Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

Теоретичні основи з проведення маркетингових досліджень товарів на ринку. Особливості вивчення поведінки споживачів та оцінки споживацьких відношень до товарів. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників підприємства ДП "ХЗЕА".

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 21.02.2010
Размер файла 190,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Сучасний ринок великої побутової техніки є сегментованим та монопольним, оскільки більшість сегментів тривалий час контролюються окремими виробниками та брендами цієї техніки. Кон’юнктурне дослідження ринку великої побутової техніки в Україні.

  контрольная работа [297,9 K], добавлен 13.08.2008

 • Огляд ринку побутової техніки України. Цілі, поняття маркетингових досліджень, форми їх організації. Споживча характеристика електрочайників як групи товарів. Маркетингові дослідження асортименту товарної групи електрочайників на прикладі ТОВ "Фокстрот".

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 04.06.2016

 • Сутність та система маркетингових досліджень, їх основні принципи. Навколишнє бізнес-середовище та мікросередовище підприємства як об’єкти маркетингових досліджень. Маркетингові дослідження ринку. Особливості маркетингового дослідження підприємства.

  контрольная работа [30,1 K], добавлен 18.04.2012

 • Особливості поведінки споживачів та організацій-споживачів на ринку товарів і послуг. Аналіз мотивацій споживачів до придбання товару. Загальна характеристика ринку банківських послуг. Моделювання поведінки та мотивація клієнтів (покупців) у банках.

  курсовая работа [930,4 K], добавлен 30.05.2010

 • Сегментація ринку промислових товарів. Дослідження попиту споживачів, аналіз діяльності конкурентів та постачальників сировини. Розробка шляхів вдосконалення позиціювання продукції підприємства на ринку. Маркетингове обґрунтування запропонованих заходів.

  курсовая работа [288,2 K], добавлен 09.05.2011

 • Особливості посередницької діяльності на товарному ринку. Маркетингові рішення посередників на ринку. Асортиментна, якісна, кількісна та вартісна характеристики об’єктів комерційної діяльності. Аналіз показників прибутковості роздрібного посередника.

  курсовая работа [62,4 K], добавлен 14.01.2011

 • Сутність та система маркетингових досліджень, організація та етапи проведення, критерії оцінки практичної ефективності. Загальна характеристика підприємства, що вивчається, аналіз асортименту продукції та маркетингові дослідження поведінки покупців.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 28.05.2014

 • Сучасний стан ринку електропобутових товарів. Підвищення конкурентоспроможності побутової техніки. Динаміка змін питомої ваги пароварок на ринку електропобутової техніки в Україні. Товарознавча характеристика пароварок. Нормативно-технічна документація.

  курсовая работа [91,2 K], добавлен 28.01.2014

 • Визначення конкурентних позицій, іміджу підприємства і його позицій, критеріїв сегментації ринку для товарів. Дослідження поведінки споживачів, конкурентів, посередників, постачальників та інших суб’єктів ринку, оцінка ефективності маркетингових заходів.

  контрольная работа [165,2 K], добавлен 26.02.2011

 • Сутність маркетингових досліджень, мета їх проведення, завдання. Специфіка поведінки споживачів на ринку дитячого харчування. Методика проведення маркетингового дослідження на прикладі ПАТ "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів".

  курсовая работа [2,6 M], добавлен 30.04.2014

Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має у своєму розпорядженні й куди вони вкладені.

Необхідність у власному капіталі (розділ I пасиву) обумовлена вимогами самофінансування підприємства. Приватний капітал - основа самостійності й незалежності підприємства.

Для ДП “ХЗЕА” основним джерелом формування майна підприємства є власний капітал. На початок року його частка в структурі пасивів склала 90,8%. На кінець звітного року частка власного капіталу в структурі пасивів незначно збільшилася (на 1,1%) і склала 91,9%. Така структура джерел формування майна підприємства є ознакою фінансової стабільності підприємства.

Дані, наведені в таблиці 2.3, показують зміни в структурі власного капіталу. Частка статутного капіталу знизилася на 11,4%, а нерозподілений прибуток зменшився на 20,2%, при невеликому збільшенні частки додаткового капіталу на 2,9%. Такі зміни свідчать про ефективну роботу підприємства. І навпроти, скорочення фондів і нерозподіленого прибутку може свідчити про падіння ділової активності підприємства.

Таблиця 2.3 - Динаміка структури власного капіталу ДП “ХЗЕА” за станом на 01.01.2007 року

Найменування статей

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни

абсолютні величини

відносні величини (частка в особист. капіталі)

абсолютні величини

відносні величини (частка в особист. капіталі)

в абсолютних величинах

у структурі

темпи росту, %

Статутний капітал

111417

94,1

111417

82,7

0,0

-11,4

100,0

Інший додатковий капітал

23929

20,2

31199

23,1

7270

2,9

130,4

Нерозподілений прибуток

-16910

-14,3

-8009

-5,9

-24919

-20,2

-47,4

Разом

118436

100,0

134607

100,0

16171

-28,7

183

Для подальшого аналізу джерел формування майна підприємства необхідно вивчити динаміку й структуру позикового капіталу. Структура позикового капіталу й змін у ній в 2007 році представлені в таблиці 2.4.

На початок звітного періоду зобов'язання підприємства складалися з поточних на 100%, що є негативним фактом, що свідчить про нераціональну структуру балансу й про високий ризик втрати фінансової стабільності у випадку високої частки позикових коштів у капіталі підприємства.

Таблиця 2.4 - Динаміка структури позикового капіталу ДП “ХЗЕА” за станом на 01.01.2007 року

Найменування статей

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни

абсолютні величини

відносні величини (частка в особист. капіталі)

абсолютні величини

відносні величини (частка в особист. капіталі)

в абсолютних величинах

у структурі

темпи росту, %

Довгострокові зобов'язання

746

12,8

987

19,7

241

6,9

132,3

Поточні зобов'язання, у тому числі:

148

2,5

100

1,99

-48

-0,51

67,6

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

181

3,1

227

4,5

46

1,4

125,4

поточні зобов'язання по розрахунках

4732

81,5

3703

73,8

-1029

-7,7

78,2

Разом

5807

88,38

5017

100,0

-790

62,19

86,4

У плані звітного періоду частка поточних зобов'язань знизилася на 0,51% при зменшенні абсолютного значення на 48 тис. грн. за рахунок появи в структурі позикових коштів довгострокових зобов'язань (6,9%).

Залучення довгострокових кредитів для формування майна підприємства свідчить про продуману фінансову стратегію підприємства. Позитивний ефект при цьому підсилюється, якщо рентабельність підприємства перевищує ставку відсотків по банківському кредиті.

Таким чином, зменшення джерел формування майна підприємства відбулося за рахунок зменшення власних коштів, частково компенсованого за рахунок росту довгострокових і поточних зобов'язань. Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства - стабільність його діяльності з позиції довгострокової перспективи або фінансова стабільність підприємства.

Для цілей дослідження всі фінансові коефіцієнти можна поділити на наступні групи:

1) коефіцієнти ліквідності;

2) коефіцієнти ділової активності;

3) коефіцієнти рентабельності;

4) коефіцієнти платоспроможності.

Жоден показник сам по собі не дає нам достатньої інформації, на підставі якої ми в стані були б судити про фінансове становище фірми. Це стає можливим тільки після аналізу всього комплексу показників.

Коефіцієнти ліквідності.

Ліквідність підприємства визначається як його здатність вчасно відповідати по свої зобов'язаннях. Іншими словами, ліквідність визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активам, строк перетворення яких у грошову форму відповідає строку погашення зобов'язань. Ліквідність активів - величина, зворотна часу перетворення активів у кошти. Чим менше потрібно часу, щоб даний вид активів знайшов грошову форму, тим вище його ліквідність. Аналіз ліквідності балансу укладається в порівнянні коштів по активі, згрупованих по ступені їхньої ліквідності й розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиві, згрупованими по строках їхнього поглинання й розташованими в порядку зростання строків. Коефіцієнти ліквідності дозволяють визначити здатність підприємства оплатити свої короткострокові зобов'язання протягом звітного періоду. Найбільш важливі виділяють:

1) коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності;

2) коефіцієнт термінової ліквідності;

3) коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Формулу для визначення коефіцієнта загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) можна представити в наступному виді:

(2.1)

Коефіцієнт термінової ліквідності можна розрахувати в такий спосіб:

(2.2)

Формула розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності має такий вигляд:

(2.3)

У таблиці 2.5 наведені розрахункові значення вище перерахованих показників для ДП “ХЗЕА” за станом на 01.01.2007 року.

Таблиця 2.5 - Розрахунок коефіцієнтів ліквідності ДП “ХЗЕА” за станом на 01.01.2007 року

Показник

На початок року

На кінець року

Зміни

Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності

2,8

3,05

0,25

Коефіцієнт проміжної (термінової) ліквідності

1,50

1,55

0,05

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,012

0,026

0,014

Як видно з наведеного розрахунку, коефіцієнти поточної й термінової ліквідності вище визнаного нормального рівня (0,7 - 08). Однак, коефіцієнт абсолютної ліквідності, як на початок, так і на кінець року, значно нижче оптимального значення, що свідчить про недостачу коштів. Така ситуація є небезпечною для підприємства й вимагає використання механізмів стабілізації фінансового стану.

Однієї із причин такого явища, може бути нагромадження дебіторської заборгованості, її частка в структурі оборотних активів на кінець звітного періоду становить 3,5% ( таблиця 2.2), що говорить про проблеми, пов'язаних з маркетинговою політикою підприємства, а також про переважно не грошовий характер розрахунків.

Показники ділової активності (оборотності)

Коефіцієнти ділової активності характеризують ефективність роботи підприємства у використанні активів. Як правило, до цієї групи ставляться різні показники оборотності.

У фінансовому менеджменті найбільше часто використаються наступні показники оборотності:

1) коефіцієнт оборотності активів;

2) коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

3) коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;

4) коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів;

5) коефіцієнт оборотності основних коштів;

6) коефіцієнт оборотності власного капіталу.

Коефіцієнт оборотності активів розраховується по формулі (коефіцієнт трансформації):

(2.4)

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується по формулі:
(2.5)
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості розраховується в такий спосіб:
(2.6)
Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів розраховується по формулі:
(2.7)
Коефіцієнт оборотності основних коштів (фондовіддача) розраховується по формулі:
(2.8)
Коефіцієнт оборотності власного капіталу розраховується в такий спосіб:
(2.9)
Розрахуємо значення даних коефіцієнтів, використовуючи даної таблиці. 2.6.
Аналізуючи показники ділової активності ДП “ХЗЕА” бачимо, що має місце незначне збільшення оборотності активів.
Таблиця 2.6 - Значення коефіцієнтів ділової активності для ДП “ХЗЕА”

Показники

На початок року

На кінець року

Зміни

Коефіцієнт оборотності активів

0,2

0,23

0,03

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

13,6

17,9

4,3

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

113,8

139,9

26,1

Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів

0,76

0,9

0,14

Фондовіддача

0,83

1,02

0,19

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

0,2

0,3

0,1

Аналізуючи показники ділової активності ДП “ХЗЕА” бачимо, що має місце незначне збільшення оборотності активів, якщо на початок року з кожної гривні було отримано 0,2 грн. реалізованої продукції, то на кінець року цей показник збільшився до 0,23 грн, що свідчить про те, що підприємство стало гірше використати свої активи.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, скільки разів у середньому дебіторська заборгованість перетворювалася в кошти протягом звітного періоду. Коефіцієнт кредиторської заборгованості показує, скільки компанії потрібно оборотів для оплати виставлених її рахунків.

Коефіцієнт оборотності матеріально - виробничих запасів відображає швидкість реалізації цих запасів. Цей показник для фірми становить в 2006 році - 0,9 оборотів, що свідчить про незначне збільшення ліквідності фірми за останній рік. Аналізуючи статті балансу фірми можна зробити висновок про те, що підприємство збільшило обсяги виробництва, внаслідок чого виросла фондовіддача в 2007 р. (таблиця 2.6), що говорить про ефективність використання основних фондів.

Швидкість обороту вкладеного капіталу, незначно збільшилася в 2007 році про що свідчить незначне збільшення коефіцієнта оборотності власного капіталу.

Коефіцієнти рентабельності.

Рентабельність - це показник, що характеризує економічну ефективність. Економічна ефективність - відносний показник, що порівнює отриманий ефект із витратами або ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту.

У цілому всі показники рентабельності на 2007 рік мають негативний знак, тому що підприємство по всіх видах діяльності зазнає збитків. Рентабельність показує величину прибутку на одиницю вкладених грошей, то в нашому випадку вкладення коштів є збитковим. Негативні показники рентабельності свідчать про те, що й капітал, і продукція є збитковими, тобто вкладені кошти не приносять прибутку.

Коефіцієнти фінансової стабільності (платоспроможність).

Фінансова стабільність - це певний стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність. Особливого значення набуває аналіз фінансової стабільності при оцінці кредитоспроможності підприємства у випадку надання їм кредитів, позик, проведення великих інвестиційних проектів та ін.

Фінансово стійким уважається таке підприємство, що переважно за рахунок власних джерел покриває коштів, вкладені в активи; не допускає невиправданий дебіторської й кредиторської заборгованості; розплачується в строк за своїми обов'язками.

Сутністю фінансової стабільності підприємства є співвідношення вартості матеріальних оборотних коштів і величини власних і позикових джерел їхнього формування, тобто забезпеченість запасів і витрат джерелами фінансування. Платоспроможність виступає зовнішнім проявом фінансової стабільності.

Оцінка фінансової стабільності здійснюється за допомогою фінансових коефіцієнтів.

Коефіцієнт автономії або незалежності (Ка), дорівнює частці власних коштів у загальній сумі джерел:

(2.10)

Коефіцієнт фінансового ризику показує співвідношення притягнутих коштів і власного капіталу. Розрахунок цього показника провадиться по формулі:

(2.11)

Розраховані показники платоспроможності представлені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 - Значення коефіцієнта платоспроможності для ГП “ХЗЕА”

Показники

На початок року

На кінець року

Зміни

Коефіцієнт автономії

0,91

0,92

0,01

Коефіцієнт фінансового ризику

0,1

0,09

-0,01

У цьому випадку коефіцієнт фінансового ризику в 2003 році склав 0,09, настільки низькі значення коефіцієнта говорять про те, що в підприємства майже відсутня залежність від зовнішніх інвесторів і кредиторів. На кожну гривню власних коштів підприємства на початок звітного періоду доводилося 0,1 копійки притягнутих коштів, на кінець звітного періоду - 0,09 копійки. Це ще раз підтверджує досить низький рівень фінансової стабільності підприємства.

Підбиваючи підсумок аналізу фінансового стану ДП “ХЗЕА” необхідно відзначити, що, незважаючи на загальну фінансову стабільність і ліквідність у довгостроковому періоді, підприємство випробовує недостачу коштів, що спричиняється неплатоспроможність підприємства в короткостроковому періоді. Крім того, в 2007 має місце значне зниження показників рентабельності й ділової активності, що свідчить про зниження ефективності використання ресурсів підприємства і його функціонувань у цілому. Все перераховане вище жадає від керівництва підприємства вживання заходів по досягненню поточної платоспроможності, досягненню фінансової стабільності й підвищенню ефективності господарської діяльності.

2.4 Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства ДП “ХЗЕА”

Конкурентоспроможність товару - - це сукупність якісних та вартісних характеристик товару, які з точки зору покупця є суттєвими і забезпечують задоволення конкретних потреб (здатність товару бути виділеним споживачем з аналогічних товарів, які пропонуються на ринку фірмами - конкурентами).

Оцінка конкурентоспроможності продукції ґрунтується на дослідженні потреб покупця й вимог ринку. Щоб товар задовольняв потреби покупця, він повинен відповідати певним параметрам:

1)технічним (властивості товару, область його застосування й призначення);

2) ергономічним (відповідність товару властивостям людського організму);

3)естетичним (зовнішній вигляд товару);

4) нормативним (відповідність товару діючим нормам і стандартам);

5) економічним (рівень цін на товар, сервісне його обслуговування, розмір коштів, наявних у споживача для задоволення даної потреби).

Завдання аналізу:

1) оцінка й прогнозування конкурентоспроможності продукції;

2) вивчення факторів, що впливають на її рівень;

3) розробка мер по забезпеченню необхідного рівня конкурентоспроможності продукції.

У м. Харкові споживачеві пропонуються аналоги наступних фірм-виробників:

1) лічильники холодної й гарячої води ДУ 15, ВСКМ 20, ВСКМ 40 (Дніпропетровський Приладобудівний завод), характеристика яких представлена таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 - Характеристика товарної групи промислового підприємства Дніпропетровського Приладобудівного заводу

Фірма виготовлювач

Найменування, тип лічильника

Технічні характеристики

Ціна, грн

Діаметр умовного проходу

Об'ємні витрати води, найбільший

Qmax,м. куб/год

Маса, кг, не більше

Дніпропетровський Приладобудівний завод

Холодної води ДУ 15

15

3,2

0,77

102,00

Гарячої води ДУ 15

15

3,2

0,77

102,00

Холодної води ВСКМ 40

40

20,1

6,1

150,00

Гарячої води ВСКМ 40

40

20,1

6,1

49,60

2) лічильники холодної й гарячої води KB 15, ВСКМ 20, ВСКМ 40, ВСКМ 50 (Луцький Приладобудівний завод), характеристика яких представлена в таблиці 2.9

Таблиця 2.9 - Характеристика товарної групи промислового підприємства Луцького Приладобудівного заводу

Фірма виготовлювач

Найменування, тип лічильника

Технічні характеристики

Ціна, грн

Діаметр умовного проходу

Об'ємні витрати води, найбільший

Qmax,м. куб/год

Маса, кг, не більше

Луцький Приладобудівний заводу

Крильч. холодної води КВ 15

15

3,3

0,77

61,20

Холодної води КВ 50

50

37

15

910,00

Гарячої води КВ 40

40

20,3

6,1

121,10

Гарячої води КВ 15

15

3,3

0,77

63,00

3) лічильники холодної й гарячої води ВСХ 15, ВСГ 15, ВСХ 40, ВСГ 40, ВСХ 50, Т 50 (Митищінський АТ "Тепловодомер"), характеристика яких представлена в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 - Характеристика товарної групи промислового підприємства Митищінського АТ “Тепловодомер”, Росія

Фірма виготовлювач

Найменування, тип лічильника

Технічні характеристики

Ціна, грн

Діаметр умовного проходу

Об'ємні витрати води, найбільший

Qmax,м. куб/год

Маса, кг, не більше

Митищіньский АТ “Тепловодомер”, Росія

Крильч. холодної води ВСХ 15

15

3,2

0,77

65,70

Гарячої води ВСГ 15

15

3,3

0,77

65,70

Холодної води ВСХ 40

40

20,6

6,1

620,00

Гарячої води ВСГ 40

40

20,3

6,1

758,5

Холодної води ВСХ 50

50

36

15

908,00

Гарячої води ВСГ 50

50

36

15

1057,00

4) лічильники холодної й гарячої води СК-15Х,Г-01, СК-40Х,Г-01, СТ-50Х,Г-01 ринків „ХЗЕА”), характеристика яких представлена в таблиці 2.11.

Таблиця 2.11 - Характеристика товарної групи промислового підприємства заводу ДП “ХЗЕА”

Фірма виробник

Найменування, тип лічильника

Технічні характеристики

Ціна, грн

Діаметр умовного проходу

Об'ємні витрати, найбільший Qмах, м. куб/год

Об'ємні витрати, найбільший Qмin, м. куб/год

Маса, кг, не більше

1

2

3

4

5

6

7

Харків, ХЗЭА, лічильники води крильчаті, СК

Холодної води СК - 15Х - 01

15

3,0

0,06

0,77

50,04

Харків, ХЗЭА, лічильники води крильчаті, СК

Гарячої води СК - 15М - 01

15

3,0

0,03

0,77

52,02

Харків, ХЗЭА, лічильники води крильчаті, СК

Холодної води СК - 40Х - 01

40

20,0

0,4

6,1

399,06

Харків, ХЗЭА, лічильники води крильчаті, СК

Гарячої води СК - 40м - 01

40

20,0

0,2

6,1

409,38

Харків, ХЗЕА, лічильники води турбінні, СТ

Холодної води СТ - 50Х - 01

50

40

0,7

15

459,12

Харків, ХЗЕА, лічильники води турбінні, СТ

Гарячої води СТ - 50М - 01

50

40

1,5

15

478,68

5) лічильники холодної й гарячої води ВКВ 10Х, ВКВ 10М, ВКВ 15Х, ВКВ 15М, ВКВ 40Х, ВКВ 40М (Владимирський завод "Точмаш"), характеристика яких представлена таблиці 2.12.

Таблиця 2.12 - Характеристика товарної групи промислового підприємства Владимирського заводу “Точмаш”, Росія

Фірма виготовлювач

Найменування, тип лічильника

Технічні характеристики

Ціна, грн

Діаметр умовного проходу

Об'ємні витрати води, найбільший

Qmax,м. куб/год

Маса, кг, не більше

Владимирський завод “Точмаш”, Росія

Крильч. холодної води ВКВ 15Х

15

3,3

0,77

47,50

Фірма виготовлювач

Найменування, тип лічильника

Технічні характеристики

Ціна, грн

Діаметр умовного проходу

Об'ємні витрати води, найбільший

Qmax,м. куб/год

Маса, кг, не більше

Гарячої води ВКВ 15М

15

3,3

0,77

47,50

Холодної води ВКВ 40Х

40

20,4

6,1

245,40

Гарячої води ВКВ 40М

40

20,4

6,1

245,40

6) лічильники холодної й гарячої води ВКВ 10Х, ВКВ ПІВДЕНЬ, ВКВ 15Х, ВКВ 15М, ВКВ 40Х, ВКВ 40М ("Семпал ДО, ЛТД", Київ, Україна), характеристика яких представлена в таблиці 2.13.

Таблиця 2.13 - Характеристика товарної групи промислового підприємства “Семпал ДО, ЛТД” Київ, Україна

Фірма виготовлювач

Найменування, тип лічильника

Технічні характеристики

Ціна, грн

Діаметр умовного проходу

Об'ємні витрати води, найбільший

Qmax,м. куб/год

Маса, кг, не більше

“Семпал ДО,ЛТД” Київ, Україна

Крильч. холодної води НМВ 15

15

3,4

0,77

22,97

Гарячої води НМВ 15

15

3,4

0,77

22,97

Холодної води НМВ 40

40

21

6,1

43,77

Гарячої води НМВ 40

40

21

6,1

49,60

Холодної води НМВ 50

50

36

15

60,00

Гарячої води НМВ 50

50

36

15

75,00

7) лічильники холодної й гарячої води ВКВ 10Х, ВКВ 10М, ВКВ 15Х, ВКВ 15М, ВКВ 40Х, ВКВ 40М (АТ Завод "Аналог", Вінниця, Україна), характеристика яких представлена в таблиці 2.14.

Таблиця 2.14 - Характеристика товарної групи промислового підприємства АТ завод “Аналог”, Вінниця, Україна

Фірма виготовлювач

Найменування, тип лічильника

Технічні характеристики

Ціна, грн

Діаметр умовного проходу

Об'ємні витрати води, найбільший

Qmax,м. куб/год

Маса, кг, не більше

АТ завод “Аналог”, Вінниця, Україна

Ультразв холодної води УСВ 15

15

3,3

0,77

102,00

Гарячої води УСВ 15

15

3,3

0,77

102,00

Холодної води УСВ 40

40

21

6,1

150,00

Гарячої води УСВ 40

40

21

6,1

170,00

Конкурентноздатність товару підгрупи водолічильників холодної й гарячої води визначається методом експертних оцінок по шкалі від 0 до 5 балів, де :

0 бал - категорично не задовольняє;

1 бал - не задовольняє;

2 бали - частково не задовольняє;

3 бали - задовольняє частково;

4 бали - задовольняє здебільшого;

5 балів - задовольняє повністю.

Експертні дані представлені на рисунках 2.1; 2.2; 2.3.

Провідне місце по товарі СК 15Х - 01 і СК 15М - 01 займають лічильники, зроблені в м. Митищі й у м. Володимир, особливо по економічних характеристиках, ДП “ХЗЕА” посідає третє місце. . Однак його продукція по технічних характеристиках і комунікації перевершує лідерів з Росії.

Рисунок 2.1 - Оцінки конкурентноздатності водолічильника для холодної й гарячої води типу СХ - 15Х,Г - 01

Провідне місце по товарі СК 15Х - 01 і СК 15М - 01 займають лічильники, зроблені в м. Митищі й у м. Володимир, особливо по економічних характеристиках, ДП “ХЗЕА” посідає третє місце. Однак його продукція по технічних характеристиках і комунікації перевершує лідерів з Росії. Слід також зазначити, що в українських і в російських конкурентів немає сервісного обслуговування по даному виді продукції. Тому організація сервіс - центра на ДП “ХЗЕА” дозволить йому збільшити свою перевагу в порівнянні з іншими конкурентами.

Рисунок 2.2 - Оцінки конкурентноздатності водолічильника для холодної й гарячої води типу СК - 40Х,Г - 01

Провідну позицію по товарі водолічильника холодної води типу СК - 40Х - 01 і СК - 40М - 01 займає Дніпропетровський Приладобудівний завод, за ним іде Луцький Приладобудівний завод, ДП “ХЗЕА” посідає третє місце, і головна проблема складається в розробці правильної політики ціноутворення на дану підгрупу.

Рисунок 2.3 - Оцінки конкурентноздатності водолічильника для гарячої води типу СТ - 50М,Х - 01

Провідне положення по продукції СТ - 50М,Х - 01 займає ДП “ХЗЕА”, тому що багато конкурентів не випускають продукцію даного типу, а також ціна даного типу товару в ДП “ХЗЕА” набагато нижче, ніж у конкурентів

Оцінка конкурентноздатності показала, що завод ГП “ХЗЭА” у цей час посідає третє місце, уступаючи в основному російським товаровиробникам, таким як: АТ “Тепловодомер” м. Митищі, завод “Точмаш” м. Володимир. Однак, по потужних лічильниках, таким як СТ - 50Х,Г - 01 для гарячої й холодної води завод є лідером на ринку.

3. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ВОДОЛІЧИЛЬНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ДП “ХЗЕА”

3.1 Проведення маркетингових досліджень

Виявлення проблеми й формування цілей маркетингового дослідження.

Останнім часом в Україні, на ринку водолічильників сильно розвинена конкуренція. На тлі всіх діючих фірм конкурентів ДП “ХЗЕА” посідає лише третє місце, це й змусило маркетологів заводу “Електроапаратури” задуматися про поліпшення якості свого товару, сервісному обслуговуванні споживачів, а саме, як споживач ставиться до даного товару, що вплинуло на його вибір, а також варто розібратися, якими способами можна поліпшити свою позицію на ринку. Для рішення цих проблем варто визначити мети проведення маркетингових досліджень:

виявити споживачів лічильників і визначення мотивації їхнього придбання (економічний ефект від їхнього використання);

розробка методики проведення маркетингових досліджень;

збір нормативних документів по введенню в експлуатації лічильників фізичними і юридичними особами;

розробка маркетингових інструментів по зборі інформації, проведення опитування споживачів за допомогою анкетування й інтерв'ювання;

обробка даних.

Відбір джерел інформації.

Для проведення успішних маркетингових досліджень, необхідно визначити тип необхідної інформації й джерел її одержання.

Первинні дані потрібні, щоб визначити поводження споживачів на ринку, характер покупок по їх особистісних, культурних, психологічних і соціальних факторах.

Вторинні дані потрібні для аналізу тенденцій на ринку водолічильників. Можуть бути використані статистичні дані, бухгалтерські звіти, річні звіти, дані, зібрані на виставках, ярмарках, Інтернет.

Методи проведення маркетингових досліджень. Для того, щоб якнайкраще досягти поставлених цілей, варто також визначити якими методами будуть проводити маркетингові дослідження. Для виконання маркетингових досліджень складений план збору інформації, що містить у собі:

зміст анкет (перелік включених у неї питань);

спостереження - виявлення факторів, що впливають на споживчу привабливість, на процес прийняття рішень про покупку водолічильника;

спосіб зв'язку з аудиторією (інтерв'ю по телефоні, особистий контакт, розсилання поштою).

У таблиці 3.1 представлені методи проведення окремих маркетингових досліджень, які проводяться на ДП “ХЗЕА”.

Таблиця 3.1 - Зміст і методи проведення окремих маркетингових досліджень, проведених на ДП “ХЗЕА”

Напрямок досліджень

Ціль досліджень

Методи проведення

Розмір ринку

Показати максимальні можливості розширення діяльності ДП “ХЗЕА” на ринку такого товару як водолічильники

Кабінетні дослідження на основі статистичних даних і публікацій у пресі

Ринкова частка

Виявити позицію в конкретній боротьбі:

- визначення потенційних конкурентів;

- визначення ринкової частки конкурентів

Узагальнення даних обстежень покупців. Вивчення даних про товарообіг ДП “ХЗЕА”

Динаміка ринку

- визначити збутову політику на ринку водолічильників;

- визначити мотивацію купівельного попиту на водолічильники

Огляд статистичних даних, що характеризують даний ринок. Аналіз змін товарообігу конкуруючих компаній. Інтерв'ювання споживачів даного ринку. Проведено бесіди з експертами по даній галузі.

Канали руху товарів

Виявити найбільш ефективні кошти доведення водолічильників до кінцевого споживача

Одержання даних про конкуруючі компанії з метою визначення обсягу їхніх прямих продажів

Такі маркетингові заходи дозволяють визначити, хто є споживачами продукції ДП “ХЗЕА” і виявить їхні бажання із приводу поліпшення якісних характеристик товару.

Збір даних.

Для збору даних при проведенні маркетингових досліджень використалися кількісні і якісні методи.

Для проведення спостереження й інтерв'ювання був обраний спеціалізований магазин “Домівка”. Інтерв'ювання проводилося кожного робочого дня магазина, для чого раніше була складена анкета (Додаток Г), з якої й були ознайомлені відвідувачі цього магазина. Спостереження й інтерв'ювання проводилося два тижні, шляхом спілкування з відвідувачами під час їхнього відвідування магазина “Домівка”. У результаті збору даних було опитано 600 респондентів.

Аналіз даних.

У процесі спостереження й спілкування із клієнтами були визначені наступні фактори.

Таблиця 3.2 - Ранжирування впливу різних характеристик ДП “ХЗЕА” на формування споживчої привабливості товарної групи водолічильники

Характеристики ДП “ХЗЕА”

Дуже важливо

Скоріше важливо

І важливо, і не важливо

Скоріше не важливо

Зовсім не важливо

Якість

95%

4%

1%

0%

0%

Сервісне й після сервісне обслуговування

93%

6%

1%

0%

0%

Ціна

80%

15%

4%

1%

0%

Надійність

72%

21%

5%

1%

1%

Модернізація продукту

68%

25%

3%

4%

1%

Дизайн

60%

27%

9%

2%

3%

Реклама

49%

30%

14%

4%

3%

З таблиці 3.2 видно, що для більшості респондентів головним фактором при виборі водолічильників служить якість (95%), другим по значимості йде сервісне й після сервісне обслуговування (93%), на третім місці ціна (80%), надійність (72%), модернізація продукту (68%), самими незначними факторами при виборі водолічильника є дизайн (60%) і реклама (49%).

Ступінь проінформованності про водолічильники ДП “ХЗЕА” з кожним роком росте, що збільшує кількість потенційних споживачів, це відображено на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 - Динаміка проінформованності споживачів водолічильників ДП “ХЗЕА” (тис.чол.)

З рисунку 3.1 видна значна тенденція збільшення споживачів про проінформованність водолічильників ДП “ХЗЕА”, якщо в 2005 році вона склало 13%, то в 2007 році вона склала 45%.

Проведене дослідження також виявило ріст кількості споживачів водолічильників ДП “ХЗЕА”, що показано на рисунку 3.2.

Рисунок 3.2 - Користувачі водолічильників ДП “ХЗЕА” (тис.чол.)

З рисунку 3.2 видно що, в 2005 році 45% не користувалися водолічильниками, 20% користувачів становили юридичних осіб, і всього лише 15% фізичні. В 2007 році кількість користувачів збільшилося, юридичні особи склали 35%, фізичні 28%, що не користуються водолічильниками 15%. В 2006 кількість юридичних осіб склало 60%, фізичні особи 50%, а осіб, що не користуються водолічильниками, значно зменшилося й склало 10%.

3.2 Розробка рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень підприємства ДП “ХЗЕА”

Для підвищення споживчої привабливості водолічильників ДП “ХЗЕА” необхідно провести наступні заходи.

По-перше, необхідно розробити систему маркетингового менеджменту, тобто систему інтеграції маркетингу в керуванні підприємством, що складалася б із системи практичного керування маркетингом, наборі маркетингових інструментах (методах, методиках, моделей) і на маркетинговій інформаційній системі (МІС).

Система маркетингових інструментів повинна враховувати специфіку виробництва й збуту продукції підприємства з організацією післяпродажного обслуговування.

Крім того, варто розробити систему керування сервіс-центром у складі якого доцільно створити відділ маркетингу, що виконував би наступні функції: інформаційне забезпечення, дослідження ринку й кон'юнктури, розробка стратегії організації, реклама, вибір каналів збуту продукції й стимулювання, аналіз дотримання концепції маркетингу, розробка концепції сервісу продукції організації й зв'язок із громадськістю.

Також до співробітництва залучити компетентних маркетологів.

По-друге, необхідно постійно проводити роботу з підвищення якості й сервісного обслуговування споживачів (наприклад, з 1 січня 2007 року замість річного ввести 2-хлетний строк гарантійного обслуговуванню на всі водолічильники незалежно від року випуску, а з 1 січня 2009 року строк гарантійного обслуговування на всі водолічильники збільшити до 3-х років).

По-третє, необхідно модернізувати вже існуючу продукцію (захист від несанкціонованого доступу за допомогою механічного й електронного пломбування вимірювального блоку).

По-четверте, необхідно ввести нові види реклами, публікації в каталогах і довідниках, розширити власну сторінку в Інтернеті.

Розширити рекламну компанію, що обертала б увагу в першу чергу на якість продукції, цінову доступність.

Розробити гнучку систему знижок для оптових покупців і постійних клієнтів.

4. ОХОРОНА ПРАЦІ Й НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

4.1 Загальні положення

Закон України "Про охорону праці" визначає основні положення про реалізацію конституційного права громадян на охорону їхнього життя та здоров'я в процесі трудової діяльності.

Метою цього розділу є ознайомлення з організаційною системою забезпечення безпеки виробничої діяльності, що включає правове регулювання в області охорони праці, державне керування, організацію охорони праці на виробництві, а також структуру й функції державного нагляду й суспільного контролю.

Охорона праці - це система законодавчих, організаційно-технічних, соціально-економічних, гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я й працездатності людини в процесі праці. Зазначені заходи, насамперед, повинні бути спрямовані на попередження й усунення причин нещасних випадків і переслідувати єдину мету - забезпечити надійну гарантію провадження робіт без травматизму й професійних захворювань, без аварій, отруєнь і пожеж. Охорона здоров'я трудящих забезпечується чітким дотриманням правил безпеки й виробничої санітарії, проведенням широких профілактичних заходів з вивченням причин нещасних випадків.

Нормативними документами на підприємстві є:

1)колективний договір про охорону праці на підприємстві;

2)правила внутрішнього трудового розпорядку;

3)посадові інструкції;

4)інструкції з охорони праці згідно професій та видів робіт.

4.2 Керування охороною праці в економічній структурі

У відповідності ст. 13 Закону України «Про охорону праці» відповідальність за створення в кожному структурному підрозділі й на робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів покладена на керівника.

Із цією метою керівник забезпечує функціонування системи керування охороною праці, для чого:

1)створює відповідні служби й призначає посадових осіб;

2)розробляє й реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів по охороні праці;

3)забезпечує усунення причин, що викликали нещасні випадки, професійні захворювання;

4)організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестацію робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці;

5)розробляє й затверджує положення, інструкції та інші нормативні акти, що діють на підприємстві;

6)здійснює постійний контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва ;

7)організовує пропаганду безпечних методів праці.

Для забезпечення виконання зазначених завдань керівник розробляє й затверджує структуру керування охороною праці на підприємстві.

Служба охорони праці входить у структуру підприємства як одна з основних виробничо-технічних служб і комплектується фахівцями зі стажем роботи із профілю виробництва не менш трьох років. Перевірка знань по охороні праці працівників служби охорони праці провадиться у встановленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов'язків і періодично, один раз у три роки.

Питаннями охорони праці на підприємстві займається фахівець з охорони праці, що підкоряється безпосередньо директорові підприємства. В його обов'язки входить:

1)контроль дотримання встановлених правил та норм в області охорони праці на підприємстві й організації безпечних умов праці на робочих місцях відповідно до діючого законодавства в області охорони праці, нормативно-технічна документація в області охорони праці (ГОСТ, ДНАОП, СНиП);

2)проведення аналізу умов праці й розробка заходів щодо своєчасного виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

3)проведення інструктажу із працівниками підприємства й контроль за дотриманням правил техніки безпеки;

4)планування робіт і заходів щодо охорони праці;

5)координація управлінських рішень в області охорони праці;

6)стимулювання підвищення рівня охорони праці й т.д.

Об'єктом керування охороною праці в економічній структурі є діяльність функціональних служб і структурних підрозділів підприємства по забезпеченню безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках, у цехах і на підприємстві в цілому.

З урахуванням специфіки виробничого процесу на підприємстві й на підставі Типового Положення власником підприємства розробляється й затверджується Положення про службу охорони праці підприємства.

Розпорядження фахівця з охорони праці, у тому числі про зупинку робіт, може скасувати в писемній формі тільки посадова особа, якій підлегла служба охорони праці.

4.3 Промислова санітарія

У процесі трудової діяльності людина піддається впливу цілого ряду факторів: мікроклімату, умов навколишнього середовища, інтенсивності праці й т.д. З метою досягнення безпечних умов праці необхідно обґрунтовувати, підтримувати й контролювати дотримання параметрів цих факторів.

4.3.1 Метеорологічні умови

Метеорологічні умови в приміщеннях повинні відповідати ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 [8] з урахуванням категорії ваги робіт з енерговитрат. Дані оптимальних значень занесені в таблицю 4.1.

По енерговитратам організму робота члена служби маркетингу відповідає категорії “легкої фізичної роботи 1б” відповідно до вимог, тому що витрати енергії не перевищують 172 Дж /з (150 ккал/ч), що відповідно до ГОСТ 12.1. 005-88 [8]. Такі роботи ставляться до 1б категорії ваги робіт.

Таблиця 4.1 - Оптимальні значення параметрів метеорологічних умов на робочому місці

Категорія

Період року

Температура, 0 С

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с (не більше)

1 б

Холодний

Оптимальна 21-23

40-60

0,1

Теплий

Оптимальна 22-24

40-60

0,2

4.3.2 Вентиляція й опалення

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату, згідно СНиП 2.04.05-91 [9] необхідно передбачити в основних виробничих приміщеннях систему вентиляції й опалення.

У приміщенні, де проводиться дослідницька робота, вентиляція здійснюється застосуванням кондиціонера. У зимовий час температурний режим підтримується опаленням.

4.3.3 Водопостачання й каналізація

За вимогами ГОСТ 17.1.3.03-77 [12] джерелом постачання водою є міський водопровід і використовується каналізація.

4.3.4 Виробниче освітлення

Виробниче освітлення спроектоване у відповідності зі СНиП II-4 79 [10].Для забезпечення нормальних умов освітлення, необхідних для ефективної роботи, застосовується спільне освітлення, тобто коли природне доповнюється штучним.

Природне освітлення кабінету здійснене пристроєм однобічних прорізів у стінах будинку й нормується коефіцієнтом природного освітлення (КПО).Система штучного освітлення комбінована, з додаванням місцевого освітлення. Характеристика зорової роботи - середньої точності. Розряд зорової роботи IV, тому що в приміщенні провадиться розрізнення об'єктів зорової роботи при фіксованому напрямку лінії зору працюючих на робочу поверхню. Нормоване значення КПО (е

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.