Активні операції банку

Дослідження практики здійснення комерційними банками активних операцій, їх характеристика та механізм виконання банківських кредитних та інвестиційних операцій. Розробка пропозицій щодо вдосконалення кредитної та інвестиційної банківської діяльності.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.01.2013
Размер файла 1,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Сутність активних операцій банку

2. Діюча практика виконання активних операцій комерційними банками

3. Перспективи розвитку та пропозиції щодо збільшення ефективності здійснення активних операцій комерційних банків

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Банки - центри, де в основному починається і завершується ділове партнерство. Від чіткої грамотної діяльності банків залежить у вирішальній мірі здоров'я економіки.

Комерційні банки - універсальне кредитна установа, що створюється для залучення і розміщення грошових коштів на умовах повернення і платності, а також для здійснення багатьох інших банківських операцій.В даній роботі будуть досліджені активні операції комерційних банків, тому що вони мають діяльності комерційних банків одне з першорядних значень, оскільки процеси утворення кредитних ресурсів та їх використання перебувають у тісному взаємозв'язку.

Враховуючи значення активних операцій в діяльності банків та економіці в цілому, а також необхідність їх подальшого вдосконалення, тема даної роботи є досить актуальною.

Об'єктом дослідження є діюча практика виконання комерційними банками України кредитних, інвестиційних та інших активних операцій. Мета роботи - на основі вивчення практики здійснення комерційними банками активних операцій розробити пропозиції щодо вдосконалення кредитних та інвестиційних банківських операцій. У відповідності з поставленою метою дослідження в роботі визначені наступні завдання: дати характеристику активним банківським операціям; розкрити механізм банківських кредитних операцій; визначити порядок та особливості виконання банками інвестиційних операцій; розробити пропозиції щодо вдосконалення кредитної та інвестиційної банківської діяльності.

Теоретичною і методологічною основою дослідження послужили закони Верховної Ради, наукові видання, праці вчених та практиків в галузі банківської справи, звіти та огляди рейтингових агентств.

Реферат складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

1. Сутність активних операцій банку

Активні операції -- це операції з розміщення банками власного капіталу та залучених ресурсів з метою отримання доходу, забезпечення діяльності й підтримання необхідного рівня ліквідності. [1, c. 229]

Активи комерційного банку поділяються на такі основні види:

1) банківські кредити;

2) банківські інвестиції;

3) касова готівка та прирівняні до неї засоби;

4) основні засоби та інші активи.

Кредитні операції передбачають організацію економічних відносин, у процесі яких банки надають позичальникам грошові кошти з умовою їх повернення та сплати проценту за користування. Дані операції, як правило, приносять банкам основну частину їхніх доходів та займають провідне місце серед статей активу балансу. [2]

Кредити видаються тільки в межах наявних ресурсів, які має банк. Про кожний випадок надання позичальнику кредиту в розмірі, що перевищує 10% власного капіталу (великі кредити), комерційний банк повинен повідомити Національний банк України. Загальний розмір кредитів, наданих банком, усім позичальникам, з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку, не може перевищувати восьмикратного розміру власних коштів банку. Комерційні банки можуть надавати кредити підприємствам усіх форм власності різних галузей господарства, населенню, центральним і місцевим органам державної влади, кредитно-фінансовим установам. Призначенням кредитних операцій банку є задоволення різноманітних потреб його клієнтів у грошових ресурсах, що визначає цілі позик. [3]

Інвестиційні операції комерційних банків полягають у вкладенні банківських ресурсів у приватні і державні цінні папери на порівняно тривалі строки з метою отримання прибутку. Така діяльність є альтернативною, але не взаємовиключаючою, по відношенню до кредитування. У той же час банківські інвестиції мають ряд відмінностей від кредитних операцій. Так, при кредитуванні ініціатива укладення угоди належить позичальнику, а при інвестуванні ініціатором виступає банк, який намагається вкласти кошти. Позичкові операції передбачають видачу коштів переважно на короткі періоди часу, тоді як інвестиції являють собою довготривале вкладення грошових ресурсів. Якщо при видачі позик банк є головним і одним із небагатьох кредиторів, то в інвестиційному процесі він є одним із багатьох вкладників коштів. Основними об'єктами інвестиційної діяльності банків є облігації приватних компаній і держави, а також акції корпорацій. Сукупність банківських ресурсів, вкладених у цінні папери, утворює інвестиційний портфель банку. Його склад і структура формуються на основі інвестиційної політики, що розробляється банком. Суть такої політики полягає у визначенні кола цінних паперів, найбільш придатних для вкладення коштів, і оптимізація структури портфеля інвестицій на кожен конкретний період часу.

Як правило, комерційні банки формують спеціальні підрозділи для організації інвестиційних операцій, оскільки їх проведення вимагає високої кваліфікації та знання ситуації на фондовому ринку, а також стану справ і перспектив розвитку в окремих галузях економіки.

Хоча основною метою діяльності комерційних банків є отримання прибутку, вони не можуть вкладати усі ресурси тільки у високодохідні активи (види позик та інвестицій), оскільки при здійсненні активних операцій банки водночас повинні забезпечувати своєчасне повернення коштів їх власникам, тобто виконувати свої зобов'язання за пасивами. Тому частина активних операцій комерційного банку передбачає утворення поточних резервів платіжних засобів з метою постійного підтримання платоспроможності банку.

Постійне утримання певної частини активів комерційного банку у формі резервів забезпечує високий рівень його платоспроможності, що створює умови ефективної реалізації банком кредитно-розрахункових, депозитних та інших послуг клієнтам. [4]

2. Діюча практика виконання активних операцій комерційними банками

Банківське законодавство є досить мінливим, хоча, в порівнянні з іншими суб'єктами вітчизняного фінансового ринку, банки в Україні працюють в умовах найбільш регламентованого законодавчого поля. Ключові зміни норм, що регулюють активні операції банків в першому півріччі 2011 року були пов'язані з:

- набранням чинності окремих положень Податкового кодексу (і прийняттям супутніх нормативно-правових актів НБУ), в т.ч. у частині структури витрат банків (поступово обмежується питома вага витрат на формування резервів за активними операціями), а також списанням банками проблемної заборгованості;

- обмеженнями на здійснення окремих операцій банками (в т.ч. наданням громадянам кредитів в іноземній валюті; власних операцій банків на валютному ринку). [5]

- Загальний стан активів комерційних банків Україні можна побачити у таблиці (Додаток 1). [6]

За результатами IІІ кварталу 2011 р. сукупний обсяг активів українських банків, за вирахуванням сформованих під них резервів, збільшився на 9,4 млрд. грн. (або на 0,9%) і перевищував позначку в 1 трлн. грн., досягши 1 029,2 млрд. грн. станом на 01.10.2011 р. Порівняно з розміром активів на початок 2011 р., вони зросли на 9,2% (або на 87,1 млрд. грн.). Розмір кредитного портфелю без урахування сформованих резервів показав дещо менші темпи зростання і з початку року збільшився на 8,0% (на 49,2 млрд. грн.) Частка довгострокових кредитів в кредитному портфелі банку залишається на рівні близько 53%, в той час як станом на 01.01.2009 р. вона становила 64,1%.

Деталізацію та динаміку зміни окремих агрегованих балансових показників наведено нижче в табл. 2.1.

Як зазначалось вище, протягом ІІІ кварталу 2011 р. продовжилось зростання кредитно-інвестиційного портфелю. Зокрема, за результатами ІІІ кварталу розмір кредитів та заборгованості клієнтів (за вирахуванням сформованих під них резервів) збільшився на 3,7% (або на 23,3 млрд. грн.). Вартість торгових цінних паперів та цінних паперів в портфелях банків на продаж зменшилась на 14,2% (1,7 млрд. грн.) та на 24,2% (19,2 млрд. грн.).

Залишки коштів в інших банках протягом ІІІ кварталу 2011 р. збільшились на 5,7% (2,4 млрд. грн.) і становили 44,2 млрд. грн. станом на 01.10.2011 р. Вартість основних засобів та грошових коштів за підсумками ІІІ кварталу 2011 р. залишилась практично на попередньому рівні. Далі показано (див. Додаток 2) структурні зрушення в активах української банківської системи протягом ІІІ кварталу 2010 - 2011 рр. Як бачимо, говорити про наявність суттєвих структурних зрушень не доводиться. Разом з тим, аналітичний департамент НРА «Рюрік» констатує зростання в ІІІ кварталі 2011 р. частки кредитного портфелю у активах банківської системи. Так, станом на 01.10.2011 р. його частка становила 64,1%, що на 1,7 п.п. більше, ніж станом на 01.07.2011 р. Розмір частки грошових коштів повернувся до значень станом на аналогічну звітну дату попереднього року - 13,2%. Зменшення вартості цінних паперів в портфелі банку на продаж (-2,0 п.п.) свідчить, що банки зменшили темпи нарощення обсягів інвестуванням коштів в цінні папери і почали надавати перевагу видачі кредитів.

В табл. 2.2 показано зміну активів банківської системи протягом 9 місяців 2011 р. у розрізі груп банків.

Бачимо, що зростання активів відбулось серед банків усіх груп, а саме: по першій групі банків сукупні активи за перші 9 місяців 2011 р. виросли на 8,5% (53,5 млрд. грн.), по другій - на 2,4% (4,1 млрд. грн.), по третій - на 18,2% (10,9 млрд. грн.), по четвертій - на 22,3% (18,6 млрд. грн.).

Досить позитивним є факт зростання розмірів кредитного портфелю серед банків всіх груп. Найбільше зросли обсяги заборгованості за виданими кредитами серед банків 3-ї та 4-ї груп на 13,0% та 22,7% відповідно. Розмір торгових цінних паперів також збільшився по всіх групах, особливо по банках 3-ї та 4-ї груп на 267% та 69% відповідно.

Розмір грошових коштів та їх еквівалентів зменшився лише серед банків 2-ї групи (див. табл. 2.2). Серед банків всіх 4-х груп відбулось зростання коштів в інших банках. Варто відзначити, що серед усіх 4-х груп розмір вартості основних засобів залишився практично на попередньому рівні.

Нижче приведений аналіз якості активів банків у розрізі груп та по банківській системі в цілому (див. Додатки 3-6).

Коефіцієнт використання потужностей - відношення чистих кредитних вкладень до розміру сукупних активів - показує, наскільки банк використовує наявні в його розпорядженні фінансові ресурси для операцій кредитування. Рекомендованими значеннями показника НРА «Рюрік» визначає діапазон від 0,65 до 0,70. Динаміку показника для системи банків у розрізі груп наведено на рисунку (див. Додаток 3). Як бачимо, протягом ІІІ кварталу 2011 р. відбулось зростання показника як в цілому по банківській системі, так і по першій, другій та четвертій групах банків зокрема.

Питома вага дохідних активів у сукупних активах - характеризує якість активів, обумовлену їх структурою: чим вище значення показника, тим вища ефективність використання ресурсів і ділова ефективність. Рекомендованим значенням показника НРА «Рюрік» визначає 0,75-0,85. Динаміку показника для банківської системи України протягом аналізованого періоду відображено на рис (див. Додаток 4).Як бачимо, питома вага дохідних активів у сукупних активах банків в цілому по системі протягом ІІІ кварталу 2011 року була порівняно стабільною і станом на 01.10.2011 р. дорівнювала 0,90.

Коефіцієнт забезпечення резервами кредитних вкладень - характеризує якість кредитного портфелю банку, а також необхідний середній розмір резервів на кожну одиницю виданих кредитів. Позитивною динамікою є зниження показника. За результатами ІІІ кварталу коефіцієнт забезпечення резервами кредитних вкладень зменшився лише на 0,3 п.п. (див. Додаток 5) та становив 19,0% станом на 01.10.2011 р., що свідчить про збереження низької якості кредитного портфелю банківської системи України.

Частка основних засобів в активах - показує ступінь захищеності банківських операцій вкладеннями у нерухомість та інші необоротні активи. В банківській системі України чітко простежується закономірність ? із зростанням масштабів діяльності банків питома вага вкладень у основні засоби (в тому числі у нерухомість) зменшується (див. Додаток 6). Протягом ІІІ кварталу 2011 р. розмір частки основних засобів банків в цілому по системі та окремо по групах залишився відносно стабільним, що пов'язано з незначними темпами зростання загальних розмірів активів та вартості основних засобів.

Далі приведений вертикальний аналіз статистичних даних за виданими кредитами в цілому по системі банків України. Розмір кредитів, наданих банками резидентам, протягом січня-вересня 2011 р. збільшився на 5,6% (42,3 млрд. грн.) і становив 801,6 млрд. грн. станом на 01.10.2011р.

Кредити в розрізі секторів економіки. Розмір кредитів нефінансовим корпораціям на кінець ІІІ кварталу 2011 р. дорівнював 570,1 млрд. грн., що на 69,1 млрд. грн. (або на 13,8%) більше, ніж станом на 01.01.2011 р., та на 81,8 млрд. грн. (або на 16,7%) більше, ніж станом на 01.10.2010 р. Розмір кредитів, наданих домашнім господарствам (входять в групу «інші сектори економіки»), скоротився на 1,3 млрд. грн. (або на 0,6%) порівняно з їх розміром станом на 01.01.2011 р. та на 11,3 млрд. грн. (або на 5,1%) порівняно з станом на 01.10.2010 р. Структуру кредитів за секторами економіки приведено на рис. (див. Додаток 7).

Величина кредитів, виданих депозитним корпораціям, нерезидентам, іншим фінансовим корпораціям та сектору загального державного управління в сукупності не перевищує 8% загального розміру кредитного портфелю. Зміни питомої ваги кожної з перелічених статей були незначними.

Кредити нефінансовим корпораціям в розрізі видів економічної діяльності. Аналіз структури виданих кредитів за видами діяльності приведено на рис. (Додаток 8). Розподіл кредитів за видами економічної діяльності протягом січня - вересня 2011 р. Не зазнав значних структурних змін. Найбільша частка кредитів, виданих нефінансовим корпораціям, продовжує припадати на торгівлю, ремонт автомобілів, побутових приладів та предметів особистого вжитку (36,1% станом на 01.10.2011 р. Та 34,8% станом на 01.01.2011 р.). Розподіл кредитів між іншими видами економічної діяльності наступний: 21,5% кредитів спрямовано в переробну промисловість (24,3% станом на 01.01.2011 р.), 15,9% - в операції з нерухомим майном, на оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (15,5% станом на 01.01.2011 р.). На будівництво припадає 7,9% кредитів (8,6% станом на 01.01.2011 р.), на сільське господарство - 6,0% (5,3% станом на 01.01.2011 р.).

Кредити у розрізі валют і строків. За результатами січня - вересня 2011 р. частка кредитів в національній валюті збільшилась на 4,1 п.п. і станом на 01.10.2011 р. складала 56,8%. Частка кредитів в іноземній валюті становила 43,2% відповідно. Аналіз кредитів у розрізі строків і валют станом на 01.10.2011 р. наведено на рис. (див. Додаток 9)

Як бачимо, в національній валюті продовжує переважати короткострокове та середньострокове кредитування (46,8% та 44,7% відповідно станом на 01.10.2011 р. Та 36,2% та 45,7% станом на 01.01.2011 р.). На частку кредитів, виданих в національній валюті строком понад 5 років, припадає всього 11,8% (12,2% станом на 01.01.2011 р.). В іноземній валюті переважають кредити на строк понад 5 років - 43,7% станом на 01.10.2011 р. (45,3% станом на 01.01.2011 р.), тоді як на кредити до 1 року припадає 28,0% (25,6% станом на 01.01.2011 р.). Дана тенденція, на думку аналітиків НРА «Рюрік», пов'язана з нестабільністю національної валюти України (гривні), тому банки встановлюють за кредитами в національній валюті процентні ставки вищі, ніж за кредитами в більш стабільних валютах, таких як долар США та євро. Однак, беручи кредити в іноземній валюті, позичальники наражаються на валютні ризики, що у випадку несприятливої зміни валютного курсу може негативно вплинути на їх платоспроможність.

В результаті погіршення платоспроможності позичальників збільшується розмір простроченої заборгованості в кредитному портфелі банків та погіршується його якість. Дане явище негативно впливає на розвиток банківського бізнесу. Тому пріоритетним для банківської системи України є нарощення обсягів кредитного портфелю в національній валюті. [7]

Щодо інвестиційних операцій, то інвестиційний портфель у структурі банківських активів впродовж останніх 5 років значно поступається за обсягами кредитному див. табл. 2.3

Таблиця 2.3

Інвестиційний та кредитні портфелі банківських установ, у відсотках

Частка інвестиційних у загальних активах банків, які згідно своєї назви та спеціалізації є інвестиційними також є низькою і несуттєво відрізняється від суттєвого галузевого показника див. табл. 2.4.

Незважаючи на широке розмаїття операцій банків на інвестиційному ринку, банківський сектор національної економіки демонструє стійку тенденцію до скорочення обсягів інвестиційного портфеля на користь кредитного.[8]

Така ситуація зумовлена низкою чинників, зокрема:

· Відсутністю ефективно функціонуючого фондового ринку;

· Вищою дохідністю кредитних операцій, порівняно з інвестиційними;

· Ширшим спектром ризиків, що виникають при здійсненні інвестиційних операцій;

· Відсутністю у банків «довгих» грошей для здійснення інвестиційних операцій;

· Наявністю у вітчизняних комерційних банків дочірніх структур, які опосередковано виконують частину інвестиційних операцій.

Таблиця 2.4

Інвестиційний портфель інвестиційних банків, у відсотках

Специфіка інвестиційної діяльності вітчизняних банків визначається також не стільки конкуренцією, скільки співпрацею банківських та пара банківських установ. Зокрема дедалі активніше фінансові інститути взаємодіють у сфері пенсійного страхування , оскільки у ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» банкам надане переважне право бути зберігачами пенсійних активів фонду та передбачено можливість інвестування коштів фонду у банківські депозити. [9]

Протягом попередніх 2-х років банківська система підтримувала значний обсяг коштів у ліквідних активах, що, враховуючи позитивну динаміку клієнтських ресурсів, дозволило накопичити «Подушку безпеки». У поточному році банки активізували кредитування (у т.ч. населення), що, одночасно із збереженням жорсткої монетарної політики НБУ, призвело до істотного скорочення вільних залишків на коррахунках. Високоліквідні активи (готівка і банківські метали, кошти на коррахунках в НБУ та банках) формують трохи більше 10% чистих активів і покривають майже п'яту частину короткострокових зобов'язань. Між тим, незважаючи на позитивну динаміку клієнтських коштів (Приріст з початку року склав 51,3 млрд. грн.), в цілому, такі ресурси (53% зобов'язань БСУ; майже на 60% покривають кредитний портфель) для вітчизняного банківського сектора залишаються не безпечними зважаючи на особливості вітчизняного законодавства і все ще низького рівня довіри внутрішніх інвесторів (переважно громадян) до банківської системи (останнє загрожує сплесками ажіотажного попиту на депозити в разі негативного інформаційного фону та / або погіршення економічної ситуації). Ймовірність нормативної та фінансової підтримки банківської системи регулятором залишається досить високою, хоча при здійсненні такої підтримки (в разі необхідності) цілком ймовірно застосування селективного підходу та посилення тиску на регулятора з боку міжнародних фінансових організацій. [5]

3. Перспективи розвитку та пропозиції щодо збільшення ефективності здійснення активних операцій комерційних банків

У нинішніх проблемах банків винна не тільки фінансова криза. Погіршення стану економіки лише спровокувало реалізацію тих ризиків, які були закладені банками в політику кредитування. На хвилі економічного зростання, у боротьбі за захоплення частки ринку банки найчастіше нехтували фундаментальними правилами кредитування. Склалася ситуація, коли в умовах зайвої доступності кредитних ресурсів темпи зростання споживання значно перевищили темпи зростання доходів, таким чином, дедалі більша частина товарів і послуг купувалася практично повністю за позикові кошти, що спровокувало необґрунтоване підвищення цін (яскравий приклад - перегрів ринку нерухомості). Боргове навантаження позичальників перевищувала всі допустимі межі. Незважаючи на відсутність у більшості позичальників валютних надходжень, істотна частина кредитів видавалася у валюті, тому навіть незначне падіння доходів після початку кризових явищ в економіці викликало масові неплатежі.

Діяльність кредитних організацій невіддільна від ризиків, тому для ефективної і стабільної роботи банківської системи необхідно розвивати й удосконалювати системи управління ризиками.

Для розвитку ризик-менеджменту банкам необхідно:

? організувати досить детальний аналітичний облік і управлінську звітність, застосовувати її для прийняття рішень;

? пов'язати систему ціноутворення з рівнем ризиків;

? удосконалити методологію аналізу позичальників (у тому числі використовувати кредитні рейтинги та галузеву аналітику);

? створити зважену систему лімітування і організувати контроль концентрацій на етапі видачі кредитів (у тому числі зі створенням внутрішньобанківської електронної бази пов'язаних між собою клієнтів);

? створити сховища інформації та накопичувати статистику (за простроченою заборгованістю в розрізі продуктів, за видами застав, термінами і цінами їх реалізації і т. д.);

? регулярно проводити стрес-тестування за власними методиками;

? повністю стандартизувати банківські продукти, скласти докладні технологічні карти з точками контролю;

? створити покроковий регламент по роботі з проблемною заборгованістю з розподілом функцій між підрозділами і встановленням термінів на кожен вид операцій, сформувати під нього систему звітності;

? розширити спектр методів управління проблемною заборгованістю, при виборі методів оцінювати якість кредитного портфеля і перспективи повернення розміщених коштів. [10]

Інвестиційна активність банківських структур на національному ринку гальмується низкою чинників макроекономічного характеру , що вимагають відповідних макрорівневих заходів. Частково ця проблема може бути вирішена на макрорівні шляхом здійснення заходів щодо ефективного управління ризиками за інвестиційним портфелем банку, а саме: 1) розроблення ефективної інвестиційної стратегії; 2) застосування теорії портфельного інвестування; 3) удосконалення взаємодії банківських та пара банківських установ на інвестиційному ринку; 4) застосування системного підходу щодо управління ризиками за активними та пасивними операціями банків.

Зокрема комплексний підхід щодо управління ризиками та удосконалення взаємодії банку та парабанківських установ за інвестиційними, емісійними та депозитними операціями забезпечуватиме мінімізацію ризиків за інвестиційним портфелем банку , покращуючи його показники ліквідності та фінансової стійкості, а також сприятиме обмеженню ризиків інвесторі та емітентів, операції яких на інвестиційному ринку проведені за посередництвом банківської установи. [9]

банк активний кредитний інвестиційний

Висновки

Комерційні банки виконують посередницьку функцію на фінансовому ринку України. Однак недосконалість діючої системи кредитування і мобілізації ресурсів для їх доходного інвестування, недоліки у визначенні оптимальних умов і методів організації кредитних відносин, недосконалість методик оцінки банківських ризиків та управління ліквідністю і прибутковістю операцій банків, утруднюють процес формування повноцінних ринкових засад у функціонування банківської системи України.

Збільшення акціонерного капіталу (+ 13,4 млрд. грн.) у І півріччі поліпшило здатність банківської системи поглинати збитки від погіршення якості активів. У поточному році кредитно-інвестиційна політика більшості банків залишалася стриманою (посилення конкуренції на фінансовому ринку не привело до її значної лібералізації), а зміни законодавчого поля дозволили банкам активізувати списання безнадійних боргів за рахунок сформованих резервів. Майже 70% інвестиційних вкладень вітчизняних банків на початок другого півріччя становили інвестиції в держпапери.

Діяльність кредитних організацій невіддільна від ризиків, тому для ефективної і стабільної роботи банківської системи необхідно розвивати й удосконалювати системи управління ризиками, а саме удосконалювати системи визначення надійності позичальників, покращувати управління проблемною заборгованістю та удосконалювати банківські продукти.

Інвестиційна активність банківських структур на національному ринку гальмується низкою чинників макроекономічного характеру , що вимагають відповідних макрорівневих заходів. Також необхідно умовою для збільшення ефективності інвестиційних операцій є комплексний підхід до визначення ризиків та колаборація з іншими парабанківськими установами в інвестиційному секторі.

Список використаної літератури

1. Банківські операції: Навч. посіб. -- 6-те вид., перероб. і доп. -- К.: Знання, 2008. -- 318 с. -- (Вища освіта XXI століття).

2. Коцовська P.P., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посіб. -- К.: УБС НБУ: Знання, 2010. -- 390 с.

3. Гроші та кредит:підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко (та ін.); за заг. Ред.. М.І. Савлука - (5-те вид., без змін). - К.: КНЕУ, 2009 - 740 с.

4. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. -- К.: Центр учбової літератури, - 2010. -- 344 с.

5. Основные тенденции развития банковской системы в первом полугодии 2011 года - [Електронний ресурс] - http://www.credit-rating.ua

6. Основні показники діяльності банків України - [Електронний ресурс] - http://bank.gov.ua/

7. Аналітичний огляд банківської системи України за 9 місяців 2011 року - [Електронний ресурс] - http://rurik.com.ua

8. Підсумки діяльності комерційних банків// Вісник НБУ. - 2009. - №3. - с. 48-60; 2010. - №3- с. 48-72.

9. Кривцун І.М., Інвестиційна діяльність комерційних банків//Економічний простір. - 2011 - №45 - с. 171-176.

10. Рынок проблемных активов банков Украины - исследование «Кредит-Рейтинга» - [Електронний ресурс] - http://www.credit-rating.ua

Додаток 1

Активи банків України станом на 01.11.2011, млн. грн.

№ з/п

Показники

Дата

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

2011

01.01

01.11

АКТИВИ

I.

Активи банків

340179

599396

926086

880302

942088

1040081

Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції)

353086

619004

973332

1001626

1090248

1204968

1.

Готівкові кошти та банківські метали

11430

18313

20668

21725

26749

27907

2.

Кошти в Національному банку України

15280

19120

18768

23337

26190

28909

3.

Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

18535

26293

40406

51323

67596

73871

4.

Кредити надані

269294

485368

792244

747348

755030

829317

з них:

4.1

кредити, що надані суб'єктам господарської діяльності

167661

276184

472584

474991

508288

581772

4.2

кредити надані фізичним особам

77755

153633

268857

222538

186540

180538

5.

Довгострокові кредити

157224

291963

507715

441778

420061

439190

5.1

з них: довгострокові кредити суб'єктам господарювання

90576

156355

266204

244412

262199

300031

6.

Прострочена заборгованість за кредитами

4456

6357

18015

69935

84851

83036

7.

Вкладення в цінні папери

14466

28693

40610

39335

83559

78262

8.

Резерви під активні операції банків

13289

20188

48409

122433

148839

165514

% виконання формування резерву

100.1

100.04

100.1

100.05

100.01

100.01

8.1

з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

12246

18477

44502

99238

112965

124060

Додаток 2

Динаміка структури активів банківської системи

Додаток 3

Коефіцієнт використання потужностей українських банків

Додаток 4

Динаміка питомої ваги дохідних активів у сукупних активах

Додаток 5

Динаміка коефіцієнта забезпечення резервами кредитних вкладень

Додаток 6

Динаміка частки основних засобів у структурі активів українських банків

Додаток 7

Структура наданих кредитів, у розрізі секторів економіки

Додаток 8

Структура кредитів за видами економічної діяльності

Додаток 9

Структура виданих кредитів в розрізі строків і валют станом на 01.10.2011 р.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Загальні підходи до організації обліку кредитних операцій комерційного банку. Теоретичні засади обліку інвестиційних операцій банку. Порядок обліку цінних паперів у торговому портфелі банку. Аналіз інвестиційних та кредитних операцій АБ "Укргазбанк".

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 18.11.2013

 • Сутність та основні підходи до класифікації банківських операцій, загальна характеристика активних та пасивних операцій фінансової установи. Діагностика надання банками різних кредитів. Проблеми і перспективи розвитку депозитної і кредитної діяльності.

  курсовая работа [959,4 K], добавлен 20.04.2015

 • Комерційні банки в Україні як найбільш активні учасники валютного обігу. Організаційні засади валютних операцій. Механізм здійснення неторгівельних валютних операцій. Перспективи розвитку та шляхи підвищення ефективності валютних операцій банку.

  курсовая работа [64,9 K], добавлен 20.01.2011

 • Аналіз практики здійснення комерційними банками валютних операцій. Нормативно-правові акти їх регулювання. Аналіз операцій ВАТ "Альфа-банк" на міжнародному й внутрішньому валютному ринку. Аналіз валютної позиції банку. Управління валютними ризиками.

  дипломная работа [488,3 K], добавлен 16.08.2010

 • Характеристика форм і видів кредиту. Етапи процесу кредитування. Основні положення кредитних угод. Показники доходності кредитних операцій банку. Критерії оцінки фінансового стану позичальника. Зарубіжні програми страхування банківських депозитів.

  курсовая работа [197,9 K], добавлен 18.12.2013

 • Економічна сутність, види і форми кредитних відносин НБУ з комерційними банками, досвід зарубіжних країн з цих питань. Особливості здійснення кредитних емісій. Динаміка показників, що характеризують кредитні відносини НБУ з комерційними банками.

  курсовая работа [61,5 K], добавлен 15.01.2011

 • Основа сьогоднішніх електронних грошей. Визначення ролі та значення пластикових карток у сфері банківських послуг. Механізм здійснення банками операцій із застосуванням карток. Шляхи удосконалення ефективності банківських операцій з пластиковими картками.

  курсовая работа [55,7 K], добавлен 20.01.2010

 • Види, форми і функції лізингових операцій, особливості їх здійснення комерційними банками. Аналіз сучасного стану ринку лізингових послуг України на прикладі ПАТ "VAB". Вдосконалення нормативно-правової та інформаційної бази щодо застосування лізингу.

  курсовая работа [179,8 K], добавлен 25.11.2015

 • Інвестиції та їх роль в умовах трансформації економічної системи України. Комплексний аналіз виконання інвестиційних операцій банками України. Стан інформаційних систем і технологій у сфері інвестиційних операцій банку, основні протиріччя та їх аналіз.

  дипломная работа [1005,4 K], добавлен 14.01.2009

 • Особливості організації кредитної діяльності в банку, сучасний стан і проблеми банківського кредитування в Україні. Показники кредитної діяльності комерційних банків, аналіз кредитоспроможності позичальника, оцінка кредитної роботи філії "ПриватБанку".

  дипломная работа [279,8 K], добавлен 25.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.