• Економіко-математичне моделювання як спосіб вивчення господарської діяльності. Обчислення прогнозну собівартості виробу на кінець року освоєння виробництва. Нейтралізація впливу фактора обсягу та структури випуску товарної продукції та її собівартість.

  реферат (28,4 K)
 • Поняття та умови реалізації стійкості задач дискретної оптимізації з векторним та квадратичним критерієм відбору. Принципи оптимальних розв’язків збурень вхідних даних на скінченній множині цілочислових точок опуклого многогранника за теорією Парето.

  автореферат (55,3 K)
 • Характеристика реформування економічної системи, як засобу забезпечення умов для стабілізації та розвитку тенденції її зростання. Обґрунтування моделей і методів дослідження структури фондового ринку. Порівняльний аналіз різних характеристик ринку.

  автореферат (63,4 K)
 • Методи аналізу часових рядів: тенденція і коливання, періодизація динаміки і стійкість рівня. Обчислення власних значень та векторів матриці. Аналіз динаміки обсягів поштової кореспонденції. Прогнозування обсягів поштових відправлень на майбутні періоди.

  дипломная работа (1,7 M)
 • Визначення економічного ризику, його класифікація. Якісний і кількісний аналіз ризику, його наслідки. Метод аналогій. Аналіз чутливості. Аналiз ризику методами імітаційного моделювання. Аналіз ризику збитків. Способи зниження економічного ризику.

  лекция (149,2 K)
 • Вивчення основних питань аналізу інноваційної діяльності підприємств методами нечіткої логіки. Обґрунтування доцільності використання обраних критеріїв оцінки як таких, що відображають динаміку роботи підприємства загалом внаслідок впровадження інновацій.

  статья (523,9 K)
 • Поняття про ряди динаміки та їх види. Статистичні показники ряду, техніка їх обчислення та економічний зміст. Основні способи перетворення рядів: змінних середніх, приведення рядів динаміки до однієї основи, змикання рядів, інтерполяція та екстраполяція.

  презентация (76,8 K)
 • Огляд алгоритмічного та програмного забезпечення, необхідного для математичного моделювання автоматизованих систем управління економічними процесами. Обґрунтування моделей переходу до ринкових виробничих відносин. Нарис математичної моделі інфляції.

  автореферат (97,4 K)
 • Визначення інструментів аналізу, що використовуються при управлінні економічними процесами. Імітаційне моделювання фінансового моніторингу та контролю. Вибір аналітичних інструментів для оцінки результативності фінансової діяльності підприємства.

  статья (392,4 K)
 • Использование регрессионного анализа в физико-химических исследованиях. Обработка экспериментальных результатов методом наименьших квадратов. Определение коэффициентов уравнений регрессии при аппроксимации данных полиномами первой и второй степени.

  контрольная работа (417,9 K)
 • Работоспособность имитационно-оптимизационного подхода к комплексному моделированию предприятия на примере гипотетического предприятия с использованием статистических данных. Анализ имитации деятельности предприятия с помощью имитационной модели.

  статья (143,5 K)
 • Формування оптимальної структури портфеля цінних паперів як одна з задач з прогнозування результатів економічної діяльності. Багатокритеріальні моделі з лінійними і квадратичними критеріями та лінійними обмеженнями. Методика вибору оптимальної моделі.

  автореферат (82,2 K)
 • Розробка ефективних числових алгоритмів розв’язання зворотних задач для систем з розподіленими параметрами на основі багатосіткового методу. Аналіз основних методів визначення мінімуму дискретизованої задачі. Обчислення та уточнення вектора поправки.

  статья (269,7 K)
 • Неоклассическая модель роста и пространственная эконометрика. Построение оценок модели и интерпретация результатов. Описание пространственной модели и ее регрессоров, методологии получения байесовских оценок и выбор данных для анализа регионов России.

  дипломная работа (347,9 K)
 • Использование института банкротства в Советской России и в настоящее время. Первый законодательный акт, посвященный проблеме банкротства. Определение несостоятельности. Роль институтов и институциональной динамики в функционировании экономических систем.

  реферат (25,2 K)
 • Построение уравнения тренда методами регрессионного анализа. Определение величины остаточной дисперсии и коэффициентов корреляции. Построение уравнения регрессии разными способами, сравнительная характеристика полученных оценок и построенных графиков.

  курсовая работа (459,0 K)
 • Сбалансированность по постановке задач с учетом реальных финансовых возможностей организации - особенность бизнес-плана как стратегического документа. Методика выбора конкурентной стратегии предприятия. Определение чистой дисконтированной стоимости.

  курсовая работа (28,1 K)
 • Дослідження поведінки домогосподарств у період фінансової нестабільності. Результати logit та probit регресійних рівнянь, побудованих для оцінки впливу на розвиток кризи в Україні очікувань домогосподарств щодо змін поточного матеріального становища.

  статья (475,4 K)
 • Признаки кооперативной игры, в которой игроки могут объединяться в группы, взяв на себя некоторые обязательства перед другими игроками и координируя свои действия. Анализ игры "Борьба полов", особенности поиска решений. Выбор и реализация стратегий.

  реферат (58,5 K)
 • Метод построения ортогональных преобразований на основе бент-последовательностей. Анализ динамических систем Matlab Simulink. Принцип функционирования схемы. Значения максимумов побочных лепестков автокорреляционных функций бент-последовательностей.

  статья (302,0 K)