Євроінтеграційний поступ України: історіографічний аспект

Обґрунтування історичної визначеності та необхідності інтеграції до європейської спільноти як особливість наукових розвідок учених щодо проблем реалізації зовнішньої політики України. Місце української держави в сучасному геополітичному просторі.

Рубрика История и исторические личности
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 23.08.2018
Размер файла 20,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Сьогодні є очевидним, що поява незалежної України суттєво змінила геополітичну ситуацію в Європі та євразійському регіоні. Цивілізаційним вибором молодої Української держави стала європейська інтеграція, яка має спиратися на здійснення глибоких системних перетворень у державі, утвердження в ній демократії та верховенства права, модернізацію політичної системи для захисту прав людини, формування цілісної демократичної ідентичності українського суспільства, поширення сучасних технологій політичного та економічного менеджменту, закріплення України як конкурентоспроможного та інвестиційного привабливого учасника глобальної економіки. У свою чергу, організованим простором об'єднаної Європи були визначені певні критерії оцінок соціально-економічного і політичного розвитку, у світлі яких утвердження України в Європі детермінувало необхідність розв'язання низки внутрішньополітичних проблем, формування стратегій інноваційного соціально-економічного поступу, вироблення оптимальних й ефективних підходів до формування зовнішньої політики, спрямованих на зміцнення позицій України в Європі й світі, модернізації освітньої і науково-технічної галузей, активізації людського капіталу тощо.

Складні процеси формування зовнішньополітичного курсу, пов'язані з внутрішньополітичним розвитком та впливом геополітичних акторів на євроінтеграційні устремління молодої української держави, визначили підвищену увагу вітчизняних дослідників до проблем набуття Україною власної європейської ідентичності та її місця в колі європейських держав.

Проблема європейської інтеграції України є предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних істориків, політологів, економістів, соціологів, освітян, фахівців в галузі права та державного управління. Здебільшого, науковий інтерес представників соціогуманітарних наук зосереджувався на питаннях обґрунтування місця України в колі європейських держав та історичної обумовленості європейської інтеграційної стратегії. Серед вітчизняних учених, наукові розвідки яких присвячені різним аспектам європейської інтеграції України, варто виокремити науковий доробок таких дослідників як В. Андрущенко, С. Андрущенко (Гринько), Т. Андрущенко, І. Артьомов, Ф. Барановський, А. Бульвінський, В. Будкін, В. Бурдяк, С. Василенко, С. Віднянський, Ю. Волошин, А. Гальчинський, О. Горенко, В. Горбатенко, І. Грицяк, Н. Грущинська, І. Дудко, І. Журба, Є. Кіш, О. Ковальова, В. Копійка, М. Кордон, В. Кремень, А. Кудряченко, В. Литвин, Л. Луць, В. Манжола, А. Мартинов, М. Михальченко,С. Мітряєва, А. Моца, І. Пасько, І. Піляєв, Ф. Рудич, В. Сиденко, О. Снігир, О. Сушко, А Ткаченко, С. Толстов, І. Тодоров, С. Федуняк, І. Храбан, В. Ціватий, Л. Чекаленко, В. Чужиков, О. Шморгун, Н. Яковенко та ін.

Мета статті обумовлена специфікою історіографічного дослідження і полягає у виокремленні напрямів наукових досліджень з євроінтеграційної проблематики та здійсненні аналізу наукових розвідок українських дослідників.

Розгорнутий історіографічний огляд проблеми «Україна -- Європа» поданий нами у колективній монографії «Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього» [1]. Керуючись системним підходом при розкритті зазначеної теми, вважаємо за можливе виокремити наступні напрями наукових досліджень вітчизняних учених з євроінтеграційної проблематики: 1) наукові розробки із проблем суспільної трансформації та модернізації політичної системи і громадянського суспільства України у контексті її європейського вибору; 2) студіювання проблематики, пов'язаної із визначенням місця України в геополітичному просторі; 3) дослідження зовнішньої політики, міжнародних відносин та двосторонніх зв'язків України з країнами Європи; 4) наукові праці зі спектру проблем євроатлантичних прагнень української держави; 5) аналіз політики євроінтеграції як складової національної безпеки України; 6) наукові дослідження, в яких розкривається комплекс взаємин України з Європейським Союзом, у т.ч. наукові студіювання проблеми асоціації «Україна -- ЄС»; 7) дослідження процесу державного управління євроінтеграційними процесами та участі різних гілок центральної української влади у здійсненні політики європейської інтеграції; 8) наукові розвідки, в яких розкривається комплекс правових, соціально-економічних, науково-технологічних проблем реалізації Україною євроінтеграційної стратегії; 9) роботи вітчизняних соціологів, в яких проаналізовано результати соціологічних моніторингів євроінтеграційних та євроатлантичних устремлінь нашої держави; 10) наукові публікації, присвячені аналізу входження України до європейського освітньо-наукового простору.

Враховуючи доволі значний масив наукових публікацій із зазначеної теми (монографії, дисертаційні дослідження, наукові статті у тематичних збірниках, матеріалах наукових конференцій, фахових часописах, підручники та навчальні посібники для студентів університетів) та обмеженість обсягів наукової статті, виявляється можливим і доцільним зосередити увагу лише на монографічних дослідженнях. В ракурсі сформульованої мети авторська увага буде зосереджена на наукових роботах, в яких досліджуються проблеми геополітичної парадигми та європейського цивілізаційного вибору України.

Євроінтеграційні устремління нашої держави детермінували дослідження українськими науковцями проблематики геополітики та міжнародних відносин. Однією із перших наукових робіт, присвячених геополітичній стратегії молодої української держави, можна вважати монографію С.Д. Василенко «Геополітичні виміри України в загальноєвропейському процесі» (2000) [2]. На підставі залучення широкої теоретичної та емпіричної бази автором здійснено аналіз витоків та сучасних вимірів української геополітики в широкому загальноєвропейському контексті, обґрунтовано об'єктивну необхідність входження України у загальноєвропейський політичний процес. На думку С. Василенко, збереження незалежності України, консолідацію суспільства і розбудову правової цивілізованої держави може забезпечити лише проведення власного геополітичного курсу, що передбачає багатовекторність сучасної геостратегії та домінування її європейського вибору з пріоритетом загальнолюдських цінностей, ідеалів свободи та демократії.

Серед перших комплексних робіт з геополітики України варті уваги аналітичні матеріали Національного інституту стратегічних досліджень [3], монографії В. Врублевського [4], Д. Базіва [5], М.С. Дністрянського [6], А.С. Гальчинського [7], С. Лотоцького, С. Трохимчука [8], М. І. Михальченка [9, 10], С.В. Андрущенко (Гринько) [11], А.М. Зленка [12], колективні монографії за редакцією О.Г. Білоруса [13, 14], Ф.М. Рудича [15].

Зокрема, в колективній монографії «Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти» за редакцією Ф.М. Рудича (2002) на основі широкого розмаїття геополітичних концепцій та визначальних наукових підходів світових шкіл геополітики здійснено аналіз актуальних проблем геополітичного виміру сучасної України, які висвітлюються у контексті відносин України з Російською Федерацією, європейськими і євроатлантичними структурами, державами Центральної і Східної Європи [15].

Монографічне дослідження А.С. Гальчинського «Україна -- на перехресті геополітичних інтересів» (2002) присвячене аналізу складного комплексу геополітичних прагнень, що формуються у зв'язку з проголошенням та реалізацією євроінтеграційної стратегії України. Основну увагу вчений приділив трикутнику інтересів: країни ЄС -- США -- Росія та місцю в цьому трикутнику України [7].

У монографії М.І. Михальченка «Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи» (2004) аналізуються загальні проблеми пізнання сучасних суспільств у світлі системно-цивілізаційної методології. Україна розглядається як новий, потенційно потужний гравець в Європі, доля якого ще визначається об'єктивними і суб'єктивними факторами світового і внутрішнього розвитку [10].

Дослідження С.В. Андрущенко (Гринько) «Україна в сучасному геополітичному просторі» (2005) присвячене аналізу проблем геополітики як наукової концепції на сучасному етапі та комплексному розкриттю специфіки сучасного геополітичного середовища та його значення для України [11].

У книзі М.Д. Сироти «Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття» розглядається проблема необхідності усвідомлення і визначення ролі та місця України в сучасному світі, її міжнародних та внутрішніх пріоритетів. За баченням М. Сироти, українська держава впритул підійшла до того критичного стану, коли вона або зможе спрямувати розвиток цивілізації в принципово нове річище, або просто втратить своє майбутнє. Вирішення цього завдання, на думку автора, потребує формування нової національної еліти, яка зможе осягнути фундаментальні процеси розвитку сучасного світу та буде здатна поєднати їх із власним національним історичним надбанням [16].

Характерною особливістю наукових розвідок більшості вітчизняних учених із проблем реалізації європейського покликання України стало обґрунтування історичної визначеності та необхідності інтеграції нашої країни до європейської спільноти. Суттєвий внесок у дослідження названої проблеми зробили науковці Інституту історії НАН України, які підготували двотомну анотовану історичну хроніку «Україна і Європа (1990-2000 рр.)». У першій частині, на підставі узагальнення даних офіційних дипломатичних документів, міждержавних договорів, положень угод між країнами на урядових, міжвідомчих рівнях, авторським колективом висвітлено сучасні тенденції міжнародних відносин у центрально та східноєвропейському регіоні, особливості розвитку дво- та багатостороннього співробітництва його держав, і, зокрема, України. Друга частина цього видання висвітлює історію розвитку процесів європейської інтеграції протягом останнього десятиріччя ХХ ст., що ознаменувалися радикальними змінами в системі міжнародних відносин, поглибленням об'єднавчих тенденцій в Європі та заходами щодо розширення Євросоюзу. У збірці охарактеризовано історію становлення зв'язків та розвиток двостороннього співробітництва України з країнами Європейського Союзу [17].

Серед ґрунтовних наукових досліджень з євроінтеграційної проблематики варто назвати науковий доробок О.О. Ковальової. У монографії «Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України» (2003) на основі аналізу класичних теорій європейської інтеграції та новітніх політологічних концепцій розширення Євросоюзу на Схід було здійснено аналіз спільних стратегій ЄС та інтеграційних стратегій країн Центральної та Східної Європи. Дослідниця узагальнила досвід відносин України з ЄС та висвітлила політичні аспекти співробітництва країн європейської співдружності, а також питання поглиблення політичної взаємодії, входження до євроатлантичного простору безпеки, зменшення політичних ризиків, запобігання негативним наслідкам, що виникають під час розширення ЄС [18].

Дослідження авторського колективу Інституту держави і права ім. В. М. Корецького «Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми» (2005) за редакцією В.П. Горбатенка було зосереджено на аналізі теоретико-методологічних проблем та особливостей практичної реалізації ідеї європейської інтеграції України. Науковцями було схарактеризовано провідні напрями розвитку держави в процесі забезпечення цього процесу та визначено сучасні політологічні та правові підходи до проблеми модернізації українського суспільства, гармонізації законодавства України та ЄС, міжнародного досвіду забезпечення інтеграційної політики, правового регулювання важливих сегментів суспільного розвитку [19].

Аналіз історичного та геополітичного підґрунтя європейської й євроатлантичної інтеграції України, особливості її співробітництва з ЄС та НАТО в період 1991-2004 рр. репрезентовано І. Я. Тодоровим в його монографії «Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти» (2006). На підставі широкої теоретичної та емпіричної бази автором висвітлено роботу центральних органів законодавчої, виконавчої та судової влади України в напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції, досліджено місце і роль українських регіонів, політичних партій, недержавних громадських організацій у реалізації європейського вибору держави [20]. історичний європейський інтеграція український

Обґрунтуванню концепції існування взаємозв'язку та взаємозалежності європейської інтеграції та демократичного розвитку України присвячена наукова робота Ф. Барановського «Європейська інтеграція та демократичний розвиток України: концептуальний аналіз взаємовпливу» (2007). Автор проаналізував проблеми становлення вітчизняної політичної системи й інститутів громадянського суспільства перед викликами євроінтеграційних процесів, дослідив чинники та мотиви вступу країни до ЄС, особливості формування її європейської ідентичності та висвітлив досвід розвитку європейських демократій в контексті європейських прагнень України [21].

У двотомній роботі В. Сиденка «Глобалізація -- європейська інтеграція -- економічний розвиток: українська модель» (2008) систематизовано методологічні підходи до вивчення процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України, з'ясовано її геополітичне й історичне підґрунтя. Ученим розкрито політичні та правові засади європейського та євроатлантичного вибору України, висвітлено природу проблем співробітництва України з Європейським Союзом, зокрема, характер процесу адаптації українського законодавства до права ЄС. Показовим є узагальнення досвіду української системи освіти як особливого провідника політики європейської інтеграції [22-23].

Значний внесок в історіографію проблеми внесли дослідження О.М. Горенка, репрезентовані у монографіях «Соціально-політичний вимір європейської інтеграції та Україна» (2002) [24], «Соціальні горизонти європейського єднання і Україна: концептуально-історичні підходи та політична практика» (2007) [25], «Прагматика європейського досвіду як методологічна проблема історіописання» (2011) [26].

Суттєво збагатили вітчизняну історичну науку науковці Інституту європейських досліджень НАН України, реорганізованого у 2011 році в Державну установу «Інститут всесвітньої історії НАН України». Упродовж 2009-2014 рр. авторським колективом цієї установи спільно з науковцями інших академічних інститутів та вищих навчальних закладів України було підготовлено чотири колективні монографії: «Україна в Європі; пошуки спільного майбутнього» (2009) [27], «Культурно-цивілізаційний простір Європи та Україна: особливості становлення і сучасні тенденції розвитку» (2010) [28], «Україна в Європі: контекст міжнародних відносин» (2011) [29], «Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації» (2014) [30]. У циклі логічно поєднаних

монографій висвітлено еволюцію європейської парадигми України та особливості її історичного поступу упродовж Х-ХХІ століть, проаналізовано напрями утвердження молодої незалежної Української держави в колі європейських і світових країн та пошуки ними спільних засад цивілізаційного розвитку заради майбутнього континенту, здобутки та пошуки невикористаних резервів в сучасних євроінтеграційних процесах, а також складові європейської культурно-цивілізаційної визначеності України. Відійшовши від характерних для минулої історичної доби ідеологем, категоричності та безапеляційності, дослідники неухильно дотримувались принципів історизму, об'єктивності, виваженості, враховуючи всі складові державотворення у світлі євроінтеграційних устремлінь.

Окрему групу складають наукові дослідження, в яких розкривається комплекс відносин України з Європейським Союзом. Серед питань, що постали перед українськими дослідниками, -- дослідження історії європейської цивілізації, історія та етапи становлення Євросоюзу, реалізація регіональної політики ЄС, розширення Європейського Союзу та вплив цього процесу на взаємовідносини європейських країн з Україною, правові та організаційно-економічні аспекти європейської інтеграції, аналіз наслідків вступу до організації держав ЦСЄ, інтенсифікація двосторонніх відносин України з ЄС у пріоритетних сферах загальноєвропейського простору, створення внутрішніх передумов вступу України до Євросоюзу тощо. Ці та інші проблеми знайшли своє висвітлення у монографіях О. І. Брусиловської, В. Бурдяк, Н. Ротар, С. Василенко, С. Віднянького, Ю. Волошина, Н. Грущинської, Є. Камінського, Є. Кіш, В. Копійки, Я. Костюченка, В. Литвина, Л. Луць, А. Мартинова; В. Мармазова, І. Піляєва, А. Портнова, С. Федуняка, А. Шендеровської, В. Шпака та інших дослідників.

Серед репрезентативного списку наукової літератури, присвяченої різним аспектам європейської інтеграції, вважаємо за доцільне звернути увагу на колективні монографії: «Україна на шляху до Європи»(2006) [31],»Інтеграція України в європейські правові, політичні та економічні системи» (2007) [32], «Україна на шляху до європейської інтеграції: економічна безпека, переваги вибору» (2008) [33], «Україна та європейська інтеграція: публічно-правові аспекти» (2010) [34], «Україна в європейському безпековому просторі» (2012) [35], «Європейський проект та Україна» (2012) [36], «Модифікації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами» (2013) [37], «Україна в умовах європейської інтеграції та глобалізації світу» (2013) [38], «Антропокультурні чинники європейського вибору України» (2014) [39], «Теоретико-правові засади європейської інтеграції України» (2015) [40]. У цих наукових виданнях порушено низку актуальних питань та досліджено широкий спектр проблем (політичних, правових, економічних, безпекових, соціокультурних), які потребують свого подальшого практичного розв'язання у процесі реалізації євроінтеграційної стратегії України.

Доповнюють вітчизняну історіографію євроінтеграційної проблематики ґрунтовні підручники та навчальні посібники, які вийшли друком упродовж 2001--2015 рр. Підготовлені навчальні видання професорсько-викладацькими колективами провідних вітчизняних ВНЗ спільно з науковцями академічних установ на основі одноосібних або колективних досліджень. Серед вельми репрезентативного переліку підручників, навчальних посібників і хрестоматій (понад 100 найменувань) можна виокремити навчальні видання: 1) з геополітики і глобалістики; 2) з проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики; 3) з історії становлення Європейського Союзу, розвитку його правових та інституційних засад, регіональної політики; 4) з проблем європейської та євроатлантичної інтеграції України; 5) з державного управління євроінтеграційними процесами у різних галузях суспільно-економічного життя.

Численні євроінтеграційні дослідження у вітчизняній історіографії свідчать про те, що проблема цивілізаційного вибору України постійно була у центрі уваги вітчизняних учених, незважаючи на зовнішньополітичні орієнтири можновладців. За роки незалежності сформувалось кілька наукових центрів дослідження європеїстики (як державних, так і громадських) та наукових шкіл, очолюваних авторитетними ученими. Більшість вітчизняних дослідників солідарні у тому, що євроінтеграція України є процесом об'єктивним, проте суперечливим, що має як свої переваги, так і ризики. З огляду на це, подальшого ґрунтовного, комплексного, неупередженого аналізу потребують питання як внутрішніх, так і зовнішніх викликів і ризиків, що постають перед Україною у контексті реалізації нею євроінтеграційної стратегії.

Література

1. Калінічева Г.І. Україна -- Європа: стан наукової розробки проблем взаємовідносин / Г.І. Калінічева // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За ред. д. і. н., проф. А.І. Кудряченка. -- К.: Фенікс, 2009. -- 544 с. -- С. 23-81.

2. Василенко С.Д. Україна: Геополітичні виміри в загальноєвропейському процесі / С.Д. Василенко -- О.: ОДМА, 2000. -- 206 с.

3. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку. Ukraine 2000 and Beyond: Geopolitical Priorities and Scenarios of Development: монографія / Ред- кол. ... Кол. авт.: О.М. Гончаренко (кер.) та ін. -- К.: НІСД, 1999.

4. Врублевський В.К. Український шлях. Начерки: геополітичне становище України та її національні інтереси / В. К. Врублевський, В. І. Хорошковський. -- К.: Демократична Україна , 1997. -- 426 с.

5. Базив Д. Геополитическая стратегия Украины / Д. Базив.- К.: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2000. -- 192 с.

6. Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі / М.С. Дністрянський / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. -- Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. -- 310 с.

7. Гальчинський А.С. Україна - на перехресті геополітичних інтересів / А.С. Гальчинський - К.: Знання України, 2002. -180 с.

8. Лотоцький С. Україна в світовому геополітичному просторі / С. Лотоцький, С. Трохимчук / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / Маркіян Мальський (наук. ред.). -- Л., 2002. -- 129 с.

9. Михальченко Н.И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? / Н.И. Михальченко / НАН Украины; Институт социологии; АПН Украины; Институт высшей школы. -- К., 2001. -- 440 с.

10. Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи / М.І. Михальченко. -- Дрогобич: Відродження, 2004. -- 488 с.

11. Андрущенко (Гринько) С.В. Україна в сучасному геополітичному середовищі / С.В. Андрущенко (Гринько). -- К.: Логос, 2005. -- 288 с.

12. Зленко А.М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітич- них змін / А.М. Зленко. -- Х.: Фоліо, 2003. -- 558 с.

13. Глобалізація і безпека розвитку / О.Г. Білорус [та ін.] ; наук. ред. О.Г. Білорус ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, Київ. нац. екон. ун-т. -- К., 2001. -- 734 с.

14. Глобальні трансформації і стратегії розвитку / О.Г. Білорус [та ін.] ; ред. О.Г. Білорус; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. -- К., 1998. -- 416 с.

15. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: (Кол. моногр.) / За ред. Ф.М. Рудича. -- К.: МАУП, 2002. -- 488 с.

16. Сирота М.Д. Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття / М.Д. Сирота. -- Вид. 2-ге -- К.: Університецьке вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. -- 216 с.

17. Україна і Європа (1990 -- 2000 рр.): Анотована історична хроніка. Ч. 1. Україна в міжнародних відносинах з країнами Центральної та Південно-східної Європи / О.М. Мельникова, І.В. Євсеєнко, М.В. Знаменська; Ред.кол. С.В. Віднянський (відп. ред.); НАН України. Ін-т історії України. -- К., 2001. -- 308 с.; Ч. 2. Україна в міжнародних відносинах з країнами-членами Європейського Союзу / І.М. Мельникова, О.М. Горенко, А.Ю. Мартинов .... Ред.кол. С.В. Віднянський (відп. ред.); НАН України. Ін-т історії України. -- К., 2001. -- 124 с.

18. Ковальова О.О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України / О.О. Ковальова / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. -- К., 2003. -- 340 с.

19. Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / В. П. Горбатенко (ред.). -- К. Юридична думка, 2005. -- 329 с.

20. Тодоров І.Я. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти. Монографія / І.Я. Тодоров. -- Донецьк: ДонНУ, 2006. -- 268 с.

21. Барановський Ф.В. Європейська інтеграція та демократичний розвиток України: концептуальний аналіз взаємовпливу: монографія / Ф.В. Барановський / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. -- Луганськ: Ел- тон-2, 2007. -- 407 c .

22. Сиденко В.Р. Глобализация -- европейская интеграция -экономическое развитие: украинская модель: в 2 т. / Институт экономики и прогнозирования НАН Украины. Т. 1: Глобализация и экономическое развитие.- К.: Феникс, 2008 -- 376 с.

23. Сиденко В.Р. Глобализация -- европейская интеграция -экономическое развитие: украинская модель: в 2 т. / Институт экономики и прогнозирования НАН Украины. Т. 2: Европейская интеграция и экономическое развитие. -- К., 2011. -- 448 с

24. Горенко О.М. Соціально-політичний вимір європейської інтеграції та Україна / О.М. Горенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. -- К., 2002.- 170 с.

25. Горенко О.М. Соціальні горизонти європейського єднання і Україна: концептуально-історичні підходи та політична практика / О. М. Горенко; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. -- К., 2007. -- 376 с.

26. Горенко О.М. Прагматика європейського досвіду як методологічна проблема історіописання / О.М. Горенко; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. -- К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. -- 263 с.

27. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За редакцією д.і.н., професора А.І. Кудряченка. -- К.: Фенікс, 2009 -- 544 с.

28. Культурно-цивілізаційний простір Європи та Україна: особливості становлення і сучасні тенденції розвитку: колективна монографія / кер. авт. кол. і науковий редактор д.і.н., професор А.І. Кудряченко // Інститут європейських досліджень НАН України -- К.: Університет «Україна», 2010 -- 405 с.

29. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За редакцією д.і.н., професора А.І. Кудряченка. -- К.: Фенікс, 2011. -- 632 с.

30. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / кер. авт. кол. і науковий редактор д. і. н., проф. А. І. Кудряченко. -- К.: Фенікс, 2014. -- 444 с.

31. Україна на шляху до Європи / А.В. Юричко (голов. ред. кол.), В.І. Шкляр (упоряд.), А.В. Юричко (упоряд.). -- К.: Етнос, 2006. -- 496 с.

32. Інтеграція України в європейські правові, політичні та економічні системи: монографія / В.А. Манжола [та ін.]; ред. Л.В. Губерський; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. -- К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. -- 320 с.

33. Україна на шляху до європейської інтеграції: економічна безпека, переваги вибору: монографія / В.М. Нижник [та ін.] ; заг. ред. В. М. Нижник. -- Хмельницький: ХНУ, 2008. -- 307 с.

34. Україна та європейська інтеграція: публічно-правові аспекти: монографія / [Авер'янов В.Б. та ін.]; за заг. ред. В.Б. Авер'янова, С.Ф. Демченка; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. -- К.: Преса України, 2010. -- 631 с.

35. Україна в європейському безпековому просторі: монографія / [В.А. Манжола та ін.; за заг. ред. В. В. Копійки]; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. -- К.: Київський університет, 2012. -319 с.

36. Європейський проект та Україна: монографія / [Єрмолаєв А. В. та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж. -- К.: НІСД, 2012. -- 186 с.

37. Модифікації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами: монографія / М. О. Баймуратов, Ю.С. Хоббі; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Засл. діяча науки і техніки України М.О. Баймуратова; Маріуп. держ. ун-т, Представництво Європ. орг. публіч. права в Україні. -- Суми: Університетська книга, 2013. -- 298 с.

38. Україна в умовах європейської інтеграції та глобалізації світу: монографія / [Зажигаєв Б.В. та ін.; за ред. О.А. Чумаченко]; Київ. міжнар. ун-т, НДІ глобалізації та європ. інтеграції. -- К.: КиМУ, 2013. -- 432 с.

39. Антропокультурні чинники європейського вибору України: [монографія] / [Є.І. Андрос та ін.; відп. ред. Є.І. Андрос] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. -- Київ: Наукова думка, 2014. -- 300 с.

40. Теоретико-правові засади європейської інтеграції України: монографія / А.А. Моца, Д.М. Бєлов, Ю.М. Бисага ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Ін-т держави і права країн Європи. -- Ужгород: Ліра, 2015. -- 278 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.