Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об'єкт управління. Методика оцінки майна та ліквідності і платоспроможності фірми. Напрямки покращення фінансової стійкості організації та використання інформаційних технологій у вартісному аналізі.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 26.08.2010
Размер файла 395,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Необхідно дотримуватись таких основних правил у зв'язку з тим, що обслуговуючий персонал деревообробного цеху працює в умовах підвищеної температури і вологості, особливо в період заходження до сушильної камери:

- чергові; які заходять до камери під час її роботи, забезпечуються спеціальними костюмами;

- цехи мають бути обладнані електричним освітленням напругою 220 В. В разі відсутності освітлення при вході до камери треба користуватися акумуляторними лампами або переносними низьковольтними лампами з сіткою і броньованим шнуром;

- при вході до камери треба слідкувати, щоб двері випадково не закрилися. В разі необхідності заходження до гарячої камери, біля дверей залишають чергового;

- підлога в камері має бути рівною, без вибоїн і виступів. Люки і отвори в підлозі мають бути огороджені спеціальними пристроями;

- в цеху слід мати обладнаний санітарний пост і стенди з наочними посібниками з техніки безпеки.

4.5 Пожежна безпека

Пожежна безпека -- стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Причинами пожеж та вибухів на підприємстві є порушення правил і норм пожежної безпеки, невиконання Закону "Про пожежну безпеку"тощо.

Небезпечними факторами пожежі і вибуху, які можуть призвести до травми, отруєння, загибелі або матеріальних збитків є відкритий вогонь, іскри, підвищена температура, токсичні продукти горіння, дим, низький вміст кисню, обвалення будинків і споруд.

За стан пожежної безпеки на підприємстві відповідають її керівники, начальники цехів, майстри та інші керівники.

Згідно ОНТП 24 - 86 приміщення деревообробного цеху відноситься до приміщення категорії В - пожежонебезпечні.

Горючими речовинами є:

- деревина матеріалів і заготовок, а також готова продукція;

- фарби і лаки;

- дерев'яна стружка і інші відходи виробництва;

По ступені вогнестійкості приміщення класифікуємо як приміщення ступеня ІІІ. Мінімальні межі вогнестійкості для приміщення:

- несучі - 2 год.;

- самонесучі конструкції - 1 год.;

- зовнішні несучі конструкції - 0,25 год.;

- внутрішні несучі (перегородки) - 0,25 год.;

- колони - 2 год.

Відстань від найдальшого робочого місця до евакуаційного виходу має бути не менша 25м.

Рекомендується обладнати приміщення електричною автоматичною пожежною сигналізацією з тепловими та димовими датчиками. Обладнати приміщення блискавковідводом, провести комплекс заходів по захисту від статичних електричних зарядів.

Висновки

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Кожне підприємство намагається досягти стійкого фінансового стану, тобто забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів, що є гарантом своєчасності розрахунків з постачальниками, бюджетом та іншими ланками фінансової системи, подальшого економічного та соціального розвитку підприємства. Тому фінансова діяльність підприємства повинна бути спрямована на забезпечення систематичного надходження та ефективного використання фінансових ресурсів, досягнення оптимального співвідношення власних, позичених і залучених фінансових ресурсів.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів збільшення його прибутковості та платоспроможності.

Фінансовий стан підприємства необхідно систематично й всебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити негативні тенденції у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка напрямів його розвитку та вивчення його реального фінансового стану і з'ясування можливостей підвищення ефективності функціонування за допомогою проведення раціональної фінансової політики. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції, до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства.

Аналіз майнового стану підприємства, реальна оцінка змін, що відбулися в складі та структурі його майна, є важливим етапом у характеристиці фінансового стану підприємства. Майновий стан підприємства характеризують такі показники: вартість та структура майна, що має підприємство у своєму розпорядженні (господарські засоби), коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів, коефіцієнт вибуття основних засобів.

До основних показників ліквідності належать: загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт маневреності, співвідношення короткострокової дебіторської і кредиторської заборгованості. Основними показниками платоспроможності є: коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової стабільності, коефіцієнт забезпеченості власними коштами, коефіцієнт фінансового левериджу , коефіцієнт покриття.

Всебічний аналіз показників ліквідності та платоспроможності підприємства дозволяє здійснити в дінамиці оцінку стану і тенденції ліквідності, платоспроможності й кредитоспроможності підприємства, визначити вузькі місця, ліквідація яких сприятиме підвищенню цих показників.

Фінансова стійкість підприємства - це таке його становище, коли вкладені в підприємницьку діяльність ресурси окупаються за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечує самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів. Визначається фінансова стійкість відношенням вартості матеріальних оборотних активів (запасів та витрат) до величини власних та позикових джерел коштів для їх формування.

Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ "Комфорт" показав, що власний капітал у 2006 році складав 1529421,7 грн. За рахунок чистого прибутку, отриманого за звітній період власний капітал зріс на відповідну суму і став складати 1807144,7 грн. Відповідно до вище викладеного, власний капітал на кінець 2008 року став складати 1807144,7 грн. За три звітних періоди не відбувалося ніяких змін у статутному капіталі, тобто як на початок 2006 року так і на кінець 2008 року він складає 1182,5 грн.

На кінець 2006 року рівень собівартості на одну гривню реалізованої продукції складав 0,77 грн. За 2007 рік рівень собівартості зріс, а за 2008 рік зменшився. За рахунок зменшення (збільшення) рівня собівартості продукції відповідно збільшується (зменшується) валовий прибуток підприємства.

Значення показників рентабельності реалізації знаходяться на дуже низькому рівні. На кінець 2006 року вона дорівнювала 23,46%, за 2007 рік зменшилася до 10,82%, а за 2008 рік підвищилася до 17,17%.

Аналіз ефективності використання майна підприємства показав, що середній термін обороту поточних активів у 2006 році складав 188 діб. За наступні два періоди спостерігається зменшення в динаміці цього показника: за 2007 рік на 32 доби; за 2008 рік на 65 діб.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності значно нижче нормативного мінімуму (0,25), так як становить 0,001 в 2006 році, 0,005 в 2007 та 0,002 в 2008р. Це свідчить про те, що на початок періоду підприємство лише на 0,1% могло погасити всі свої борги, а в 2007 р. - 0,5%.

Коефіцієнт обігу активів за три звітних періоду збільшився з 1,27 до 2,15. Тривалість одного обороту цих активів на початок 2006 року була 287 діб. За 2007 рік тривалість обороту зменшилась на 36 діб, а за 2008 рік на 82 доби. На кінець 2008 року стала дорівнювати 170 діб. Тривалість обороту загального капіталу залежить від його органічної будови - співвідношення

Основними джерелами резервів підвищення рівня рентабельності продукції є збільшення суми прибутку від реалізації продукції, зниження собівартості товарної продукції.

При збільшенні об'єму виробництва і реалізації продукції на 15%, зниженні на 0,015 грн. витрат на 1 гривню продукції ТОВ "Комфорт" одержить додатковий прибуток в сумі 189446,16 грн. і збільшить рентабельність продажівна 1,88%.

На підприємстві ТОВ "Комфорт" відбувається зростання дебіторської та кредиторської заборгованості. Основною з причин росту кредиторської заборгованості є відсутність коштів по оплаті своїх зобов'язань. Проте підприємство може штучно збільшити свою заборгованість. Це відбувається при умові, якщо в країні намітилась ситуація, що спричиняє ріст інфляції. При такій умові підприємство може завідома збільшити свою кредиторську заборгованість з метою віддати через деякий час ту ж саму суму заборгованості.

Список використаної літератури

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-IV.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-IV .

3. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"від 14 травня 1992 року N 2343-XII-ВР.

4. Закон України "Про підприємництво"від 7 лютого 1991 року N 698-XII.

5. Закон України №697-XII "Про власність"від 07 лютого 1991 року.

6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)"№ 1548 від 25 грудня 1996 року.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни уфінансових звітах", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. N 137.

13. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2000.

14. Балабанов И. Т. Финансовий анализ и планирование хозяйственного субъекта - 2-е изд, доп. - М: финансы и статистика, 2000. -365 с.

15. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємства. Навчальний посібник.- К : КНЕУ, 2000. - 325 с.

16. Бланк И. А. Управление активами. - К.: Ника - Центр - Эльга, 2000 - (Биб - ка финансового менеджмента). - 245 с.

17. Боголіб Т.М. Система і методи фінансового аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства: Журнал "Фінанси України"5/2006, - с. 54.

18. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І. Економічний аналіз: Навч. посібник/ за ред. Чумаченка М.Г. - К.: - 2003. - 540 с.

19. Бандурка О. М. та ін. Фінансова діяльність підприємств: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. - К.:Либідь, 2004.- 227 с.

20. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. -К., 2000.- 158 с.

21. Василенко В.0. Теорія та практика розробки управлінських рішень. Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 420 с.

22. Василенко В.О., Ткаченко T.I. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - Киів: ЦУЛ, 2005. - 396 с.

23. Василенко В.О. Антикризисне управління підприємством: Навчальний посібник. -- Київ: ЦУЛ, 2005. -- 428 с.

24. Жидецький В. О. Охорона праці на промисловому підприємстві. Підручник. - Львів, Афіша, 2000. - 336 с.

25. Журавльова Ю.Ю. Сутність платоспроможності підприємства: Журнал "Фінанси України"01/2006, - с. 116

26. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. -3-тє вид-К.: Т-во "Знання", КОО. -2000. - 261 с.

27. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник.- 2-ге видання, стереотипне.- К.: Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, 2001. -148 с.

28. Кислиця О. Я. Мягких І. М. Економічний аналіз. Курс лекцій.- К.: Європейский университет , 2003.

29. Лигоненко Л. О. Методологія діагностики банкрутства підприємств та напрямки її вдосконалення. Навчальний посібник, К: Вища школа, 2000.

30. Мошенський С. З., Олійник О. В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. д. е. н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф. Ф. Бутинця.- 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2007.- 704 с.

31. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Навчальний посібник: - К: Вища школа, 2003. - 130 с.

32. Міщенко А. П. Стратегічне управління: Навчальний посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 208 с.

33. Моцак О.В. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства: Журнал "Фінанси України"10/2003, - с. 62

34. Осмоловський В. В. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник для студентов экономической специальности. - Минск: Новое знание, 2001. - 430 с.

35. Онисько С. М., Марич П. М. Фінанси підприємств: Підручник для студентів вищих закладів освіти. - 2-ге видання, виправлене і доповнене. - Львів: "Магнолія Плюс", 2006. - 367 с.

36. Пересада А. А., Коваленко Ю. М., Онікієнко С. В. Інвестиційний аналіз: Підруч. - К.: КНЕУ, 2003.

37. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу: підручник для студентів вищих навчальних закладів, Вища школа, 2004.

38. Ряховской А. Н. Антикризисное управление предприятиями: Учебное пос.:под ред..-М., 2000. - 425 с.

39. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учетное пособие. - М: ИНФРА - М , 2003 . - 355 с.

40. Савчук В. П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент.,К: ЗАТ ВБ "Максимум", 2005. - 321 с.

41. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник, - К.: Каравела, 2003. - 364 с.

42. Терещенко О. О. та ін. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. -К.: КНЕУ, 2005.- 326 с.

43. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. Поддєрьогін А. М.- 5-те вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2006. - 546 с.

44. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: МАУП, 2004. - 328 с.: іл. - Бібліогр.: с. 318-321.

45. Фінансовий словник - довідник (Дем'яненко М. Я., Лузан Ю. Я., Саблук П. Т., Скупий В. М., за ред. Дем'яненка М. Я.). - К: ІАЕУААН, 2003.

46. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: начальний посібник - 2-е вид., перероб. І доп. - К: ЦУЛ, 2002.

47. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С., Негашев Е. В. Методика финансового анализа. 3-е издание. - К : ЦУЛ, 2003. - 352 с.

48. Шило В. П., Верхоглядова Н. І., Ільїна С. Б., Темченок А. Г., Брадуло О. М.. Аналіз фінансового стану підприємства. Навчальний посібник.- К: ЦУЛ ,2005. - 425 с.

49. Шиян Д. В., Строченко Н. І. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - К.: А.С.К., 2005, - 240 с.

50. Шим Д., Сигел Д. Методы управления стоимостью и анализа

51. затрат. - М.: Филинь, 1996 г. - 217 с.

52. Экономическая теория / Под ред. Добрынина А.И., Тарасевича Л.С.- СПб.: изд. СПбГУЭФ, изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 427 с.

53. Ю.С. Шашурин, А. В. Черезов Себестоимость в оперативном управлений предприятием, - М.: 000 Издательско-Консалтинговая Компания "ДеКА", 2000. - 212 с.

54. Юров В.Ф. Прибыль в рыночной экономике: вопросы теории и практики. - М., Финансы и статистика, 2001 - 243с.

55. Яворський В.Ф. Активізація каналів збуту: матеріли наук.-практ. конференції. - Львів, 2009.

56. Ямпольская Д.О. Разрабатываем план маркетинга: Сбытовая политика (политика распределения) // Маркетинговое планирование. - № 4. - 2009. - С. 22.

Додатки

Додаток А. Класифікація та порядок розрахунку основних показників фінансового стану підприємства

п/п

Показники оцінки

Порядок розрахунку показників або джерело одержання вихідних даних

1

Показники прибутковості

1.1

Прибутковість активів

Прибуток після сплати податків

та дивідендів на привілейовані акції

Усього активів - Нематеріальні активи

100%

1.2

Прибутковість інвестицій у фірму

Прибуток після сплати податків

Інвестиції

100%

1.3

Обертання необоротних активів

Обсяг реалізації

Необоротні активи

1.4

Прибутковість операційної діяльності

Фінансовий результат

від операційної діяльності

Обсяг випуску продукції

100%

2

Показники оцінки майнового стану підприємства

2.1

Сума господарських коштів у розпорядженні підприємства

Валюта балансу

2.2

Частка основних засобів в активах

Залишкова вартість основних засобів

Активи

2.3

Коефіцієнт зносу основних засобів

Знос

Первинна вартість основних засобів за балансом

2.4

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Балансова вартість основних засобів, які надійшли за період, що аналізується

Балансова вартість основних засобів на кінець періоду, що аналізується

2.5

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Балансова вартість основних засобів, які вибули в період, що аналізується

Балансова вартість основних засобів на початок періоду, що аналізується

3

Показники ліквідності та платоспроможності

3.1

Загальний коефіцієнт покриття

Оборотні активи

Поточні зобов'язання

3.2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Оборотні активи - Запаси

Поточні зобов'язання

3.3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти

Поточні зобов'язання

3.4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Грошові кошти

Власний капітал

3.5

Співвідношення короткострокової дебіторської і кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

3.6

Коефіцієнт автономії

Власний капітал

Майно підприємства

3.7

Коефіцієнт фінансової стабільності

Власні кошти

Позикові кошти

3.8

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

Власні обігові кошти

Оборотні активи

3.9

Коефіцієнт фінансового левериджу (залежно від довгострокових зобов'язань)

Довгострокові зобов'язання

Власні кошти

4

Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства

4.1

Коефіцієнт автономії

Власний капітал

Майно підприємства

4.2

Коефіцієнт фінансової стабільності (власних та позикових коштів)

Позикові кошти

Власні кошти

4.3

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

Власний капітал

Оборотні активи

4.4

Коефіцієнт фінансової залежності

Оборотні активи

Власний капітал

4.5

Коефіцієнт маневреності власних коштів

Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики - Позаоборотні активи

Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики

5

Показники рентабельності підприємства

5.1

Рентабельність продажу

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)

Виручка від реалізації

5.2

Рентабельність основної діяльності

Прибуток від реалізації продукції

Витрати на виробництво та реалізацію продукції

5.3

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Середня величина власного капіталу

5.4

Рентабельність усього капіталу підприємства

Загальний прибуток

Підсумок балансу

5.5

Період окупності власного капіталу

Середня величина власного капіталу

Чистий прибуток

Додаток Б. Класифікація та порядок розрахунку показників оцінки ділової активності підприємств

№ з/п

Показник

Порядок розрахунку або джерело одержання вихідної інформації

1

Загальна оборотність капіталу

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Підсумок балансу

2

Оборотність мобільних коштів

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Підсумок II та III розділу активу балансу

3

Оборотність матеріальних оборотних коштів

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Підсумок II розділу активу балансу

4

Оборотність готової продукції

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Готова продукція

5

Оборотність дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Дебіторська заборгованість

6

Середній строк обороту дебіторської заборгованості

360 Дебіторська заборгованість/

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

7

Оборотність кредиторської заборгованості

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Кредиторська заборгованість

8

Середній строк обороту кредиторської заборгованості

360 Кредиторська заборгованість/

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

9

Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Підсумок І розділу активу балансу

10

Оборотність власного капіталу

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Підсумок І розділу пасиву балансу

Додаток В Баланс ТОВ "Комфорт"на 31.12.2006р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

24,8

25,1

Первісна вартість

011

35,1

35.5

Накопичена амортизація

012

10,3

10,4

Незавершене будівництво

020

23,7

23,9

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

1369,4

1383,22

Первісна вартість

031

2420,5

2444,97

Знос

032

1051,1

1061,7

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0,56

інші фінансові інвестиції

045

95,5

96,42

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

1489,0

1504,03

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

23,5

23,75

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0,1

0,10

незавершене виробництво

120

6,2

6,25

готова продукція

130

0,2

0,2

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

35,1

35,48

первісна вартість

161

35,1

35,47

резерв сумнівних боргів

162

0,3

0,26

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

1,9

1,92

за виданими авансами

180

20,3

20,5

з нарахованих доходів

190

23,1

23,34

із внутрішніх розрахунків

200

53,7

54,27

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

69,8

70,48

Поточні фінансові інвестиції

220

257,2

259,78

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

0,4

0,38

в іноземній валюті

240

0,5

0,55

Інші оборотні активи

250

0,9

0,9

Усього за розділом ІІ

260

499,4

504,48

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

0,1

0,07

Баланс

280

1988,4

2008,52

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

1,2

1,2

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

1456,4

1471,1

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

155,8

157,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

124,5

125,8

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

1737,8

1755,4

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

44,6

45,0

Інші забезпечення

410

415

416

Цільове фінансування

420

11,1

11,2

Усього за розділом ІІ

430

55,6

56,2

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

4,5

4,5

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

4,5

4,5

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0,6

0,6

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

119,4

120,6

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

38,3

38,7

з позабюджетних платежів

560

2,6

2,6

зі страхування

570

0,9

0,9

з оплати праці

580

2,0

2,0

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

26,4

26,7

Інші поточні зобов'язання

610

0,3

0,3

Усього за розділом ІV

620

190,5

192,4

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

1988,4

2008,5

Звіт про фінансові результати ТОВ "Комфорт"за 2006 р.

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

820,1

811,9

Податок на додану вартість

015

12,8

12,7

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

807,3

799,2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

562,1

556,5

Валовий:

прибуток

050

245,2

242,7

збиток

055

Інші операційні доходи

060

52,9

52,4

Адміністративні витрати

070

20,3

20,1

Витрати на збут

080

30,4

30,1

Інші операційні витрати

090

11,3

11,2

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

236,1

233,7

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

236,1

233,7

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

150,0

148,5

Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

86,1

85,2

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Частки меншості

215

Чистий:

прибуток

220

125,8

85,2

збиток

225

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

212,3

210,2

Витрати на оплату праці

240

14,5

14,4

Відрахування на соціальні заходи

250

10,7

10,6

Амортизація

260

12,2

12,1

Інші операційні витрати

270

175,3

173,5

Разом

280

425,1

420,8

ІІІ. Розрахунок показників

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

330

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

340

Баланс ТОВ "Комфорт"на 31.12.2007р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

25,1

25,1

Первісна вартість

011

35.5

35,5

Накопичена амортизація

012

10,4

10,4

Незавершене будівництво

020

23,9

23,8

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

1383,22

1383,2

Первісна вартість

031

2444,97

2445,0

Знос

032

1061,7

1061,7

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0,56

0,6

інші фінансові інвестиції

045

96,42

96,4

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

1504,03

504,0

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

23,75

23,8

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0,10

0,1

незавершене виробництво

120

6,25

6,3

готова продукція

130

0,2

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

35,48

35,5

первісна вартість

161

35,47

35,7

резерв сумнівних боргів

162

0,26

0,3

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

1,92

1,9

за виданими авансами

180

20,5

20,5

з нарахованих доходів

190

23,34

23,3

із внутрішніх розрахунків

200

54,27

54,3

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

70,48

78,1

Поточні фінансові інвестиції

220

259,78

259,8

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній...


Подобные документы

 • Сутність фінансового стану підприємства та необхідність його оцінювання. Аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності ТОВ "Автосервіс", його рентабельність. Шляхи поліпшення фінансового стану, відновлення платоспроможності підприємства.

  дипломная работа [664,0 K], добавлен 20.10.2011

 • Економічна сутність й значення оцінки фінансового стану підприємства. Методичні підходи до оцінки глибини фінансової кризи суб’єкта господарювання. Аналіз фінансового стану, ліквідності і платоспроможності підприємства. Ефективність антикризових заходів.

  дипломная работа [525,7 K], добавлен 28.12.2013

 • Характеристика галузі діяльності підприємства, його майна і джерел коштів. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості підприємства. Пропозиції щодо зниження собівартості продукції і зростання прибутку для покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [176,9 K], добавлен 25.10.2011

 • Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

  лекция [122,8 K], добавлен 15.11.2008

 • Аналіз основних теоретичних положень щодо оцінки фінансового стану підприємства. Особливості інформаційного забезпечення, методів та прийомів оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Показники фінансової стійкості, прибутку, рентабельності.

  курсовая работа [61,1 K], добавлен 31.05.2010

 • Завдання та види фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу щодо оцінки фінансової стійкості підприємства. Вартість чистих активів як критерій оцінки фінансової стійкості. Аналіз ефективності використання інформаційних технологій.

  дипломная работа [254,9 K], добавлен 06.03.2011

 • Організаційно-економічна та господарська діяльність підприємства. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності. Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Напрямки використання чистого прибутку.

  курсовая работа [192,9 K], добавлен 10.01.2014

 • Сутність і умови фінансової стійкості підприємства, принципи управління нею на сучасному ринку. Загальна оцінка фінансового стану підприємства, аналіз показників. Напрямки удосконалення управління фінансової стійкості підприємства, що вивчається.

  дипломная работа [481,6 K], добавлен 26.08.2014

 • Дослідження фінансового стану підприємства, як економічної категорії та об’єкту управління. Майновий стан підприємства та методика його оцінки. Аналіз показників ліквідності, платоспроможності. Фінансова стійкість підприємства, оцінка ділової активності.

  дипломная работа [296,3 K], добавлен 16.08.2010

 • Визначення фінансового стану підприємства та його оцінка. Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об’єкт управління. Майновий стан підприємства та методика його оцінки. Аналіз та оцінка показників фінансового стану УМГ "Прикарпаттрансгаз".

  дипломная работа [316,0 K], добавлен 26.08.2010

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.