Жанр контрабасового концерту в музично-історичному процесі

Етапи жанрово-стильової еволюції контрабасового концерту, аналіз багатогранності його індивідуально-авторських модифікацій з акцентом на доробку українських композиторів. Іманентні жанрово-стильові ознаки. Прояви типологізації в спектрі авторських версій.

Рубрика Культура и искусство
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 29.08.2015
Размер файла 59,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка

Жанр контрабасового концерту в музично-історичному процесі

17.00.03 - музичне мистецтво

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата мистецтвознавства

Лучанко Олег Михайлович

Львів - 2008

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі історії музики Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка Міністерства культури і туризму України.

Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент

Савицька Наталія Владиславівна,

Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка,

професор кафедри історії музики (Львів)

Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, професор,

Самойленко Олександра Іванівна,

Одеська державної музичної академії ім. А.В. Нежданової

проректор з наукової роботи

Міністерства культури і туризму України (Одеса).

кандидат мистецтвознавства,

Драганчук Вікторія Миколаївна,

доцент кафедри музично-теоретичних дисциплін

Інституту мистецтв Волинського національного університету ім. Лесі Українки

Міністерства освіти і науки України (Луцьк).

Захист відбудеться "22" травня 2008 року о 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.869.01 у Львівській національній музичній академії ім. М.В. Лисенка за адресою: 79005, м. Львів, вул.О. Нижанківського, 5.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка.

Автореферат розіслано "19" квітня 2008 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат мистецтвознавства, доцент О.Т. Катрич

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Проблема вивчення контрабасового репертуару є гостро актуальною як в цілому, так і стосовно жанру концерту зокрема. Пов'язано це передусім зі специфікою контрабасового виконавства, яке розвивалося паралельно з процесом вдосконалення інструменту, перетворенням його в сольний та ансамблевий. Утвердження класичних виконавських традицій на тлі збагачення художнього репертуару - складний, багатовимірний процес, який змушує музикознавців сконцентрувати увагу на його дослідженні. Виходячи з того, що в літературі для контрабаса найбільш репрезентативним жанром є концерт, пропонована дисертаційна праця присвячена саме цій художньо-естетичній царині.

Цінний фактологічний матеріал міститься у "Школах для контрабаса", численних науково - та навчально-методичних посібниках, періодичних виданнях. З-поміж фундаментальних джерел з питань контрабасового мистецтва назвемо праці: Warnecke F. "Der Kontrabass. Seine Geschichte und seine Zukunst, Probleme und deren Lцsung, zur Hebung des Kontrabasspiels"; Planyavsky A. Geschichte des Kontrabasses; Pelczar T. "Kontrabas od A do Z"; Gajdos M. "Slovnнk kontrabasistщ", дисертацію Л. Ракова "Контрабас у симфонічній, оперній і камерній музиці кінця ХІХ - ХХ століть. Проте, існуючі наукові та методичні розвідки стосуються насамперед суто виконавських чи методичних аспектів, полишаючи без належного вивчення аспект жанрово-стильовий.

В українському музикознавстві окреслений комплекс питань практично не досліджувався, що і спонукало звернутися до даної теми. У процесі дослідження шляхів становлення та етапів еволюції контрабасового концерту виникає необхідність висвітлення деяких проблем історії та теорії сольного інструментального концерту як жанрової парадигми.

Оскільки одним із найвагоміших чинників, що активізували звернення до концертної контрабасової літератури, є розвиток контрабасового репертуару в цілому, виникла потреба оглядового дослідження і цієї царини також.

Таким чином, специфікація іманентних рис жанру контрабасового концерту, відтворення його еволюційних етапів на тлі становлення жанру сольного інструментального концерту в європейській музичній культурі є вельми значущою науковою ділянкою, що має велике практичне значення для розвитку сучасного вітчизняного контрабасового виконавства й педагогіки.

Зв'язок роботи з науковими темами, планами та програмами. Дисертацію виконано на кафедрі історії музики Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка. Дисертація входить до комплексного плану науково-дослідної роботи ВНЗ за темою № 6 "Музично-виконавське мистецтво: теорія, історія, практика".

Об'єкт дослідження - історія та теорія жанру контрабасового концерту в контексті європейського музично-історичного процесу другої половини ХVІІІ - ХХ століть.

Предмет дослідження - етапи жанрово-стильової еволюції контрабасового концерту.

Мета дослідження полягає у визначенні динаміки розвитку контрабасового концерту, багатогранності його індивідуально-авторських модифікацій з акцентом на доробку українських композиторів.

Об'єкт, предмет і мета зумовили необхідність вирішення наступних завдань:

- окреслити ситуацію виникнення жанру контрабасового концерту, ґенезу його композиційно-драматургічного інваріанту;

- увиразнити іманентні жанрово-стильові ознаки контрабасового концерту в процесі його еволюції;

- диференціювати прояви типологізації в широкому спектрі авторських версій жанру контрабасового концерту;

контрабасовий концерт український композитор

- систематизувати типологічні особливості в процесі аналізу найбільш яскравих і естетично досконалих зразків;

- спроектувати комплекс іманентних жанрових ознак на український контрабасовий концерт та визначити його роль в контексті становлення національного контрабасового мистецтва.

Аналітичною базою дослідження є твори західноєвропейських та українських композиторів другої половини ХVІІІ - ХХ століть, неактуалізовані або частково актуалізовані українським теоретичним і виконавським музикознавством.

Докладно проаналізовано 23 твори, укладено хронологічний покажчик контрабасових концертів (Додаток А), узагальнено основні аспекти історії та теорії жанру в європейському музично-історичному процесі.

Об`ємна теоретична база дисертації пов'язана з вкрай недостатньою мірою дослідженості теми. Опрацьовані джерела присвячені наступним проблемним ракурсам:

- логіка музично-історичного процесу, музичного стилю, музичної інтерпретації (О. Зінькевич, М. Лобанова, Л. Мазель, В. Медушевський, М. Михайлов, В. Москаленко, В. Протопопов, О. Самойленко, С. Скребков, О. Чеботаренко, М. Черкашина, Л. Шаповалова, А. Шнітке);

- музична драматургія і композиція (Б. Афанасьєв, Б. Гецелев, Н. Горюхіна, Т. Кюрегян, Є. Назайкінський, Л. Раабен, О. Руч'євська, О. Соколов, Ю. Холопов, Т. Чернова);

- музичний тематизм (В. Валькова, В. Холопова та ін.), гармонія, фактура (Н. Гуляницька, С. Скребков);

- історія оркестрових стилів (Б. Асаф'єв, Г. Благодатов, М. Гордійчук, Л. Кирилліна, Н. Ксенофонтова, Е. Прейсман, В. Свободов, І. Ямпольський);

- теорія жанру (М. Арановський, М. Бахтін, Л. Березовчук, В. Гошовський, Г. Дауронавічене, Н. Кашина, М. Лобанова, Л. Мінкін, І. Нейштадт, С. Овчаренко, І. Покулита, І. Польська, Т. Смірнова, О. Соколов, А. Сохор, А. Сташевський, І. Тукова, Е. Фінкельштейн, В. Цуккерман, Т. Чередніченко, С. Шип);

- теорія концертності, діалогу, гри та інших естетичних категорій, пов'язаних зі специфікою жанру концерту (І. Кузнєцов, М. Лобанова, І. Польська, О. Самойленко, Т. Смірнова, А. Уткін, О. Філатова та ін.);

- жанрова динаміка інструментального концерту, в тому числі concerto grosso, скрипкового, альтового, віолончельного, фортепіанного та ін. (О. Антонова, Н. Ахмедходжаєва, Л. Бутир, М. Гордійчук, А. Калениченко, В. Клин, Г. Демешко, О. Денісова, В. Заранський, Н. Зейфас, Ф. Крижанівський, І. Кузнєцов, Л. Мінкін, Ю. Мінкін, Б. Мочурад, І. Назіна, О. Немкович, Г. Орлов, О. Пономаренко, Л. Раабен, Н. Сімакова, В. Стеценко, М. Суторихіна, І. Тайманов, М. Тараканов, В. Тимофєєв, А. Уткін, Ю. Холопов, Ю. Хохлов та ін.);

- контрабасове виконавство та педагогіка (Р. Азархін, А. Астров, Ф. Варнеке, М. Гайдош, Р. Ельґар, Ю. Зобков, О. Міхно, Т. Пельчар, А. Планявський, Л. Раков, Б. Столярчук, К. Трумпф, К. Глетчер, посібник під ред.Б. Доброхотова та ін., матеріали періодичних видань "The British & International Bass Forum Journal", "Double Bassist", "Sperger Forum" та ін.).

Методологічна основа дослідження представлена такими методами:

- системним - при аналізі контрабасового концерту як динамічної системи жанрових варіантів, що функціонує як органічна складова жанрової системи сольного інструментального концерту в музично-історичному процесі;

- історико-еволюційним - при аналізі становлення та розвитку контрабасового концерту як варіанту сольного інструментального концерту, у взаємозв'язку з еволюцією контрабасового виконавства;

- компаративним - при визначенні іманентних рис жанру контрабасового концерту як складової системи сольного інструментального концерту та при диференціації внутрішніх жанрових модифікацій в контрабасовому концерті;

- частково методом наукової біографістики - при вирізненні найбільш вагомих персоналій контрабасового мистецтва.

Визначення стабільних і мобільних ознак контрабасового концерту в музично-історичному процесі основане на засадах історизму й об'єктивності, системного підходу до аналізу типологічних змін.

Наукова новизна та теоретичне значення дисертації. Здійснений аналіз іманентної сутності та еволюції контрабасового концерту в музично-історичному процесі є першим цілісним історико-теоретичним дослідженням даного жанру в українському музикознавстві. Обґрунтовано:

- концепцію становлення жанру контрабасового концерту як автономної лінії розвитку жанру сольного інструментального концерту у європейській музичній культурі ХVІІІ - ХХ століть;

- визначено характерні риси специфіки жанру у процесі компаративного аналізу жанрово-стильових ознак контрабасового концерту у межах різних еволюційних періодів і національних традицій, в тому числі української.

Практична цінність дослідження зумовлена:

- створенням науково-методологічного підґрунтя проблеми, яке суттєво збагачує сучасне українське контрабасове виконавство і педагогіку;

- широким використанням теоретичних та історичних висновків дисертації, її аналітичного матеріалу в курсах історії виконавства та виконавських стилів, методики гри на інструменті, історії і теорії музики та інших.

Апробація результатів дослідження. Окремі положення дослідження обговорювалися на засіданнях кафедр історії музики та струнно-смичкових інструментів Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка, озвучувалися на наступних наукових конференціях:

1) "Проблеми композиторської творчості та виконавства на сучасному етапі" (Львів, 2004) - доповідь "Рефлексії сучасного сприйняття барокової контрабасової музики";

2) "Музикознавчі студії - 2004" (Львів, 2004) - доповідь "Контрабасовий концерт у ХХ столітті та історичний погляд у ретроперспективі";

3) "Музикознавчі студії - 2005" (Львів, 2005) - доповідь "Жанрові різновиди контрабасових концертів у ХХ столітті";

4) міжнародний музикознавчий конгрес "Львів музичний протягом століть" (Львів, 2006) - доповідь "Львівські контрабасисти ХХ століття";

5) "Музикознавчі студії - 2007" (Львів, 2007) - доповідь "Застосування контрабаса в камерних творах українських композиторів 90-х років".

Практична спрямованість дослідження віддзеркалює багаторічний досвід автора у сфері контрабасового виконавства та педагогіки.

Публікації. Основні ідеї дисертації викладені у чотирьох публікаціях у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів з висновками, загальних висновків, списку використаних джерел, двох додатків. Загальний обсяг дисертації - 240 сторінок, із них основного тексту - 171 сторінка. Список використаних джерел містить 163 позиції, із них 13 іноземними мовами.

Основний зміст дисертації

Вступ. Обґрунтовується вибір теми дисертації, доводиться її актуальність, визначаються об'єкт, предмет, мета, завдання дослідження, розкриваються його наукова новизна і практичне значення, особистий внесок автора, апробація основних результатів науково-пошукової роботи.

У Розділі 1. Становлення жанру концерту для контрабаса з оркестром обґрунтовується гіпотеза, що виникнення контрабасового концерту в історії музики безпосередньо пов'язане з появою солістів-контрабасистів у другій половині ХVІІІ ст. На цей час інструмент зазнає значного технічного вдосконалення, стає вдячним тембровим полем для втілення жанрово-стильових рис сольного концерту з його технічною віртуозністю, демонстрацією виконавської майстерності та ансамблевої діалогічності у складному ігровому дійстві. Тому в дослідженні історичної еволюції контрабасового концерту початковий етап пов'язаний з аналізом процесів зародження та розвитку барокового та ранньокласичного сольного інструментального концертів, основних рис специфіки жанру, що в умовах зростання рівня контрабасового виконавства став структурно-семантичним інваріантом концерту для контрабаса з оркестром.

У підрозділі 1.1 Ґенеза жанру сольного інструментального концерту як структурно-семантичного інваріанту контрабасового концерту розглядається феномен жанру з культурологічної точки зору (С. Шип). Унаслідок об'єктивних передумов відбувається мутація, яка споріднює його з іншими родами, утворює новий ґенотип чи "розчиняється" в структурі фенотипу.

Докладно розглядається історичний контекст виникнення сольного інструментального концерту.

Оскільки становлення контрабасового концерту здійснювалося в загальному руслі розвитку сольного інструментального концерту як породжуючої жанрової моделі, в першому підрозділі підкреслюються характерні ознаки цієї моделі, визначається її семантичний та концептуальний простір. Найважливішими для сольного інструментального концерту є втілення принципів змагання й персоніфікації, естетики діалогу та ігрової комунікативності виконавських партій (ансамблевість - суперництво, згода - боротьба).

Підрозділ 1.2 Розвиток контрабасового виконавства як передумова формування концертного репертуару присвячено створенню панорами шляхів становлення та розвитку професійних контрабасових шкіл другої половини ХVІІІ ст.

Й.М. Шперґер (1750 - 1812) вперше репрезентує індивідуальний тип інструментальної віртуозності. Будучи блискучим виконавцем-контрабасистом, він залишив значну композиторську спадщину. Інший представник класицизму Д. Драгонетті (1763 - 1846) ? засновник "вертикальної" техніки гри на контрабасі, що на довгі роки стала взірцем для наступних поколінь контрабасистів. Він остаточно встановив квартовий стрій контрабаса, метод фіксації смичка, названий пізніше "в стилі Драгонетті", проклав шлях інтенсивного розвитку інструменту, був автором контрабасових концертів.

Підрозділ 1.3 Концерт для контрабаса з оркестром у стильовому просторі класицизму розглядає ранні контрабасові концерти (В. Піхль, К.Д. Діттерсдорф, Ф.А. Гофмайстер), де концертність проявляється не лише через естетику змагання та діалогу соліста й оркестру, як це було у бароковій моделі жанру, але й через тематично самостійну партію соліста, гранично насичену прийомами віртуозної репрезентації можливостей інструмента. Контрабасовий концерт відрізняється чіткою композиційною структурою, виваженістю тонального плану, функціональною логікою розділів, при цьому абриси форми зумовлені характером розвитку матеріалу. Тематизм та його розвиток підпорядковуються типізованому змісту та стилістиці, притаманним періоду раннього класицизму. Проте, в Концерті Ф. Гофмайстера (1754 - 1812) накреслюється шлях до формування більш яскравого, рельєфного тематизму та принципів інтонаційно-мотивного розвитку.

Зразком зрілого класицизму є Концерт Д. Драгонетті (приблизно 1799). Зовнішньо-фактурна віртуозність, пов'язана з демонстрацією високої виконавської майстерності й ансамблевої активності, є домінуючою ідеєю твору. Звідси переконливе втілення моторних, кантиленних, темброво-регістрових можливостей інструмента.

У висновках до першого розділу узагальнюється викладений матеріал і стверджується, що жанрово-стильові процеси в контрабасовому концерті в період його становлення еволюціонують від типізованої до індивідуалізованої семантики, від діалогічності до віртуозної саморепрезентації, від пасажності й фігуративності до інтонаційного оновлення тематизму як найбільш адекватного втілення принципу концертування.

Розділ 2. Концерт для контрабаса з оркестром у стильовому просторі доби романтизму концентрує увагу на романтичній добі з притаманним їй культом індивідуально-особистісного начала та його сценічно-віртуозної експансії, що справило величезний вплив на розвиток сольного музичного інструменталізму. Виникають контрабасові школи як осередки різних виконавських традицій. У даному розділі міститься аналіз романтичних тенденцій розвитку сольного інструментального концерту та огляду широкої палітри контрабасового виконавства, що є визначальною передумовою активізації досліджуваного жанру.

У підрозділі 2.1 Загальні тенденції розвитку сольного інструментального концерту ХІХ століття обстоюється пріоритет категорії авторської індивідуальності, піднесення естетичної значущості барвисто-декоративної віртуозності й виконавського еґоцентризму, притаманні романтичній музичній естетиці. Звідси відкриття нових властивостей солюючого інструменту, а відтак - модифікація структурно-семантичного інваріанту жанру.

У вищезгаданих дослідженнях Л. Бутира, В. Заранського, І. Кузнєцова, Л. Раабена, А. Сохора, В. Тимофєєва знаходимо твердження, що у післябетовенську епоху виникають віртуозний і симфонізований різновиди інструментального концерту та моделі, що поєднують іманентні ознаки обидвох різновидів.

Панування тих чи інших тенденцій розвитку жанру спричинило відхід від класичного співвідношення частин сонатно-симфонічного циклу та формування концертів камерної (концертштюк, концертіно) та великої (аналогічної до одночастинної симфонічної поеми та циклічної симфонії) форм.

Окрім того, експансія концертності збагатила концептуальні обрії досліджуваного жанру, інтенсифікувала розвиток концертного виконавства, підвищила вимоги до виконавця-соліста, сприяла кількісному зростанню модифікацій жанру.

Підрозділ 2.2 Осередки та школи контрабасового мистецтва ретельно простежує період суттєвого зрушення в розвитку досліджуваного жанру, що відбувся у другій половині ХVІІІ ст. і знайшов своє продовження на новому етапі еволюції музично-історичного процесу ХІХ ст.

Шляхи розвитку контрабасового мистецтва визначаються діяльністю двох престижних і авторитетних музично-освітніх осередків - Міланської (1808, Дж. Андреолі) та Празької (1811, В. Гаузе) консерваторій, пов'язаних з формуванням італійської й чеської контрабасових шкіл.

Італійська школа особливо яскраво представлена постаттю Дж. Боттезіні (1821-1888) - визначного соліста, автора "Методи для триструнного контрабаса" та низки вельми оригінальних концертів.

Чеська школа з середини ХІХ ст. завоювала стійке реноме аванґарду контрабасового мистецтва, обстоюючи перспективність чотириструнного контрабаса, необхідність розширення його регістрового діапазону та виразових можливостей. "Школа" В. Гаузе є новаторською передусім щодо аплікатурної системи, принципу вивчення грифу за позиціями тощо.

Методичні принципи В. Гаузе адаптували представники майже усіх європейських країн (в тому числі України), за винятком опозиційно настроєної італійської школи, її апологетів у Росії та Іспанії. Послідовниками школи В. Гаузе стали Й. Граб'є (Граббе) в Празі, В. Штурм у Берліні, Е. Шторх у Ляйпцізі, А. Слама у Відні, Ш. Лабро в Парижі, Г. Ласка в Касселі, Берліні та Шверині, Ф. Сімандль у Відні та ін. Викладачі-контрабасисти в ряді консерваторій є авторами "шкіл", художнього контрабасового репертуару, в тому числі концертів.

Інтенсивний розвиток контрабасової виконавської культури, еволюція інструменту, поширення контрабасової педагогіки у щоразу більшій кількості міст Європи сприяли активізації розвитку жанру контрабасового концерту як такого, що орієнтується на особистість віртуоза-соліста.

Підрозділ 2.3 Жанрові модифікації контрабасового концерту серед зразків жанру, відомих і по сьогоднішній день, увиразнює твори Я.Й. Аберта, Дж. Боттезіні, В. Гаузе, Й. Граб'є, Ф. Грегора, Я. Гейселя, Г. Ласки, А. Мойсля, К. Россаро, Л. Россі, Ф. Сімандля, Е. Шторха та ін.

Звернувшись до концертів трьох митців, що різнобічно характеризують контрабасове мистецтво романтичної епохи у другій половині ХІХ ст. - Дж. Боттезіні (італійська школа), Й. Граб'є (чеська школа В. Гаузе), Е. Шторха (вихідця з чеської школи, учня Й. Граб'є), у дисертації акцентуються особливості різних підходів до романтичного трактування жанру.

У концертах Дж. Боттезіні (зокрема, "Бравурному", fis-moll) виявляються ознаки зрілого романтизму, а саме - яскраві образно-семантичні протиставлення тематизму, інтенсивний інтонаційний розвиток, індивідуалізований образ соліста-віртуоза, збереження структурно-семантичного жанрового інваріанту.

Натомість його модифікацію являє собою перший відомий в історії контрабасової літератури одночастинний Концерт Й. Граб'є (A-dur), в якому піднесено-віртуозне концертування, панування "виконавського" мислення підпорядковано лірико-оповідній і лірико-патетичній образній лініям, проте виражених типовою, подекуди стереотипною лексикою; твір вперше демонструє драматургію романтичної поемності в контрабасовому концерті.

Концертштюк Е. Шторха (A-dur, 60-ті р. р. ХIХ ст.) у трип'ятичастинній композиції з переконливим застосуванням варіаційності демонструє типово романтичну віртуозість, поєднану з вільною імпровізаційністю поемної форми. Роль окремих оркестрових епізодів (інтродукція та ін.) вказує на тенденцію до паритетності взаємин соліста й оркестру.

У завершальній частині другого розділу узагальнюються запропоновані аналітичні спостереження, акцентуються важливі для розвитку жанру контрабасового концерту ознаки, які свідчать про початок еволюційного процесу, послідовні модифікації жанрово-семантичного інваріанту: яскраві прояви, патетики, героїки, лірики, формується тип одночастинного концерту, що диференціюється на твори малої (концертштюк, концертіно) та великої (поемної) форм.

Розділ 3. Концерт для контрабаса з оркестром ХХ століття: трансформація жанрово-семантичного інваріанту узагальнює деякі закономірності розвитку музично-історичного процесу ХХ ст., де на перший план виходить індивідуалізація трактувань жанру, загострюється проблема збереження структурно-семантичного інваріанту сольного інструментального концерту. Модифікації сольного інструментального концерту здійснюються одночасно з радикальним оновленням композиторської свідомості на тлі концептуального та стилістичного плюралізму.

У підрозділі 3.1 Напрямки оновлення інструментального концерту обстоюється ідея неподільності процесів модифікації жанру та комплексу нових динаміко-агогічних і виконавсько-комунікативних прийомів. Пріоритетні позиції належать діалогічності.

Музично-історичний процес висунув нові естетичні та структурні вимоги до жанроутворення, що проявляються в одночастинності (поемність, контрастно-складові форми, цикл в одночастинності, камернізація) і в циклічності, притаманній симфонії ХХ ст. з її масштабними філософськими узагальненнями, наскрізним інтонаційно-тематичним розвитком, синтезом монументальності та камерності.

Підрозділ 3.2 Розвиток контрабасового виконавства як передумова створення нового концертного репертуару акцентує увагу на використанні контрабаса як солюючого інструменту в симфонічній, оперній і камерній музиці Г. Малера, Р. Штрауса, І. Стравінського, П. Гіндеміта, А. Шенберга, А. Берга, Д. Мійо, Б. Бріттена, С. Прокоф'єва, Д. Шостаковича, Р. Глієра, А. Хачатуряна, С. Губайдуліної, А. Шнітке, Г. Генце.

На межі ХІХ ? ХХ ст. контрабас почав активно використовуватися у джазі, що значно збагатило амплітуду штрихових та агогічних можливостей інструменту.

Не входячи до коґорти інструментів-фаворитів у попередні часи, на початку ХХ ст. контрабас стає носієм яскраво характеристичних, мобільних темброво-виразових можливостей.

Відбувається експансія контрабаса в сольне виконавство ХХ ст. На концертній естраді з'являються контрабасисти-віртуози. Насамперед це С. Кусевицький (1874 - 1951) - митець світового значення, який переніс європейські традиції на американський ґрунт. Артист багато концертує країнами Європи, організовує симфонічний оркестр у Петербурзі, а в еміграції протягом 25 років очолює Бостонський симфонічний оркестр у США, виступає як соліст, виконуючи, з-поміж інших, власний Концерт для контрабаса з оркестром (1905). Неперевершений контрабасист світового рівня, С. Кусевицький відкриває "нову еру" в контрабасовому мистецтві.

Серед найвідоміших митців ХХ ст. ? чеські контрабасисти. Це Ф. Черни (1861 - 1940), автор праці "Сучасна школа для контрабаса", що мав у доробку чотири контрабасових концерти; Ф. Гертль (1906 - 1973) - автор "Школи для контрабаса" та "Школи гри на контрабасі в джазі та танцювальному оркестрі", серед його вихованців - П. Горак, Л. Ланча, Х. Белчева (Болгарія) та інші.

На початку ХХ ст. успішно концертує австрійський контрабасист польського походження Е. Маденський (1877 - 1921), відомий своїми методичними рекомендаціями щодо технології гри лівою рукою; серед його учнів - Дж. Пруннер, Г. Фриба та ін.

Представник французької школи - Е. Нанні (1872 - 1942), відомий своїми концертами fis-moll, A-dur (a la Д. Драгонетті); серед його учнів - Л. Джусте, А. Фортієр, Г. Ложеро та ін.

З видатних італійських контрабасистів назву Г. Галліньяні (1880-?).

Після панування італійської та чеської контрабасових виконавських і педагогічних шкіл на перший план виходить німецьке контрабасове виконавство, представлене постатями Л. Гедеке, Т.А. Фіндейзена (у доробку ? два концерти для контрабаса з оркестром), М. Шульца та ін. Активно розвиваються угорська (Л. Монтаг, З. Тібай та ін.), польська (А.Б. Цеханьський, Т. Пельчар), болгарська (А. Вапорджиєв) та інші європейські школи, а також китайська, японська, американська (Л.Е. Манолі, Л. Вінсель).

В Росії з-поміж кращих виконавців і педагогів фігурує Й. Гертович, М. Фокін, українець М. Кравченко, засновник радянської контрабасової методики, автор "Школи гри на контрабасі" О. Мілушкін, а також С. Буяновський, В. Хоменко, Л. Раков, Р. Азархін, Р. Габдуллін, О. Міхно, І. Котов, О. Шило, виконавець на контрабасі-пікколо А. Бабій та ін.

У ХХ ст. засновуються товариства "The International Institute for the String Bass", що видає журнал "The Bass Sound Post", "The International Society of Bassists", "Internationale-Sperger Gesellschaft", журнали "The British & International Bass Forum", "Double Bassist", "Sperger Forum" та інші.

Теоретичний матеріал підрозділу 3.3 Нові моделі жанру контрабасового концерту зосереджено на контрабасовому репертуарі, який значно поповнюється за рахунок активної затребуваності концертної літератури у другій половині ХХ ст. Зростають як художній обсяг жанру контрабасового концерту, так і роль естетики концертності загалом, активізуються пошуки шляхів жанру та розширення виразово-тембрального спектру інструменту.

У контрабасовому мистецтві ХХ ст. жанр сольного концерту з оркестром представлено творами С. Кусевицького, С.Б. Порадовського, Е. Нанні, Т.З. Кассерна, Г.В. Генце, Г. Конюса, Е. Тубіна, З. Тібая, Ф.М. Фонтена, Ф. Гертля, Л. - Е. Ларссона, А. Богатирьова, П. Черноіваненка, А. Мірзоєва, Я. Лапинського, Г. Оканя, І. Жванецької, Г. Ляшенка, Г. Глазачова, О. Чайковського, А. Семенова, А. Давидова та інших.

Концерт fis-moll С. Кусевицького (1905) демонструє справжній драматизм та високий ступінь піднесеності почуттів. Соліст постає в образі романтичного героя, в його партії поєднується на співність і декламаційність, експресивність і лірична патетика, що викликає алюзії до інструментальної стилістики П. Чайковського і С. Рахманінова. Твору притаманні пізньоромантична пафосність, ліризація та симфонізація віртуозного різновиду жанру, тенденція до лейттематизму, наскрізний розвиток концерту ? поеми.

Ідея втілення романтичної поемності знаходить високохудожній результат у Концерті С.Б. Порадовського (1929). В комунікативній ситуації твору домінує соліст, проте, окремі епізоди характеризуються підвищенням ролі оркестрової партії, внаслідок чого на деякий час функція солюючого контрабаса наближується до оркестрово-туттійної. Концерту властива пізньоромантична стилістика, поемність, використання принципу монотематизму, поєднання віртуозності з простотою виразових засобів, ознаки симфонізації жанру при домінуванні солюючого контрабаса.

У віртуозному Концерті fis-moll (для контрабаса і фортепіано) Е. Нанні (1928 (38?)) демонструються технічні й темброві новації партії солюючого контрабаса для втілення широкого спектру емоцій і настроїв (від вольової активності до найтонших ліричних почуттів).

Досить далеко відходить від композиційно-семантичного інваріанту жанру одночастинний Концерт fis-moll Г. Конюса (до 1933 р.). Твір тяжіє до камерної ансамблевості, що базується на концепції взаємозв'язку, а не змагання. На композиційному рівні виявляються ознаки одночастинного сонатно-симфонічного циклу в одночастинності з умовним поділом на три розділи. Музика втілює атмосферу шляхетної романтичної патетики, що не виключає статичних епізодів імпресіоністичної барвності.

Серед прикметних контрабасових творів ХХ ст. ? Концерт Е. Тубіна (1948). Це композиція драматичного змісту з декількома величезними хвилями напруги, що втілюються насиченою фактурою, тональними та гармонічними зіставленнями, складністю модуляційного процесу, технічною віртуозністю тощо. Інспіратором зростання напруги є основна лейттема Концерту, що з'являється в різних розділах твору і зумовлює драматичний розвиток. Філософська проблематика, паритетність сольної та оркестрової партій виявляють риси концерту-симфонії, втілені в концентрованій одночастинній формі.

Традиційний підхід до структурно-семантичного інваріанту жанру знаходимо в Концерті As-dur Ф.М. Фонтена. Його можна віднести до віртуозних різновидів жанру, лише розвиток у І ч., що є особливо вагомою в контексті цілого, вказує на риси симфонізації.

У Концерті a-moll Ф. Гертля (1957) також збережено усталену циклічну композицію, в якій обом партіям притаманний високий рівень інтенсивності розвитку. Цей твір вирізняється особливою багатогранністю використання можливостей інструмента: насичена сольна партія вимагає досконалого володіння широким діапазоном прийомів гри на інструменті. У І ч. помітна тенденція до симфонізації жанру.

У Концертіно (зі струнним оркестром) Л.-Е. Ларссона (1957) знаходимо ознаки синтезу вокальних жанрів, характерних для попередніх століть - вокальної балади (І ч.) та аріозо (ІІ ч.). Цикл об'єднаний основною темою, що розвивається у І і ІІІ ч. Мислення автора є прикладом полістилістики: у тексті відображено риси неокласицизму, присутні й барокові т. зв. "загальні форми руху"; у способі висловлювання соліста й майже оперному аріозо ? романтичні алюзії. Жанр даного концерту кореспондує з концертіно або - камерним ансамблем.

Традиційним в аспекті втілення структурного інваріанту є Концерт F­dur А. Богатирьова (1963 ? 1964). Проте, насичення фольклорною стилістикою дозволяє по-іншому подивитися на семантику жанру концерту. Домінування партії соліста на тлі оркестру, що трактується переважно як акомпанемент, применшення ролі діалогу між солістом і оркестром дозволяють віднести цей концерт до суто віртуозних зразків жанру. Поєднання етностилістики з імпровізаційністю романтичного плану є специфічною рисою стилю даного твору.

У тричастинному Концерті (з фортепіано) П. Черноіваненка чітко проступають риси симфонізації жанру. Нерозривність експозиційної і розробкової фаз викликає паралелі з бетовенською процесуальністю. У фортепіанній партії ? звернення до токатності в різних її проявах: неокласичної, необарокової, модерної. Яскравий показ конфлікту романтичного, самозаглибленого героя та ворожого зовнішнього світу виявляє риси неоромантичного трактування жанру.

Елементи сонористики та алеаторики знаходимо у творі Ф. Шенкера (1972), що виконується контрабасом соло, ударними, струнними та духовими інструментами. За жанровою специфікою - це концерт-ансамбль. Партія контрабаса насичена різноманітними звуковими ефектами, в тому числі штучними флажолетами та іншими вельми неординарними способами звуковидобування, інтонаційними й ритмічними експериментами.

Підрозділ 3.4 Багатоваріантність втілення ігрової комунікативності партії солюючого контрабаса (на прикладі творів І. Жванецької та А. Ешпая) поглиблює проблематику попереднього. Оскільки ігрова комунікативність є основою жанрової специфіки концерту з солюючим інструментом, в дисертації поетика гри розглядається на прикладі двох творів, які демонструють різні підходи до трактування концертного жанру й принципу концертності - Концерту для контрабаса з оркестром І. Жванецької (1964 ? 1968) та Концерту для оркестру з солюючими трубою, фортепіано, вібрафоном і контрабасом А. Ешпая (1967).

Концерт І. Жванецької демонструє нетрадиційність підходу до жанру, що проявляється насамперед через привнесення варіаційності у процес формотворення та принципи розвитку. Це створює особливі умови для переваги партії соліста, його комунікативної співдії з оркестром. Твір є зразком домінантно-сольного типу ігрової взаємодії виконавських партій.

Комунікативна виконавська специфіка Концерту А. Ешпая полягає в створенні музичного простору засобами діалогу інструментів, передачі реципієнту контрасту сонорності та прозорої графічності фактури традиційного типу. Концерт є зразком сольно-ансамблевого музикування; значний розвиток партій солістів, наявність каденцій надає даному твору рис барокової ігрової взаємодії concertino і concerto grosso.

Підрозділ 3.5 Український контрабасовий концерт у контексті розвитку національного контрабасового мистецтва (на прикладі твору Г. Ляшенка) присвячено розгляду історії та сучасному стану українського контрабасового мистецтва. Своїм становленням воно завдячує чеським музикантам ? Ф. Воячеку, що працював і викладав в Україні з 1883 року та О. Шперґлю, який очолював групу контрабасів оперного театру (1919 - 1953).

У 60-х ? 70-х роках ХХ ст. у доробку українських композиторів - Я. Верещагіна, Л. Грабовського, А. Загайкевич, С. Колобкова, В. Лиховид, Г. Ляшенка, В. Маника, В. Мартинюка, Є. Мілки, І. Небесного, О. Пушкаренка, Б. Стронька, К. Цепколенко, Л. Юріної з'являються камерно-ансамблеві та концертні контрабасові твори.

Український контрабасовий концерт розпочинає свій еволюційний шлях у 80-х рр. ХХ ст. Відомими є концерти Є. Мілки, Г. Ляшенка, "Купальський" Я. Лапинського, "Романтичний" Г. Глазачова, концерти П. Ладиженського, Г. Оканя. Знаменно, що жанр контрабасового концерту починає особливо інтенсивно розвиватися в період великого стильового перелому, що відбувся у творчості композиторів-"шістдесятників". Вони вплинули на модернізацію музичної мови, драматургії, оркестрового мислення тощо. Найбільш відомим є Концерт для контрабаса і струнних Г. Ляшенка (1989). Це масштабна циклічна композиція з широким образним спектром - від зосередженої філософічності, гострих, напружених індивідуальних відчуттів першої частини, драматичних перипетій другої до картини народного свята в фіналі. Автор послуговується як традиційними, так і новітніми виразовими прийомами.

У Висновках узагальнюються основні теоретичні та аналітичні положення дисертації, систематизуються типологічні та індивідуально-авторські підходи до жанру контрабасового концерту.

Перший період ? формування та ранній розвиток сольного контрабасового виконавства, що охоплює середину ХVІІІ ? перші десятиліття ХІХ ст.; поява перших солістів-контрабасистів. У межах цього періоду відбувається перехід від високого бароко до раннього (В. Піхль, К.Д. Діттерсдорф, Ф.А. Гофмайстер) та зрілого класицизму (Д. Драгонетті);

Другий період ? розвиток сольного контрабасового виконавства ХІХ ст. під егідою романтичного культу інструменталіста-віртуоза; відкриття перших консерваторій. Даний еволюційний період ділиться на дві хронологічні хвилі:

- перший етап ? перша пол. ХІХ ст., коли контрабасове мистецтво ще знаходиться під стильовим впливом класицизму, в надрах якого поступово визрівають романтичні тенденції;

- другий етап ? друга пол. ХІХ ст., коли контрабасове мистецтво проявляє щораз яскравіші ознаки романтичних впливів. Виникають оригінальні контрабасові концерти, в яких відбувається послідовна модифікація жанрово-семантичного інваріанту, насичення змісту яскравими проявами патетики, віртуозності, героїки, лірики (Дж. Боттезіні); розхитування циклічної структури жанру призвело до виникнення одночастинного концерту, що поділяється на камерний (Е. Шторх) і монументальний (Й. Граб'є).

Третій період ? інтенсивне збагачення сольного контрабасового виконавства у ХХ ст., активізація мобілізаційних процесів жанроутворення:

- перший етап ? перша пол. ХХ ст. ? діяльність С. Кусевицького, функціонування постромантичних стильових напрямків у жанрі контрабасового концерту, формування автономної лінії джазового контрабасового виконавства;

- другий етап ? друга пол. ХХ ст. ? інтенсивна розбудова контрабасового виконавства, створення міжнародних асоціацій, організація конкурсів, фестивалів; активне збагачення контрабасового репертуару.

Окреслюються ознаки модифікаційних процесів в еволюції жанру:

- на композиційному рівні: тенденція до поемності (С. Кусевицький, С.Б. Порадовський); тенденція до контрастно-складових форм (Г. Конюс, Е. Тубін та ін.); тенденція до збільшення кількості частин та їх функційного переосмислення (І. Жванецька); тенденція до симфонізації (П. Черноіваненко, Ф. Гертль); тенденція до жанрової взаємодії концерту і симфонії (Е. Тубін, Г. Конюс, Л.-Е. Ларссон, Ф. Шенкер);

- на стильовому рівні ? пізньоромантична стилістика (С. Кусевицький); неокласична стилістика (Л.-Е. Ларссон); неоромантична стилістика (П. Черноіваненко); неофольклорна стилістика (А. Богатирьов); постмодерн (Г. Ляшенко); елементи авангардних технік (Ф. Шенкер).

Таким чином, діапазон модифікації жанру контрабасового концерту в музично-історичному просторі ХVІІІ-ХХ століть є вельми репрезентативним - від одночастинних концертіно й концертів-поем до три-чотиричастинних циклів, а за рівнем комунікативності від віртуозних домінантно-сольних - до симфонізованих, від діалогічних до камерно-ансамблевих.

Основні положення дисертації викладено у публікаціях

1. Лучанко О. Концерт для контрабаса з оркестром: проблема становлення жанру / О.М. Лучанко // Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М.В. Лисенка. Музикознавчі студії: Зб. ст. ? Вип.9. ? Львів, 2004. ? С.53 ? 60.

2. Лучанко О. Жанр концерту у контексті контрабасового мистецтва ХХ століття / О.М. Лучанко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В. Гнатюка. ? Серія: Мистецтвознавство. ? Тернопіль, 2005. ? Вип.3 (15). ? С.60 ? 66.

3. Лучанко О. Комунікативність партії солюючого контрабаса в жанрі концерту (на прикладі творів І. Жванецької та А. Ешпая) / О.М. Лучанко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В. Гнатюка. ? Серія: Мистецтвознавство. ? Тернопіль, 2006. ? Вип.2 (17). ? С.84 ? 89.

4. Лучанко О. Контрабасовий концерт у пошуках доби музичного романтизму (на прикладі чеських традицій) / О.М. Лучанко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В. Гнатюка. ? Серія: Мистецтвознавство. ? Тернопіль, 2007. ? Вип.18. ? С.59 ? 64.

Анотації

Лучанко О.М. Жанр контрабасового концерту в музично-історичному процесі. ? Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.03 - музичне мистецтво. - Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка, ? Львів, 2008.

Дисертація присвячена проблемам формування та напрямкам еволюції контрабасового концерту в європейському музично-історичному процесі ХVIII-XX століть. Дослідження здійснювалося в контексті теорії та історії інструментального концерту як жанру парадигми вищеозначеного хронологічного періоду. Видатні представники виконавського мистецтва були водночас відомими композиторами - авторами кращих зразків жанру концерту для контрабаса з оркестром.

Подаються докладні аналізи нотографічного матеріалу - від концертів В. Піхля, К. Діттерсдорфа до Л. - Е. Ларссона, Ф. Шенкера та ін. Окрема увага приділяється специфіці ігрової комунікативності партії солюючого контрабаса та втіленню ідей діалогу в інструментальній музиці ХХ-го століття (на прикладі концертів І. Жванецької та А. Ешпая). Досліджуються шляхи розвитку українського контрабасового мистецтва, увиразнюються його індивідуально-стильові риси.

На основі систематизації жанрових модифікацій концерту для контрабаса з оркестром на композиційно-драматургічному та образно-семантичному рівнях пропонується періодизація його еволюційної ходи, узагальнюються спостереження стосовно ролі і значення досліджуваного жанру в процесі розвитку європейської інструментальної традиції.

Ключові слова: контрабасовий концерт, контрабас, жанр, структурно-семантичний інваріант, контрабасове мистецтво, музично-історичний процес.

Лучанко О.М. Жанр контрабасового концерта в музыкально-историческом процессе. ? Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.03 - музыкальное искусство. - Львовская национальная музыкальная академия им. Н.В. Лысенко, - Львов, 2008.

Диссертация посвящена проблемам формирования и основным направлениям эволюции концерта для контрабаса с оркестром в европейском музыкально-историческом процессе ХVIII-ХХ веков. Изучаются имманентные особенности жанра в контексте истории и теории инструментального концерта как парадигмы. Поскольку существенным фактором, активизирующим обращением композиторов к контрабасу как солирующему инструменту, было совершенствование исполнительской культуры, что стало катализатором интенсивного развития и обогащения репертуара.

На основе определения основных тенденций жанрово-стилевой эволюции устанавливается периодизация становления жанра с акцентом на ведущих художественных достижениях в хронологических рамках каждого периода.

Первый период (ХVIII ? начало ХІХ века) - истоки и начальный этап формирования контрабасового исполнительства, который ознаменован выступлениями первых известных музыкантов-солистов. Появляются ранние образцы концертов для контрабаса с оркестром (В. Пихль, К. Диттерсдорф, Ф. Хофмейстер), которые интенсивно эволюционируют в художественном и виртуозно-техническом отношении.

Второй период (ХІХ век) - интенсификация развития сольного инструментального исполнительства, связанная с культом индивидуально-личностного начала в эстетике романтизма. Первый субпериод данного хронологического периода (первая половина ХІХ века) сохраняет черты влияния жанровых и стилевых канонов классицизма. Второй субпериод (вторая половина ХІХ века), когда в контрабасовом искусстве начинает доминировать романтический стилевой комплекс. Возникает ряд оригинальных концертов, в которых прослеживаются авторские модификации структурно-семантического инварианта жанра, обогащение семантики (Дж. Боттезини); возникают одночастные концерты в камерном (Э. Шторх) и монументальном (И. Граббе) вариантах.

Третий период (ХХ век) - активизация процессов жанротворчества, которая охватила и исследуемый жанр: первый субпериод (первая половина ХХ века) связан с деятельностью С. Кусевицкого, постромантическими тенденциями в подходе к концертному жанру, ранним этапом развития джазового контрабасового исполнительства. Второй субпериод (вторая половина ХХ века) - расцвет контрабасового исполнительства, возникновение международных ассоциаций, конкурсов, фестивалей. Контрабасовый репертуар обогащается концертными жанрами широкого стилевого спектра (неоклассицистская, неоромантическая, неофольклорная тенденции).

В диссертации систематизируются векторы эволюции жанра. На структурно-семантическом уровне - поэмность (С. Кусевицкий, С. Порадовский) контрастно-составные формы (Т. Конюс, Э. Тубин). Встречной тенденцией стало увеличение частей цыкла и их жанрово-семантическое переосмысление (И. Жванецкая), возникновение жанровых сплавов: концерт-симфония (Э. Тубин), концерт - камерный ансамбль (Г. Конюс, Л. - Э. Ларссон, Ф. Шенкер).

Особое внимание уделяется вопросам игровой коммуникативности партии солирующего контрабаса и воплощению разных типов диалога (на примере концертов И. Жванецкой, А. Эшпая). Исследуется развитие украинского контрабасового искусства, при этом детально анализируются наиболее яркие и убедительные в художественном отношении произведения.

Ключевые слова: контрабасовый концерт, контрабас, жанр, структурно-семантический инвариант, контрабасовое искусство, музыкально-исторический процесс.

Luchanko O.M. The double bass concerto genre in a musical-historic process. - Manuscript.

The dissertation for a scientific degree of the candidate (Ph. D.) of art sciences, speciality 17.00.03 - Musical Art. - Lviv National Academy of Music named after M. Lysenko, ? Lviv, 2008.

The dissertation is devoted to study of formation and evolution processes of a double bass concerto genre in musical-historic process of second half 18th ? 20th centuries. The research is made in a context of a theory and a history of an instrumental concert as a genre of this chronological period's paradigm. The outstanding representatives of performing art were famous composer, authors of best samples of double bass concert with orchestra genre.

The detail analyses of notographic material of concerts from V. Peehl and K. D. Deettersdorf up to L. - E. Larsson, F. Shenker and others are given. The special attention to specific of solo double bass game communication and to ideas of dialogue in the instrumental music of 20th century (on an example of I. Zhvanetskaya's and A. Ashpay's concerts) is turned. The ways of a development of Ukrainian double bass art are researched; its individual-stylistic traits are differenced.

On the basis of systematization of genre modifications of double bass concert with orchestra on the composition-dramaturgical and figure-semantic levels the periodization of its evolutional development is proposed, the observers from role and meaning of this genre in the process of a development of European instrumental tradition are generalized.

Key words: double bass concert, double bass, genre, structural-semantic invariant, double bass art, musical-historic process.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Умови народження та еволюція розвитку школи німецького експресіонізму, формування його феномену на теренах світового кіномистецтва. Особливості постановки кадру та акторської гри в німецьких фільмах. Вплив експресіоністського стилю на кіно різних країн.

  курсовая работа [38,8 K], добавлен 03.11.2012

 • Аналіз сценарію театралізованого концерту "Ожилі іграшки". Обґрунтування вибору. Літературний і документальний матеріал сценарію. Ідейно тематичний аналіз. Головні епізоди. Композиційна побудова. Характеристика дійових осіб. Режисерська експлікація.

  курсовая работа [40,3 K], добавлен 06.10.2016

 • Сутність культурної еволюції як процесу формування поведінки людини та її генезис. Елементарний засіб передавання досвіду, які мають тварини. Мистецтво як самосвідомість культури. Етапи культурної еволюції людства. Дослідження цивілізації Тойнбі.

  реферат [17,8 K], добавлен 18.03.2009

 • Жанри театральної музики, особливості симфонії та інструментального концерту, відомі композитори, що творили в цих жанрах. Опера як художнє поєднання вокальної та інструментальної музики, поезії, драматургії, хореографії та образотворчого мистецтва.

  презентация [1,5 M], добавлен 26.11.2013

 • Оцінка творчості представника української діаспори в Австралії, живописця, графіка, скульптора Л. Денисенка. Узагальнення його творчого доробку в царині графіки, її стильові і художні особливості. Оцінка мистецької вартості графічних творів художника.

  статья [20,8 K], добавлен 24.11.2017

 • Поняття модернізму та його особливості. Структурно-стильовий аналіз модернізму. Естетичні концепції модернізму та стильові тенденції. Формування українського модернізму під впливом європейських тенденцій та зустрічних течій на перетині філософії.

  реферат [38,6 K], добавлен 18.05.2011

 • Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу. Сутність культурної еволюції та її відмінність від біологічної. Виникнення мистецтва як механізму культурної еволюції. Критерії виділення культурно-історичних епох. Поняття "цивілізація" в теорії культури.

  реферат [34,8 K], добавлен 26.02.2015

 • Ар деко як один з наймолодших, популярніших у наш час, стилів декоративно-оформлювальної творчості і дизайну, широко поширений в Західній Європі і США 1920–30-х. рр. Етапи зародження та розвитку даного стилю, його прояви в інтер’єрі та архітектурі.

  контрольная работа [23,9 K], добавлен 01.04.2012

 • Режисерський задум вистави, обґрунтування вибору, специфіка зображуваного в п'єсі життя, основні події. Жанрові і стильові особливості п'єси. Режисерське трактування ролей, композиція. Робота з актором, сценографія вистави, музично-шумове оформлення.

  дипломная работа [57,5 K], добавлен 04.11.2010

 • Специфика композиторского творчества в кино. Роль песни в фильме. Влияние музыки на динамику, ритм, структуру экранного произведения. Жанрово-стилистическая особенность картины. Изучение творческих взаимоотношений режиссера и автора музыки в киноленте.

  курсовая работа [40,1 K], добавлен 19.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.