Газети "The Daily Telegraph" та "The Times" як джерела з історії "холодної війни" (1949–1985 рр.)

Вивчення документів і матеріалів з історії "холодної війни" на сторінках "The Daily Telegraph" і "The Times". Встановлення об'єктивності в ілюстрації історичної дійсності редакцією видань і достовірності виявленої інформації порівняно з іншими джерелами.

Рубрика История и исторические личности
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 12.07.2015
Размер файла 92,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Донецький національний університет

УДК 930.2 (410): 94 [73: (47+57)] «1949/1985»

Газети «The Daily Telegraph» та «The Times»

як джерела з історії «холодної війни» (1949-1985 рр.)

07.00.06 - історіографія, джерелознавство

та спеціальні історичні дисципліни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Заікіна Любов Сергіївна

Донецьк 2010

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі політології та правознавства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Михальський Ігор Сергійович, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри політології та правознавства

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Войцехівська Ірина Нінелівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки;

доктор історичних наук, професор Гедьо Анна Володимирівна, Донецький національний університет, професор кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії

Захист відбудеться « 21 » жовтня 2010 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.02 при Донецькому національному університеті за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, II корпус, ауд. 38.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Донецького національного університету (83001, м.Донецьк, вул. Університетська, 24).

Автореферат розіслано « 20 » вересня 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Крапівін О.В.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Загальна характеристика дисертації

Актуальність дослідження. Процеси відродження й розбудови незалежної держави зумовили для України низку першочергових завдань, вирішення яких пов'язане, зокрема, з орієнтацією у світовому геополітичному просторі, пошуком стратегічних партнерів, позиціонуванням на міжнародній арені. З огляду на геостратегічне положення на перехресті інтересів провідних країн світу, реалізація цих завдань пов'язана з визначенням пріоритетності національних інтересів та їх реалізації в системі міжнародних відносин, які почали складатися у зв'язку з реформуванням ялтинсько-потсдамського порядку, самоліквідуванням СРСР. Це робить необхідним звернення до історичної спадщини та її оцінку з позицій сьогодення, чому значною мірою буде сприяти повнота й усебічне вивчення джерельної бази як вітчизняної, так і всесвітньої історії, феноменом якої у XX ст. була “холодна війна”.

Однією зі складових джерельної бази історії “холодної війни” є британські консервативні газети “The Daily Telegraph” і “The Times”. Дослідження їх матеріалів слугуватиме винайденню та запровадженню до наукового обігу незнаних до цього часу історичних джерел, аналізу напрямків та форм відображення на сторінках преси міжнародних подій, виявленню механізмів формування стереотипів сприйняття дійсності. Це становить не тільки пізнавальний, а й науковий інтерес, свідчить про актуальність і практичну значимість досліджуваної теми.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до напряму наукових досліджень кафедри політології та правознавства історичного факультету ЛНУ імені Тараса Шевченка “Джерела з політичної історії та думки” (державний реєстраційний номер 0105U004269) та кафедри історії України “Соціально-економічні проблеми розвитку України (кінець XIX - XX ст.)” (державний реєстраційний номер 0110U000393).

Об'єктом дослідження є британські консервативні газети “The Daily Telegraph” і “The Times”, вибір яких обумовлювався їх значною впливовістю у британському суспільстві завдяки орієнтації на інформаційний зв'язок з лідерами суспільної думки.

Предметом дослідження є форми й напрями відображення подій “холодної війни” на сторінках “The Daily Telegraph” і “The Times”, визначення змістовного насичення виявленого матеріалу та його гносеологічної цінності.

Хронологічні межі дисертації мають два рівня, що обумовлюється необхідністю поєднання загально- та конкретно-аналітичних підходів задля історико-джерелознавчої характеристики “The Daily Telegraph” і “The Times”. Перший рівень, який охоплює 80-ті рр. XVIII ст. - 1985 р., дав змогу проаналізувати характерні риси видань у розвитку, з'ясувати причини їх виникнення та функції у соціумі. Другий - 1949 - 1985 рр. - обумовлювався реалізацією конкретних завдань, пов'язаних із визначенням інформативного потенціалу газет для дослідження історії “холодної війни”. Нижня часова межа пов'язана з консолідацією західного блоку, яка в сукупності з процесами, що відбувалися в радянській зоні впливу, стала одним із системоформуючих чинників виникнення біполярності в післявоєнних міжнародних відносинах та ескалації “холодної війни”. Вибір верхньої часової межі обумовлений тим, що з 1985 р. почав відбуватися поступовий перегляд тих основ, на яких базувались радянсько-американські стосунки, а отже, і вся біполярна модель міжнародних відносин.

Метою дослідження є аналіз характерних рис “The Daily Telegraph” і “The Times” як історичних джерел та розкриття наукової значимості виявлених на їх сторінках матеріалів для вивчення історії “холодної війни”.

Для реалізації мети поставлені такі конкретні завдання:

– проаналізувати стан дослідження проблеми, простежити розвиток та еволюцію в підходах стосовно вивчення періодичної преси на різних історіографічних етапах та узагальнити науковий досвід вивчення цього виду джерел;

– охарактеризувати джерельну базу та обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження;

– надати загальну характеристику британської консервативної газетної періодики, враховуючи погляд на “The Times” та “The Daily Telegraph” як на структурні елементи цієї цілісності;

– розкрити процес становлення, виділити основні етапи розвитку “The Daily Telegraph” і “The Times”;

– виявити документи й матеріали з історії “холодної війни”, які містяться на сторінках “The Daily Telegraph” та “The Times”, запропонувати їх класифікацію;

– встановити ступінь об'єктивності у відображенні історичної дійсності редакцією видань та достовірності виявленої інформації порівняно з іншими видами джерел;

– узагальнити інформативні можливості досліджуваних видань, сформулювати пропозиції щодо подальшого вивчення цих джерел;

– ввести до наукового обігу досі не використовувані джерела.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній, з урахуванням сучасних досягнень історичної науки, зроблена одна з перших спроб в українській історіографії розглянути британські видання “The Daily Telegraph” і “The Times” як об'єкт джерелознавчого дослідження. Для реалізації поставленої мети та завдань дисертаційної роботи було виявлено річні комплекси цих видань за 1949 - 1985 рр., залучено інформацію міжнародного характеру, яка міститься у джерелах різного походження, висвітлено обставини виникнення й етапи функціонування “The Daily Telegraph” та “The Times”, наведена характеристика взаємовідносин їх власників і редакторів. На підставі вивчення вітчизняної та зарубіжної літератури, текстів опублікованих джерел, виявленої газетної інформації, матеріалів архівних установ було: 1) запропоновано та аргументовано авторську класифікацію консервативної преси Великобританії; 2) виявлено, систематизовано й досліджено матеріали “The Daily Telegraph” і “The Times” щодо історії “холодної війни”, здійснено їхню класифікацію; 3) розкрито форми, методи й засоби відображення пресою різних аспектів політики “холодної війни”; 4) до наукового обігу введено значний масив до цього часу невикористаних джерел, насамперед, газетних матеріалів; 5) обґрунтовано висновок про те, що матеріали “The Daily Telegraph” і “The Times” характеризуються певною новизною, їх використання розширює джерельну базу історії “холодної війни”. холодний війна telegraph times

Практичне значення дослідження визначається можливістю використання основних положень і висновків у навчальному процесі при викладанні курсів джерелознавства, проведенні занять зі спецкурсів з проблем джерелознавства історії міжнародних відносин та “холодної війни”. У дослідженні сформульовано низку конкретних проблем для подальшої розробки теми: аналіз взаємовпливів і взаємозалежності в структурі “влада - преса - бізнес”; аналіз механізмів впливу газетної періодики на формування стереотипів сприйняття подій “холодної війни” в британському суспільстві.

Особистий внесок здобувача полягає в постановці наукової проблеми й самостійному комплексному її вирішенні, що дає змогу виявити та охарактеризувати особливості “The Daily Telegraph” і “The Times” як історичних джерел, їх гносеологічну цінність та місце в джерельній базі досліджень з історії “холодної війни”.

Апробація результатів дослідження здійснювалась у ході обговорення змісту дисертації на засіданнях кафедри політології та правознавства ЛНУ імені Тараса Шевченка, секції “Джерелознавство” на Днях науки (м. Луганськ, ЛНУ імені Тараса Шевченка, 11 квітня 2007 р.), методологічному семінарі “Історія науки і техніки” (м. Луганськ, 12 - 13 вересня 2007 р.), а також на 61-ій Міжнародній науковій конференції молодих вчених “Каразінські читання” (м. Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна 25 квітня 2008 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки” (м. Луганськ, СНУ імені Володимира Даля, 24 - 25 квітня 2008 р.), 62-ій Міжнародній науковій конференції молодих вчених “Каразінські читання” (м. Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 24 квітня 2009 р.), 7-й Міжвузівській науковій конференції з актуальних питань вітчизняної, всесвітньої та історії держави і права (м. Луганськ, СНУ імені В. Даля, ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 30 травня 2009 р.)

Публікації. Розроблені положення та висновки дисертаційного дослідження відображено в 11 публікаціях (2,9 умовних видавничих аркушів), з яких 6 статей надруковані у виданнях, визначених ВАК України фаховими з історичних наук.

Структура дисертації побудована за проблемно-хронологічним принципом і підпорядкована меті й завданням дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків (всього - 175 с.), посилань, списку використаних джерел та літератури (57 с., 793 позицій), двох додатків. Загальний обсяг дисертації становить 312 с.

Основний зміст дисертації

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, її зв'язок з науковими програмами, визначається об'єкт, предмет, хронологічні межі, мета та основні завдання, розкривається наукова новизна й практичне значення отриманих результатів, наводиться апробація одержаних результатів, містяться відомості про структуру й обсяг роботи.

У першому розділі - Стан наукової розробки проблеми, джерельна база та методологія дослідження” - надається аналіз історіографії проблеми, характеристика джерельної бази, а також принципи та методологічні засади дисертаційної роботи.

Історіографічний комплекс представлений двома групами: 1) твори із загального джерелознавства, теоретичні висновки і методичні розробки яких сформували основи джерелознавчих досліджень преси; 2) праці, предметом дослідження яких виступала природа преси, її функції та роль як своєрідного соціального інституту, методи дослідження інформативного потенціалу преси. У розвитку вітчизняного історіографічного процесу з проблеми дисертаційного дослідження було виокремлено два етапи: 1) радянський; 2) пострадянський.

Аналіз праць, які формують першу історіографічну групу, засвідчив, що в їх рамках, поряд з розробкою фундаментальних теоретичних основ джерелознавства, обґрунтуванням методики наукової роботи з джерелами, значна увага приділялась пресі та принципам роботи з нею. Це, насамперед, дослідження радянських науковців В. Стрельського, М. Варшавчика, І. Ковальченка, В. Борщевського Стрельский В.И. Источниковедение истории. Период империализма. Конец XIX в. - 1917 / В. Стрельский. - М.: Соцэкгиз, 1962. - 603 с.; Варшавчик М.А. Историко-партийное источниковедение: Теория. Методология. Методика / М.А. Варшавчик. - К.: Вища школа, 1984. - 319 с.; Варшавчик М.А. Источниковедение истории КПСС / М.А. Варшавчик. - М.: Высшая школа, 1973. - 359 с.; Источниковедение истории СССР: [учеб. для ист. фак-тов] / И.Д. Ковальченко. 2-е изд., перераб и доп. - М.: Высшая школа, 1981. - 496 с.; Борщевский В.Я. Источниковедение истории СССР (1917-1985) / В.Я. Борщевский. - К.: Вища школа, 1985. -232 с.. Незважаючи на те, що об'єктом їх наукових інтересів була вітчизняна преса, яка вивчалася з огляду на її відповідність комуністичній ідеології, у рамках цих досліджень містяться базові теоретико-методологічні розробки, які набули широкого застосування та подальшого вдосконалення в працях пресознавців. Було сформовано погляд на пресу як багатопланове та комплексне джерело, який є загальновизнаним і на пострадянському етапі як серед українських Історичне джерелознавство: [підруч. для студентів історич. спец. ВНЗ] / Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов, С.Ф. Павленко, М.І. Палієнко. - К.: Либідь, 2002. - 488 с.; Воронов В.І. Джерелознавство історії України / В.І. Воронов. - Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2003. - 336 с., так і російських науковців Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: [учеб. пособие для гум. спец.] / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. - М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1998. - 702 с.; Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории: учеб. [для студ. высш. учеб. завед.] / А.Г. Голиков, Т.А. Круглова. - М.: РОССПЭН, 2000. - 440 с..

В окрему підгрупу першої історіографічної групи були виділені дослідження, присвячені проблемам використання кількісної методики, що обумовлювалось існуючим поглядом на пресу як масове джерело. У цій галузі значну роль відіграли роботи Ю. Кахка, Т. Славко, І. Ковальченка, К. Хвостової Кахк Ю.Ю. Методологические проблемы применения количественных методов в исторических исследованиях / Ю.Ю. Кахк, И.Д. Ковальченко // История СССР. - 1974. - №5. - С.89-103; Количественные методы в исторических исследованиях: [учеб. пособие для студ. вузов, обуч-ся по спец. “История”] / [Гарскова И.М., Изместьева Т.Ф., Милов Л.В. и др.]; под ред. И.Д. Ковальченко. - М.: Высшая школа, 1984. - 384 с.; Славко Т.И. Математико-статистические методы в исторических исследованиях / Т.И. Славко. - М.: Наука, 1981. - 158 с.; Хвостова К.В. Методологические проблемы применения математических методов в исторических исследованиях / К.В. Хвостова // Вопросы истории. - 1975. - №11. - С.45-49., у яких розроблялися конкретно-методологічні проблеми застосування кількісних методів у історичних дослідженнях. На пострадянському етапі розвитку історіографічного комплексу кількісна методика плідно застосовується в дослідженнях, наприклад, А. Голікова та Ю. Ганжурова Голиков А.Г. Источниковедческие проблемы отражения в периодической прессе монополизации российской промышленности: автореф. дис. на соискание учен. степени доктора ист. наук : спец. 07.00.09 / А.Г. Голиков. - М., 1991. - 48 с.; Ганжуров Ю.С. Преса України другої половини 50-х - початку 60-х років як об'єкт кліометричних досліджень в сучасному джерелознавстві / Ю.С. Ганжуров // Український історичний журнал. - 1991. - №12. - С.39-48..

Друга історіографічна група - праці, об'єктом дослідження яких виступає преса, - поділяється на дві підгрупи: 1) джерелознавчі дослідження, у рамках яких преса розглядається як своєрідне історичне джерело; 2) праці з історії британської журналістики.

У рамках досліджень першої підгрупи містяться теоретичне обґрунтування специфіки періодики як історичного джерела, методологічні та практичні розробки, без застосування яких неможливе наукове опрацювання інформативного потенціалу “The Daily Telegraph” і “The Times”. Це дослідження радянських науковців, а саме: М. Чорноморського, З. Ждановської, М. Дмитрієнко, А. Панфілової, І. Копотієнка, В. Фарсобина, А Санцевича Черноморский М.Н. Периодическая печать: учебное пособие по источниковедению истории СССР / М.Н. Черноморский. - М.: Типография МСХ, 1956. - 48 с.; Ждановская З.В. Большевистская периодическая печать как источник при изучении КПСС (1900-1913) / З.В. Ждановская. - М.: Высшая школа, 1965. - 84 с.; Дмитрієнко М.Ф. Більшовицька преса України 1917-1918 рр. як історичне джерело / М.Ф. Дмитрієнко. - К.: Наукова думка, 1967. - 176 с.; Панфилова А.М. Советская периодическая печать как исторический источник: [учебно-методическое пособие] / А.М. Панфилова. - М.: Изд-во МГУ, 1974. - 63 с.; Копотиенко И.И. Источниковедческий анализ периодической печати Украины (1917-1925 гг.) / И.И. Копотиенко. - Днепропетровск: ДГУ, 1978. - 84 с.; Фарсобин В.В. Питання джерелознавчого аналізу центральних більшовицьких газет (березень 1917 - лютий 1918 р.) / В.В. Фарсобин // Источники истории советского общества. - М.: Наука, 1964. - С.98-129.; Санцевич А.В. Періодична преса як комплекс історичних джерел (структурний аналіз) / А.В. Санцевич // Український історичний журнал. - 1988. - №4. - С.64-75.; а також сучасних вітчизняних Крупський І.В. Преса як джерело досліджень національно-визвольних змагань за українську державу (друга половина XX ст.): дис.... доктора іст. наук: 07.00.06 / Іван Васильович Крупський. - К., 1995. - 454 с.; Миць М.Я. Українська періодична преса Волині (1921-1939 рр.) як історичне джерело: дис. … кандидата іст. наук: 07.00.06 / Мар'яна Ярославівна Миць. - К., 1995. - 191 с.; ; Романюк М.М. Українська преса Півничної Буковини як джерело вивчення суспільно-політичного життя краю (1870-1940 рр.): дис. …доктора іст. наук: 07.00.06 / Мирослав Миколайович Романюк. - К., 2000. - 509 с.; Антонченко Т.А. Періодична преса Києва як джерело вивчення суспільно-політичної історії України (1905-1914 рр.): дис. …кандидата іст. наук: 07.00.06 / Тетяна Вікторівна Антонченко. - К., 2004. - 206 с.; Рудий Г.Я. Періодика України як об'єкт джерелознавчого дослідження української культури (1917-1920 рр.): дис. …доктора іст. наук: 07.00.06 / Григорій Якович Рудий. - К., 2004. - 547 с. та російських Рунихин И.А. Чехословацкий кризис 1938-1939 гг. в освещении британской периодической печати: дис. …канд. ист. наук: 07.00.03 / Илья Александрович Рунихин. - Воронеж, 2005. - 188 с.; Погодаев Н.П. Русская буржуазно-монархическая и английская буржуазная пресса как источник по англо-русским отношениям в 1906 - 1909 гг.: дис. …канд. ист. наук: 07.00.09. - М.: РГБ, 2007. - (Из фондов РГБ). пресознавців. До спільних рис цих досліджень відносяться: 1) погляд на пресу як самостійний та цілком репрезентативний комплекс різних за походженням джерел; 2) розробка принципів класифікації газетних матеріалів; 3) розкриття загальної характеристики окремих жанрів преси; 4) опрацювання методики виявлення, відбору періодичних видань відповідно до теми дослідження; 5) поступове вдосконалення методики й техніки дослідження цього джерела та окремих газетних жанрів.

Друга підгрупа - дослідження з історії британської журналістики - представлена, насамперед, комплексними дослідженнями британських фахівців Г. Херда, К.Сеймор-Юра, Г. Бойса, Дж. Каррена, С. Косса Herd H. The march of journalism. The story of the British Press from 1622 to the Present Day / H. Herd. - London: George Allen & Unwin Ltd., 1952. - 352 p.; Seymor-Ure K. The Political Impact of Mass Media / K. Seymor-Ure. - London : Methuen, 1972. - 397 p.; Boyce G. Newspaper history from seventeenth century to the present day / G. Boyce. - London; Beverly Hills, 1978. - 240 p.; Curran J. Power without responsibility: The press and broadcasting in Britain / J. Curran, S. Seaton. - London; New York : Routledge, 1989. - 372 p.; Koss S. The rise and fall of the political press in Britain [2 vol.] / S. Koss. - London: Hamilton, 1984. - Vol. 2.: The twentieth century. - 1984. - 718 p.. Їх дослідження були присвячені розгляду основних характеристик британської преси, історії розвитку окремих видань, розробці питань взаємозв'язків преси та політичної системи Великобританії.

Меньш чисельною є історіографічна спадщина радянських науковців. Безпосередньо до вивчення історії британської преси радянські науковці Матвеев В.А. Империя Флит-стрит. Современная пресса Англии / В.А. Матвеев. - М.: Госполитиздат, 1961. - 231 с.; Сергеев Г.С. Таймс - старейшая национальная газета Англии / Г.С. Сергеев // Вестник Московского университета. - Сер. Журналистика. - 1966. - №5. - С.71-84. вперше звернулись у 1960-х рр. У 70-80-х рр. XX ст. головна увага вчених-журналістів була зосереджена на дослідженні історії британської комуністичної преси Корнилова В.О. Преса комуністичної партії Великобританії в боротьбі за мир у 1956-1967 рр. / В.О. Корнилова // Український історичний журнал. - 1970. - №11. - С.101-102.; Маринко И.В. Прогрессивная печать Великобритании. Газета “Морнинг стар” в 80-е гг. / И.В. Маринко. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - 47 с.; Пашко М.С. Газета “Морнінг стар” і антимонополістична боротьба в Англії (1966-1971 рр.): дис. …кандидата іст. наук. - Львів, 1973. - 196 с.. У пострадянський період вагомий внесок у поглиблення досліджень британської преси зробили С. Беглов, В. Соколов та С. Виноградов Беглов С.И. Четвертая власть: британская модель / С.И. Беглов. - М.: Изд-во Московского ун-та, 2002. - 255 с.; Соколов В.С. Периодическая печать Великобритании / В.С. Соколов, С.М. Виноградов. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2000. - 112 с.. Їх роботи присвячені проблемам класифікації, вивченню зовнішньої і внутрішньої структури окремих видань.

Таким чином, аналіз історіографічного комплексу з теми дисертаційного дослідження засвідчив: по-перше, наявність значного масиву праць, присвячених різним аспектам вивчення періодичної преси; по-друге, відсутність джерелознавчих досліджень “The Daily Telegraph” і “The Times”.

Джерельна база дослідження представлена такими групами джерел: 1) преса; 2) документи державних органів влади та управління; 3) документи громадських організацій, політичних партій та об'єднань; 4) дипломатичні документи; 5) джерела особового походження.

Першочергове значення мала перша група - періодичні видання, які представлені “The Daily Telegraph”, “The Times”, “The Daily Express”, “The Daily Mail”, “Правда”. Опрацювання газетних фондів різних наукових установ дало можливість констатувати, що на пострадянському просторі основний масив номерів “The Daily Telegraph” та “The Times” за 1949 - 1985 рр. зосереджений у Російській державній бібліотеці та Російській національній бібліотеці. Результати виявлення та опрацювання наявних номерів дали змогу охарактеризувати ступінь укомплектованості фондів цих установ примірниками “The Daily Telegraph” і “The Times”.

Друга група - документи державних органів влади та управління - представлена діловодною документацією МЗС СРСР та виконавчої гілки федеральних агентств США. У рамках дисертації був використаний комплекс документів, який перебуває на збереженні в Російському державному архіві суспільно-політичної історії Російський державний архів суспільно-політичної історії, м. Москва, ф.82, оп.2, спр.1081, 1084, 1088, 1170, 1182, 1269; ф.84, оп.1, спр.33, 45, 47, 77; , та опубліковані документи Из Архива национальной безопасности США. Позиция руководства США в связи с вводом советских войск в Афганистан в 1979 г. // Новая и Новейшая история. - 1997. - №3. - С.107-138; Foreign Relations of the United States. [Electronic resource] // Department of State, Washington, D.C. - Режим доступу: http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/index.htm.; CIA's Analysis of the Soviet Union, 1947-1991. Central for the Study of Intelligence, CIA : Princenton Univ. Press, 2001 [Electronic resource]. - Режим доступу : http://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/cias-analysis-of-the-soviet-union-1947-1991/index.htm.. Джерела цієї групи представлені інформаційно-довідковою документацією, яка утворилась у ході діяльності відомства та при обміні інформацією з іншими міністерствами і відомствами. Це листи, телеграми, запити, тематичні огляди, телефонограми, доповідні записки, які висвітлюють позиції керівництва СРСР і США з найважливіших міжнародних проблем.

Третя група - документи громадських організацій, політичних партій та об'єднань - представлена матеріалами ЦК КПРС та Політбюро. Це протоколи і стенограми засідань, постанови, проекти постанов, виписки з протоколів. Документи цієї групи репрезентовані двома фондами Російського державного архіву новітньої історії Російський державний архів новітньої історії, м. Москва, ф.2, оп.3, спр. 268, 352; ф.89, оп.11, спр.31, 32,33; оп. 25, спр. 24, 44, 56; оп.28, спр.11, 12, 13, 14; оп. 31, спр.30, 31; оп.34, спр.1, 7, 10; оп.45, спр.16, 19 та нещодавно розсекреченими та опублікованими стенограмами та протокольними записами Президії ЦК Президиум ЦК КПСС. 1954 - 1964. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы / [гл. ред. А. А. Фурсенко]. - М.: РОССПЭН, 2003. - 1344 с..

Четверта група - дипломатичні джерела - представлена документами, що утворились в наслідок діяльності міністерства закордонних справ СРСР, держдепартаменту США і найвищих органів державної влади та управління на міжнародній арені. Ця група включає ноти, заяви урядів, меморандуми, комюніке, які мають офіційний характер; особисте дипломатичне листування напівофіційного характеру, записи неофіційних бесід дипломатів, міжнародно-правові акти Советско-американские отношения / [Семенов В.М., Макаревия И.В., Петренко А.И. и др.]; под ред. Г.Н. Севостьянова. - М.: МФД: Материк, 2006. - 705 с.; Советско-американские отношения. Годы разрядки. 1969-1976 гг.: [сб. документов / Министерство иностранных дел Российской Федерации; Государственный департамент США]. - М.: Международные отношения, 2007. - Т.1.: 1969 - май 1972: в 2-х кн. Кн. 1: 1962-1971. - 2007. - 725 с.; Кн. 2: январь - май 1972. -2007. - 624 с.; Foreign Relations of the United States. [Electronic resource] // Department of State, Washington, D.C. - Режим доступу: http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/index.htm.. До цієї групи також відносяться різноманітні досьє та огляди іноземної преси, що перебувають на збереженні в Державному архіві Російської Федерації Державний архів Російської Федерації, м. Москва, ф.4429, оп.26, спр.56, 63, 70, 65, 139, 200; оп.39, спр.42, 48..

П'ята група - джерела особового походження - репрезентована автобіографіями Lord Thomson of Fleet. After I was sixty / R. Thomson. - London : Hamish Hamilton, 1075. - 224 p.; Маевский В. Сражение мирных дней / В. Маевский. - М. : Политиздат, 1975. - 374 с., щоденниками От Хрущева до Горбачева. Из дневника Чрезвычайного и полномочного посла, заместителя министра иностранных дел СССР В.С. Семенова // Новая и Новейшая истории. - 2004. - № 3. - С. 96-137; Первухин М.Г. Коротко о главком / М.Г. Первухин // Новая и Новейшая истории. - 2003 - №5. - С.140-149; Garland N. Not many dead: Journal of a year in Fleet Street / N. Garland. - London: Hutchinson, 1990. - 299 p.; мемуарами редактора “The Times” Г. Еванса Evans H. Good times, bad times / H. Evans. - London : Hodder & Stoughton, 1985. - 525 p., радянських Хрущев Н.С. Время. Люди. Власть: воспоминания в 4 кн. / Н.С. Хрущев. - М.: Информационно-издательская компания “МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ”, 1999. - Кн. 2. - 846 с.; Хрущев Н.С. Время. Люди. Власть: воспоминания в 4 кн. / Н.С. Хрущев. - М.: Информационно-издательская компания “МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ”, 1999. - Кн. 3. - 703 с.; Микоян А.И. Так было (размышление о минувшем) / А.И. Микоян. - М.: Вагриус, 1998. - 366 с.; Громыко А.А. Памятное: в 2 кн. / А.А. Громыко. - М.: Политиздат, 1988. - Кн.1. - 1990. - 511 с.; Кн.2. - 1990. - 557 с.; Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.) / А.Ф. Добрынин. - М.: Междунар. отношения, 2008. - 712 с.; Сергеев Р.А. В МИД СССР. На Кузнецком мосту и Смоленской площади. 1948-1991 гг. / Р.А. Сергеев. - М.: РОССПЭН, 2007. - 320 с. - (Дипломатические мемуары); Трояновский О. Через годы и расстояния / О. Трояновский. - М.: Вагриус, 1997. - 384 c.; Гриневский О. Тысяча и один день Никиты Сергеевича / О. Гриневский. - М.: Вагриус, 1998. - 366 с.; Корниенко Г.М. “Холодная война”. Свидетельства ее участника / Г.М. Корниенко. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 415 с. та американських Eisenhower D. Mandate for change 1953-1956. The White House Years / D. Eisenhower. - New York: Doubleday & Company, 1963. - 650 p.; Nixon R. The memoirs of Richard Nixon / R. Nixon - New York: Grosset & Dunlap, 1992. - 1120 p.; Carter J. Keeping faith. Memoirs of a President / J. Carter. - London : Collins, 1982. - 622 p.; Рейган Р. Жизнь по американски / Рейган Р.; [перевод с англ. А.Н. Николаевой, Е.Б. Щабельской, И.В. Гюббенет и др.]. - М.: Новости, 1992. - 752 с.; Brzezinski Z. Power and principle. Memoirs of the National Security Adviser 1977-1981 / Z. Brzezinski. - London : Weidenfeld and Nicolson, 1983. - 588 p.; Kissinger H. The White House Years / H. Kissinger. - London : Weidenfeld and Nicolson, 1979. - 1522 p. політичних діячів.

Таким чином, аналіз джерельної бази дослідження засвідчив, що вона є достатньою для реалізації поставлених завдань дисертації. Джерельний комплекс дисертації представлено різними видами та різновидами джерел, використання яких стало запорукою комплексного дослідження “The Times” та “The Daily Telegraph”.

Методологічну основу дисертації становлять принципи історизму, об'єктивності, системності та комплексності. Беручи до уваги соціальні функції преси, у рамках дослідження використовувались основні положення теорії “індустрії культури” Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения: Филос. Фрагменты / М. Хоркхаймер, Т. Адорно. - М.: Медиум, 1997. - 310 с.; Адорно Т. Эстетическая теория / Т. Адорно; [пер. с нем. А.В. Дранова]. - М.: Республика, 2001. - (Философия искусства). - 527 с.. З урахуванням теоретико-методологічних розробок попередників, мети дисертаційного дослідження, для аналізу “The Times” та “The Daily Telegraph” було використано систему загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення, індукція, дедукція, системний, структурно-функціональний), міждисциплінарних (групування, контент-аналіз), загальноісторичних (проблемно-хронологічний, метод періодизації, історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний) та джерелознавчих (критичний, евристичний) методів.

У другому розділі Історія та загальна характеристика “The Times” та “The Daily Telegraph” розглядається питання класифікації британських консервативних періодичних видань, наводиться історія становлення й розвитку “The Times” та “The Daily Telegraph”, аналізуються зовнішні особливості цих видань, запропонована систематизація комплексу виявлених джерел.

Британські газетні видання консервативного спрямування були класифіковані за такими ознаками: 1) періодичність; 2) територія розповсюдження; 3) належність до власників чи видавців; 4) характер опублікованої інформації. Аналіз класифікаційних ознак дозволив виділити найхарактерніші риси консервативної преси Великобританії і суттєві характеристики “The Daily Telegraph” та “The Times” як щоденних загальнонаціональних високоякісних видань. Встановлено значні інформативні можливості досліджуваних газет, які обумовлювались досить високим відсотком новин у редакційній площі, орієнтацію “The Daily Telegraph” та “The Times” на елітну читацьку аудиторію, що позначилось на їхній проблематиці, наявності значного відсотка аналітичних матеріалів.

Дослідження історії становленні та розвитку “The Daily Telegraph” і “The Times” дало можливість виділити чотири періоди, перший з яких, у зв'язку з часом виникнення видань, має різні початкові хронологічні межі: 1785 р. для “The Times” та 1855 р. для “The Daily Telegraph” - початок XX ст.; другий охоплює міжвоєнний період (1920 - 1930-ті рр.); третій - 1940 - 1950-ті рр.; четвертий - 1960-ті рр. - 1985 р. Розгляд умов виникнення та обставин функціонування “The Times” і “The Daily Telegraph” дав змогу виділити загальні тенденції та характерні риси у розвитку кожного з цих видань; проаналізувати функції, реалізуючи які, ці видання відігравали певну роль у британському суспільстві; дослідити джерела фінансування “The Times” та “The Daily Telegraph”; проаналізувати ступінь впливу особи власника й редактора на формування загальної політичної лінії видань.

...

Подобные документы

 • Зміни зовнішньої політики після закінчення холодної війни у світі. Зміст зовнішньополітичних доктрин, що визначали американську політику на різних стадіях її здійснення. Напрямки розвитку зовнішньої стратегії США на сучасному етапі розвитку країни.

  курсовая работа [60,9 K], добавлен 16.06.2011

 • Дослідження з історії Першої світової війни. Передумови виникнення війни. Боротьба за новий переділ світу. Англо-німецький конфлікт. Розробка планів війни, створення протиборчих блоків. Стан збройних сил напередодні війни, як показник підготовки до війни.

  реферат [33,4 K], добавлен 10.04.2009

 • Історичні джерела як носії інформації, яка є основою для реконструкції минулого людства, методи отримання, аналізу та зберігання. Археологія та оцінка її значення для вивчення історії стародавнього світу. Етапи дослідження історії Стародавнього Єгипту.

  реферат [28,1 K], добавлен 22.09.2010

 • Загострення блокового протистояння як особливість, що характеризує розвиток світових міжнародних геополітичних відносин по завершенні Другої світової війни. Дослідження політики Д. Ейзенхауера щодо питання українського народу в Радянському Союзі.

  статья [19,5 K], добавлен 11.09.2017

 • Арабський світ у другій половині ХХ - на початку ХХІ сторіч, його стратегічне положення, нафтові багатства в роки “холодної війни" як об’єкти протистояння між Сполученими Штатами та Радянським Союзом. Місце арабських країн в системі міжнародних відносин.

  дипломная работа [115,9 K], добавлен 10.06.2010

 • Ведення гібридної війни в Україні. Історія зародження конфронтаційних стосунків між Росією та Заходом. Розгляд поняття "холодна війна" та її характерні ознаки у системі міжнародних відносин. Воєнно-політичні погляди Росії на взаємовідносини з Європою.

  статья [62,4 K], добавлен 24.11.2017

 • Становище європейських країн напередодні Тридцятилітньої війни 1618 – 1648 років. Значення російсько-польської війни 1632 – 1634 рр. у історії Тридцятилітньої війни. Вестфальський мир розорення Німеччини. Зміни у карті західноєвропейських держав.

  дипломная работа [53,2 K], добавлен 06.07.2012

 • Давньогрецькі автори, які залишили відомості про українські землі та про народи, котрі їх заселяли. Джерела до історії, історичної географії та етнографії Північного Причорномор'я. Основні народи України в "Історії" Геродота. Головні ріки Скитії.

  реферат [26,6 K], добавлен 16.06.2014

 • Причини і джерела формування козацтва. Заснування, устрій і розвиток Запорізької Січі та її роль в історії України. Формування української державності в ході визвольної війни. Походи проти турків та татар, віртуозна їх військова майстерність і хоробрість.

  реферат [29,9 K], добавлен 03.12.2014

 • Проблеми військової історії в першій половині ХХ ст. та стан російської історіографії щодо вивчення українського питання у Першій світовій війні. Суспільно-політичні процеси у Галичині в період війни. Місце українських земель у міжнародних відносинах.

  статья [19,4 K], добавлен 27.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.