Лабораторна діагностика патології імунної системи у тварин

Дослідження аглютинації еритроцитів. Антиеритроцитарні антитіла IgM, що викликають аглютинацію еритроцитів. Обумовлене імунними механізмами руйнування клітин. Методи визначення імунодефіцитних захворювань. Загальні ознаки імунодефіцитних станів у тварин.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид методичка
Язык украинский
Дата добавления 30.06.2015
Размер файла 796,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

ІМУННА СИСТЕМА

Імунна система є інтегрованою сіткою, яка складається з клітин різних типів, багаточисельних цитокінів і деяких білків плазми. Всі компоненти імунної системи діють синергічно, видаляючи з організму інфекційні агенти, паразити і чужорідні антигени, тому порушення імунної відповіді підвищує чутливість організму до шкідливих агентів. Неадекватна, надто сильна імунна відповідь слугує причиною опосередкованого імунною системою пошкодження тканин.

еритроцит імунодефіцитний тварина

Специфічний імунітет

Імунокомпетентними клітинами, які відповідають на специфічні антигени, є лімфоцити. За продукцію імуноглобулінів (антитіл) відповідальні В-лімфоцити. Проте утворення антитіл В-клітинами вимагає участі Т-лімфоцитів, макрофагів і дендритних клітин. На відміну від В-лімфоцитів, які продукують антитіла, що поступають у кров (гуморальний імунітет) і переносяться в місця входження чужорідного агента (антигена), Т-лімфоцити самі мігрують в ділянки тіла, де присутній чужорідний антиген. Т-лімфоцити різних субпопуляцій виконують роль регуляторів імунної відповіді, володіють цитотоксичністью, беруть участь в реакціях гіперчутливості сповільненого типу і «трансплантат проти господаря». Т-хелпери (CD4+CD8-) беруть участь в реалізації гуморальної імунної відповіді, а цитотоксичні Т-клітини (CD4-CD8+) відіграють провідну роль в клітинному імунітеті, що забезпечує знищення патогенних грибів, найпростіших, а також пухлинних клітин. Функція супресорних і регуляторних Т-клітин полягає в підтримці балансу між активацією імунної системи і гальмуванням її активності, що запобігає розвитку аутоімунітету. Т-клітини пам'яті починають проліферувати, отримавши сигнал від антигенів, які представляють такі клітини як В-лімфоцити, макрофаги і дендритні клітини.

Неспецифічний імунітет

Стан неспецифічного або природженого імунітету забезпечують нейтрофіли, макрофаги, тучні клітини, еозинофіли, базофіли, НК-клітини (природні кіллери), а також система комплементу. Макрофаги, наряду з фагоцитозом і продукцією різних запальних цитокінів, беруть участь в процесингу і представленні антигенів Т-лімфоцитам. Іншим компонентом неспецифічного імунітету є поверхні слизових оболонок і продукти, що секретуються ними.

ДОСЛІДЖЕННЯ ІМУНООПОСЕРЕДКОВАНИХ ПОРУШЕНЬ

Дослідження аглютинації еритроцитів

Якщо в зразку крові спостерігається скупчення еритроцитів, важливо встановити, чи відбулася аутоаглютинація (поява агрегатів еритроцитів) або, чи утворилися так звані «монетні стовпчики» (еритроцити, що злипнулися один з одним, у вигляді стовпчиків). При відмиванні еритроцитів фізіологічним сольовим розчином «монетні стовпчики» розпадаються, тоді як у разі аутоаглютинації агрегати еритроцитів зберігаються. Щоб виявити ці відмінності, кров центрифугують, видаляють плазму і еритроцити ресуспендують в сольовому розчині. Існує більш швидший спосіб диференціації аутоаглютинації і «монетних стовпчиків». На предметному склі змішують краплю сольового розчину з краплею крові, що містить антикоагулянт. Приготований препарат у вологому стані досліджують під мікроскопом. Такого роду розведення крові знижує утворення «монетних стовпчиків», але не впливає на аглютинацію. Аутоаглютинація говорить про те, що на поверхні еритроцитів зв'язана підвищена кількість імуноглобулінів. Звичайно це IgM, оскільки молекула імуноглобуліну цього класу має 10 антигензв'язаних ділянок (рис. 1). При виявленні аутоаглютинації в зразку відмитих сольовим розчином еритроцитів, проводити прямий антиглобуліновий тест необов'язково.

Визначення антиеритроцитарних антитіл

Ці тести проводять в тих випадках, коли аутоаглютинація відсутня, але є підозра на аутоімунну гемолітичну анемію (АІГА).

Рисунок 1. Антиеритроцитарні антитіла IgM, що викликають аглютинацію еритроцитів.

Пряме визначення антиглобулінових антитіл, або тест Кумбса

У цьому тесті використовують промиті еритроцити досліджуваної тварини і видоспецифічні антисироватки до IgG, IgM і третього компоненту комплементу для виявлення присутності цих факторів на поверхні еритроцитів (рис. 2). Якщо відсутні ознаки хвороби холодових аглютинінів, визначення зазвичай проводять при 37°С, так як при більш нижчій температурі тест дає позитивний результат у значної кількості здорових тварин. Окрім АІГА позитивний результат тесту може бути отриманий при ізоеритролізі новонароджених (ІН) і реакціях на переливання крові, а також у тварин з різними інфекційними, паразитарними, пухлинними, запальними і іншими вторинними аутоімунними захворюваннями.

Рисунок 2. Пряме визначення антиглобулінових антитіл (тест Кумбса). Додавання антитіл до IgG собаки викликає аглютинацію еритроцитів, на поверхні яких присутній зв'язаний IgG собаки.

Якщо підозрюють можливу імунну реакцію на лікарський препарат, цей препарат слід включити в тест-систему.

Негативний результат аналізу не включає АІГА. Причиною псевдонегативного результату можуть бути наступні фактори: недостатня кількість антитіл або комплементу на поверхні еритроцитів, невідповідність кількостей антиглобулінових антитіл кількості зв'язаних з поверхнею еритроцитів антитіл або комплементу, використання видонеспецифічних реагентів або проведення тесту при невідповідній температурі, досліджувана тварина протягом тижня або більше отримувала глюкокортикоїди, при дослідженні крові тварини з лікарською індукованою АІГА в тест-ситему не був включений підозрілий лікарський препарат.

Проточна цитометрія з використанням прямого імунофлуоресцентного аналізу

Для виявлення імуноглобулінів на поверхні еритроцитів клітини обробляють видоспецифічними антиглобуліновими антитілами, кон'югованими з ізотіоцианатом флуоресцеїну. Мічені у такий спосіб еритроцити визначають за допомогою проточної цитометрії. При діагностуванні АІГА у собак прямий імунофлуоресцентний метод чутливіший, але менш специфічний, ніж пряме визначення антиглобулінових антитіл.

Прямий імуноферментний метод визначення антиглобулінових антитіл

Це варіант ІФМ, розроблений для дослідження еритроцитів собак. Метод дозволяє визначати підвищену кількість зв'язаних з еритроцитами імуноглобулінів, комплементу або того чи іншого у хворих анемією собак незалежно від причини анемії. Тест високочутливий, але недостатньо специфічний для діагностики АІГА. Крім того, він віднімає багато часу і в основному використовується в дослідницьких роботах.

Типування крові

Зовнішня поверхня еритроцитів несе велике число білкових і складних вуглеводних антигенів. Деякі антигени присутні на еритроцитах всіх особин даного виду, тоді як інші, які називаються аллоантигенами, властиві лише деяким представникам даного виду і складають частину їх спадкової характеристики. Аллоантигени еритроцитів визначають серологічно в реакціях аглютинації і гемолізу. На підставі детальних генетичних досліджень виділено декілька груп крові, що розрізняються по специфічності відповідних аллоантигенів еритроцитів. Кожен з цих аллоантигенів кодується окремим хромосомним локусом, а гени кожного локуса існують в двох або більше алельних формах (алельні гени). Антигенність еритроцитів різних груп крові визначається структурою вуглеводних компонентів зв'язаних з мембраною гліколіпідів і ліпопротеїнів. Рідше специфічність антигенів груп крові залежить від антигенних детермінант (послідовностей амінокислот) мембранних білків еритроцитів. Більшість аллоантигенів груп крові є інтегральними структурами мембрани еритроцитів, що утворюються в процесі розвитку еритроїдних клітин; проте деякі аллоантигени, наприклад антиген 7 еритроцитів собак (DEA 7) і J-система великої рогатої худоби, продукуються в інших тканинах організму, поступають в плазму і вже потім зв'язуються з еритроцитами.

Серед домашніх тварин найдетальніше вивчені групи крові у коней і великої рогатої худоби, що зв'язане з постійним типуванням груп крові з метою ідентифікації тварин і їх батьків. У великої рогатої худоби налічується щонайменше 11 груп крові з численними алельними варіантами в межах групи. Число можливих комбінацій різних аллоантигенів груп крові у великої рогатої худоби перевищує 2 трильйони, і можна говорити про те, що кожна тварина має свою власну, індивідуальну характеристику еритроцитів, що відрізняє його від будь-якої іншої тварини даного виду. В даний час для ідентифікації тварин замість типування груп крові частіше використовують секвенування (визначення послідовності) ДНК.

При попаданні в організм «чужих» аллоантигенів до них утворюються аллоантитіла. Еритроцитарні аллоантигени істотно розрізняються по здатності індукувати гемолітичну анемію. Багато з них володіє слабкими імуногенними властивостями (тобто не спричиняють утворення антитіл у високих титрах) або індукує продукцію аллоантитіл, які неактивні при нормальній температурі тіла. На щастя, лише небагато аллоантигенів еритроцитів здатні викликати у тварин небезпечну для життя гемолітичну хворобу. Клінічне значення мають такі аллоантитіла, як DEA 1.1 (Aa1), і, можливо, DEA 1.2 (Аа2) у собак, АВ у кішок, Аа і Qa у коней, а також А і Е у свиней.

В ідеальному випадку перед кожним переливанням крові тваринам необхідно визначати групу крові донора і реципієнта, як це прийнято при гемотрансфузіях у людини. Загалом ветеринарна медицина не має в своєму розпорядженні такої можливості, оскільки типуровання трудоємке «в домашніх умовах» і дорого коштує. Проте можна відіслати зразки крові передбачуваних донорів у відповідну лабораторію для типування, а потім вибрати тих донорів, в крові яких відсутні клінічно значущі еритроцитарні аллоантигени. Для зведення до мінімуму вірогідності важких трансфузних реакцій доцільно провести перехресну пробу на сумісність зразків крові вибраних донорів і реципієнта.

Типування груп крові бажано проводити перед схрещуванням, щоб підібрати для цієї мети тварин однакової групи крові - це зведе до мінімуму ризик розвитку гемолітичних реакцій (неонатального ізоеритроліза) у новонароджених. Найчастіше типування здійснюють у коней, якщо раніше кобили приносили лошат, у яких після вигодовування молозивом розвивалися гемолітичні реакції. Доцільно також проводити типування деяких порід кішок, серед яких поширена група крові В (табл.).

Таблиця. Частота групи крові В у чистопорідних кішок в США

Частота групи крові В (%)

Порода

25-50

Екзотична короткошерстна, англійська короткошерстна, корнішрекс, девонрекс

5-25

Абіссінська, бірманська, персидська, гімалайська, сомалійска, сфінкс, шотландська висловуха, японський бобтейл

<5

Мейнкун (мейнска єнотова кішка), норвезька лісова кішка, безпородна короткошерстна, беспородна довгошерстна

Не зустрічається

Сіамська, бірманська, токійська, російська блакитна, східна короткошерстна, американська короткошерстна, оцікат

За: Аndrews (2000) і Urs Giger et al. Частоту групи крові А визначають шляхом віднімання від 100% частоти групи крові В, оскільки група крові АВ зустрічається украй рідко.

Перехресна проба на сумісність

Цю пробу проводять для виявлення гемаглютинуючих і гемолітичних антитіл в сироватці крові донора і реципієнта. Суспензію відмитих еритроцитів інкубують із зразком сироватки, потім інкубат центрифугують і визначають наявність гемолізу і аглютинації, видимої неозброєним оком і під мікроскопом. Так звана велика перехрестна проба використовується для визначення антитіл, що містяться в сироватці реципієнта і спрямованих проти еритроцитів донора. Відповідно, в малій перехресній пробі визначають антитіла в сироватці донора, що реагують з еритроцитами реципієнта. Перехресна проба не дає точної відповіді, якщо в зразку крові досліджуваної тварини присутні аутоаглютинація або сильний гемоліз.

Відсутність аглютинації або гемолізу в перехресних тестах не свідчить про те, що тварини мають схожі групи крові, а лише показує, що попередні антитіла не визначаються і тому виникнення гострої гемолітичної трансфузної реакції украй маловірогідне. Проте при відмінностях сильних аллоантигенів все ж таки може виникнути уповільнена трансфузійна реакція. В цьому випадку сприятливий ефект переливання крові виявиться короткочасним, оскільки антитіла, що утворюються до еритроцитів донора приведуть до їх фагоцитозу і елімінації протягом декількох днів.

Визначення антинуклеарних антитіл

Присутність антинуклеарних (антиядерних) антитіл (AHA) в крові людини і тварин зв'язана з різними аутоімунними захворюваннями. Найчастіше AHA визначаються у собак, імовірно хворих системною червоною вовчанкою (СЧВ). Дослідження показують, що у собак AHA відносяться головним чином до IgG. Вони гетерогенні по складу і направлені проти різних, що екстрагуються гістонових і негістонових антигенних компонентів ядра, але не проти нативної дволанцюгової ДНК.

АНА-тест

AHA найчастіше визначають методом непрямої імунофлуоресценції (рис. 3). Досліджувану сироватку в різних розведеннях наносять на поверхню скла, на якому імобілізовані клітини тканини. Після певного часу, необхідного для зв'язування AHA з ядрами клітин, що містяться в сироватці, скло промивають і наносять на його поверхню мічені флуоресцеїном антиглобулінові антитіла, видоспецифічні до імуноглобулінів сироватки.

Рисунок. 3. Тест для виявлення антинуклеарних антитіл (AHA). Зрізи печінки інкубують з досліджуваною сироваткою, відмивають і визначають присутність AHA за допомогою мічених ізотіоцианатом флуоресцеїну (ФІТЦ) антитіл до імуноглобулінів тварини даного виду.

Скло знову промивають, після чого за допомогою флуоресцентного мікроскопа визначають флуоресценцію ядер клітин, чи містить сироватка AHA. Альтернативою імунофлуоресцентному аналізу служить імунопероксидазний метод. Як субстрат для визначення AHA тварин найчастіше використовують заморожені зрізи печінки гризунів; проте більш кращим субстратом виявилися епітеліальні клітини лінії НЕр-2 людини внаслідок їх зниженої здатності зв'язувати білки нормальної сироватки, а також більш наглядною картиною флуоресценції ядер клітин. При дослідженні сироватки собак результат тестування вважають за позитивний, якщо титр антитіл перевищує 1/25 (при використанні як субстрат клітин НЕр-2) або вище 1/100 (якщо субстратом служить печінка щура).

Позитивний результат АНА-тесту отримують у собак з СЧВ (у 97- 100 % хворих тварин). Проте тест може дати позитивний результат і при інших захворюваннях, таких як хронічні бактерійні інфекції (наприклад, бактерійний ендокардит), паразитарні інвазії (зокрема, ураження серця і легенів, викликані нематодами), рикетсіозні інфекції, вірусні інфекції (що викликаються вірусами лейкозу кішок і інфекційного перитоніту кішок), а також пухлини. Але при перерахованих захворюваннях титри AHA низькі. Слабопозитивний результат АНА-тесту отримують у багатьох здорових кішок і приблизно в 20 % здорових собак.

Визначення LE-клітин

LE-клітини (від англ. lupus erythematosus - червоний вовчак) є лейкоцити (нейтрофіли), які містять одне крупне аморфне включення червонувато-пурпурного кольору, що займає майже всю цитоплазму клітин. Це включення не що інше, як ядро зруйнованого лейкоцита, опсонізованого AHA і комплементом, і фагоцитоване інтактним лейкоцитом. Іноді LE-клітини утворюються при зберіганні зразків крові, кісткового мозку і суглобової рідини. Принцип визначення LE-клітин полягає в тому, щоб сприяти утворенню, забезпечивши контакт інтактних клітин з ядерним матеріалом, що вивільняється в результаті руйнування лейкоцитів. Лейкоцити руйнують, пропускаючи кров, що згорнулася, через сито, або додають в зразок крові з антикоагулянтом скляні шаріки і суміш енергійно струшують. Після зруйнування лейкоцитів, зразки якийсь час інкубують, щоб змогли утворитися LE-клітини. Потім із лейкоцитарної плівки готують мазки, фарбують їх і досліджують на присутність LE-клітин. Результат тесту вважається позитивний, якщо в мазку виявляється хоча б одна LE-клітина. В даний час ветеринарні лабораторії рідко використовують цей тест, оскільки існує чутливіший і менш трудоємкий АНА-тест. Перевага визначення LE-клітин полягає в тому, що для його виконання не потрібні видоспецифічні реагенти і він більш специфічний для СЧВ, ніж АНА-тест.

Визначення антитромбоцитарних антитіл

Для виявлення антитромбоцитарних антитіл розроблений ряд тестів. До їх числа входять прямий імунофлуоресцентний аналіз мегакаріоцитів кісткового мозку, а також різні способи визначення імуноглобулінів, зв'язаних з поверхнею тромбоцитів. Інтерпретація результатів мікроскопічного дослідження імунофлуоресценції мегакаріоцитів суб'єктивна; крім того, цей метод вимагає аспірацію кісткового мозку для отримання мегакаріоцитів.

Визначення підвищеного зв'язування імуноглобулінів із тромбоцитами у тварин можна здійснити за допомогою проточної цитометрії, радіоімунологічного аналізу, ІФМ і мікроскопічного дослідження імунофлуоресценції тромбоцитів. Проте ці тести доступні не кожній ветеринарній лабораторії. Оскільки велика частина, що містяться в крові антитромбоцитарних антитіл зв'язана з тромбоцитами, методи прямого тестування тромбоцитів тварин чутливіші, ніж непрямі методи, в яких використовують досліджувану сироватку і тромбоцити здорових контрольних тварин. На жаль, прямі тести необхідно провести протягом найближчих декількох годин після отримання зразків крові. У нормальних умовах тромбоцити завжди несуть на поверхні деяку кількість адсорбованого імуноглобуліну, і ця кількість може зростати у міру зберігання зразка крові, що приводить до псевдопозитивних результатів. Щоб вирішити цю проблему, були запропоновані різні стандартні граничні показники для свіжої крові і крові, що зберігалася протягом доби після її отримання. Результати тесту будуть позитивними також, якщо на поверхні тромбоцитів адсорбуються імунні комплекси. Жоден з методів визначення антитромбоцитарних антитіл, що є в даний час, не є таким же доступним і недорогим, як прямий антиглобуліновий тест для визначення антиеритроцитарних антитіл.

ПЕРВИННІ ІМУНООПОСЕРЕДКОВАНІ РОЗЛАДИ

Обумовлене імунними механізмами руйнування клітин в тому або іншому ступені відбувається при багатьох інфекційних, паразитарних, неопластичних, запальних і індукованих ліками захворюваннях.

Трансфузійні реакції

Нормальними (або природними) антиеритроцитарними аллоантитілами називають такі аллоантитіла, присутність яких в плазмі крові даного індивідуума не зв'язана з його попереднім контактом з кров'ю іншого індивідуума того ж виду. В більшості випадків аллоантитіла у тварин утворюються в результаті дії еритроцитарних антигенів іншої специфічності, що відбувається при переливанні крові, вагітності або вакцинації продуктами, які містять антигени крові. На щастя, нормальні аллоантитіла, що мають клінічне значення, у тварин зустрічаються рідко. Тому, важкі гемолітичні трансфузійні реакції на несумісні еритроцити рідко виникають при першій гемотрансфузії. Виняток становлять кішки, що мають групу крові АВ: у них в крові присутні нормальні гемолітичні антитіла анті-А у високому титрі. У США групу крові В мають менше 5 % безпородних коротко- і довгошерстих кішок, але більше 50 % чистокровних кішок деяких порід (див. табл.). Переливання крові групи А кішкам з групою крові В може спричинити небезпечну для життя внутрішньосудинну гемолітичну реакцію. На відміну від цього, у кішок, які мають групу крові А, в крові присутні лише слабкі антитіла анті-В і тому переливання таким кішкам крові групи В не викликає важкого внутрішньосудинного гемолізу. Проте в цьому випадку гемотрансфузія виявляється неефективною, оскільки трансфузійні еритроцити фагоцитуються і видаляються після декількох днів.

Хоча у собак виявлено щонайменше 12 різних груп крові, тільки алоантиген DEA 1.1 постійно індукує продукцію гемолізинів в досить високих титрах, щоб викликати значну гемолітичну трансфузійну реакцію, якщо собаці повторно переливають кров тієї ж групи (DEA 1.1). У разі переливання крові групи DEA 1.2 загрози життю тварини внутрішньосудинні гемолітичні реакції не викликають, але у заздалегідь сенсибілізованих DEA 1.2-негативних собак після введення DEA 1.2-позитивних еритроцитів вони фагоцитуються і виводяться протягом доби.

Неонатальний ізоеритроліз

Тварини з неонатальним ізоеритролізом (НІ) народжуються здоровими, проте опісля декількох годин або днів після початку вигодовування молозивом у них розвивається гемолітична анемія. За виникнення НІ у коней в більшості випадків відповідальні аллоантигени еритроцитів Аа і Qa. У негативних по цих аллоантигенам кобил утворюються антитіла анти-Аа і анти-Qa, які містяться в молозиві і разом з ним потрапляють в організм лошат. Якщо лошата успадкували від батька один або обидва аллоантигени, може виникнути гемолітична реакція. Кобила сенсибілізується цими ж чужорідними еритроцитарними антигенами під час вагітності в результаті трансплацентарного переходу еритроцитів плоду. Сенсибілізація еритроцитами плоду тієї ж групи могла відбутися і під час попередньої вагітності. Як правило, перше лоша залишається здоровим. Проте при наступних вагітностях, якщо лошата успадковують від батька той же самий чужорідний для матері еритроцитарний антиген (або антигени), у них може розвинутися гемолітична анемія. У новонароджених мулів НІ виникає частіше, ніж у лошат, оскільки еритроцитарний антиген відсутній у коней і зустрічається у деяких ослів і мулів.

НІ був описаний у деяких телят, що народилися від корів, заздалегідь вакцинованих проти анаплазмозу або, які отримали інші вакцини бичачого походження, що містять мембрани еритроцитів. Найбільш важливі ізоантигени груп крові, відповідальні за цей розлад у телят, до цих пір невідомі. Схрещування DEA 1.1-негативної суки із DEA 1.1-позитивним псом може привести до розвитку неонатальної гемолітичної анемії у DEA 1.1-позитивних цуценят, якщо мати була сенсибілізована до антигену DEA 1.1 в результаті попередньої гемотрансфузії або вагітності.

НІ зустрічається у котенят групи крові А, народжених уперше племінними кішками з групою крові В, оскільки у всіх дорослих кішок групи крові містять високі титри анті-А антитіл. НІ виявляється частою причиною неонатальної загибелі котенят (синдром в'янення котенят) серед чистокровних кішок тих порід, у яких зареєстрована висока частота групи крові В (див. табл.). У таких котенят можуть бути гемоглобінурія, блідість слизистих оболонок, жовтяниця, сонливість, почастішання дихання і серцебиття, слабкість і колапс, що завершуються загибеллю. У тварин, що вижили, можливий некроз кінчика хвоста унаслідок дії холодових IgM-антитіл або місцевого тромбоутворення.

Щоб максимально не знизити ризик розвитку НІ, необхідно заздалегідь провести типування крові тварин, призначених для в'язки. Вірогідність виникнення НІ у потомства можна оцінити на підставі результатів перехресної проби на сумісність, використовуючи еритроцити чоловічої статі і сироватку крові жіночої статі, яку отримують під час вагітності. Якщо така вірогідність встановлена перед пологами, то новонароджені не повинні отримувати молозиво матері, доки не буде виконана перехресна проба на сумісність еритроцитів новонародженого і сироватки матері. У тому випадку, якщо встановлена несумісність, новонародженого протягом двох днів повинна годувати прийомна мати і лише потім його можна повернути рідній матері, оскільки за цей термін слизиста оболонка шлунково-кишкового тракту новонародженого втрачає здатність абсорбувати антитіла матері.

Аутоімунна гемолітична анемія

АІГА може бути первинною (аутоімунною) або виникнути як наслідок інфекцій (рикетсіями, бактеріями, простими або гемотропними мікоплазмами), пухлин (особливо лімфом) і дії токсинів або деяких лікарських агентів. Передбачалося, що у собак пусковим механізмом розвитку АІГА служить комбінована вакцинація, але така асоціація не була підтверджена в подальших дослідженнях. При аутоімунній відповіді антитіла направлені проти антигенів власних еритроцитів. При вторинних імуноопосередованих розладах, антитіла взаємодіють з чужорідними або зміненими власними антигенами, при цьому можуть виявитися пошкодженими еритроцити. Діагноз АІГА ставлять на підставі аутоаглютинації (що зберігається після відмивання еритроцитів сольовим розчином) або позитивного результату прямого антиглобулінового тесту, який дає позитивний результат приблизно у 60 % собак з АІГА. Вагомим доказом імуноопосередкованого процесу служить присутність в крові сфероцитів; проте при цьому необхідно виключити інші причини появи сфероцитоза: дія отрути змій, отруєння цинком, трансфузія крові, що довго зберігалася, і спадкові розлади. Достовірно визначити сфероцитоз вдається тільки у собак, оскільки у інших домашніх тварин центральна зона прояснення еритроцитів в природних умовах менша. Діагноз імуноопосередкованої гемолітичної анемії (ІОГА), яку називають також ідіопатичною АІГА, ставлять шляхом виключення інших відомих розладів, що супроводяться АІГА.

ІОГА поширена серед собак, але не домашніх тварин інших видів. Ретроспективні дослідження показали, що частота виникнення ІОГА підвищена у собак таких порід, як староанглійска вівчарка, кокер-спанієль, бородатий коллі, пудель, англійський спрингер-спанієль і ірландський сетер. Захворювання в основному розвивається у собак середнього віку, особливо у стерилізованих самок. Приблизно у 80 % хворих собак спостерігається сфероцитоз і приблизно у 66 % абсолютний ретикулоцитоз. Регенераторна відповідь при ІОГА може бути відсутньою, якщо захворювання починається гостро або в тих випадках, коли антитіла і комплемент діють на ретикулоцити або клітини-попередники кісткового мозку. Зазвичай спостерігаються білірубінемія і білірубінурія. Гемоглобінемія з гемоглобінурією зустрічаються менш ніж у 10 % хворих тварин. В більшості випадків АІГА у собак опосередкована антитілами класів IgG, IgM і комплементом, якщо ж має місце аутоаглютинація або внутрішньосудинний гемоліз, то найбільш вірогідна участь всіх чинників.

Для собак з ІОГА характерні нейтрофілія, часто із значним зрушенням вліво, і тромбоцитопенія, нерідко пов'язана з підвищеною утилізацією тромбоцитів. У багатьох собак до часу постановки діагнозу виявляється стан гіперкоагуляції, звичайним ускладненням якої є десеміноване внутрішньосудинне звертання крові (ДВС) і поліорганний венозний тромбоз (особливо легеневий тромбоз). Все це може послужити причиною загибелі. В окремих випадках виникаюча тромбоцитопенія, мабуть, також має аутоімунне походження (синдром Еванса). ІОГА може бути також частиної системної червоної вовчанки, полісистемного аутоімунного захворювання.

ІОГА розвивається приблизно у двох третин собак з АІГА. На відміну від собак, у тварин інших видів АІГА зазвичай є не первинним, а вторинним розладом. У кішок вона найчастіше обумовлена інфекціями, що викликаються, FELV і Mycoplasma haemofelis, а у коней АІГА найчастіше виявляється при інфікуванні вірусом гемолітичної анемії коней і після введення лікарських речовин, зокрема пеніциліну.

Аутоімунна тромбоцитопенія

Імуноопосередкована тромбоцитопенія (ІОТ) виникає в тих випадках, коли імуноглобулін (в основному IgG) зв'язується з поверхнею тромбоцитів, зумовлюючи тим самим їх передчасне руйнування і видалення макрофагами. Наявність ІОТ встановлюють за допомогою ідентифікації імуноглобулінів, зв'язаних з тромбоцитами хворої тварини (прямий тест), або шляхом визначення в сироватці цієї тварини імуноглобулінів, здатних зв'язуватися з тромбоцитами, отриманими від здорової тварини того ж виду (непрямий тест). Прямий тест чутливіший, ніж непрямий.

ІОТ може бути первинною (аутоімунною) або виникнути як наслідок рикетсіозних, бактерійних, вірусних інфекцій і паразитарних інвазій; причиною її виникнення служать також пухлини, ревматоїдний артрит або лікарські агенти. Крім того, описані випадки розвитку неонатальної алоімунної тромбоцитопенії у новонароджених коней, мулів і свиней. Цей розлад виникає внаслідок того, що новонароджений разом з молозивом отримує антитромбоцитарні антитіла.

Діагноз аутоімунної тромбоцитопенії, яку називають також ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою, ставлять після виключення інших можливих причин ІОТ. Попередній діагноз ІОТ часто підтверджується позитивною реакцією на лікування глюкокортикоїдами, які застосовують окремо або в комбінації з вінкристином, азатіоприном, циклофосфамідом, даназолом або після спленектомії. Аутоімунна тромбоцитопенія зустрічається у поєднанні з АІГА (синдром Еванса) або може бути компонентом СЧВ.

Аутоімунна тромбоцитопенія поширена серед собак, причому захворюваність самок удвічі вища, ніж самців. Зазвичай захворюють тварини середнього віку і відмічено частіше виникнення АІТ у кокер-спанієлей, карликових пуделів, тойпуделів, староанглійских і німецьких вівчарок. У багатьох собак першою ознакою захворювання є геморрагії у відсутності яких-небудь інших ознак розладу. Проте у деяких тварин розвиваються сонливість і слабкість, властиві анемії. До звичайних типів досліджуваних геморрагій відносяться петехіальні і екхімозні геморрагії шкіри і слизистих оболонок, синці, крововиливи в передню камеру ока і сітківку, блювота з кров'ю і дьогтеподібний стілець. Спленомегалія, гепатомегалія, лімфаденопатія і лихоманка у собак з АІТ бувають рідко. У відповідь на тромбоцитопенію зазвичай підвищується число мегакаріоцитів в кістковому мозку, однак амегакаріоцитарна тромбоцитопенія у собак розвивається рідко; у кішок описаний єдиний випадок цього розладу.

Ідіопатична імуноопосередкована нейтропенія

Виявилось, що ідіопатична імуноопосередкована нейтропенія у кішок і собак зустрічається частіше, ніж вважали раніше. У тварин можуть бути лихоманка і нездужання, але нерідко ознаки захворювання відсутні. У таких випадках нейтропенію виявляють при рутинному гематологічному дослідженні, що становить частину програми щорічного фізикального дослідження, або перед анестезією. У деяких тварин виявляються і інші ознаки імуноопосередкованого захворювання, включаючи несептичний менінгіт, неерозійний поліартрит і васкуліт. Нейтропенія зазвичай різко виражена (< 500 нейтрофілів в 1 мкл), без токсичних змін цитоплазми у тварин з відсутністю симптомів захворювання. У кішок може бути помірний лімфоцитоз і слабка тромбоцитопенія. При дослідженні кісткового мозку найчастіше виявляють гранулоцитарну гіперплазію з невеликим числом зрілих нейтрофілів, але в тих випадках, коли мішенями для антитіл служать антигени ранніх попередників нейтрофілів, розвивається гранулоцитарна гіпоплазія.

Для визначення підвищеного рівня антинейтрофільних антитіл запропонований ряд діагностичних тестів із застосуванням методів проточної цитометрії, імунофлуоресцентного аналізу, лейкоаглютинації і радіоімунологічного аналізу. На жаль, жоден з цих тестів є недосить надійним для використання в клініці. Тому діагноз імуноопосередкованої нейтропенії ставлять на підставі виключення інших причин нейтропенії. Ретроспективним доказом присутності імуноопосередкованої нейтропенії служить значне підвищення числа нейтрофілів в крові через 1-3 дні після початку імуносупресивної терапії кортикостероїдами.

Системна червона вовчанка

СЧВ - це хронічне аутоімунне захворювання, яке характеризується утворенням різноманітних аутоантитіл (зокрема AHA), що викликають імуноопосередковане ураження багатьох органів. СЧВ досить часте захворювання у собак, але рідко зустрічається у кішок і коней. У крові хворих собак понижено число CD8+-Т-лімфоцитів, свідчить про те, що неконтрольована продукція аутоантитіл В-лімфоцитами може бути обумовлена втратою субпопуляції супресорних СD8+-Т-лімфоцитів. До можливих проявів СЧВ відносяться постійна або періодично виникаюча лихоманка, неерозійний поліартрит, ниркова недостатність, лицьовий або слизистошкірний дерматит, лімфаденопатія, спленомегалія, лейкопенія, анемія (часто ПАТ-позитивна), тромбоцитопенія, поліміозит і плевроперикардит. Діагноз СЧВ ставлять на підставі виявлення у тварини декількох з перерахованих запальних процесів. Підтверджують діагноз СЧВ виявленням антинуклеарних антитіл або LE-клітин (клітини червоної вовчанки). Приблизно у 90 % собак з СЧВ титри антитіл перевищують 1/256. Проте AHA у високих титрах можуть бути присутніми і у деяких собак з іншими захворюваннями, а іноді навіть у практично здорових тварин (особливо німецьких вівчарок).

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ІМУНОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Дослідження функцій нейтрофілів

Різноманітність функцій нейтрофілів (хемотаксис, фагоцитоз, знищення бактерій) визначає необхідність використання різних тестів для їх вивчення. У більшості комерційних лабораторій ці тести не проводять, їх виконують лише в небагатьох науково-дослідних установах, що мають в своєму розпорядженні необхідне устаткування. Хемотаксис визначають за здатністю нейтрофілів мігрувати у напрямі різних хемоатрактантів. Фагоцитарну функцію нейтрофілів можна досліджувати мікроскопічно. Фагоцитоз і знищення нейтрофілами бактерій досліджують після одночасної інкубації бактерій, сироватки і нейтрофілів. За допомогою тесту з фарбником тетразолієвим нітросинім і хемолюмінесцентного аналізу визначають активність дихальної системи, необхідної для знищення бактерій. Ці тести відносяться до скринінгових, а для встановлення природи специфічних спадкових дефектів потрібні складніші, спеціальні тести.

Дослідження лімфоцитів

Велика частина циркулюючих в крові лімфоцитів представлена Т-клітинами. Тому присутність в крові нормального числа лімфоцитів дозволяє виключити генералізований дефект продукції Т-лімфоцитів. Бластогенну реакцію лімфоцитів використовують для визначення їх реактивності по відношенню до різноманітних мітогенів, які стимулюють різні субпопуляції лімфоцитів. Функцію Т-лімфоцитів оцінюють in vitro в тестах за гальмуванням міграції лейкоцитів, випробуванням секреції і цитотоксичності цитокінів. Кількісну оцінку окремих субпопуляцій лімфоцитів проводять за допомогою флуоресцентного мічення поверхневих молекул клітин і проточної цитометрії. Так, за допомогою методу проточної цитометрії було встановлено, що у кішок, інфікованих котячим вірусом імунодефіциту (FIV), в крові понижена кількість СD4+-лімфоцитів.

Визначення сироваткових імуноглобулінів

Існують різні методи визначення дефіциту імуноглобулінів. Як скринінговий метод використовують електрофорез білків сироватки, оскільки до імуноглобулінів відносяться всі білки, які мігрують в г-область гелю, і деякі білки в в-область гелю. Низька концентрація г-глобуліна вказує на дефіцит Ig (у більшості IgG). Для визначення кількісного і якісного складу Ig застосовують різні варіанти електрофорезу. Вміст окремих класів Ig вимірюють за допомогою ряду методів, включаючи просту радіальну імунодифузію, ІФМ, ракетний імуноелектрофорез і лазерну нефелометрію. Стандартні інтервали зазвичай встановлені для Ig в сироватках дорослих тварин. Це необхідно враховувати при визначенні вмісту Ig в сироватці молодих тварин. Наприклад, концентрація IgM в сироватці собак досягає «дорослого» рівня через декілька місяців після народження, а для IgG і IgA цей термін складає 1 рік, більше для IgA.

Наявність Ig, пасивно перенесених новонародженим разом з молозивом, встановлюють за допомогою різних напівкількісних методів, включаючи турбідиметричний тест з сульфатом цинку, коагуляцію глутаровим альдегідом, преципітацію сульфатом натрію і імунологічний аналіз.

ІМУНОДЕФІЦИТИ

Клінічні ознаки

Загальною ознакою імунодефіцитних станів у тварин є рецидивуючі і хронічні інфекції. Часто виникають інфекції дихальних шляхів, діарея, дерматит, піодермія, отит, спостерігається затримка зростання. Так звані опортуністичні інфекції, збудниками яких можуть бути мікроорганізми видів Pneumocystis і Cryptosporidium, також свідчать про імунодефіцит. При недостатності В-клітинної ланки імунітету у тварин підвищується чутливість до бактерійних інфекцій, тоді як при Т-клітинному дефіциті зростає частота виникнення вірусних, грибкових і протозойних інфекцій. Для тварин з порушенням функцій нейтрофілів характерний розвиток шкірних і системних інфекцій, що викликаються гнійними бактеріями.

Спадкові дефекти нейтрофілів

До спадкових дефектів нейтрофілів відносяться синдром Чедіака-Хігасі у деяких видів тварин, дефіцит молекул адгезії (в2-інтегринів) у собак і великої рогатої худоби, недостатність бактерицидної активності нейтрофілів у собак і циклічний гемопоез у сірих коллі.

Тяжкий комбінований імунодефіцит

Синдроми тяжкого комбінованого імунодефіциту (ТКІД) характеризуються недостатністю продукції Т- і В-лімфоцитів. У арабських коней ТКІД успадковується за аутосомно-рецесивним типом. У хворих лошат число лімфоцитів в крові різко понижене або вони відсутні, спостерігається гіпоплазія первинних і вторинних лімфоїдних органів, здатність продукувати антитіла втрачено унаслідок відсутності зрілих Т- і В-лімфоцитів. Дефект утворення зрілих лімфоцитів обумовлений мутацією в гені, що кодує каталітичну субодиницю ДНК-залежної протеїнкінази (ДНК-ПК). Ця протеїнкіназа необхідна для процесу перебудови генів, в результаті якої формуються антигенспецифічні рецептори Т- і В-лімфоцитів. Сироватка здорових новонароджених лошат, отримана до першого годування, містить деяку кількість IgM, але у лошат з ТКІД IgM не визначається. Якщо такі лошата незабаром після народження починають нормально харчуватися молозивом, то вони отримують імуноглобуліни від матері і в цілому виглядають здоровими. Але після руйнування материнських імуноглобулінів в їх організмі, уражені ТКІД лошата, стають сприйнятливими до найрізноманітніших інфекцій, зокрема, до Pneumocystis carinii і Cryptosporidium parvum, і як наслідок гинуть у віці 4-6 місяців.

Нещодавно з'явилися відомості про ТКІД у джекрассел-терьєрів. Як і при ТКІД у лошат арабських коней, хворі цуценята також мали спадковий аутосомно-рецесивний дефект каталітичної субодиниці ДНК-ПК. У цих цуценят виявлені глибока лімфопенія, зниження концентрації сироваткових імуноглобулінів і гіпоплазія всіх лімфоїдних органів. Хворі ТКІД цуценята зазвичай гинуть, досягнувши віку 8-14 тижнів.

У собак порід бассет і кардиганвельш-коргі описаний Х-зв'язаний синдром ТКІД. Хворі пси не ростуть, проявляють підвищену чутливість до бактерійних і вірусних інфекцій, у них відсутні пальповані периферичні лімфовузли і тварини як наслідок гинуть у віці 4 місяців, якщо їх не утримувати в стерильному приміщенні. Тварини не продукують IgG і IgA, проте вміст IgM в їх сироватці нормальний. Абсолютне число лімфоцитів в крові зменшене або знаходиться в нижній межі норми. Відсоток В-лімфоцитів зазвичай не змінений, а відсоток Т-лімфоцитів варіює від нуля до норми. Лімфоцити крові не відповідають на Т-клітинні мітогени. Встановлено, що причиною Х-зв'заного ТКІД у собак є мутації гена, що кодує загальний г-ланцюг, важливий компонент рецепторів різних інтерлейкінів - ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-7, ІЛ-9 і ІЛ-15.

Недостатність сироваткових імуноглобулінів

Зниження концентрації імуноглобулінів в сироватці людини і тварин може бути обумовлене різними розладами. Варіабельний некласифікований імунодефіцит у людини (ВНІ) характеризується зниженням рівня сироваткових імуноглобулінів (IgG, IgA і/або IgM) і підвищеною чутливістю до інфекцій. Число В-лімфоцитів в крові, як правило, знаходиться в нормі, але у деяких пацієнтів виявляють дефект дозрівання В-лімфоцитів до плазматичних клітин. У інших випадках відзначають дефіцит Т-хелперів або надлишок цитотоксичних Т-лімфоцитів. Симптоми захворювання зазвичай з'являються в юнацькому віці, хоча можуть виникнути і у 10-річних дітей.

Описаний випадок ВНІ у 12-річного скакового коня, який характеризується персистуючою множинною опосередкованою бактерійною інфекцією і значним зниженням змісту IgG, IgG(T), IgM і IgA в сироватці. Загальне число лімфоцитів було нормальним, проте в крові В-лімфоцити не визначалися, а їх число в лімфовузлах і кістковому мозку було помітно знижене. Відсутність зміни загального числа лімфоцитів в крові може бути зв'язане з тим, що В-лімфоцити складають лише незначну їх частину. У коней описані імунодефіцитні стани з падінням рівня IgG одного або декількох типів, що відображає існування різних варіантів ВНІ. Це захворювання було зареєстроване у 7 молодих (вік менше 1 року) карликових такс з пневмонією, викликаною Pneumocystis carinii. З порушень імунного статусу у цих тварин відмічені відсутність В-лімфоцитів в лімфовузлах, зниження концентрації імуноглобулінів всіх класів в сироватці крові і аномальна відповідь лімфоцитів крові на мітогени. Схожі порушення виявлені у молодого бордоського дога.

Є дані про подібний ВНІ у собак породи шарпей. Підвищена чутливість до інфекцій у цих собак виникає приблизно з трирічного віку. У них виявлені порушення з боку В- і Т-лімфоцитів і зниження концентрації імуноглобулінів одного або більше класів (IgG, IgM або IgA) в сироватці. Подібний же дефіцит сироваткових IgA і IgG відмічений у цуценят веймаранерів і ротвейлерів.

Х-зв'язана агамаглобулінемія виявлена у лошат чистокровних і упряжних коней, у яких була відсутня визначена кількість В-лімфоцитів. У домашніх тварин описані імунодефіцитні стани з вибірковою недостатністю імуноглобулінів того або іншого класу. Таких як дефіцит IgM у коней і собак, дефіцит IgG у лошат, дефіцит IgG у великої рогатої худоби і дефіцит IgA у собак.

Транзиторна гіпогаммаглобулінемія може виникнути у тварин раннього віку, якщо зникають отримані від матері антитіла. Це відбувається приблизно до 2 місячного віку, продукція власних IgG і IgM у них затримується. Тварини стають сприятливими до бактерійних інфекцій до тих пір, поки їх імунна система не досягне повного розвитку (приблизно до 6-місячного віку).

Дефіцит комплементу

У англійських спанієлів описаний дефіцит третього компоненту комплементу (СЗ), успадкований як аутосомно-рецесивна ознака. У гомозиготних за цим дефектом тварин розвиваються рецидивуючий сепсис, пневмонія і ранові інфекції. У собак з дефіцитом СЗ понижена гуморальна імунна відповідь як на Т-залежні, так і незалежні антигени.

Недостатність антивірусного імунітету

У тварин виявлено ряд розладів, обумовлених недостатністю антивірусного імунітету, і тут ми назвемо лише небагато з них. Це, перш за все, синдром придбаного імунодефіциту кішок, що викликається FIV. Симптоми інфекції у тварин можуть не виявлятися протягом місяців і декількох років, а потім виникає важке хронічне запальне захворювання, що характеризується підвищеною чутливістю до інфекції. Такий стан обумовлений нейтропенією, лімфопенією або поєднанням обох розладів, а також зниженням числа СD4+-Т-лімфоцитів. Подібний же синдром відомий у приматів, у яких збудником захворювання є вірус імунодефіциту мавп, SIV (англ. simian immunodeficiency virus).

Котячий вірус лейкозу FеLV, володіє вираженою імуносупресивною дією. У хронічно інфікованих кішок часто виявляють нейтропенію, лімфопенію або і те і інше. Важко уражені функції Т-лімфоцитів, але функція В-лімфоцитів лише слабо порушена. FeLV-позитивні кішки схильні різноманітних вторинних інфекцій. З вірусних інфекцій, які індукують вторинний імунодефіцит з падінням числа Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів або клітин обох типів, можна назвати собачу чуму, інфекцію плодів, що викликається вірусом кінського герпесу і вірусну діарею великої рогатої худоби у телят.

Порушення пасивного перенесення імуноглобулінів

Порушенням пасивного перенесення імуноглобулінів є набутий імунодефіцитний розлад. Перш ніж новонароджені домашні тварини починають харчуватися молоком матері, рівень імуноглобулінів в їх плазмі украй низький. Молозиво відрізняється високим вмістом IgG і IgA і в ньому присутня також деяка кількість IgM. Імуноглобуліни молозива (особливо IgG) здатні всмоктуватися з тонкого кишечника новонародженого з першого дня життя, зберігаючи всі свої властивості. У тих випадках, коли молозиво недостатньо високої якості, новонароджений ссе погано або у нього порушене всмоктування з кишечника, організм новонародженого не отримує достатньої кількості антитіл, які б могли забезпечити необхідний захист від бактерійних інфекцій (особливо септицемії). Стандартний інтервал для IgG плазми у новонароджених тварин варіює залежно від виду і методу визначення. В цілому у лошат в перші два дня життя концентрація IgG в сироватці нижче 400 мг/100 мл вважається недостатньою, від 400 до 800 мг/100 мл - мінімально необхідний вміст, а вміст вище 800 мг/100 мл є достатнім. У телят концентрацію IgG в сироватці вважають за нормальну, якщо вона перевищує 1000 мг/100 мл.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Ангельскі С., Якубовскі З., Домінічак М. Клінічна біохімія: Пер. з пол. - Сопот, 1998. - 451 с.

Andrews G.A. Red blood cell antigens and blood groups in the dog and cat. - Schalm's veterinary hematolog, 5th ed. Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins. - 2000. - 767-773 p.

Clinical biochemestry of domestic animals / edited Jiro J. Kaneko - 4th ed. - Academic Press. - 1989. - 166-182 p.

Владимиров Ю.А. Биологические мембраны и патология клетки. // Природа. - 1987. - № 3. - С. 34 - 49.

Мейер Д., Харви Дж. Ветеринарная лабораторная медицина. Интерпретациия и диагностика. Пер. с англ.- М.: Софион. - 2007. - 465 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Дослідження локалізації, величини і сил серцевого поштовху. Методика перкусії серця. Аускультація ділянки і шуми серця. Функціональна діагностика стану серцево-судинної системи. Попереднє ознайомлення з твариною, її загальні і лабораторні дослідження.

  курсовая работа [112,8 K], добавлен 01.11.2015

 • Використання методів генної інженерії і біотехнології в діагностуванні захворювань тварин. Комплексна оцінка діагностики інфекційних захворювань за полімеразно-ланцюговою реакцією та переваги способу. Види патологій тварин та виділення збудника хвороби.

  реферат [31,8 K], добавлен 23.11.2010

 • Захворювання тварин: хвороба Ньюкасла, туберкульоз, віспа, пастерельоз, рикетсійній кератокон'юктивіт та туляремія. Епізоотична ситуація, патогенез та патологічні зміни, симптоми та інкубаційний період, лабораторна діагностика та диференційний діагноз.

  реферат [430,9 K], добавлен 26.07.2009

 • Попереднє знайомство з твариною. Фізіологічні властивості шкіри. Дослідження серцево-судинної системи, дихання, органів травлення, сечової та нервової систем. Отримання сироватки крові. Визначення каротину в сироватці крові і його клінічне значення.

  курсовая работа [42,9 K], добавлен 11.02.2013

 • Короткі анатомо-топографічні дані легень великої рогатої худоби. Діагностичне значення дослідження органів дихальної системи. Підрахунок загальної кількості еритроцитів. Аналіз симптомів та змін крові при клінічному і лабораторному дослідженні тварини.

  курсовая работа [320,8 K], добавлен 25.11.2012

 • Економічний зміст і об’єкт бухгалтерського обліку. Завдання обліку тварин на вирощуванні і відгодівлі. Організація первинного обліку по рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі". Організація синтетичного і аналітичного обліку тварин. Особливості

  курсовая работа [104,2 K], добавлен 17.11.2005

 • Епізоотичний характер паразитарних захворювань домашніх тварин в умовах великих міст на сучасному етапі розвитку. Аналіз рівня ураженості гельмінтами м'ясоїдних: собак, котів. Ефективність лабораторних методів дослідження, антигельмінтних препаратів.

  магистерская работа [80,2 K], добавлен 31.01.2014

 • Алгоритм клінічного обстеження сільськогосподарчих тварин на фермі. Основні методики лабораторних досліджень. Опис методів фіксації тварин, проведення їх ветеринарного обстеження та лікування, а також особливості ведення відповідної документації.

  отчет по практике [40,8 K], добавлен 27.05.2015

 • Умови виникнення інфекційних хвороб тварин, залежність сприйнятливості тварин до інфекції від стану імунітету та неспецифічних чинників захисту. Вірусний трансмісивний гастроентерит свиней. Респіраторні кишкові захворювання в промисловому виробництві.

  контрольная работа [218,9 K], добавлен 20.07.2015

 • Економічна діяльність сільськогосподарських підприємств. Виробничо-економічна та природно-економічна характеристика. Облік тварин на вирощіванні та відгодівлі. Сінтетичний та аналітичний облік. Порядок проведення інвентарізації та переоцінки тварин.

  курсовая работа [31,9 K], добавлен 03.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.