходів переважно може відбуватися внаслідок двох факторів:

* збільшення середніх залишків за виданими кредитами;

* підвищення середнього рівня застосовуваної процентної ставки за кредит.

Вплив першого фактору на одержання банком доходу може бути визначений формулою:

DVP = (V1 - V2)*r1,

в якій V2 -- середні залишки за виданими кредитами в періоді, що аналізується;

V1 -- те ж саме в попередньому періоді;

r1 -- середній рівень процентної ставки в попередньому періоді.

Виміряти вплив зміни середнього рівня процентної ставки на дохід банку можна згідно із формулою:

DRr=(r2 - r1 )*V1,

в якій r2 -- середній розмір процентної ставки, що береться за користування кредитом у періоді, який аналізується;

r1 -- середній розмір процентної ставки, що є платою за користування кредитом у попередньому періоді;

V1 -- середні залишки за виданими кредитами в попередньому періоді.

Вплив обох факторів на динаміку банківського доходу можна виразити за допомогою формули: DP=DPV*DRr.

Проведений аналіз дає фінансовому менеджерові можливість здійснювати кількісну оцінку того, який з двох факторів більшою мірою відобразиться в процентному доході.

Зростання середнього рівня позичкового процента, зумовлене підвищен-ім частки високо ризикових кредитів і простроченою заборгованістю, потребує поглибленого додаткового аналізу з метою забезпечення ліквідності банку й фінансової стійкості банку.

Наступний етап аналізу процентних доходів полягає в дослідженні їхньої структури. В цілому серед українських банків останніми роками спостерігається тенденція зниження частки процентних доходів в їхньому загальному обсязі. При цьому непроцентні доходи збільшуються переважно за рахунок розширення обсягу касово-розрахункового обслуговування. З одного боку, це явище позитивне, бо свідчить про розширення кількості клієнтів, збільшення кількості послуг за розрахунково-касовим обслуговуванням. З іншого боку, ці цифри також свідчать про нерозвиненість в Україні ринку послуг взагалі і факторингових, лізингових, трастових, які посідають істотне місце в діяльності західних банків, зокрема.

В аналізі та управлінні процентними доходами, на наш погляд, слід виходити з деяких висновків.

По-перше, зростання надходжень процентів за короткостроковими, позиками порівняно з довгостроковими в умовах інфляції слід розцінювати позитивно, тому що лише короткострокові й над короткострокові вкладення можуть виявитися ефективними і визначити швидкість знецінення національної грошової одиниці.

По-друге, з точки зору перспективи не можна повністю відмовитися довгострокових позик, які найбільшою мірою зазнають негативного впливу інфляції. Уча...


Подобные документы

 • Поняття та сутність доходів, витрат і прибутку комерційного банку. Існуючі методики аналізу основних показників аналізу прибутковості комерційного банку. Оцінка ефективності діяльності Приватбанку і прогнозування його прибутку в найближчому майбутньому.

  дипломная работа [304,6 K], добавлен 09.10.2010

 • Фінансовий потік ресурсних операцій комерційного банку як платне пасивне кредитування банку. Фінансові потоки доходів, витрат та прибутку комерційного банку. Загальна характеристика ВАТ КБ "Надра", шляхи підвищення його прибутковості, рентабельності.

  курсовая работа [903,6 K], добавлен 11.07.2010

 • Організаційно-фінансова характеристика комерційного банку та основні напрямки його діяльності. Організаційно-правовий статус, установчі документи та форма власності товариства. Обсяги, динаміка та структура доходів та витрат банку за останні роки.

  отчет по практике [169,7 K], добавлен 30.03.2015

 • Види та значення прибутку комерційного банку. Оцінка показників ефективності та прибутковості КБ. Шляхи підвищення прибутковості банку. Вплив НБУ на прибутковість комерційного банку. Можливості використання зарубіжного досвіду у формуванні прибутку банку.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 03.07.2011

 • Завдання аналізу та чинники формування доходів, витрат і прибутку банку. Фінансово-економічна характеристика АКІБ "УкрСиббанк". Розрахунок коефіцієнтів доходності, рентабельності та витратності діяльності банку. Аналіз достатності капіталу (ліквідності).

  курсовая работа [292,0 K], добавлен 09.10.2010

 • Фінансовий менеджмент в комерційних банках. Інтегрований підхід до управління балансом банку. Розрахунок окремих показників фінансової діяльності банку. Аналіз динаміки та структури процентних доходів і витрат на прикладі АКБ "Укрсоцбанк".

  курсовая работа [67,2 K], добавлен 20.03.2007

 • Сутність, види та значення прибутку комерційного банку. Джерела формування прибутку комерційного банку. Напрямки розподілу прибутку комерційного банку. Прибутковість комерційних банків України.

  курсовая работа [37,0 K], добавлен 10.09.2007

 • Основні сегменти фінансових потоків ресурсних, активних банківських операцій, доходів, витрат та прибутку в фінансовій моделі діяльності банку. Оцінка фінансової діяльності АКБ "Правекс-банк", її математична модель та управління рентабельністю банку.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 10.07.2010

 • Роль кредитних операцій в діяльності комерційного банку. Умови, суб’єкти і об’єкти кредитування, характеристика стадій кредитного процесу. Особливості формування етапів кредитної політики комерційного банку. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника.

  курсовая работа [755,9 K], добавлен 20.10.2011

 • Фінансовий стан комерційного банку. Основні сучасні методики рейтингових оцінок: українських експертів, за системою СAMEL та Кромонова. Приклади використання рейтингових систем оцінки діяльності комерційних банків. Кредитні операції банку з векселями.

  контрольная работа [43,3 K], добавлен 20.01.2010

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.