Юзеф Антоній Роллє в громадському, науковому і просвітницькому житті Правобережної України другої половини ХІХ ст.

Архівні документи і матеріали, інші першоджерела про громадську, наукову, літературну і просвітницьку діяльність Й.Й. Роллє. Невідомі й маловідомі сторінки життя науковця, його внесок у краєзнавчий рух на Поділлі і значення у сучасній історіографії.

Рубрика История и исторические личности
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 08.11.2013
Размер файла 47,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Рассматривается участие И. Ролле, как член-корреспондента Краковской академии наук, в европейских научных обществах, деятельность в Обществе подольских врачей, Подольском губернском статистическом и Подольском епархиальном историко-статистическом комитетах, как одного организаторов краеведческого движения и региональных исследований в Правобережной Украине. Выясняется источниковедческая база, объективность изложения, концептуальное видение истории Украины в монографии "Замки подольские на молдавском пограничье", "Исторических рассказов" и других трудов Роллє как польского историка-украиниста и представителя "украинской школы" в польской литературе. Определяется место творческого наследия в современной польской и украинской исторической науке, обосновывается научная реабилитация Й.Й. Ролле.

Ключевые слова: И. И. Ролле, доктор Антоний, польское меньшинство, научное общество, медицина, гигиена, краеведение, археография, история Украины, публицистика

Summary

Bazhenova S.E. Yusef Antony Rolle in public, scientific and enlightening lift of the Right-Bank Ukraine of the second half of XIX century. - Manuscript.

Thesis to obtain the scientific degree of the Candidate of the Historical sciences in the specialty "07.00.01. - History of Ukraine" - Chernovtsy National University after Yuriy Fedkovich. - Chernovtsy, 2000.

In thesis it is investigated and systematized the biography, formation of world outlook views, public and enlightening activity; it is analyzed the scientific and literary inheritance in the field of history and culture off Ukraine of XV-XIX centuries of the well-known Polish scientist, historian, arcograph and writer, the Doctor of Medicine Yusef Antony (Apollinary Rolle) who is more known under the pseudonym "Dr. Antony Ju.". An Ukrainian environment he is known as Josip Yosipovich Rolle.

It is characterized the main stages of Rolle's selflessness and creativity: "Kyiv" (1850-1855), "yaryshevsky" in Podolia (1855-1860) and "kamyanets" (1861-1894). At is examined his participation and work in the European scientific societies, in Podolsk eparchy historical-statistical committee as the organizer of the movement of the local lore and of the regional study of the local lore in the Right-Bank Ukraine. At is considered the base of sources, objectivity, the conceptual vision of the history of Ukraine in the monography "The Podolsky Fortress in Moldavian boundary", in "The historian Stores" and in other Rolle's works as Polish historian-ukrainianist and as the representative of the "Ukrainian school" in Polish literature.

It is defined his creative heritage in modern Polish and Ukrainian historical science, it is proved the scientific rehabilitation of J.J. Rolle for future generation.

Key-words: J.J. Rolle, doctor Antony, Polish minority, scientific society, medicine, hygiene, Study of local lore, Arthrography, History of Ukraine publicism. Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Становлення історичної науки у Польщі в період національного відродження. Просвітницька і романтична історіографія. Наукові школи позитивістської історіографії, інші напрямки польської історіографії другої половини XIX-початку XX ст. та їх представники.

  реферат [46,0 K], добавлен 24.05.2010

 • Характеристика повсякденного життя студентства Київської духовної академії другої половини ХІХ ст.: житлові умови, побут, медичне обслуговування молоді, розпорядок дня, академічні традиції. Взаємовідносини між студентами та ставлення до своїх викладачів.

  статья [30,6 K], добавлен 20.08.2013

 • Городок до Штейнгеля і його розвиток під час перебування у володінні барона. Процес утворення ним школи, лікарні і музею. Політична діяльність барона та його внесок у самостійність України. Виявлення ролі та значення його діяльності для сьогодення.

  курсовая работа [34,3 K], добавлен 21.11.2010

 • Головні етапи становлення та еволюція мережі установ поштового зв’язку Наддніпрянської України. Діяльність поштово-телеграфних контор Черкаського, Канівського та Золотоніського повітів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Охорона праці для листонош.

  дипломная работа [142,8 K], добавлен 07.06.2013

 • Проаналізовано документи фондів інституту червоної професури при ВУЦВК, оргбюро, секретаріату, політбюро ЦК КП(б)У та ін. Центральний державний архів (ЦДА) громадських об'єднань України та ЦДА вищих органів влади.

  статья [17,3 K], добавлен 15.07.2007

 • Створення міфу про Переяславську раду 1654 р. та спроби його спростувати (90-ті рр. ХХ ст.). Дискусії про події в Переяславі 1654 р. в сучасній українській історіографії. Відтворення повної картини дослідження змісту та значення подій в Переяславі 1654 р.

  реферат [77,2 K], добавлен 22.06.2014

 • Сторінки життя Й.В. Сталіна, його партійна діяльність. Створення СРСР та боротьба за владу. Індустріалізація та колективізація країни. Вплив Сталіна на духовне життя населення. Його роль у Другій світовій війні, напрями внутрішньої та зовнішньої політики.

  реферат [30,2 K], добавлен 15.11.2011

 • Основні віхи життєвого та політичного шляху М.С. Грушевського, еволюція його світоглядно-філософських та політичних позицій. Внесок великого українця у розвиток вітчизняної історії та археології, його роль у процесі боротьби за українську державність.

  дипломная работа [4,8 M], добавлен 10.07.2012

 • Предмет історіографії історії України. Основні етапи розвитку історіографії історії України. Місце історіографії в системі історичних наук. Зародження знань про минуле в формі культів. Поява писемності і її значення для накопичення історичних знань.

  контрольная работа [27,3 K], добавлен 28.01.2012

 • Відмінні риси української історіографії 1920-1980-х pp. Особливості оцінок дореволюційними дослідниками митних тарифів Російської імперії першої половини XIX ст. Причини негативних оцінок представниками української історіографії митного протекціонізму.

  реферат [31,7 K], добавлен 26.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.