Фiнансовий аналiз пiдприємства ПП "Єнакiєвський коровай"

Аналіз майна підприємства ПП "Єнакiєвський коровай" і джерел його формування. Показники дiлової активності, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства. Аналіз прибутковості та рентабельності. Прогнозування банкрутства підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.04.2013
Размер файла 49,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Фінансовий аналіз - це метод оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства. Як метод дослідження аналіз полягає в розчленуванні цілого на складові

Мета фінансового аналізу -- інформаційно забезпечувати прийняття рішень, на які істотно впливають фактичні або прогнозні дані про фінансовий стан підприємства. Ідеться про отримання відносно невеликої кількості ключових, найінформативніших параметрів, що об'єктивно, всебічно характеризують фінансовий стан підприємства (платоспроможність, фінансову стійкість, незалежність, рентабельність діяльності, імовірність банкрутства тощо)

Основний зміст зовнішнього фінансового аналізу -- надання інформації численним користувачам про прибутковість діяльності підприємства, його платоспроможність, фінансову незалежність, ділову активність, ринкову стійкість тощо. Відповідні аналітичні показники розраховують за даними публічної фінансової звітності підприємства.

Мета аналізу досягається в результаті вирішення визначеного взаємозалежного набору аналітичних задач. Щоб приймати рішення по керуванню в області виробництва, фінансів, інвестицій керівництву потрібна постійна ділова поінформованість з відповідних питань, що є результатом добору, аналізу, оцінки і концентрації вихідної інформації. Необхідно аналітичне прочитання вихідних даних, виходячи з цілей аналізу і керування. В своїй роботi я буду робити фiнансовий аналiз пiдприємства ПП «Єнакiєвський коровай»за 4 квартал 2007 року. Далi розглянемо подробнiше фiнансовий стан цього пiдприємства, та зробимо його загальний та комплексний аналiз.

1. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Аналіз майна підприємства

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від доцільності та правильності вкладення фінансових ресурсів в активи. У процесі функціонування підприємства величина активів та їх структура постійно змінюються. Для характеристики якісних змін в структурі майна треба провести вертикальний та горизонтальний аналіз балансу. Цей аналіз треба провести на основі аналітичної таблиці 1.1. Для цього розглянемо таблицю 1.1.

Таблиця1.1 Структура майна ПП «Єнакiєвський коровай» і джерел його формування

Показники

Значення показника

Відхилення

на початок звiтного перioду, тис грн

Питома вага ,%

на кінець звiтного перioду , тис грн

Питома вага ,%

абсолютне, тис.грн

відносне, %

Актив

1. Необоротні активи

134.2

50.26

115.3

59.341

-18.9

-14.08

2. Оборотні активи, всього

132.8

49.74

79

40.659

-53.8

-40,5

у тому числі:

- виробничі запаси

118.3

44.31

75.2

38.7

-43.1

-36.43

- дебіторська заборгованість

8.6

3.22

2.4

1.24

-6.2

-72.09

- поточні фінансові інвестиції

0.5

0.26

0.5

- грошові кошти та їх еквіваленти

5.9

2.21

0.9

0.46

-5

-84.75

ВАЛЮТА БАЛАНСУ

267.0

100

194.3

100

-72,7

-27,2

За звiтний перiод загальна сума капiталу зменшилась на 72,7 тис. грн.(-27,2?).Це вiдбулося за рахунок значного зменшення оборотних активiв на 53,8тис. грн (-40,5?), у тому числi зменшення виробничiх запасов на 43,1 тис.грн.(36,43?) та зменшення необоротних активiв на 18,9 тис. грн(14,08?). Найбiльшу питому вагу в складi активiв займають необоротнi активи(50,26?), що свiдчить про тенденцiю накопичення ресурсiв.

Після загальної оцінки динаміки обсягу та структури майна необхідно детально оцінити стан, рух і причини зміни кожного виду майна підприємства. Виконати оцінку необоротних активiв ми зможемо за допомогою таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 - Оцінка необоротних активів ПП «Єнакiєвський коровай»

Актив

На початок звітного перiоду

На кінець звітного перiоду

Відхилення

тис. грн

питома вага,%

тис. грн

питома вага,%

Абсолютне тис. грн

Відносне %

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Незавершене будівництво

Основні засоби:

залишкова вартість

134,2

100

115,3

100

-18,9

-14,08

первісна вартість

393,5

394,8

знос

259,3

279,5

Усього за розділом I

134,2

115,3

100

-18,9

-14,08

Розглянувши цю таблицю, можна зробити такi висновки: За звiтний перiод загальна сума необоротних активiв зменшилась на 18,9 тис. грн.(14,08 %). Основним показником необоротних активiв на нашому пiдприємствi є залишкова вартicть основних засобiв. Її питома вага в необоротних активах 100?.

рентабельність банкрутство ліквідність платоспроможність

1.2 Аналіз джерел формування капіталу підприємства

Інформація, яка наводиться в пасиві балансу, дає змогу визначити зміни в структурі власного і позикового капіталу; розмір залучених в оборот довгострокових і короткострокових позикових коштів. Пасив показує, звідки взялись кошти і кому підприємство за них забов'язане. Від оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу значною мірою залежить фінансовий стан підприємства. Опрацювання правильної фінансової політики допоможе підприємству підвищити ефективність своєї діяльності.

У зв'язку з цим проводиться оцінювання структури джерел фінансових ресурсів - пасиву балансу. Для того, щоб зробити аналіз джерел формування капіталу підприємства, складаємо таблицю 1.3.

Таблиця1.3. - Структура джерел формування майна ПП «Єнакiєвський коровай»

Показники

Значення показника

Відхилення

на початок звiтного перioду, тис грн

Питома вага ,%

на кінець, звiтного перioду, тис. грн.

Питома вага ,%

абсолютне, тис. грн

відносне, %

Пасив

1. Власний капітал

198,2

74,23

76,1

39,17

-122,1

-61,6

2.Позиковий капiтал всього

68,8

25,77

118,2

60,83

49,4

71,8

з них - кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги

21,1

7,9

19,9

10,24

-1,2

-5,69

- поточні зобов'язання

20,0

7,49

11,5

5,92

-8,5

-42,5

- інші поточні зобов'язання

27,7

10,38

86,8

44,67

59,1

213,4

ВАЛЮТА БАЛАНСУ

267.0

100

194.3

100

Розглянувши цю таблицю, можна сказати,що частка власного капiталу зменшилась з 74,23? на початок звiтного перioду до 39,17? на кiнець звiтного перioду. Проте частка позикового капiталу збiльшилася з 25,77? початок звiтного перioду до 60,83 %. Це свiдчить про зниження фiнансової стiйкостi пiдприємства. Структура джерел фінансових ресурсів характеризується трьома показниками:

-- коефіцієнтом фінансової незалежності (коефіцієнт автономії), який розраховується як відношення власного капіталу до загального капіталу (валюти балансу):

(1.1)

де Кфи -- коефіцієнт фінансової незалежності;

ВК -- власний капітал;

ВБ -- загальний капітал (валюта балансу);

— коефіцієнтом фінансової залежності, який характеризує частку боргу у загальному капіталі і розраховується як відношення позикового капіталу до загального капіталу (валюти балансу):

(1.2)

де Кфз -- коефіцієнт фінансової залежності;

ПК -- позиковий капітал;

ВБ -- загальний капітал (валюта балансу);

— коефіцієнтом фінансового ризику (плече фінансового важеля), який розраховується відношенням позикового капіталу до власного:

(1.3)

де Кфр -- коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля); ПК -- позиковий капітал; ВК -- власний капітал;

Зробимо розрахунок цiх показникiв, результати зведемо в таблицю 1.4.

Таблиця 1.4-Оцiнка структури джерел фінансових ресурсів ПП «Єнакiєвський коровай»

Показники

На початок звiтного перioду

На кiнець звiтного перioду

Вiдхилення (+,-)

Коефіцієнт фінансової незалежності, Кфн,%

74,2

39,2

-35

Коефіцієнт фінансової залежності, Кфз,%

25,77

60,8

35,03

Коефіцієнт фінансового ризику,Кфр,%

34,71

155,3

120,59

За даними ПП «Єнакiєвський коровай»:

Коефіцієнт фінансової незалежності на початок звiтного перioду склав 74,2%,на кiнець звiтного перioду 39,2%, тобто зменшився на 35%.

Коефіцієнт фінансової залежності на початок звiтного перioду склав 25,77%, на кiнець звiтного перioду 60,8%, тобто збiльшився на 35,03%.

Коефіцієнт фінансового ризику на початок звiтного перioду склав 34,71%, на кiнець звiтного перioду 155,3%, тобто збiльшився на 120,59%.

Отже, за звiтний перioд коефіцієнт фінансової незалежності зменшився на 35%,а коефіцієнти фінансової залежності i фiнансового ризику збiльшилися на 60,8 % та 155,3% вiдповiдно,що свiдчить про значне зниження ринкової стiйкостi ПП «Єнакiєвський коровай» на кiнець звiтного перioду в порiвняннi з даними на початок звiтного перioду.

При подальшому аналізі джерел формування капіталу ПП «Єнакiєвський коровай» необхідно вивчити динаміку і структуру власного капіталу (табл. 1.5), з'ясувати причини змін окремих їх складових і дати оцінку цим змінам за аналізований період.

Таблиця 1.5 - Динаміка і структура власного капіталу

Показники

Значення показника

Відхилення

на початок звiтного перioду, тис грн

Питома вага ,%

на кінець звiтного перioду, тис грн

Питома вага ,%

абсолютне, тис. грн

відносне, %

Власний капітал

Статутний капітал

0,1

0,05

0,1

0,13

0

0

Додатково вкладений капітал

123,7

62,41

Нероздiлений прибуток (непокритий збиток)

74,4

37,54

76

99,87

1,6

2,15

Усього

198,2

100

76,1

100

-122,1

-61,6

Як видно з таблицi 1.5 величина власного капiталу зменшилась - з 198,2 тис.грн до 76,1 тис.грн.(на 122,1 тис.грн. або 61,6%) Це вiдбулося в основному за рахунок того, що на кiнець звiтного перioду не було додатково вкладеного капітала. Тому вiдбулися змiни i в структурi власного капiталу. Якщо на початок звiтного перioду, найбiльшу питому вагу в структурi власного капiталу займав додатково вкладений капiтал (62,41%),то на на кінець звiтного перioду найбiльшу питому вагу в структурi власного капiталу зайняв нероздiлений прибуток (99,87%). Отже, змiни в складi i cтруктурi власного капіталу за 4 квартал 2007 року були негативними.

2. КОМПЛЕКСНИЙ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

2.1 Аналіз ліквідності та платоспроможності

Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, яка потребує негайного погашення.

Під ліквідністю будь-якого активу розуміють його здатність перетворюватися на грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена.

Аналіз ліквідності підприємства являє собою аналіз ліквідності балансу і полягає в порівнянні засобів по активу згрупованих по ступеню ліквідності з зобов'язаннями по пасиву, об'єднаними по термінах їхнього погашення в порядку зростання термінів.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови:

А1 ? П1 ; А2 ?П2 ; А3 ? П3 ; А4? П4

Оформимо аналіз ліквідності балансу в таблицi2.1.

Таблиця 2.1.- Аналіз ліквідності балансу ПП «Єнакiєвський коровай»

Актив

на початок звiтного перioду тис грн

на кінець звiтного перioду тис грн

Пасив

На початок звiтного перioду тис грн

На кінець звiтного перioду тис грн

Платіжний надлишок або нестача

На початок звiтного перioду

На кінець звiтного перioду

1.Найбільш ліквідні активи (А1)

5,9

0,9

1. Найбільш строкові зобов'язання (П1)

2.Швидко реалізовані активи (А2)

2.Короткострокові пасиви (П2)

27,7

86,8

3.Повільно реалізовані активи (А3)

118,3

75,2

3. Довгострокові пасиви (П3)

4.Важко реалізовані активи (А4)

134,2

115,3

4.Постійні пасиви (П4)

198,2

76,1

64

-39,2

БАЛАНС

267,0

194,3

БАЛАНС

267,0

194,3

З даних таблицi видно, що ліквіднiсть балансу ПП «Єнакiєвський коровай» порушена. Першi три умови лiквiдностi не можливо проаналiзувати, так як в балансi нашого пiдприємства немає найбільш строкових зобов'язаннь (П1), швидко реалізованих активiв (А2) та довгострокових пасивiв (П3).Проаналiзувати ми можемо тiльки те,що на початок звiтного перioду, постiйнi пасиви перевищують суму важко реалізованих активiв, тобто по даних позицiях баланс пiдприємства є лiквiдним. Але на кінець звiтного перioду важко реалізовані активи значно перевищують суму постійних пасивiв i баланс пiдприємства перестає бути лiквiдним.

Ліквідність та платоспроможність оцінюється за допомогою відносних показників.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства. Він указує, яка частка короткострокових зобов'язань може бути за необхідності погашена негайно за рахунок наявних грошових коштів:

(2.1)

де ГА -- грошові активи.

Нормативне значення коефіцієнта 0,2--0,5.

Коефіцієнт швидкої ліквідності. Цей показник аналогічний коефіцієнту поточної ліквідності, однак розраховується за вужчим колом оборотних активів, коли з розрахунку виключається найменш ліквідна їх частина -- виробничі запаси:

(2.2)

де ВЗ -- величина виробничих запасів.

Нормативне значення коефіцієнта ? 1,0.

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття) дає змогу встановити, якою мірою оборотні активи покривають короткострокові пасиви:

Кпл = ОА/КП, (2.3)

де ОА -- оборотні активи;

КП -- короткострокові пасиви.

Нижнє значення показника дорівнює ? 2.

Розрахуємо цi показники та результати занесемо в таблицю 2.2.

Таблиця 2.2. - Аналiз показникiв лiквiдностi ПП «Єнакiєвський коровай»

Показник

На початок звiтного перioду

На кінець звiтного перioду

Вiдхилення

Норматив

Розрахунок

Рiвень показника

Розрахунок

Рiвень показника

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

5,9/27,7

0,213

0,9/86,8

0,01

-0,203

0,2-05

Коефіцієнт швидкої ліквідності

5,9/27,7

0,213

0,9/86,8

0,01

-0,203

? 1,0

Коефіцієнт поточної ліквідності

(5,9+118,3)/27,7

4,69

(0,9+75,2)/86,8

0,88

-3,81

? 2.

Як видно з таблицi 2.2 усi коефiцiенти лiквiдностi мають тенденцiю к зменшенню, що є не добрим показником. Необхiдно зазначити ,що на початок звiтного перioду коефiцiент абсолютної ліквідності вiдповiдав нормативним показникам. Коефіцієнт швидкої ліквідності був набагато менше норми, а коефіцієнт поточної ліквідності був занадто високий, що було пов'язано з надлишковими виробничими запасами та уповiльненням обертання капiталу.

На кінець звiтного перioду не один коефiцiент не вiдповiдав нормi. Всi коефiцiенти лiквiдностi мали набагато нижчi показники в порiвняннi з нормативними. Отже,керiвництву ПП «Єнакiєвський коровай» необхiдно тримати курс на пiдвищення лiквiдностi підприємства.

2.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Фінансова стійкість відображає постійне стабільне перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими коштами підприємства.

Серед абсолютних основним є показник, що характеризує величину власних оборотних коштів (ВОК).

Показник ВОК характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття його поточних активів. Він є розрахунковим показником, що залежить від структури як активів, так і джерел коштів.

У формалізованому виді наявність оборотних коштів виглядає так:

ВОК = ІрП - ІрА = рядок 380 (ф№1 ) - рядок 080 (ф№1)

де ІрП - розділ I пасиву балансу; IрA - розділ I активу балансу;

Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів (ВД), обумовлене шляхом збільшення попереднього показника на суму довгострокових пасивів:

ВД = ВОК + ІІІрП ВД = ІрП - IрА + IІІрП балансу = рядок 380 (ф№1 ) - рядок 080 (ф№1 ) = рядок 480 (ф №1);

Загальна величина основних джерел формування запасів (ОД), обумовлена шляхом збільшення попереднього показника на суму (КПК) -- стор. 500 розділу ІV пасиву балансу:

ОД = ВД + КПК ОД = IрП - ІрА + IІІрП + стор. 500 балансу

Трьом показникам наявності джерел формування запасів відповідають показники забезпечення запасів джерелами формування:

1. Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів (±?ВОК) - ФВ:

± ФВ = ВОК - З (2.4)

де З - запаси;

2. Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів і довгострокових джерел формування запасів (±?ВД) - ФТ:

±ФТ = ВД - З; (2.5)

3. Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів (±?ОД) - ФО:

±ФО = ОД - З. (2.6)

Виявлення надлишків (нестачі) джерел коштів для покриття запасів дозволяє визначити тип фінансової стійкості. Для цього за допомогою показників ФВ, ФТ, ФО будується трикомпонентний показник.

Проведемо аналiз абсолютних показникiв фiнансової стiйкостi ПП «Єнакiєвський коровай».

Наявнiсть власних оборотних коштiв:

На початок звiтного перioду ВОК=198,2-134,2=64 (тис.грн.)

На кінець звiтного перioду ВОК=76,1-115,3=-39,2(тис.грн.)

Отже ,за звiтний перiод спостерiгається зменшення власних оборотних коштiв на пiдприємствi, що дає свiдчення про зменшення чистого оборотного капiталу.

Розглянувши баланс підприємства, можна зробити висновки, що на цьому пiдприємствi за звiтний перiод не було власних і довгострокових позикових джерел формування запасів,так як були вiдсутнi довгостроковi пасиви. Також в балансi вiдсутнi короткостроковi позиковi кошти, тому не має величини основних джерел формування запасів (ОД).

Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів.

На початок звiтного перioду ± ФВ =64-118,3=-54,3(тис.грн.)

На кінець звiтного перioду ± ФВ= -39,2-75,2= -114,4 (тис.грн.)

Спостерiгається нестача власних оборотних коштiв як на початок перiоду-54,3(тис.грн.),так i на його кiнець-114,4 (тис.грн.)

Отже, пiдприємство i на початок,i на кiнець звiтного перiоду має кризовий фiнансовий стан. Його фiнансова стiйкiсть значно порушена - спостерiгається нестача власних оборотних коштiв,вiдсутнi власні i довгостроковi позиковi джерела формування запасів та не має основних джерел формування запасів.Керiвництву ПП «Єнакiєвський коровай» слiд проводити полiтику удосканалення структури капiталу пiдприємства та пiдвищення його фiнансової cтiйкостi.Необхiдно спрямувати дiї на обгрунтоване зменшення запасiв i затрат, поповнення власних оборотних коштiв та прискорення обертання капiталу в поточних активах.

При невдалому проведеннi зазначених заходiв пiдприємству загрожуватиме банкрутство.

2.3 Аналіз ділової активності

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту його засобів. Аналіз її полягає у досліджуванні рівнів і динаміки різнобічних фінансових коефіцієнтів оберненості, які є відносними показниками фінансових результатів діяльності господарюючого суб'єкта.

Загальна оберненість усіх засобів складається з часткових показників оберненості окремих елементів цих засобів.

Показники, що характеризують ділову активність.

1. Коефіцієнт загальної оберненості капіталу (Ко.) обчислюється як відношення виручки від реалізації (ВР) до середньої вартості загального капіталу за певний період (ЗК):

(2.7)

2. Коефіцієнт оберненості мобільних засобів (КОМ) являє собою відношення виручки від реалізації до середньої за період величини мобільних засобів (запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки, інші оборотні активи) по балансу (МК):

(2.8)

3. Коефіцієнт оберненості матеріальних оборотних коштів (Комз) обчислюється як відношення виручки від реалізації до середньої за період вартості запасів і затрат по балансу (МЗ):

(2.9)

4. Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості (КОДЗ) визначається як відношення виручки від реалізації до середньої за період дебіторської заборгованості (ДЗ):

(2.10)

5. Середній термін обороту дебіторської заборгованості (тривалість періоду обороту в днях) (Тобд) як відношення календарного фонду часу за певний період (за рік - 365 днів) до коефіцієнту оберненості дебіторської заборгованості (КоДЗ):

(2.11)

6. Коефіцієнт оберненості кредиторської заборгованості (КоКЗ) як відношення виручки від реалізації до середньої за період кредиторської заборгованості (КЗ):

(2.12)

7. Середній термін обороту кредиторської заборгованості (Товк) як відношення календарного фонду часу за певний період до коефіцієнта оберненості кредиторської заборгованості за цей же період

(2.13)

8. Фондовіддача основних засобів та інших позаоборотних активів (ФПВ) як відношення виручки від реалізації до середньої за період величини необоротних активів (НОА):

(2.14)

9. Коефіцієнт оберненості власного капіталу (КоВК) як відношення виручки від реалізації до середньої за період вартості власного капіталу (ВК):

(2.15)

Розрахуємо основні показники, що характеризують ділову активність підприємства і результати розрахункiв занесемо в таблицю 2.3

Таблиця 2.3 -Показники дiлової активностi ПП «Єнакiєвський коровай»

№ п/п

Показник

Розрахунок

Рiвень показника

Вiдхилення

За попереднiй перiод

За звiтний перiод

За попереднiй перiод

За звiтний перiод

1.

Коефіцієнт загальної оберненості капіталу

1142,4/267

605,2/194,3

4,28

3,11

-1,17

2.

Коефіцієнт оберненості мобільних засобів

1142,4/132,8

605,2/79

8,6

7,66

-0,94

3.

Коефіцієнт оберненості матеріальних оборотних коштів

1142,4/118,3

605,2/75,2

9,66

8,05

-1,61

4.

Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості

1142,4/10,6

605,2/2,9

107,8

208,7

100,9

5.

Середній термін обороту дебіторської заборгованості

365/107,8

365/208,7

3,39

1,75

-1,64

6.

Коефіцієнт оберненості кредиторської заборгованості

1142,4/41,3

605,2/31,4

27,7

19,3

-8,4

7.

Середній термін обороту кредиторської заборгованості

365/27,7

365/19,3

13,2

18,9

5,7

8.

Фондовіддача основних засобів та інших позаоборотних активів

1142,4/134,2

605,2/115,3

8,5

5,2

-3,3

9.

. Коефіцієнт оберненості власного капіталу

1142,4/198,2

605,2/76,1

5,76

7,95

2,19

Як бачимо, динамiка всiх показникiв дiлової активностi пiдприємства має тенденцiю к зменшенню,що свiдчить про погiршення використання капiталу, мобiльних засобiв, матерiальних оборотних коштiв. Тенденцiю к збiльшенню мають тiльки коефіцієнти оберненості дебіторської заборгованості та коефіцієнт оберненості власного капіталу, що свiдчить вiдповiдно про збiльшення швидкостi сплати заборгованностi пiдприємству та пiдвищення швидкостi обороту власного капiталу.

2.4 Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства

Економічна доцільність функціонування будь-якого підприємства, результативність його фінансової діяльності багато в чому визначається станом формування та використання прибутку. Тому прибуток підприємства повинен бути постійно об'єктом ретельного фінансового аналізу.

Ефективність формування та використання прибутку підприємства можна охарактеризувати за допомогою системи таких коефіцієнтів:

1. Коефіцієнт, що характеризує рентабельність поточних витрат і показує, скільки прибутку (Пр) припадає на 1 гривню витрат (В). Розраховується за такою формулою:

(2.16)

2. Коефіцієнт дохідності авансованих вкладень, який характеризує, скільки прибутку Оз припадає на 1 грн, вкладену в основні засоби (Оз) підприємства:

(2.17)

3. Коефіцієнт чистого прибутку:

(2.18)

Цей показник є узагальнюючим показником роботи підприємства, тому що порівнює чистий дохід підприємства та виручку. Підприємству вигідно мати високий коефіцієнт чистого прибутку, оскільки це правильний шлях до залучення інвесторів.

4. Коефіцієнт окупності власного капіталу:

(2.19)

де КВЛ -- власний капітал.

Розрахуємо основні показники, що характеризують рентабельності підприємства і результати розрахункiв занесемо в таблицю 2.4.

Таблиця 2.4. - Основнi показники рентабельностi

№ п/п

Показник

Рiвень показника

Вiдхилення

За попереднiй перiод

За звiтний перiод

1.

Коефіцієнт, що характеризує рентабельність поточних витрат

1,007

0,96

-0,047

2.

Коефіцієнт дохідності авансованих вкладень

8,51

5,25

-3,26

3.

Коефіцієнт чистого прибутку:

0,007

0,003

-0,004

4.

Коефіцієнт окупності власного капіталу:

0,04

0,02

-0,02

Аналiзуючи данi таблицi 2.4., ми спостерiгаємо значнi зменшення всiх основних показникiв рентабельностi нашого пiдприємства. Наведенi данi cвiдчать про погiршення в звiтному перiодi ефективностi фiнансової дiяльностi пiдприємства.

2.5 Прогнозування банкрутства підприємства

Аналіз імовірності банкрутства підприємства може здійснюватися на основі як неформалізованих, так і формалізованих моделей. Неформалізовані моделі прогнозування банкрутства ґрунтуються на фундаментальному підході, який передбачає при визначенні ймовірності оголошення підприємства -- об'єкта дослідження банкрутом урахування максимальної кількості факторів шляхом обробки фінансової інформації, отриманої як із внутрішніх, так і зовнішніх джерел Найбільш поширеними у сучасній фінансовій літературі моделями прогнозування банкрутства є моделі Альтмана, Спрінгейта та інших авторів, які, по суті, являють собою моделі обробки вхідної інформаційної бази на основі розрахунку інтегрального показника фінансового стану підприємства -- об'єкта дослідження.

Для прогнозування банкрутства будемо користуватися моделлю Альтмана.

Загалом модель Альтмана має такий вигляд:

Z =1,2 А + 1,4 В + 3,3 С + 0,6 D+1,0 Е, (2.20)

де : А - відношення оборотних активів до суми всіх активів підприємства;

В - відношення нерозподіленого прибутку до загальної суми активів;

С - рівень рентабельності капіталу;

D - коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу;

Е - коефіцієнт оборотності активів.

Розрахуємо показники A ,B, C, D та E для нашого пiдприємства,для того щоб спрогнозувати можливiсть банкрутства пiдприємства. Результати розрахункiв занесемо в таблицю 2.5

Таблиця 2.5 - Розрахунок Z - показника

№ п/п

Показник

Розрахунок

Рiвень показника

За попереднiй перiод

За звiтний перiод

За попереднiй перiод

За звiтний перiод

1.

A

132,8/267

79/194,3

0,497

0,4

2.

B

74,4/267

76/194,3

0,278

0,39

3.

C

7,8/198,2

1,8/76,1

0,039

0,024

4.

D

198,2/68,8

76,1/118,2

2,88

0,64

5.

E

7,8/132,8

1,8/79

0,058

0,023

6.

Z-Показник

1,2*0,497+1,4*0,278+3,3*0,039+0,6*2,88+1,0*0,058

1,2*0,4+1,4*0,39+3,3*0,024+0,6*0,64+1,0*0,023

2,9

1,51

Отже, з розрахункiв таблицi 2.5 ми можемо зробити висновки:

За звiтний перiод величина Z - показника збiльшилась майже вдвiчi, що свiдчить нам проте, що ймовiрнiсть банкрутства теж збiльшилась. Якщо на початок року ймовiрнiсть банкрутства була можлива, то на кiнець звiтного перiоду вона стала дуже висока.

Висновки

Отже, зробивши загальну оцiнку фiнансового стану ПП «Єнакiєвський коровай» та його комплексний фiнансовий аналiз ми можемо зробити такi висновки:

Пiдприємство на кiнець звiтного перiоду має кризовий фiнансовий стан. Його фiнансова стiйкiсть значно порушена - спостерiгається нестача власних оборотних коштiв,вiдсутнi власні i довгостроковi позиковi джерела формування запасів та не має основних джерел формування запасів. -Ймовiрнicть банкрутства ПП «Єнакiєвський коровай» дуже висока.

Отже Керiвництву ПП «Єнакiєвський коровай» слiд проводити полiтику удосканалення структури капiталу пiдприємства та пiдвищення його фiнансової cтiйкостi. Необхiдно спрямувати дiї на обгрунтоване зменшення запасiв i затрат, поповнення власних оборотних коштiв та прискорення обертання капiталу.

Перелік посилань

1. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія.- К.:КНЕУ, 2001.

2. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.посіб. - К.: т-во „Знання”, КОО, 2002.

3. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посiбник.-К.,2005.-196 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Аналіз структури і динаміки статей активу і пасиву балансу підприємства. Структура майна та джерела його фінансування. Аналіз ліквідності, платоспроможності, прибутковості і рентабельності підприємства. Аналіз грошових потоків та ринкової активності.

  курсовая работа [132,0 K], добавлен 30.03.2012

 • Фінансова стійкість підприємства у процесі господарювання. Аналіз активів, пасивів підприємства та їх прибутковості. Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. Аналіз ймовірності банкрутства.

  курсовая работа [121,0 K], добавлен 21.02.2009

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

 • Показники джерел фінансових ресурсів та характеристика засобів (майна) підприємства. Аналіз майнового стану підприємства та банкрутства, оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Методи розрахунку коефіцієнтів.

  реферат [926,8 K], добавлен 15.02.2011

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 24.04.2008

 • Характеристика діяльності підприємства, аналіз структури його майна, оцінка власного та позикового капіталу. Вивчення типу фінансової стійкості підприємства, ліквідності та платоспроможності, ділової активності, грошових потоків. Діагностика банкрутства.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 20.01.2015

 • Аналіз стану майна ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" та джерела його формування. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності, рентабельності і показників Cash-flow. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства.

  курсовая работа [58,7 K], добавлен 08.04.2014

 • Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування. Аналіз активу балансу. Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності підприємства. Аналіз власних джерел. Аналіз позикових джерел. Рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [100,9 K], добавлен 21.07.2008

 • Аналіз складу і джерел формування майна підприємства. Визначення частки інтенсивних та екстенсивних факторів збільшення виручки від реалізації продукції. Показники платоспроможності. Поняття і значення ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [112,3 K], добавлен 09.12.2012

 • Аналіз динаміки структури майна підприємства. Оцінка власного капіталу підприємства. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, грошових потоків за видами діяльності.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 22.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.