Приклади рішення задач з економетрії

Побудова, дослідження емпіричної лінійки економетричної моделі залежності обсягу виробництва фірми від витрат на заробітну платню персоналу й вартості основних фондів. Складання матриці вихідних даних. Прогноз середньорічного обсягу виробництва для фірми.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Предмет Економетрія
Вид контрольная работа
Язык русский
Прислал(а) natali241079
Дата добавления 07.11.2010
Размер файла 167,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Складання математичної моделі задачі. Побудова симплексної таблиці. Розв’язок задачі лінійного програмування симплексним методом. Рішення двоїстої задачі та складання матриці. Знаходження графічним методом екстремумів функцій, визначеній нерівностями.

  контрольная работа [239,0 K], добавлен 28.03.2011

 • Перевірка макроекономічних показників Австрії на стаціонарність даних. Побудова економетричної моделі впливу показників інфляції, кількості зайнятих та безробітних на приріст валового внутрішнього продукту. Аналіз скоригованого коефіцієнту детермінації.

  контрольная работа [35,0 K], добавлен 05.01.2014

 • Виробнича функція Кобба-Дугласа. Розрахунок методом математичної екстраполяції прогнозного значення обсягу виробництва при заданих значеннях витрат праці та виробничого капіталу. Оцінка адекватності моделі за критерієм Фішера. Оцінки параметрів регресії.

  контрольная работа [39,9 K], добавлен 13.03.2015

 • Набуття навичок складання математичної моделі задачі планування виробництва та її реалізації із використанням табличного процесору Excel. Визначення плану виробництва та забезпечення максимуму прибутку від реалізації. Лінійне програмування задач.

  лабораторная работа [130,4 K], добавлен 09.03.2009

 • Оптимальні обсяги виробництва електроплит різних моделей, що максимізують дохід фірми. Оптимальний план двоїстої задачі до поставленої задачі лінійного програмування. Побудова математичної моделі транспортної задачі. Мінімальне значення цільової функції.

  контрольная работа [274,1 K], добавлен 28.03.2011

 • Складання математичної моделі задачі планування виробництва та її реалізації із використанням табличного процесору MS Excel. Визначення плану виробництва та забезпечення максимуму прибутку від реалізації. Розв'язок задач з лінійного програмування.

  лабораторная работа [105,7 K], добавлен 09.03.2009

 • Кредитний ринок як складова національної економіки. Показники стану кредитного ринку. Підходи до визначення процентної ставки та аналізу її складових. Побудова моделі взаємозв’язку відсотків та обсягу кредитних ресурсів. Методи дослідження часових рядів.

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 09.11.2013

 • Поняття системи одночасних рівнянь. Структурна форма економетричної моделі. Побудова лінійної багатофакторної економіко-математичної моделі залежності фактору Y від факторів Xi. Аналіз на наявність мультиколінеарності згідно алгоритму Фаррара-Глобера.

  курсовая работа [342,6 K], добавлен 18.07.2011

 • Специфікація економетричної моделі парної регресії. Побудова лінійної, степеневої та показникової економетричної моделі, поняття коефіцієнта регресії та детермінації. Графічне зображення моделювання лінійного зв’язку, застосування F–критерію Фішера.

  контрольная работа [5,1 M], добавлен 17.03.2010

 • Вивчення сутності лінійної моделі виробництва та лінійного програмування. Статична схема міжгалузевого балансу. Властивості невід’ємних матриць. Зв'язок між коефіцієнтами прямих і повних витрат. Коефіцієнти трудових витрат. Баланс трудових ресурсів.

  реферат [134,7 K], добавлен 07.12.2010

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.