• Побудова ізотермічних перерізів діаграм стану систем Індію у повному концентраційному інтервалі. Виявлення 25 нових тернарних сполук. Встановлення видів спорідненості тернарних індидів. Аналіз сполук як провідників та слабких пармагнетиків чи магнетиків.

  автореферат (54,4 K)
 • Взаємодія компонентів у потрійних системах {Ce, Gd, Y}-{Zr, Ag}-In шляхом побудови ізотермічних перерізів їх діаграм стану при 870 К; кристалічні структури інтерметалічних сполук, фізичні властивості нових інтерметалічних сполук та фазові рівноваги.

  автореферат (67,0 K)
 • Встановлення взаємодії компонентів у потрійних системах {Ti, Hf}-{Co, Ni, Cu}-In шляхом побудови ізотермічних перетинів їх діаграм стану при 870 К. Дослідження кристалічних структур інтерметалічних сполук та вивчення деяких їх фізичних властивостей.

  автореферат (50,3 K)
 • Розробка надійних способів синтезу тернарних сполук пірохлору та вебериту. Вивчення характеру фізико-хімічної взаємодії в системі Pb-Sb-O, побудова відповідних діаграм стану. Дослідження фізико-хімічних та спектральних властивостей одержаних сполук.

  автореферат (75,8 K)
 • Дослідження ефектів магнітопружного зв'язку в квантових магнетиках. Показано, що виникнення ненульового магнітного моменту зв'язано з появою магнітопружної щілини в спектрі квазімагнонів. Проведено оцінку температури Кюрі для досліджуваних систем.

  автореферат (357,4 K)
 • Вивчення сукупності однорідних частин, на які розпадається система. Визначення механізму переходу однієї речовини в іншу. Особливості різних агрегатних станів речовини. Вивчення фазових переходів першого і другого роду і прикладів фазових перетворень.

  курсовая работа (441,7 K)
 • Визначення методів отримання моноядерних комплексних сполук та координаційних полімерів заліза з азотовмісними гетероциклічними лігандами. Дослідження властивостей моноядерних сполук заліза, утворених триподандами на основі симетричного триаміну.

  автореферат (40,3 K)
 • Дослідження особливостей структурних і фазових перетворень щільних піролітичних матеріалів нітриду бору з різною графітоподібною структурою. Методика розробки нових видів зносостійких ріжучих композитів з використанням полікристалічних матеріалів.

  автореферат (38,6 K)
 • Порівняльний аналіз процесів синтезу титанових сплавів з різних сумішей на основі порошку титану та його гідриду з додаванням легуючих елементів. Фізичні фактори, які визначають процеси ущільнення порошкових пресовок і їх перетворення в масивний матеріал.

  автореферат (41,5 K)
 • Закономірності структурно-фазових перетворень при нагрівах і охолодженнях сплавів як основа технологічних процесів термічної і комплексної обробок. Характеристика схематичної діаграми кінетики утворення аустеніту при нагріві доевтектоїдної сталі.

  курсовая работа (1,1 M)
 • Виявлення закономірностей впливу різних форм зовнішнього збурення на структуру фазових траєкторій в розширеному фазовому просторі. Розробка методів коректного визначення типів і параметрів пружних характеристик динамічних моделей елементів конструкцій.

  автореферат (61,8 K)
 • Область прикладних результатів i фундаментальних досліджень. Фазово-когерентний транспорт – макроскопічне квантове явище. Нерівноважні властивості багатошарових тунельних структур. Анізотропія параметру порядку високотемпературних надпровідників.

  автореферат (281,9 K)
 • Встановлення закономірностей фазово-структурних перетворень і водневофазового наклепу, індукованих у паладії і сплавах системи Pd-H впливом водню у районі куполу двофазної області. Удосконалення знань про вплив водню на метали і металеві конструкції.

  автореферат (53,1 K)
 • Условия фазового равновесия. Диаграмма равновесия, простейшая термодинамическая теория фазовых переходов. Примеры применения уравнения Клапейрона-Клаузиуса. Тройные точки. Понятие о полиморфных переходах, примеры диаграмм состояния с ФП в твердой фазе.

  лекция (283,9 K)
 • Понятие гетерогенной системы как системы, состоящей из нескольких фаз. Переход веществ из одной фазы в другую без изменения химического состава. Скрытая теплота перехода. Уравнение Клаузиуса-Клапейрона, правила фаз Гиббса. Диаграмма состояния воды.

  презентация (105,5 K)
 • Характеристика фазового равновесия, свойства твердых тел. Диаграммы состояния бинарной системы "жидкость-пар". Законы Коновалова. Понятие дистилляции (перегонки и испарения жидкости). Общая характеристика растворов. Парциальные молярные величины.

  шпаргалка (20,1 K)
 • Изображение области существования фаз в координатах независимых параметров. Фазовая диаграмма серы и области существования фаз. Построение фазовых диаграмм двухкомпонентных систем. Особенности систем с неограниченной и ограниченной растворимостью.

  презентация (1,1 M)
 • Изучение понятия фазы - гомогенной части системы, отделенной от других частей поверхностью раздела и имеющей одинаковые химические и физические свойства. Исследование фазовых диаграмм двухкомпонентных систем. Анализ системы с химическим соединением.

  презентация (1,1 M)
 • Особенности линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами на плоскости. Определение точки равновесия (нулевого решения) однородной системы линейных уравнений. Расчет поведения фазовых кривых линейной автономной системы на плоскости.

  контрольная работа (451,0 K)
 • Переход вещества из одной термодинамической фазы в другую при изменении внешних условий; примеры фазовых превращений в природе. Структуризация и классификация фазовых переходов; особенности переходов первого и второго рода; квантовый фазовый переход.

  курсовая работа (142,9 K)