главнаяреклама на сайте Библиотека Revolution
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Методи прикладної лінгвістики

Аналіз загальнонаукових та конкретнонаукових методів дослідження мовознавства: моделювання, абстрагування, синтез. Інтроспекція як різновид спостереження, самоспостереження на основі інтуїції. Характеристика та аналіз основних методів лінгвістики.

Рубрика: Иностранные языки и языкознание
Вид: доклад
Язык: украинский
Дата добавления: 19.12.2012
Размер файла: 18,1 K

Полная информация о работе Полная информация о работе
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Когнітивна лінгвістика
Когнітивізм: концепт лінгвістики. Порівняльно-історична, системно-структурна (таксономічна) й комунікативно-функціональна наукові парадигми мовознавства. Експансіонізм, антропоцентризм, функціоналізм та експланаторність когнітивної лінгвістики.
реферат [22,2 K], добавлен 14.08.2008

2. Основні тенденції розвитку німецької економічної лінгвістики
Вивчення особливостей німецької мови та використання її діалектів в Європі. Характеристика українсько-німецьких мовних контактів. Визначення основних проблем історичної періодизації дослідження німецької економічної лінгвістики, її роль в науці.
реферат [30,5 K], добавлен 14.09.2011

3. Застосування математичних методів у мовознавстві
Поняття та історія математичної методики в лінгвістиці. Статистичні закономірності як основа організації словника і тексту будь-якої мови. Математичні методи в дослідженні мови. Напрями математичної лінгвістики: лінгвостатистика та стилостатистика.
реферат [15,5 K], добавлен 15.08.2008

4. Предмет мовознавства
Зміст і завдання загального мовознавства. Алгоритми автоматичного машинного перекладу. Провідні концепції визначення мови в лінгвістиці. Метод лінгвістичної географії. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи. Застосування математичних методів.
шпаргалка [77,2 K], добавлен 23.03.2014

5. Концепт "nation park" в англійській мові
База дослідження концептів в англійській мові. Дослідження когнітивної лінгвістики, структура та типологія концептів. Основні напрями концептуального аналізу лексики. Аналіз та визначення структури концепту "national park", його етимологія та дефініція.
курсовая работа [140,2 K], добавлен 30.04.2013

6. Лексичні особливості перекладу текстів у галузі гендерної лінгвістики
Фонові знання, необхідні перекладачеві для перекладу текстів з гендерної лінгвістики. Граматичні, лексичні та термінологічні труднощі при перекладі. Наслідки вживання сексистської мови. Систематизація виокремлених лексичних одиниць та їх складність.
дипломная работа [347,3 K], добавлен 22.07.2011

7. Гендерні дослідження концептів любов і кохання
Розвиток та становлення когнітивної лінгвістики. Аналіз поняття концепту, фрейму, сценарію, стереотипу та скрипу. Визначення смислового наповнення концептів любов і кохання. Особливості їх концептуалізації у свідомості носіїв української мови та культури.
курсовая работа [89,9 K], добавлен 25.02.2013

8. Адресовність політичного дискурсу
Дискурсивна парадигма сучасної лінгвістики, об’єкт та предмет дослідження, актуальні питання дискурсології. Політична промова як жанр політичного дискурсу. Аналіз засобів вираження адресата на морфологічному, семантичному та прагматичному рівнях.
курсовая работа [85,0 K], добавлен 25.10.2011

9. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень
Дистрибуція. Дистрибутивний аналіз як методика дослідження мови на основі оточення (дистрибуції, розподілу) окремих одиниць у тексті. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз, його використання в теорії і практиці машинного перекладу.
реферат [17,7 K], добавлен 15.08.2008

10. Компонентний аналіз. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи у мовознавстві
Компонентний аналіз як система прийомів розщеплення та синтезу значення слова на складові компоненти (семи), його використання в лексикографії та комп'ютерному перекладі. Методи соціолінгвістики як синтез лінгвістичних і соціологічних процедур.
реферат [18,0 K], добавлен 15.08.2008

Другие документы, подобные Методи прикладної лінгвістики


Размещено на http://www.allbest.ru/

Методи прикладної лінгвістики

мовознавство інтроспекція лінгвістика моделювання

Мовознавство використовує всі загальнонаукові та конкретнонаукові методи дослідження:

а) загальнонаукові методи:

- аналіз;

- синтез;

- індукція,

- дедукція;

- аналогія;

- моделювання;

- абстрагування;

б) конкретнонаукові методи - теоретичні;

- формалізація;

- гіпотетичний;

- історичний

- логічний;

в) конкретнонаукові методи - емпіричні:

- спостереження;

- порівняння;

- підрахунок;

- вимірювання;

- експеримент.

Інтроспекція - різновид спостереження, самоспостереження на основі інтуїції.

Індукція - метод узагальнення результатів окремих конкретних спостережень й експериментів (шлях від конкретного до загального).

Дедукція - метод переходу від загальних тверджень до конкретного умовиводу. Метод гіпотез - полягає в побудові припущення щодо їхніх ознак, чинників, закономірностей, способів існування тощо.

Аналіз і синтез - перший передбачає розділення цілого на частини й опис кожної з частин і зв'язків між ними, другий - поєднання частин у цілісну систему.

Порівняння використовується з метою вияву спільних і специфічних ознак двох явищ, розбіжностей між ними за певними параметрами.

Формалізація як загальнонауковий метод ґрунтується на встановленні відповідності досліджуваних об'єктів, їхніх ознак і відношень до сталих, добре доступних для огляду й можливих для ототожнення матеріальних конструкцій, які дають змогу виявити й фіксувати сутнісні особливості предмета вивчення.

Ідеалізація - процес творення ідеалізованих об'єктів на підставі припущення про їхню тотожность.

Експеримент передбачає емпіричну перевірку гіпотези на практиці, розв'язання проблеми досвідним шляхом на підставі анкетування, опитування, вимірювання, статистичного аналізу й обробки отриманих результатів (широко застосовується асоціативний експеримент).

Фальсифікація полягає в навмисному висуненні хибної гіпотези задля встановлення об'єктивних закономірностей або взагалі в доведенні хибності гіпотези шляхом її емпіричної перевірки.

Моделювання є сукупністю способів ідеалізації й абстрагування, аналізу й синтезу з метою мисленнєвого й формалізованого (спрощеного) представлення об'єктів (оригіналів) дослідження.

Методи лінгвістики

Розроблення системи методів лінгвістики має два етапи: перший характеризується становленням власне лінгвістичних методів, другий - використанням методів інших наук щодо аналізу мови й її продуктів.

Серед найбільш загальних методів лінгвістики є порівняльно-історичний, типологічний, зіставний, структурний, функціональний і конструктивний методи.

Порівняльно-історичний метод - це сукупність процедур реконструкції походження мов від прамов, установлення еволюційних змін і закономірностей розвитку споріднених мов шляхом їхнього порівняння на різних етапах формування.

Метою типологічного методу є диференціація мов світу залежно від їхніх структурних, граматичних і функціональних рис безвідносно до генетичної спорідненості.

Зіставний метод - головний метод контрастивної лінгвістики, спрямований на вияв спільних і специфічних рис зіставлюваних мов на всіх рівнях і в мовленні, тексті.

Структурний метод як головний спосіб аналізу мови у структурній парадигмі представлений різноманітними методиками синхронного аналізу мовних явищ як варіантів відносно складників цілісної систем и мови - інваріантів, які перебувають у жорстко детермінованій внутрішній ієрархії відношень.

Функційний метод, розроблений у межах прагматичної парадигми, передбачає дослідження мови в дії, у процесі функціювання з огляду на цілеспрямовану природу мовних одиниць і явищ.

Конструктивний метод також є загальним методом лінгвістики, що передбачає побудову й конструювання об'єкта дослідження у вигляді спрощеної, гіпотетичної абстрактної схеми.

Важливу роль у сучасному мовознавстві відіграють і лінгвостатистичні методи, що встановлюють частотність звуків, букв, їхніх сполук, слів із метою укладання частотних словників різних мов.

Перед описовою лінгвістикою стоїть завдання описати факти мови різних рівнів, тобто метод класифікування - виявлення сітки параметрів, які дають змогу охопити всі релевантні (в теорії) властивості мовних структур. Теоретична лінгвістика формує власне уявлення про релевантність в концептуальних моделях мови. Концептуальні моделі не просто описують, а пояснюють спостережувані факти, передбачаючи, наприклад, умови їхньої появи.

Поняття «лінгвістичної моделі» виникло в математичній лінгвістиці, оскільки формалізований запис. який дає змогу отримувати правильні тексти, і є модель якоїсь мови. Будь-яка формальна модель - це наявність однозначно заданих обєктів, відношень, які повязують ці обєкти і правил поводження з ними.

Метод моделювання мови і мовних теоретичній лінгвістиці загалом відповідає ідеї моделюванню у природничій сфері. Метод моделювання використовують тоді, коли безпосередньо вивчити об'єкт моделювання із тієї чи іншої причини важко чи неможливо. Типовим прикладом є мислення людини і мова в усіх виявах.

У теоретичній лінгвістиці часто використовують такі типи моделей:

ь компонентні моделі чи моделі структури (з чого зроблено Х);

ь передбачувальні моделі (передбачити поведінку Х за тих чи інших обставин);

ь імітувальні моделі (зовнішньо поводити себе як Х);

ь діахронійні моделі (як і чому змінюється Х з плином часу).

Існують й інші підстави класифікування лінгвальних моделей, виокремлюють аналізувальні й синтезувальні лінгвальні моделі.

Найважливішою властивістю методів прикладної лінгвістики є оптимізація. Під оптимізацією розуміють такий опис (модель) проблемної ділянки, за якого ця ділянка зберігає ті суттєві властивості, необхідні для цієї практичної задачі. Якщо для теоретичного дослідження передбачено повний опис проблемної ділянки з усіма складностями, то прикладний оптимізований опис має бути задовільним тільки для цієї конкретної задачі..

Існують два типи моделей опису мовленнєвої діяльності -- описові і відтворюючі.

Моделі описового (пояснювального) типу принципово можна застосовувати, не очікуючи від них певних результатів щодо породження мовленнєвого продукту, близького до того, який створила б людина. Моделі відтворювального типу набувають цінності тоді, коли справлений ними результат подібний до того, який був би отриманий внаслідок діяльності людини.

У мовознавстві праці, присвячені питанню моделювання мовленнєвої дійсності, одержали назву «теорія моделей спілкування

Мовленнєва комунікація починається з мотивації мовця => комунікативний намір => втілення цього наміру => досягнення комунікативної мети.

Основна одиниця мовленнєвого спілкування - це мовленнєвий комунікативний акт, що як закінчена частина мовленнєвої дії має межі.

Размещено на Allbest.ru

...

Скачать работу можно здесь Скачать работу "Методи прикладної лінгвістики" можно здесь
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов