М'ясні якості перепелів при відгодівлі з використанням наносрібла

Результати забою перепелів у віці 84 днів, вирощених з використанням срібловмістимого препарату "Аргенвіт". Вплив 0,02 % розчину наносрібла на м'ясні якості перепелів. Збільшення маси їстівних частин по відношенню до маси патраної тушки у самців та самок.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.07.2018
Размер файла 34,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Миколаївський національний аграрний університет

М'ясні якості перепелів при відгодівлі з використанням наносрібла

Патрєва Л.С., д. с. - г. н., професор,

Гроза В.І., асистент

Анотації

Представлено результати забою перепелів у віці 84 днів, вирощених з використанням срібловмістимого препарату "Аргенвіт". Встановлено, що 0,02 % розчин наносрібла позитивно впливає на м'ясні якості перепелів, збільшуючи масу їстівних частин по відношенню до маси патраної тушки на 29,93 г у самців та на 39,23 г - у самок.

Ключові слова: перепели, препарат "Аргенвіт", м'ясні якості.

Представлены результаты забоя перепелов в возрасте 84 дней, выращенных с использованием серебросодержащего препарата "Аргенвит". Установлено, что 0,02 % раствор наносеребра положительно влияет на мясные качества перепелов, увеличивая массу съедобных частей по отношению к массе потрошенной тушки на 29,93 г у самцов и на 39,23 г - у самок.

Ключевые слова: перепела, препарат "Аргенвит", мясные качества.

Results of slaughter quails in 84 days, grown using silver remedy "Argenvit". Determined that 0,02% of nanosilver solution has a positive effect on meat quality quail, increasing the weight of the edible parts relative to carcass weight drawn at 29,93 g in males and at 39,23 g - in females.

Key words: quail, remedy "Argenvit", meat qualities.

Основний зміст дослідження

Птахівництво в більшості країн світу займає провідну позицію серед інших галузей сільськогосподарського виробництва. На даний час спостерігається ріст промислового птахівництва у зв'язку з необхідністю забезпечити харчування населення білками тваринного походження, а також продуктами дієтичного спрямування.

На сьогоднішній день існує тенденція покращення якості і асортименту продукції птахівництва. Одним із джерел отримання продукції високої якості є перепела, м'ясо і яйця яких характеризуються дієтичними властивостями і відрізняються добрими смаковими якостями [2].

М'ясо перепелів містить значно менше з'єднувальної тканини, тому воно більш ніжне і краще засвоюється. Споживання м'яса перепелів позитивно впливає на імунну систему людини, підвищує стійкість організму до бактеріальних і вірусних інфекцій. Стійкість перепелів до інфекцій дозволяє тримати їх не вакцинуючи, що виключає накопичення лікарських препаратів у м'ясі [3,7].

Актуальність проблеми

В умовах підвищеного попиту на екологічно чисті продукти птахівництва виникла необхідність заборони або зменшення використання антибіотиків, гормональних та інших стимуляторів продуктивності птиці. У зв'язку з цим активізувався пошук нових альтернативних підходів до підвищення продуктивності птиці [1,4].

До дії будь-якого антибіотика мікроорганізми пристосовуються за 7-10 років. У той же час, не виявлено жодного випадку, коли б мікроорганізми пристосувалися до дії наночасток срібла, оскільки вони атакують мікроорганізми відразу по декількох напрямках [6].

перепел срібловмісний препарат аргенвіт

Завдання дослідження. На основі вище викладеного метою досліджень було встановлення дії срібловмістимого препарату "Аргенвіт" виробництва ТзОВ "Галвокс" (Україна) на м'ясні якості перепелів при відгодівлі до 84 днів.

Матеріал і методи дослідження

Дослідження по вирощуванню перепелів породи фараон до 84-денного віку проводилося на базі філії кафедри птахівництва, якості та безпечності продукції - навчально-науково-виробничій перепелиній фермі Новоодеського навчально-консультативного відділення ІПО МНАУ. Об'єктом досліджень були м'ясні якості перепелів, а предметом досліджень - морфологічний склад тушок перепелів.

Для визначення впливу препарату "Аргенвіт" на показники м'ясної продуктивності перепелів за принципом аналогів сформовано чотири групи птиці по 30 голів самців і самок в кожній - контрольну і три дослідних. Умови утримання, щільність посадки, фронт годівлі і напування, поживність раціонів, параметри мікроклімату і режим освітлення у всіх групах перепелів був однаковий. Випоювання перепелів проводили препаратом "Аргенвіт" протягом 35 днів відгодівлі, починаючи з 49-ти денного віку до 84 днів, згідно схеми досліду (табл.1).

Таблиця 1. Схема досліду

Група

Тривалість періоду, діб

Кількість голів у групі

Концентрація розчину наносрібла, %

зрівняльний

основний

самці

самки

1 дослідна

7

(42 - 49)

35

30

30

0,01

2 дослідна

30

30

0,02

3 дослідна

30

30

0,03

4 контрольна

30

30

-

У 84-денному віці з метою вивчення морфологічного складу тушок перепелів було забито по три голови самців і самок з кожної групи. Забійні якості та вихід продуктів забою визначали за такими показниками: передзабійна маса, маса напівпатраної, патраної тушки, забійний вихід, маса їстівних і не їстівних частин тушки та коефіцієнт м'ясності (співвідношення їстівних частин тушки до неїстівних).

Анатомічний розділ тушок і розрахунок основних продуктів забою проводили за загальноприйнятою методикою [5].

Біометричну обробку даних проводили за допомогою програмного забезпечення MS Excel.

Результати дослідження

Використання препарату "Аргенвіт" у вигляді водного розчину позитивно вплинуло на основні показники забою перепелів. Показники забою самців перепелів за різної концентрації розчину наносрібла при відгодівлі представлено в таблиці 2.

За результатами забою самців перепелів їх передзабійна маса у віці 84-днів мала достовірну різницю між трьома дослідними групами, яким випоювали срібловмістимий препрат "Аргенвіт", і контрольною. Різниця між

Таблиця 2. Показники забою самців перепелів за різної концентрації розчину наносрібла при відгодівлі, ±

Показник

Група

1 дослідна

2 дослідна

3 дослідна

4 контрольна

Передзабійна маса, г

219,57±1,629**

233,13±1,901***

220,80±1,572**

204,10±1,570

Маса напівпатраної тушки, г

179,28±1,987**

193,28±1,396***

181,82±1,926***

159,70±1,589

Маса патраної тушки, г

156,83±1,241***

168,80±1,416***

159,80±1,407***

138,13±1,243

Забійний вихід, %

71,43±0,809*

72,41±0,835*

72,37±0,684*

67,68±0,842

Маса їстівних частин, г,

до маси патраної тушки, %

112,78±1,222***

121,64±1,079***

113,09±1,460***

91,72±1,441

71,91±0,809**

72,06±0,624*

70,77±0,867*

66,40±0,802

Маса не їстівних частин, г,

до маси патраної тушки, %

44,05±1,168

47,16±1,543

46,71±1,355

46,41±1,165

28,09±0,810*

27,94±0,811*

29,23±0,907*

33,60±0,920

Коефіцієнт м'ясності

2,56±0,045***

2,58±0,076**

2,42±0,054**

1,98±0,043

Примітка. * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001.

першою дослідною групою і контрольною становила 15,47 г (р<0,01), другою і контрольною - 29,03 г (р<0,001), третьою і контрольною - 16,70 г (р<0,01).

Маса патраної тушки в дослідних групах мала достовірну різницю у порівнянні з контролем: у першій групі - на 18,7 г (р<0,001), другій - 30,67 г (р<0,001), третій - 21,67 г (р<0,001).

Забійний вихід у дослідних групах самців перепелів становить 71,43…72,41%, що на 3,75…4,73% вище у порівнянні з контролем (р<0,05).

Така ж закономірність спостерігається і по виходу їстівних частин до маси патраної тушки - 70,77…72,06 %, що на 4,37…5,66% більше у порівнянні із контрольною групою (р<0,05; р<0,01)

За коефіцієнтом м'ясності найкращими групами виявились дослідні групи самців перепелів, які мали його на рівні 2,42…2,58, що на 0,44…0,60 більше у порівнянні з контрольною групою (р<0,01; р<0,001).

В ході дослідження було встановлено, що група самців перепелів, яким випоювали срібловмістимий препарат з концентрацією 0,02% мала достовірну різницю у порівнянні з іншими дослідними групами та контрольною. Різниця передзабійної маси другої дослідної групи у порівнянні з першою становить 13,56 г (р<0,01), з третьою - 12,33 г (р<0,01). Маса патраної тушки самців перепелів другої дослідною групи становила 168,80 г, що на 9,00…11,97 г більше у порівнянні із перепелами інших дослідних груп (р<0,05; р<0,01).

За показниками забійного виходу (71,43…72,41%) та коефіцієнту м'ясності (2,42…2,58) вірогідної різниці між дослідними групами самців перепелів не виявлено.

Показники забою самок перепелів за різної концентрації розчину наносрібла при відгодівлі представлено в таблиці 3.

Таблиця 3. Показники забою самок перепелів за різної концентрації розчину наносрібла при відгодівлі, ±

Показник

Група

1 дослідна

2 дослідна

3 дослідна

4 контрольна

Передзабійна маса, г

253,00±1,155**

260,90±1,290***

249,57±1,434**

237,47±1,450

Маса напівпатраної тушки, г

217,27±1,934***

223,07±1,490***

212,73±1,217***

188,56±1,577

Маса патраної тушки, г

183,90±1, 193***

190,60±1,480***

179,90±1,212***

154,66±1,372

Забійний вихід, %

72,69±0,802**

73,06±0,559***

72,08±0,693**

65,13±0,549

Маса їстівних частин, г,

до маси патраної тушки, %

135,22±1,034***

143,89±1,211***

133,48±1,276***

104,66±1,362

73,52±0,473**

75,49±0,444***

74, 20±0,547**

67,67±0,600

Маса не їстівних

частин, г,

до маси патраної тушки, %

48,70±1,234

46,72±1,185

46,41±1,305

52,00±1,528

26,48±0,539**

24,51±0,525**

25,80±0,576**

32,33±0,814

Коефіцієнт м'ясності

2,78±0,073**

3,08±0,076***

2,88±0,068***

2,09±0,039

Примітка. * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001

Результати забою самок перепелів дають змогу стверджувати, що основні показники забою були кращими в трьох дослідних групах, яким випоювався срібловмістимий препарат "Аргенвіт". Так, передзабійна маса самок перепелів дослідних груп становила 249,57…260,90 г, що на 12,10…23,43 г більше у порівнянні з контролем (р<0,05; р<0,01; р<0,001).

Маса патраної тушки мала достовірну різницю у порівнянні з контролем у першій групі - на 29,24 г (р<0,001), другій - 35,94 г (р<0,001), третій - 25,24 г (р<0,001).

Забійний вихід у дослідних групах самок перепелів становить на рівні 72,08…73,06%, що на 6,95…7,93% вище у порівнянні з контрольною групою (р<0,01; р<0,001).

Маса їстівних частин до маси патраної тушки у самок перепелів дослідних груп становила 73,52…75,49%, що на 5,85…7,82% більше у порівнянні з аналогічним показником контрольної групи (р<0,01; р<0,001).

За коефіцієнтом м'ясності найкращими групами виявились дослідні групи самок перепелів, які мали його на рівні 2,78…3,08, що на 0,69…0,99 більше у порівнянні з контрольною групою (р<0,01; р<0,001).

В результаті дослідження встановлено, що група самок перепелів, яким випоювали срібловмістимий препарат з концентрацією 0,02% за основними показниками забою були найкращими. Так, їх передзабійна маса становила 260,90 г, що на 7,90…11,33 г більше у порівнянні з іншими дослідними групами (р<0,05; р<0,01), маса патраної тушки - 190,60 г, що на 6,70…10,70 г більше за аналогічні показники самок першої і другої групи (р<0,05; р<0,01).

Маса їстівних частин тушки самок перепелів другої дослідної групи становить 143,89 г, що на 8,67…10,41 г більше у порівнянні із даним показником інших дослідних груп (р<0,01). За показниками забійного виходу (72,08…73,06%) та коефіцієнту м'ясності (2,78…3,08) вірогідної різниці між дослідними групами самок перепелів не виявлено.

Висновки

1. Дослідження підтверджують доцільність використання наносрібла у вигляді розчину препарату "Аргенвіт" при відгодівлі перепелів.

2. Срібловмістимий препарат "Аргенвіт" сприяє поліпшенню основних показників забою, а також м'ясних якостей самок і самців перепелів при відгодівлі до 84-денного віку.

3. Для одержання найкращих м'ясних якостей перепелів при відгодівлі до 84-денного віку доцільно використовувати срібловмістимий препарат "Аргенвіт" з концентрацією 0,02%.

4. У подальших дослідженнях слід передбачити встановлення впливу наносрібла на м'ясні якості перепелів різних статево-вікових груп.

Література

1. Бусол В.О. Вплив наноаквахелатного комплексу Ag-Cu на фізіологічні показники та продуктивність перепелів [Електронний ресурс] / В.О. Бусол, М.Г. Ситнік. - Режим доступу: http://elibrary. nubip.edu.ua/15990/1/12bvo. pdf

2. Джой И.Ю. Оценка отбора перепелов породы фараон по живой массе и мясным формам телосложения: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. с. - х. наук: спец.06.02.07 " Разведение, селекция и генетика сельськохозйственных животных" Иван Юрьевич Джой; ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемия. - Сергиев Посад, 2013. - 22 с.

3. Джой И.Ю. Продуктивные и воспроизводительные показатели мясных перепелов при разных способах содержания [Электронный ресурс] / И. Джой. - Режим доступа: http://www.perepelka.org.ua/pokaz. htm

4. Кучерук М.Д. Лікувальна та профілактична дія колоїдних розчинів наночастинок срібла [Електронний ресурс] / М.Д. Кучерук, В.В. Соломонов, Д.А. Засєкін. - Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index. php/uk/veterinary-medicine-and pharmaceuticals/veterinary-medicine-and-zooengineers/2651-kucheruk-md-solomon-bb-zaskn-yes.

5. Методические рекомендации по повышению качества мяса птицы. - Москва. - 1981. - 71 с.

6. Пономарева И.Н. Современные подходы в технологии производства продуктов перепеловодства: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. с. - х. наук: спец.06.02.04 "Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства" Ирина Николаевна Пономарева; ФГОУ ВПО "Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки". - Воронеж, 2009. - 18 с.

7. Чигирина Н.А. Разработка биомодифицированных кормов для перепелов [Электронный ресурс] / Н.А. Чигирина, О.С. Корнеева. - Режим доступа: http://www.perepelka.org.ua/razkor. Htm

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.