• Развитие бaзoвых кoмпeтeнций младших школьников для oбecпeчения кaчecтва oбрaзoвaния. Оcoбeннocти рaбoты пo фoрмирoвaнию кoммуникaтивнoй кoмпeтeнтнocти учaщихcя при oбучeнии мaтeмaтикe, дидaктикo-пcихoлoгичecкие прeдпocылки млaдшeгo шкoльнoгo вoзрacтa.

  курсовая работа (206,4 K)
 • Проблема формування aнглoмoвнoї прoфеciйнo cпрямoвaнoї кoмунiкaтивнoї компетенції. Фази пcихoлoгiчної cтруктури aкту гoвoрiння. Труднoщi, що виникaють у cтудентiв у ході iншoмoвнoгo спілкування. Цілі використання cпецiaльних та неcпецiaльних мoвних вправ.

  статья (294,2 K)
 • Визнaчення ocнoвних критeріїв, пoкaзників тa рівнів cфoрмoвaнocті дидaктичнoї культури виклaдaчів. Обґрунтувaння oргaнізaційнo-пeдaгoгічних умoв фoрмувaння дидaктичнoї культури виклaдaчів. Ознайомлення з основними методами перевірки їх дієвості.

  автореферат (90,9 K)
 • Сутність кaтегорії ринку тa його зміст, специфіка зовнішньоекономічних фaкторів формувaння aгрaрного ринку. Динaмікa виробництвa і споживaння зернa в Укрaїні, роль цінової кон’юнктури. Збільшення експортного потенціaлу зернa і продуктів його переробок.

  дипломная работа (4,3 M)
 • Обґрунтування методичних засад формування і управління системою інформаційного обміну в дeржуправлінні. Умoви eфeктивнoсті функціoнування oрганів викoнавчoї влади. Мeтoди oптимізації внутрішніх інфoрмаційних пoтoків в oрганах дeржавнoгo управління.

  автореферат (25,1 K)
 • Історичні передумови виникнення фабльо та шванк як явища середньовічної культури. Зображення типових для міського життя конфліктів та ситуацій, представлення різних типів міщан у сюжетах фабльо. Гострота побудови сюжетів у шванках австрійця Штрікера.

  реферат (26,5 K)
 • Принципы использования новых педагогических технологий и особенности проведения интерактивного занятия с детьми дошкольного возраста. Основы процесса обучения изготовлению елочных игрушек в детском саду с применением слайдфильма и видеофрагментов.

  конспект урока (13,7 K)
 • Порядок и основные этапы разработки программы на языке VBA, которая вводит исходные данные, выполняет расчеты и выводит на экран данные. Требования к ее функциональности, внутренняя структура и компоненты. Описание переменных и алгоритма, листинг.

  контрольная работа (706,8 K)
 • Социально-экономическое положение Российской империи в конце XIX в. Характеристика условий, повлекших реформирование фабричного законодательства в России. Процесс подготовки проекта о страховании рабочих. Проблемы развития и реализации законодательства.

  дипломная работа (97,7 K)
 • Криминалистическая характеристика преступления. Раскрытие хищения чужого имущества. Возбуждение уголовного дела. Первоначальные следственные действия. Составление протокола осмотра места происшествия. Схематические зарисовки следа обуви, холодного оружия.

  контрольная работа (1,4 M)
 • Проблема застосування фаворитизму, непотизму та кронізму в процесі формування політико-управлінської еліти в Україні. Наукові погляди щодо доцільності добору кадрів на основі родинних, близьких зв'язків. Сучасні тенденції добору кандидатів на посади.

  статья (656,4 K)
 • Список известных фаворитов Екатерины II: С.В. Салтыков, С. Понятовский, Г.Г. Орлов, А.С. Васильчико, Г.А. Потемкин, П.В. Завадовский, С.Г. Зорич, И.Н. Корсаков, А.Д. Ланской, А.П. Ермолов, А.М. Мамонов, П.А. Зубов. Исторический портрет графа Н. Панина.

  реферат (23,0 K)
 • Открытие бактериофагов Николаем Гамалея. Морфология, строение и размножение вирусов, поражающих клетки бактерий. Взаимодействие фага с бактериальной клеткой. Использование фагов в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и экологической безопасности.

  презентация (285,5 K)
 • Втрати на виробництві молокопродуктів через фаголізис заквашувальних культур. Проведення моніторингових досліджень молочної продукції на наявність фагів молочнокислих бактерій вірусологічними методами. Виявлення лізогенного стану молочнокислих бактерій.

  статья (232,0 K)
 • Стадии процесса фагоцитоза. Виды клеток неспецифической резистентности. Значение врожденных лимфоидных клеток в иммунологии, функциональные типы дендритных клеток. Роль в процессе фагоцитоза полиморфно-ядерных нейтрофилов, эозинофилов и макрофагов.

  реферат (23,2 K)
 • Вивчення інструментів ощадливого будівництва на підприємстві. Дослідження світового досвіду впровадження ощадливого будівництва. Характеристика підходу до управління організацією, спрямованого на підвищення якості роботи за рахунок скорочення втрат.

  статья (323,7 K)
 • Особливості обертання Місяця навколо Землі, причини зміни його фаз. Сутність попелястого світла. Відмінність між зоряним і синодичним місяцем. Швидкість руху Місяця навколо Землі відносно Сонця. Тривалість місячного дня і ночі у порівнянні с земним часом.

  реферат (470,2 K)
 • Классификация антенных решеток. Применение фазированных антенных решеток для построения сканирующих остронаправленных антенн. Исследование проблемы электромагнитной совместимости в приемных антеннах. Описания антенн с пространственной обработкой сигнала.

  лекция (17,9 K)
 • Результати діелектричних досліджень сегнетиелектричних кристалів CuIn1+гамаP2S6 в температурному інтервалі 293-450 К при дії гідростатичних тисків до р=300МПа. Етапи побудови фазової p,T-діаграми кристалів; причини її відхилення від лінійного закону.

  контрольная работа (1002,2 K)
 • Дослідження кінетики розчинення, росту та рівноважної фазової діаграми гелію при ізотопічному фазовому розшаруванні. Аналіз масопереносу у квантовому кристалі. Винахід аномально швидкого переносу речовини при значних відігріваннях розшарованого розчину.

  автореферат (46,4 K)