Адміністративно-правові засади контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи

Визначення ролі та місця зовнішнього відомчого контролю митної служби України. Удосконалення форм і методів регулювання посередницької діяльності. Вивчення процесу здійснення митних формальностей. Рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства.

Рубрика Таможенная система
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 29.07.2015
Размер файла 51,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

УДК 342.951 : 339.543 (477)

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ЗА ПОСЕРЕДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ГАЛУЗІ МИТНОЇ СПРАВИ

12.00.07. - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Данелюк Василь Іванович

Дніпропетровськ - 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Академії митної служби України, Державна митна служба України.

Науковий керівник - доктор юридичних наук, доцент Приймаченко Дмитро Володимирович, Академія митної служби України, завідувач кафедри митного та адміністративного права.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Настюк Василь Якович, Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, професор кафедри адміністративного права;

кандидат юридичних наук Прокопенко Віктор Валерійович, Національний університет “Одеська юридична академія”, доцент кафедри морського та митного права.

Захист відбудеться “25” лютого 2011 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.727.02 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26).

Автореферат розісланий “24” січня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради С.М. Школа

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Інтегрування України у світове господарство та забезпечення гідного рівня її відносин з іншими країнами передбачає здійснення економічних, політичних та соціальних реформ, а також створення прозорого правового поля для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Державна митна служба України, реалізуючи митну політику держави, здійснює захист її економічних інтересів. Митні органи, виконуючи покладені на них завдання, контролюють суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та митних посередників з метою забезпечення законності у митній галузі. Контроль митних органів за посередницькою діяльністю має на меті не тільки захист інтересів держави, але й забезпечення прав та законних інтересів учасників митно-правових відносин.

У науці митного права проблемам контролю приділяється все більше уваги. Здебільшого це контроль у системі митної служби, а також митний контроль за переміщенням товарів, предметів і транспортних засобів через митний кордон України.

Питання контролю митних органів за суб'єктами, що здійснюють посередницьку діяльність у галузі митної справи, є важливими та актуальними, адже контрольна діяльність у цьому напряму не має достатньої правової регламентації.

Забезпечення виконання завдань митної діяльності залежить від діяльності митних посередників. Зокрема, на сьогодні на обліку в митних органах перебуває 82 митних перевізників, 24 вантажних митних комплексів, 276 митних ліцензійних складів, 764 складів тимчасового зберігання, 6270 представників митних брокерів.

З огляду на значну кількість суб'єктів посередницької діяльності існує потреба в належному правовому регулюванні їх діяльності та розробці наукового обґрунтування організації контролю митних органів за митними посередниками, вдосконалення його механізму, створення критеріїв ефективності для забезпечення законності у сфері митних відносин та розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Важливе місце в дисертаційному дослідженні посідають праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених-юристів: В. Б. Авер'янова, С. С. Алексєєва, А. П. Альохіна, О. Ф. Андрійко, Г. В. Атаманчука, О. М. Бандурки, Д. М. Бахраха, І. Л. Бачило, Л. Р. Білої, Ю. П. Битяка, С. С. Вітвіцького, В. М. Гаращука, В. М. Горшеньова, А. Д. Керимова, Т. О. Коломоєць, Л. В. Коваля, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, Б. М. Лазарєва, А. Є. Луньова, Н. Р. Нижник, М. І. Піскотіна, О. Ф. Скакун, Л. А. Савченко, Н. О. Саніахметової, М. С. Студенікіної, В. В. Цвєткова, І. Б. Шахова, Л. С. Явича та ін.

Науковим підґрунтям дисертації стали праці в галузі митного права: Н. М. Білоусової, В. А. Богатова, І. В. Безкоровайної, І. О. Бондаренко, Б. Н. Габрічидзе, Н. Г. Гончарової, Л. М. Давиденка, Ю. М. Дьоміна, Є. В. Додіна, І. П. Жилки, С. В. Ківалова, Б. А. Кормича, Т. В. Корнєвої, І. М. Коросташової, А. В. Мазура, В. Я. Настюка, А. Б. Новікова, С. І. Пахомова, Д. В. Приймаченка, В. В. Прокопенка, К. К. Сандровського, І. І. Світлак, С. С. Терещенка, В. К. Шкарупи, М. Г. Шульги та інших провідних науковців.

Разом з тим до цього часу не приділено уваги питанням контрольної діяльності митної служби України за посередницькою діяльністю в галузі митної справи, на належному рівні не опрацьовано теоретичні засади організації контролю за митними посередниками, а також потребує удосконалення правове поле, механізм та безпосередньо форми й методи контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи.

Контроль митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи набуває на сьогодні все більшої актуальності, посідає самостійне місце у її загальній контрольній діяльності та вимагає досконалого нормативно-правового підґрунтя, сформувати яке можна лише на підставі результатів фундаментального комплексного наукового дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі адміністративного та митного права Академії митної служби України в рамках науково-дослідної теми “Адміністративно-правові проблеми організації та діяльності митних органів в умовах побудови правової держави” (№ державної реєстрації 0104U0036796), відповідно до затвердженої Постановою КМУ № 746 від 8 червня 2004 р. Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки та затвердженої наказом Держмитслужби України від № 895 17 жовтня 2006 р. “Концепції модернізації діяльності митної служби України”.

Тема дисертації затверджена вченою радою Академії митної служби України (протокол № 12 від 18 червня 2009 р.).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у тому, щоб на основі комплексного аналізу теоретичних засад митної справи, чинного митного законодавства, правозастосовної діяльності митних органів встановити сутність та зміст контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи, охарактеризувати особливості його правового регулювання, форм і методів здійснення та напрацювати науково-обґрунтовані пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи.

Для досягнення поставленої мети основну увагу було приділено вирішенню таких наукових завдань:

визначенню поняття та ознак суб'єктів посередницької діяльності в галузі митної справи та здійсненню їх класифікації;

розкриттю сутності посередницької діяльності в галузі митної справи та встановленню її ролі в процесі здійснення митних формальностей;

з'ясуванню особливостей посередницької діяльності в галузі митної справи як об'єкта контрольної діяльності митних органів;

характеристиці завдань та функцій контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи;

формулюванню принципів контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи;

дослідженню адміністративно-правового механізму контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи та організації контрольної діяльності;

встановленню компетенції суб'єктів, які здійснюють контрольну діяльність за митними посередниками;

вивченню різновидів, форм і методів контролю в зазначеній сфері;

окресленню проблем та перспектив розвитку правового регулювання контрольної діяльності митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи;.

розробці конкретних пропозиції та рекомендацій щодо вдосконалення адміністративно-правових засад контрольної діяльності митних органів у зазначеній сфері суспільних відносин.

Об'єктом дисертаційного дослідження є сукупність суспільних відносин, що формуються в процесі організації та здійснення контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи.

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи.

Методи дисертаційного дослідження. Методологічне підґрунтя дослідження становить цілісна та узгоджена система методів, способів та прийомів наукового пізнання, що дозволила проаналізувати обране правове явище у єдності його соціального змісту та юридичної форми. В основу методологічної конструкції усієї дисертаційної роботи покладено фундаментальні, загальнонаукові та спеціальні методи.

Діалектичний метод пізнання процесів, що відбуваються у сфері контролю митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи, дозволяє розглянути їх у розвитку та взаємозв'язку, виявити усталені напрямки і закономірності в цілому. Феноменологічний метод дозволив окреслити основні напрямки вдосконалення контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи. Форми взаємодії суб'єктів контрольної діяльності були проаналізовані з урахуванням комунікативного підходу до праворозуміння.

За допомогою логіко-семантичного та формально-юридичного методів сформульовано та поглиблено понятійний апарат, що використовується в роботі (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2). При дослідженні виникнення і становлення контрольної функції митної служби України застосовувався історично-правовий метод (підрозділ 2.1). Використання системно-структурного методу дозволило проаналізувати адміністративно-правовий механізм контролю за посередницькою діяльністю (підрозділ 2.2), систему суб'єктів контрольної діяльності (підрозділ 2.3), форми та методи їх діяльності (підрозділи 2.4, 2.5).

Визначальну роль у дослідженні завдань та функцій контролю відіграв функціональний метод (підрозділ 2.1). За допомогою нормативно-логічного проаналізовано законодавство, що регламентує контроль за посередницькою діяльністю в галузі митної справи (підрозділ 1.3). Статистичний метод використовувався при роботі з матеріалами Держмитслужби України (підрозділ 1.2).

Порівняльно-правовий та компаративний методи дозволили відмежувати контроль митних органів від суміжних правових понять, виявити переваги та недоліки нормативної регламентації і практичного здійснення контролю відповідних державних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи (розділ 2), окреслити перспективи вдосконалення правового регулювання у досліджуваній сфері (підрозділ 3.2). Застосування методів моделювання, аналізу та синтезу дозволило сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного митного законодавства.

Емпіричну базу дисертації становлять статистичні дані про діяльність Державної митної служби України (далі - Держмитслужби України), суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, посередників у галузі митної справи за 2005-2010 роки.

Правовою основою дослідження є чинне та перспективне законодавство України (проект Митного кодексу України), наукові праці з філософії права, теорії держави та права, теорії управління, адміністративного, митного, фінансового, цивільного, господарського права, юридична публіцистика.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних досліджень, присвячених теоретичним та практичним питанням організації і здійснення контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи. У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд нових наукових положень і висновків, запропонованих особисто здобувачем.

У дисертації обґрунтовується низка концептуальних понять, положень і висновків, практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення митного законодавства, діяльності митних органів, посередників у галузі митної справи, зокрема:

вперше:

- визначено контроль митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи як різновид зовнішнього відомчого контролю митної служби України та обґрунтовано необхідність його вдосконаленні;

- сформульовано поняття, сутність, завдання, функції, принципи контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи та з'ясовано його місце в системі контрольної діяльності;

- запропоновано поняття адміністративно-правового механізму, охарактеризовано види, форми та методи контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи;

- обґрунтовано теоретичні висновки про те, що адекватне нормативно-правове забезпечення контрольної діяльності митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи є невід'ємною та важливою умовою розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах ринкових відносин;

удосконалено:

- понятійно-категоріальний апарат з відповідної проблематики, в тому числі запропоновано авторське визначення таких понять: “посередницька діяльність у галузі митної справи”, “адміністративно-правовий механізм контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи”, “зовнішній контроль митної служби України”, “організація зовнішньої контрольної діяльності митної служби України за митними посередниками” тощо;

- аргументацію щодо необхідності визначення меж та механізму правового регулювання діяльності митних посередників;

- визначення та характеристика правового статусу суб'єктів контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи;

- класифікацію форм та методів контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи;

дістали подальшого розвитку:

- теоретико-прикладні дослідження діяльності митних органів як безпосередніх суб'єктів контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи;

- наукові положення про організацію та здійснення контрольної функції митними органами як засобу забезпечення законності у сфері митних відносин;

- пропозиції щодо вдосконалення форм та методів контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи;

- характеристика правового та організаційного забезпечення спільних заходів контролю митних органів України та Служби безпеки України за митними посередниками та проходженням митних формальностей у рамках контролю за митними посередниками;

- правові засади застосування адміністративного примусу як засобу впливу на митних посередників.

Розроблено конкретні рекомендації щодо вдосконалення законодавства з питань організації зовнішнього відомчого контролю митних органів, змістом яких є внесення змін і доповнень до Митного кодексу України стосовно регламентації зовнішнього відомчого контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи, а також відносно пропозиції щодо внесення змін до чинного “Положення про відділ організації митного контролю та митних посередників” в частині контролю за митними посередниками, внесення змін і доповнень до “Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера”.

Одержані в процесі дослідження результати стали підставою для висновку про те, що митне законодавство України, яке регулює контрольну діяльність митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи, потребує удосконалення та врахування міжнародного митно-правового досвіду.

Застосування контролю як засобу забезпечення законності у митній царині є важливим механізмом, що дозволяє забезпечувати права, свободи та законні інтереси суб'єктів переміщення, за умови використання контролю в межах правової регламентації.

Дисертантом сформульовано й деякі інші пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства України, які мають забезпечити ефективне здійснення митними органами своїх функцій, створення належних умов для зовнішньоекономічної діяльності, реалізації прав, свобод та законних інтересів учасників митних відносин.

Особливу увагу дисертант звертає на застосування контролю за посередниками в галузі митної справи в межах попереджувальної діяльності.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані в роботі концептуальні положення, узагальнення, висновки, рекомендації певною мірою поглиблюють наукові засади організації та здійснення контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи, підготовки нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення правового регулювання контролю за митними посередниками.

Основні положення та результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у:

- науково-дослідній діяльності - для подальшого поглибленого теоретичного вивчення проблем правового регулювання та організації діяльності митних органів, у тому числі й контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи;

- правотворчості - у діяльності компетентних органів при реформуванні адміністративного та митного законодавства, зокрема при підготовці змін та доповнень до Митного кодексу України, інших законодавчих та підзаконних нормативних актів в частині нормативного регулювання контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи (довідка з Верховної Ради України про впровадження в законотворчу діяльність від 20.12.2010 р.);

- правозастосуванні - для підвищення ефективності діяльності суб'єктів контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи (акт про впровадження в діяльність Чернівецької обласної митниці від 17.09.2010 р., акт про впровадження в діяльність Управління СБУ в Чернівецькій області від 10.11.2010 р.);

- навчальному процесі - при підготовці підручників та навчальних посібників з дисциплін “Митне право”, “Адміністративна діяльність митних органів”, “Нормативно-правове забезпечення митної справи” та інших дисциплін публічно-правового характеру. Результати дослідження використовуються при проведенні занять із зазначених дисциплін в Академії митної служби України (акт впровадження Академії митної служби України від 16.09.2010 р.);

- правовиховній роботі - для підвищення рівня правової та професійної культури посадових осіб митних органів, суб'єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності та населення.

Апробація результатів дослідження. Матеріали дослідження обговорювалися на міжкафедральних семінарах в Академії митної служби України та Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Основні положення та висновки дисертації були оприлюднені на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: “Актуальні проблеми економічної безпеки та митної політики України” (Дніпропетровськ, 2008), “Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів” (Сімферополь, 2008), “Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави” (Одеса, 2009), “Актуальні проблеми правового регулювання організації та здійснення митної діяльності” (Дніпропетровськ, 2009), “Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки на сучасному етапі” (Дніпропетровськ, 2010), “Запорізькі правові читання” (Запоріжжя, 2010).

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено у п'яти наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визначені ВАК України як фахові з юридичних наук, та двох тезах доповідей на наукових конференціях.

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, що включають десять підрозділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи - 226 сторінок, з яких 186 - основний текст, список використаних джерел охоплює 234 найменування і займає 22 сторінки, додатки займають 18 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її зв'язок з науковими планами та програмами, мета і завдання, об'єкт і предмет, методи дослідження, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, особистий внесок здобувача в їх одержанні, апробація результатів дисертації та публікації.

Розділ 1. “Посередницька діяльність у галузі митної справи як об'єкт контролю”, що складається з трьох підрозділів, присвячено дослідженню посередницької діяльності в галузі митної справи, характеристиці цієї діяльності та суб'єктів її здійснення, ролі митних посередників у процесі проходження митних формальностей та правовій регламентації діяльності митних посередників.

У підрозділі 1.1.“Поняття та суб'єкти посередницької діяльності в галузі митної справи”, аналізуючи розмаїття посередників і правових форм посередництва в Україні, дисертант визначає посередництво в галузі митної справи як окрему сферу посередництва, що є різновидом підприємницької діяльності.

Розглядаючи основні риси посередницької діяльності в галузі митної справи, автор визначає, що ця діяльність є підприємницькою за своєю природою; посередник фактично і юридично сприяє іншим особам у набутті та реалізації (зміні та припиненні) прав та обов'язків у сфері митних відносин; посередник у галузі митної справи може виступати в обороті від власного імені або від імені клієнта, але завжди за рахунок клієнта і в його інтересах; діяльність посередника полягає в наданні послуг клієнтам, він може сприяти як одній із сторін майбутнього організовуваного відношення, так і обом сторонам; можливість діяти як посередник і виконувати посередницькі функції визначається його правоздатністю і повноваженнями, наданими клієнтом; посередницька діяльність здійснюється на підставі договору.

Автор визначає діяльність митного брокера, митного перевізника, митного ліцензійного складу, складу тимчасово зберігання, вантажного митного комплексу, автопорту, автотерміналу як види посередницької діяльності в галузі митної справи.

У дисертації досліджено правовий статус суб'єктів посередницької діяльності в галузі митної справи.

Визначено, що суб'єкти посередницької діяльності в галузі митної справи стають учасниками митних відносин лише після отримання спеціальної митної правосуб'єктності шляхом проходження процедури легалізації своєї діяльності в Держмитслужбі України.

Здійснене дослідження надає підстави для формулювання визначення поняття суб'єкта посередницької діяльності в галузі митної справи. Це фізична або юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, зареєстрована у встановленому законом порядку як суб'єкт підприємницької діяльності, котра здійснює підприємницьку діяльність, що полягає в наданні посередником (комерційним агентом, представником) послуг суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта у сфері митних відносин.

Дисертант класифікує суб'єктів посередницької діяльності в галузі митної справи за такими підставами: отримання дозвільних документів Держмитслужби України, напряму здійснюваної діяльності.

У підрозділі 1.2. “Роль митних посередницьких структур у процесі переміщення товарів, предметів, транспортних засобів” автор з'ясовує роль суб'єктів посередницької діяльності в галузі митної справи та звертає увагу на те, що кожний митний посередник виконує власну функцію, притаманну тільки йому, в процесі проходження митних формальностей.

Визначаючи функціональну складову діяльності кожного суб'єкта посередницької діяльності в галузі митної справи, дисертант визначає, що основною функцією митного брокера є декларування; митного перевізника - перевезення вантажів під митним контролем між митними органами; складів тимчасового зберігання та митних ліцензійних складів - зберігання товарів під митним контролем; вантажного митного комплексу, автопорту, автотерміналу - надання комплексу послуг, необхідних для переміщення товарів, предметів, транспортних засобів через митний кордон України.

Автор звертає увагу на те, що недооцінка з боку Держмитслужби України значення та ролі посередників у галузі митної справи, а також відсутність прозорого правового регулювання та організації їх діяльності для процесу проходження митних формальностей призводить до правової невизначеності на ринку митних послуг та зловживань з боку працівників митних органів щодо суб'єктів посередницької діяльності в галузі митної справи.

Підрозділ 1.3. “Правове регулювання контролю митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи” дисертант присвячує стану правового регулювання контролю митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи та робить висновок, що правова база контролю за митними посередниками з боку Держмитслужби України має несистемний та фрагментарний характер.

Ступінь правового регулювання контролю за діяльністю суб'єктів, що здійснюють посередницьку діяльність в галузі митної справи можна визначити як низький, адже правове регулювання здійснюється переважно на рівні листів Держмитслужби України. Це, у свою чергу, знижує ефективність як правового регулювання посередницької діяльності в галузі митної справи, так і контролю за нею.

Необхідно також відзначити, що контроль за діяльністю митних посередників набуває своєї актуальності в тому контексті, що на сучасному етапі становлення митної служби України важливим є спрощення митних процедур, запровадження електронного декларування, наближення до міжнародних стандартів правового регулювання митних відносин. Тому створення прозорого правового поля регулювання посередницьких відносин в галузі митної справи та контролю за митними посередниками є важливим для виконання вищезазначених завдань.

У роботі акцентовано увагу на тому, що заслуговує на належну увагу питання подальшого вдосконалення нормативно-правових актів, які регулюють як посередницьку діяльність у галузі митної справи, так і контрольну діяльність митних органів за митними посередниками з метою подальшого забезпечення ефективного контролю за діяльністю підприємств, що надають посередницькі послуги в галузі митної справи, вжиття дієвих заходів підвищення відповідальності підприємств-посередників за дотримання вимог нормативно-правових актів України.

Розділ 2. “Контроль за митними посередниками як засіб забезпечення законності у сфері митних відносин”, який складається з п'яти підрозділів, присвячено дослідженню адміністративно-правового механізму контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи.

У підрозділі 2.1. “Завдання та функції контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи” дисертант визначає, що відомчий контроль митної служби України є різновидом державного контролю. У свою чергу контроль за посередницькою діяльністю в галузі митної справи є різновидом зовнішнього контролю митних органів.

Досліджено ґенезу розвитку та становлення контрольної функції митної служби України як одного з найважливіших засобів забезпечення законності у сфері митних відносин.

Контроль митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи характеризується наявністю, поряд із загальними рисами, притаманними державному контролю та всім його різновидам, й цілим спектром специфічних властивостей. Визначення таких ознак дозволяє виокремлювати його як самостійний різновид зовнішнього контролю митної служби України.

Встановлено, що стратегічною метою контролю митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи є захист економічних інтересів держави та забезпечення прав, свобод і законних інтересів у галузі митної справи, забезпечення законності та дисципліни у сфері митних відносин. митний посередницький контроль законодавство

Завдання контролю митної служби України за посередницькою діяльністю в галузі митної справи - це основні напрями діяльності, які в конкретних умовах є етапами досягнення поставленої мети зазначеного контролю: забезпечення дотримання суб'єктами посередницької діяльності в галузі митної справи митного законодавства та законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності; забезпечення дотримання встановленого порядку здійснення підприємницької діяльності та законодавства у сфері господарської діяльності; забезпечення контролю за дотриманням встановлених організаційних, технічних, технологічних, професійних вимог до здійснення посередницької діяльності в галузі митної справи; здійснення суб'єктом посередницької діяльності в галузі митної справи сплати податків, зборів, обов'язкових платежів; забезпечення виявлення, запобігання та усунення причин правопорушень у зазначених сферах відносин; притягнення винних до відповідальності за вчинені правопорушення та злочини.

Визначено функції контролю за діяльністю митних посередників та з'ясовано зміст контрольної діяльності, що полягає у проведенні певних заходів, спрямованих на забезпечення дотримання норм митного законодавства учасниками митних правовідносин.

У підрозділі 2.2. “Адміністративно-правовий механізм контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи” досліджено механізм контролю митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи та його елементи.

Здійснене дисертантом дослідження особливостей адміністративно-правового механізму контролю митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи дозволило визначити та проаналізувати сучасний стан окремих його елементів, зокрема такі категорії, як об'єкт, завдання, функції, принципи, види, методи здійснення, аналіз яких дозволяє виявити як загальні властивості, що притаманні державній контрольній діяльності в цілому, так і специфічні риси, що відображають особливість здійснення контрольної діяльності митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи.

Здійснення контролю за митними посередниками є важливою умовою виконання завдань і функцій митних органів.

У контексті аналізу елементів механізму контрольної діяльності автор визначає та класифікує різновиди такої діяльності. Звернено увагу, що правильне обрання виду (або видів) контролю, застосування їх послідовності як контролю митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи суттєво впливає на результати контролю. Види контролю та їх застосування у контрольній діяльності митних органів за митними посередниками мають важливе значення для досягнення мети контролю та його ефективності.

У підрозділі 2.3. “Суб'єкти контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги, та їх компетенція” дисертант окреслює та досліджує компетенцію суб'єктів контролю за митними посередниками.

Визначено повноваження Держмитслужби України як спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, його підрозділів: Департаменту організації митного контролю та роботи митних посередників, Департаменту аналізу ризиків та аудиту, відділів організації митного контролю та роботи митних посередників митниці, регіональної митниці, а також Державної прикордонної служби України, Державної податкової служби України, Служби безпеки України щодо спільних заходів контролю за митними посередниками. Суб'єктами контролю за митними посередниками є також посадові особи відповідних підрозділів та органів контролю. Автор обстоює позицію щодо обов'язковості нормативного закріплення повноважень суб'єктів контрольної діяльності за митними посередниками у нормативних актах, що визначають їх правовий статус.

У підрозділі 2.4. “Форми та методи контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи” дисертант відзначає, що вдосконалення механізму контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи пов'язано насамперед з ефективним застосуванням форм та методів контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи.

На підставі аналізу наукової літератури робиться висновок, що форма - це способи організації, здійснення, зовнішній вираз змісту контрольної діяльності. У свою чергу методи визначено як способи, прийоми та засоби цілеспрямованого впливу на керовані об'єкти, що використовуються митним органами при здійсненні контрольної діяльності за митними посередниками.

У роботі встановлено, що форма зовнішнього контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи є елементом функціональної частини механізму контролю митних органів за митними посередниками, а основною її формою є перевірки, які можна класифікувати залежно від суб'єктів проведення, повноти, глибини та напряму дослідження, а також від підстав та цілей контролю.

Аналізуючи методи контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи, автор здійснює класифікацію методів. Звертається увага на те, що правове закріплення як методу контролю за митними посередниками отримали лише перевірка, огляд та інвентаризація, але на часі запровадження, застосування та правова регламентація таких методів контролю, як перевірка виконання, обстеження, спостереження, моніторинг.

Дисертант акцентує увагу на необхідності деталізації правової регламентації процедури контрольної діяльності, яка являє собою послідовність вчинення тих чи інших дій посадовими особами митних органів щодо контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи.

У підрозділі 2.5. “Адміністративний примус як засіб впливу на митних посередників” аргументується теза, що важливим є визначення меж адміністративного впливу на митних посередників як учасників митних правовідносин, а також діючої системи примусових заходів, що застосовуються до митних посередників.

Сформульовано пропозиції щодо нормативного закріплення заходів адміністративного примусу, що, з одного боку, сприятиме виконанню завдань, поставлених перед митними органами, а, з іншого, забезпечуватиме права та інтереси митних посередників та учасників зовнішньоекономічної діяльності.

Дисертант пропонує надати в Митному кодексі України вичерпний перелік заходів впливу на митних посередників.

Розділ 3.Основні напрями вдосконалення контролю митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи” присвячено аналізу проблем правового регулювання та організації контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи та пропозиції для вдосконалення цієї сфери відносин.

У підрозділі 3.1. “Шляхи вдосконалення організації контролю митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи” наголошується на тому, що досягнення результатів у будь-якій діяльності неможливо без забезпечення її організації.

Автор вважає, що сучасний стан контрольної діяльності митних органів за митними посередниками можна визначити як незадовільний. Фрагментарність правової регламентації контрольної діяльності на законодавчому та підзаконному рівні обумовлює низьку ефективність контролю за митними посередниками. Неналежна організація та методика проведення контрольної діяльності не сприяють виконанню функцій та завдань контролю митної служби України за митними посередниками. Переважно каральний характер контрольної діяльності, обмеженість можливостей застосування попереджувальних та виховних заходів у межах механізму контролю митних органів за суб'єктами посередницької діяльності в галузі митної справи створюють умови для бюрократизму, корупції, непрозорого процесу контрольної діяльності за митними посередниками, а також проходження митних формальностей.

Дослідивши організаційні складові контрольної діяльності митної служби України, що мають важливе значення для ефективності контролю, автор визначає етапи, що потребують свого більш детального унормування: розробка плану контролю; визначення цілей та завдань контролю; доведення змісту плану контролю до учасників контролю (посадових осіб митної служби); підготовка контрольних заходів, інструктаж посадових осіб митної служби щодо проведення контролю; визначення термінів здійснення контрольних заходів і звітування про його результати; реалізація результатів контролю та інші необхідні організаційні моменти.

Вважається за доцільне регламентувати ці етапи в процедурі здійснення митних органів за митними посередниками. З огляду на це автором формулюються конкретні пропозиції щодо визначення питань організації контролю за митними посередниками у “Порядку контролю за митними посередниками, якій необхідно затвердити наказом Держмитслужби України”.

У результаті аналізу зроблено висновок, що організація зовнішньої контрольної діяльності митної служби за митними посередниками - це здійснення комплексу специфічних методів, що являють собою сукупність дій уповноважених посадових осіб митної служби, які спрямовані на досягнення визначених цілей зовнішнього контролю за митними посередниками.

У підрозділі 3.2.Перспективи вдосконалення правового регулювання контролю митної служби України за посередницькою діяльністю в галузі митної справи ” автор аналізує причини та наслідки неналежного регулювання контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи та вносить пропозиції до чинного та перспективного законодавства.

Доведено, що запровадження єдиних процедур регулювання діяльності митних посередників у рамках ліцензійно-дозвільної системи встановить чіткі й прозорі умови для суб'єктів підприємництва, сприятиме підвищенню ефективності та дієвості контрольної діяльності за посередницькою діяльністю в галузі митної справи.

Автором аналізується чинний “Порядок контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера” та пропонується доповнити його нормами, що сприятимуть удосконаленню контрольної діяльності за митним брокером.

Важливим для підвищення ефективності контролю за митними посередниками є унормування на рівні Митного кодексу України основних засад контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи. У цьому контексті доцільним є прийняття “Порядку контролю за діяльністю митних посередників”, який необхідно затвердити наказом Держмитслужби України. В цьому підзаконному нормативному акті необхідно визначити: правовий статус суб'єктів здійснення контрольної діяльності; коло суб'єктів, щодо яких здійснюється контроль (митних посередників); методи проведення контролю за митними посередниками; випадки проведення позапланових контрольних заходів; порядок проведення контрольних заходів за митними посередниками; документи, що складаються в процесі перевірки, та рішення,о щ зазначаються в документах, які складаються в процесі проведення контрольних заходів; права та обов'язки суб'єктів контролю та митних посередників.

Потребує також покращення нормативна регламентація процедури контролю митних органів за посередницькою діяльності в галузі митної справи, здійснення якої сприятиме захисту прав, свобод та законних інтересів усіх учасників митних відносин.

ВИСНОВКИ

У дисертації запропоновано теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у напрацюванні науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-правового механізму контролю митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи, що сприятиме захисту економічних інтересів держави, забезпеченню законності та службової дисципліни, реалізації прав, свобод і законних інтересів учасників митних відносин.

У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети.

1. Встановлено, що створення умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності безпосередньо пов'язано з реалізацією прав, свобод та законних інтересів суб'єктів митних відносин, серед яких особливе місце належить суб'єктам посередницької діяльності в галузі митної справи. Обґрунтовано, що сфера посередництва у галузі митної справи є однією із сфер комерційного посередництва, яка вимагає свого належного нормативного закріплення. Виходячи із специфічних рис підприємницької діяльності, метою якої є надання посередницьких послуг, пов'язаних з переміщенням товарів, предметів, транспортних засобів через митний кордон України, автор визначає поняття “посередницька діяльність в галузі митної справи” та пропонує нормативно закріпити його у Митному кодексі України, а саме: посередницька діяльність в галузі митної справи - це підприємницька діяльність юридичних і фізичних осіб (посередників), спрямована на сприяння залученню до участі клієнта в правовідносини з третіми особами шляхом вчинення посередником дій юридичного і фактичного характеру, що здійснюється ним як від свого імені, так і від імені, коштом і в інтересах іншої особи (клієнта) з питань переміщення товарів, предметів, транспортних засобів через митний кордон України.

2. Запропоновано законодавчо закріпити ряд термінів, які використовуються в процесі організації та здійснення контрольної діяльності за суб'єктами посередницької діяльності в галузі митної справи: “посередницька діяльність у галузі митної справи”, “адміністративно-правовий механізм контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи”, “планова перевірка з питань фінансово-господарської діяльності”, “позапланова перевірка з питань фінансово-господарської діяльності”, “невиїзна документальна перевірка”, “планова перевірка з питань дотримання вимог, що ставляться до митних посередників”, “позапланова перевірка з питань дотримання вимог, що ставляться до митних посередників”, “зовнішній контроль митної служби України”, “організація зовнішньої контрольної діяльності митної служби України за митними посередниками”.

3. На підставі аналізу норм митного законодавства та практики його застосування доведено, що митні органи здійснюють відомчий адміністративний контроль, який є одним із видів державного контролю. Відомчий адміністративний контроль поділяється на зовнішній та внутрішній відомчий контроль, що здійснюється за службовою діяльністю. Зовнішній контроль, що здійснюється митними органами, відповідно до своїх основних функцій можна поділити за трьома напрямами:1) митний контроль; 2) митний аудит; 3) контроль за посередницькою діяльністю в галузі митної справи.

Сформульовано та запропоновано нормативно закріпити поняття зовнішнього контролю митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи як сукупності перевірочних заходів, що здійснюються уповноваженими суб'єктами митної служби України відносно суб'єктів посередницької діяльності в галузі митної справи з метою дотримання правил зайняття підприємницькою діяльністю отримання дозвільних документів, встановлення відповідності підприємницької діяльності, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, вимогам правильності, повноти нарахування, своєчасності та повноти сплати ними загальнообов'язкових податкових платежів, а також дотримання норм митного, господарського та податкового законодавства.

4. З'ясовано, що загальним об'єктом контролю митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи є самостійна, ініціативна, систематична, професійна, ризикова та спрямована на отримання прибутку господарська діяльність, метою якої є надання митних послуг, яка обмежується державою шляхом встановлення вимог щодо необхідності отримання спеціального дозволу (ліцензії) у встановленому законодавством порядку з метою захисту публічного інтересу. Безпосереднім об'єктом буде саме дозвільний та фінансово-господарський аспект такої діяльності, регламентований нормами митного, господарського та податкового законодавства, та її відповідність встановленим нормам. У свою чергу предметом досліджуваного контролю може бути сукупність документів, необхідних для здійснення цієї діяльності.

5. Встановлено, що зміст контрольної діяльності митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи реалізується через основні напрями контрольної діяльності, які є завданнями контролю і характером функцій контролю. Функції контролю митної служби України за посередницькою діяльністю в галузі митної справи - це види зовнішнього прояву діяльності митних органів, спрямовані на досягнення мети та підпорядковані вирішенню конкретних завдань, що здійснюються шляхом контролюючого впливу на посередницьку діяльність у галузі митної справи. У ході здійснення контрольної діяльності митними органами за посередницькою діяльністю в галузі митної справи реалізуються такі її функції: 1)правоохоронна; 2) профілактично-попереджувальна; 3) аналітична; 4) інформаційна.

6. Доведено, що під принципами контрольної діяльності митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи слід розуміти вихідні, керівні, основні ідеї, що вироблені на підставі досягнень науки та практики та є основоположними для здійснення контрольної діяльності митними органами. Пропонується законодавчо закріпити такі принципи контролю митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи: 1) законність; 2) об'єктивність; 3) гласність; 4) доцільність та цілеспрямованість; 5) поєднання плановості та систематичності; 6) економічність та оперативність; 7) компетентність та професійність; 8) збалансованість публічних та приватних інтересів; 9) пріоритетна спрямованість контролю на дотримання прав та законних інтересів громадян.

7. Визначено адміністративно-правовий механізм контрольної діяльності митної служби України за митними посередниками як систему елементів: цілей, видів, форм, методів контролю, принципів контрольної діяльності, за допомогою яких забезпечується процес контролю та його організація з метою здійснення впливу на митних посередників на виконання функцій та завдань митних органів. Механізм контролю митної служби України за митними посередниками - це спосіб організації і функціонування контролю, який має вираження у створенні і розвитку системи суб'єктів контролю, які за допомогою встановлених нормами права повноважень і методів контрольної діяльності покликані досягти обґрунтованих цілей контролю у сфері митних відносин.

8. Важливе значення в контрольній діяльності митних органів за митними посередниками належить компетенції, тобто сукупності нормативно визначеної сфери діяльності, завдань та державно-владних повноважень щодо контролю за суб'єктами посередницької діяльності в галузі митної справи, які повинні бути чітко та однозначно закріплені у митному законодавстві. Необхідно визначити правовий статус суб'єктів контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи. Дисертант пропонує внести зміни до чинного “Примірного положення про підрозділ організації митного контролю та роботи митних посередників регіональної митниці, митниці”, в якому визначити права підрозділу щодо контролю за митними посередниками, що сприятиме забезпеченню законності, виконавської дисципліни, відповідальності посадових осіб митних органів.

9. Методами, що застосовуються в процесі здійснення контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи, є: перевірка, огляд, перевірка виконання, обстеження, спостереження, інвентаризація, моніторинг.

У зв'язку з тим що перевірка є найбільш використовуваним методом контролю за митними посередниками, наголошується, що на законодавчому та підзаконному рівні необхідне чітке визначення всіх можливих видів перевірок, які можуть проводитися посадовими особами митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи з процедурою їх проведення. У зв'язку із специфікою посередницької діяльності слушним є використання у контрольній діяльності митних органів за митними посередниками таких методів, як обстеження, спостереження, огляд, моніторинг та визначення нормативних засад їх здійснення. Дисертант пропонує ряд положень, якими необхідно доповнити чинний “Порядок контролю за діяльністю митного брокера”. Автор обстоює позицію, що необхідним є прийняття Методики здійснення контролю за митними посередниками.

10. Визначено необхідність правового та організаційного забезпечення спільних заходів контролю митних органів України, Служби безпеки України та інших правоохоронних органів за митними посередниками та проходженням митних формальностей у рамках контролю за митними посередниками. Пропонується доповнити “Інструкцію про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні”, затверджену спільним наказом, такою нормою: “митні органи спільно з іншими правоохоронними органами здійснюють в рамках спільних операцій контрольні заходи за суб'єктами господарської діяльності, що розміщуються в пунктах пропуску через державний кордон України, з метою дотримання митного законодавства та попередження вчинення контрабанди та порушення митних правил”.

11. Зроблено висновок, що адекватне нормативно-правове забезпечення контрольної діяльності митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи є невід'ємною та важливою умовою розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах ринкових відносин.

Організація контрольної діяльності митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи являє собою сукупність рішень, дій з організації системи контролю, визначення процедури й тактики його здійснення, дотримання умов його ефективності.

Пріоритетом в організації контролю митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи в сучасних умовах повинні стати попереджувальний та виховний напрям контрольної діяльності митних органів за митними посередниками, що створить умови для забезпечення прав, свобод та законних інтересів всіх учасників митних відносин, сприятиме підвищенню рівня законності та службової дисципліни в галузі митної справи.

12. Обґрунтовано необхідність регламентації контролю митних органів за посередницькою діяльністю в галузі митної справи в окремій главі Митного кодексу України “Контроль за посередницькою діяльністю в галузі митної справи” з визначенням повноважень суб'єктів контролю за митними посередниками, методів контролю, заходів адміністративного примусу, що можуть застосовуватись до митних посередників за порушення вимог митного законодавства. Важливим для регулювання контролю за митними посередниками є прийняття “Порядку контролю за діяльністю митних посередників”, який необхідно затвердити наказом Держмитслужби України, та в якому необхідно деталізувати правову регламентацію процедур контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи.

...

Подобные документы

 • Порядок проходження служби в митних органах України та його правове регулювання. Законодавство України з питань державної митної справи. Визначення термінів і понять, які використовуються в митній справи. Гарантування безпеки зовнішньої торгівлі.

  реферат [22,9 K], добавлен 27.06.2013

 • Вивчення митної політики України, вплив її на регулювання зовнішньоекономічної діяльності та внесення пропозицій щодо удосконалення митної системи України на основі досліджень та аналізу митної діяльності країн-учасниць зовнішньоекономічної діяльності.

  дипломная работа [2,9 M], добавлен 04.05.2011

 • Структура, особливості діяльності митної служби в Україні та її функції, нормативно-правова основа. Взаємовідносини митних органів з іншими державними органами в галузі митної справи. Дослідження нормотворчої діяльності, що здійснюється митною службою.

  дипломная работа [75,5 K], добавлен 03.12.2010

 • Сутність митних формальностей. Правове регулювання митних формальностей, покладених на митні органи відповідно до законодавства України. Митне оформлення як митна формальність. Перспективи розвитку правового регулювання здійснення митних формальностей.

  курсовая работа [140,7 K], добавлен 20.06.2014

 • Роль і місце митної політики в системі державного регулювання економіки. Історія митної справи. Порівняльна характеристика митної політики України з митною політикою розвинутих країн. Характеристика сучасного стану державного регулювання митної політики.

  курсовая работа [39,2 K], добавлен 20.03.2009

 • Загальна характеристика системи митних органів в Україні. Правовий статус Державної митної служби. Захист економічного суверенітету країни. Фіскальна функція Митної служби. Розрахунок суми акцизного збору і суми мита в разі застосування адвалерних ставок.

  реферат [140,2 K], добавлен 02.06.2011

 • Соціальний захист посадових осіб митних органів. Різновиди та правове регулювання режиму робочого часу, як соціальної гарантії працівників митної служби України. Житлове забезпечення посадових осіб митної служби України в системі соціального захисту.

  курсовая работа [57,1 K], добавлен 13.03.2011

 • Теоретичні та методологічні аспекти митної політики України. Правові основи митної справи. Необхідність та зміст захисту вітчизняного товаровиробника. Місце митної політики в системі державної політики. Оцінка митної політики на прикладі ПП "АГЗА-ЛІС".

  курсовая работа [86,5 K], добавлен 07.02.2012

 • Історія становлення митної справи на території України. Поняття "культурні цінності" в міжнародних актах і законодавстві України. Співпраця митних органів з урядовими організаціями. Проблема повернення культурних цінностей в незалежній Україні.

  дипломная работа [89,8 K], добавлен 10.11.2011

 • Митна вартість, її роль у системі митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та методика її визначення. Формування митної вартості на адміністративно-фіксованій системі цін. Порушення, пов'язані з визначенням чи заявою митної вартості.

  реферат [22,1 K], добавлен 13.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.