Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

Загальна характеристика релігійних організацій як юридичних осіб. Аналіз Закону "Про свободу совісті та релігійні організації". Спеціальна правоздатність релігійних організацій. ООсобливості прав власності релігійних організацій.

Рубрика Религия и мифология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.11.2006
Размер файла 48,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Що стосується визначення такого майна єдиним терміном, то можна запропонувати термін «майно релігійного призначення». Під майиом релігійного призначення слід розуміти майно, яке має цільове призначення i тісно пов'язане з метою створення цих організацій, а саме із задоволенням релігійних потреб громадян сповідуватн та поширювати вipy.

Особливим правовим статусом наділяються такі об'єкти права власності релігійних організацій, які становлять історичну, художню або іншу культурну цінність, тобто пам'ятки історії та культури. Відповідно до ч 3 ст. 17 Закону культові будівлі i майно, які становлять історичну, художню або іншу культурну цінність, передаються релігійним організаціям та використовуються ними з додержанням встановлених правил охорони i використання пам'яток історії та культури. Такі правила користування встановлені За-коном України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 р. № 1805-Ш [9].

Забезпечення охорони і збереження культових будівель та іншого майна - пам'яток історії та культури покладається на ті релігійні організації, у власності яких чи у користуванні яких вони перебувають. Релігійні організації також зобов'язані утримувати пам'ятки в належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення (ч. 1 ст. 24 Закону «Про охорону культурної спадщини») [9]. Слід зазначити, що в сучасному законодавстві містяться і обмеження щодо передачі культових споруд - визначних пам'яток архітектури, які не підлягають у постійне користування релігійним організаціям. Зокрема, перелік таких пам'яток закріплений у постанові Кабінету Міністрів «Про використання культових споруд - визначних пам'яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям від 09.08.2001 р. № 1005» [12].

Викладене дозволяє зробити висновок, що джерела формування і об'єкти права власності на майно релігійних організацій мають певну специфіку. Право власності на майно релігійних організацій в тому, що числі і на майно релігійного призначення (культові будівлі, предмети культу), повинно вирішуватися як на законодавчому рівні, так і самими релігійними організаціями. У цьому випадку, можливо, держава не буде порушувати принцип, закладений у ст. 5 Закону, відповідно до якого держава не втручається у здійснювану у межах цього Закону діяльність релігійних організацій.

Висновки

Проаналізувавши предмет даної курсової роботи дослідник може зробити наступні висновки.

На сьогодні держава не знає, існує з юридичної точки зору релігійне об'єднання чи ні, бо в неї (держави) відсутні формально-юридичні критерії визначення релігійного об'єднання. Це означає, що держава не спроможна дати задовільну відповідь принаймні на такі запитання. По-перше, скільки релігійних організацій можуть утворити релігійне об'єднання: дві, три, десять, сто? По-друге, чи можуть бути засновниками або співзасновниками релігійного об'єднання релігійні організації, що не мають статусу юридичної особи (для релігійних громад можливість діяти без державної реєстрації статутів і навіть без будь-якого повідомлення держорганів про їх утворення прямо передбачена ч. 3 ст. 8 Закону про свободу совісті)? По-третє, що вважати моментом утворення релігійного об'єднання?

Створення в Україні релігійного об'єднання не є юридичним фактом, оскільки воно не породжує будь-яких юридичних наслідків. Релігійні організації мають певні особливості щодо своєї дієздатності та, зокрема, прав власності на майно.

Отже, Верховна Рада України для вирішення вище перелічених питань правого статусу релігійних організацій повинна прийняти відповідний закон - або на базі діючого, але з урахуванням всіх зауважень, або скласти абсолютно новий.

Додаток 1.

ПРОТОКОЛ №1

Загальних зборів віруючих громадян

м. Київ, вул. …. … , буд. … ___.___.2003 р.

Початок зборів 17-00

Присутні:

Петров Іван Іванович

Сидоров Дмитро Петрович

Іванов Петро Петрович

………………………..…

…………………………..

………………….

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

…………………….

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

З числа присутніх віруючих громадян для ведення Зборів одноголосно обрано:

- Головою Зборів: Петрова Івана Івановича;

- Секретарем Зборів: ………………………...

Слухали:

Пропозицію Голови Зборів щодо визначення наступного порядку денного Зборів:

1. Про утворення релігійної громади та надання їй назви.

2. Про прийняття Статуту релігійної громади.

3. Про вибори керівних та ревізійних органів релігійної громади.

4. Про уповноваження 10 членів релігійної громади написати заяву про реєстрацію Статуту.

Інших пропозицій не надійшло.

Ухвалили:

Затвердити наступний порядок денний Зборів:

1. Про утворення релігійної громади та надання їй назви.

2. Про прийняття Статуту релігійної громади.

3. Про вибори керівних та ревізійних органів релігійної громади.

4. Про уповноваження 10 членів релігійної громади написати заяву про реєстрацію Статуту.

Результати голосування: “За” - 15 громадян; “Проти” - немає; “Утримався” - немає.

По 1-му питанню порядку денного:

Слухали:

Громадянина Іванова Петра Петровича, який запропонував створити релігійну громаду та надати їй назву: “Релігійна громада (церква) євангельських християн “Джерело надії”.

Ухвалили:

Створити релігійну громаду та надати їй назву: “Релігійна громада (церква) євангельських християн “Джерело надії” (далі по тексту - Церква).

Результати голосування: “За” - 15 громадян; “Проти” - немає; “Утримався” - немає.

По 2-му питанню порядку денного:

Слухали:

Громадянина Петрова Івана Петровича, який запропонував затвердити Статут Церкви, зразки якого роздані громадянам для обговорення до початку Загальних зборів (зразок Статуту - додаток до даного протоколу).

Ухвалили:

Затвердити Статут Церкви, що розданий громадянам для обговорення (зразок Статуту - додаток до даного протоколу).

Результати голосування: “За” - 15 громадян; “Проти” - немає; “Утримався” - немає.

По 3-му питанню порядку денного:

Слухали:

Громадянина Сидорова Дмитра Петровича, який запропонував обрати:

1) Пастором Церкви _______________________;

2) Церковну раду у складі 7 чоловік: ________________________________________

3) Ревізійну комісію у складі 3 чоловік: _______________________________________

Ухвалили:

Обрати:

1) Пастором Церкви _______________________;

2) Церковну раду у складі 7 чоловік: ________________________________________

3) Ревізійну комісію у складі 3 чоловік: _______________________________________

Результати голосування: “За” - 15 громадян; “Проти” - немає; “Утримався” - немає.

По 4-му питанню порядку денного:

Слухали:

Громадянина Петрова Івана Петровича, який запропонував уповноважити громадян:

1. …………………

2. …………………

3. …………………

4. …………………

5. …………………

6. …………………

7. …………………

8. …………………

9. …………………

10. …………………

подати заяву до Київської міської державної адміністрації для реєстрації Статуту Церкви.

Ухвалили:

Уповноважити громадян:

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

подати заяву до Київської міської державної адміністрації для реєстрації Статуту Церкви.

Результати голосування: “За” - 15 громадян; “Проти” - немає; “Утримався” - немає.

Голова Зборів ______________

Секретар Зборів ______________

Додаток 2.

Голові Київської міської державної адміністрації

О.О.Омельченку

Релігійної громади (церкви)

євангельських християн

“……………………………”

__.__.2003

З А Я В А

Ми, уповноважені представники релігійної громади (церкви) євангельських християн “………………………………..”, яка знаходиться в Дніпровському районі м. Києва по вул.. ……………, …, для одержання правоздатності юридичної особи просимо Вас зареєструвати статут релігійної громади церкви євангельських християн “……………………………………”, що був прийнятий на загальних зборах релігійної громади __.__.2003 року (протокол №1).

п/п

ПІП

Рік народження

Адреса

Підпис

1.

Іванов Іван Іванович

1960

Київ, вул. Ревуцького, 18, кв. 404

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Додатки:

4 примірники Статуту релігійної громади;

Протокол загальних зборів релігійної громади №1 від 17.11.02.

Лист № від , про надання приміщення для зборів релігійної громади

Список використаних джерел

Нормативні акти

1. Конституція України від 28 липня 1996 р.

2. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 року.

3. Про свободу совісті та релігійні організації. Закон України від 23 квітня 1991 року № 987-XII. - http:// www.rada-gov.ua.

4. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від 22 травня 1997 року - http:// www.rada-gov.ua.

5. Про підприємства в Україні. Закон України від 27 березня 1991 року (втратив чинність) - http:// www.rada-gov.ua.

6. Про благодійництво та благодійні організації. Закон України від 16 вересня 1997 року - http:// www.rada-gov.ua.

7. Про об'єднання громадян. Закон України від 16 червня 1997 року - http:// www.rada-gov.ua.

8. Про власність. Закон України від 7 лютого 1991 року (із змінами та доповненнями) - http:// www.rada-gov.ua.

9. Про охорону культурної спадщини. Закон України від 08.06.2000 р. № 1805-III - http:// www.rada-gov.ua.

10. Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення церков та релігійних організацій. Указ Президента України від 21.03.2002 р. № 279/2002 - http:// www.rada-gov.ua.

11. Про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна. Указ Президента України від 04.03.1992 р. № 125/2003 - http:// www.rada-gov.ua.

12. Про використання культових споруд - визначних пам'яток архітектури. Постанова Кабінету Міністрів від 09.08.2001 р. № 1005 - http:// www.rada-gov.ua.

Наукові та літературні джерела

13. Губар А. Взаємовідносини української держави та церкви: проблеми сучасного законодавства// Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. - К.: Право - 1996. - с.184-186.

14. Джунь В. Правні основи щодо використання культових споруд і майна в Україні// Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. - К.: Право - 1996. - с. 172-174.

15. Колодний А. Лобовик Б. Релігієзнавчий словник. - К., 1996. - с.63.

16. Лилак Д. Судовий захист майнових прав релігійних організацій// Свобода віровизнання. Церква і держава і Україні. - К.: Право - 1996 . - с. 157-166.

17. Павлов А. С. Курс церковного права. - СПб.,2002.

18. Піддубна В. Релігійні організації як юридичні особи//Право України. - 2005. - №4. - с. 107-109.

19. Піддубна В. Щодо спеціальної правоздатності релігійних організацій// Право України. - 2004. - № 11. - с. 112-115.

20. Піддубна В. Деякі питання щодо права власності релігійних організацій// Підприємство, господарство і право. - 2005. № 3. - с. 92-95.

21. Плохій С. Вибір: церковна політика в Україні і Росії: порівняльний аналіз//Людина і світ. - 1998. - № 7. - с. 8-12.

22. Рублюк О. Перспективи реформування державно-церковних відносин// Політичний менеджмент. - 2004. - № 1(4). - с. 111-118.

23. Друзенко Г. Статус юридичної особи для церкви: мрія чи реальність?// Юридичний журнал «Юстініан». - 2003. - № 10. - http://justinian.com.ua/magazines.php

...

Подобные документы

 • Що таке толерантність? Стаття із журналу "День": "Своі і чужі". Громадянська непокора та релігійна толерантність в Україні. Указ толерантності. Релігійна толерантність в українських ЗМІ: світські видання, преса і сайти релігійних організацій.

  реферат [38,6 K], добавлен 05.12.2007

 • Основні типи релігійних організацій. Характерні риси секти, яка виникає в результаті відокремлення від церкви частини віруючих та священнослужителів на основі зміни віронавчання та культу. Харизматичний культ. Культова діяльність та релігійні організації.

  реферат [17,7 K], добавлен 16.05.2016

 • Вивчення тілесного досвіду у релігійних традиціях. Характеристика феноменів екстазу й аскези, двох протилежних онтологічних стратегій, сакрального значення. Екстаз - перемога тілесного над свідомістю. Аскеза - співвідношення людського й надлюдського.

  реферат [23,2 K], добавлен 20.01.2010

 • Релігія як суттєвий елемент духовного життя суспільства. Усні міфи та священні книги релігійних віровчень. Зв'язок між релігійною ідеологією (раціональною стороною релігії) та релігійною психологією. Функції релігійних культів, результати культових дій.

  контрольная работа [25,9 K], добавлен 20.06.2010

 • Дослідження проблеми виникнення релігійних вірувань. Розгляд проблеми палеолітичних релігійних вірувань через дослідження явища палеолітичного мистецтва. Різні концепції установлення найпершої форми релігії та найхарактерніші відмінності між ними.

  курсовая работа [55,4 K], добавлен 15.07.2009

 • Релігія в духовному житті українського народу. Сучасна релігійна ситуація в Україні. Розкол у православній Україні. православ'я в Україні сьогодні є розколене на три церковні організації. Предстоятелі двох із них мають патріаршу гідність.

  реферат [17,8 K], добавлен 06.03.2007

 • Особливості розвитку релігійних течій у Індії. Зв'язок між кастами і варнами й індуїзмом, жрецтво в індуїзмі, його джерела. Культ Вішну, обряди й свята шиваїзму, зв’язок з буддизмом. Найвідоміші релігійні центри Індії. Діяльність інших сектантських рухів.

  реферат [21,4 K], добавлен 29.11.2010

 • Значення міфологічної системи. Магія як віра в можливість впливу на довколишній світ через надприродне шляхом чаклунського дійства. Форми та види ранніх чи первісних релігійних вірувань. Їх місце у світосприйманні людини первіснообщинного суспільства.

  реферат [14,1 K], добавлен 09.03.2015

 • Релігієзнавство як галузь наукового знання: предмет, структура, методологія. Класифікація релігійних уявлень. Тотемізм, анімізм, фетишизм, магія, поховальний культ. Релігійні вірування доби розпаду первісного ладу. Світові релігії. Християнські конфесії.

  учебное пособие [179,6 K], добавлен 05.10.2011

 • Історія і сучасний стан релігійних вірувань і конфесій в Україні. Демократизація українського суспільства та відродження релігійно-церковного життя за роки незалежності. Специфіка та різноманітність суспільної свідомості як духовної сторони життя.

  контрольная работа [28,5 K], добавлен 01.02.2012

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.