"Weasel words" як один з прийомів реалізації стратегії дискредитації в англійськомовному дипломатичному дискурсі (на матеріалі промов С. Пауер, В. Нуланд, Д. Байєра, Дж. Пайєтта)

Аналіз поняття "weasel words" на матеріалі промов англійськомовних дипломатів за 2013-2015 роки, що стосуються конфлікту на сході України. Використання умисної двозначності у дипломатичному мовленні як одного з прийомів реалізації стратегії дискредитації.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 21.09.2017
Размер файла 25,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анотація

"WEASEL WORDS" ЯК ОДИН З ПРИЙОМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ДИСКРЕДИТАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ДИПЛОМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ С. ПАУЕР, В. НУЛАНД, Д. БАЙЄРА, ДЖ. ПАЙЄТТА)

Судус Ю.В., Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Україна.

У статті проаналізовано поняття "weasel words" в англійськомовному дипломатичному дискурсі на матеріалі промов англійськомовних дипломатів за 2013-2015 рр., що стосуються конфлікту на сході України. У дослідженні використано класифікації "weasel words", які належать Р.В. Фелд, Г.С. Ді Карло. Встановлено, що умисна двозначність є одним з мовленнєвих прийомів реалізації стратегії дискредитації.

Ключові слова: "weasel words", умисна двозначність, мовленнєвий прийом, стратегія дискредитації, тактико-стратегічний потенціал, сучасний англійськомовний дипломатичний дискурс.

Вступ

Постановка проблеми. Сьогодні, коли міжнародні контакти набирають дедалі більшого значення, чимало інструментів їх ведення є результатом обережного балансу інтересів і дипломатичних компромісів поміж сторонами [1, с. 124]. Проте останнім часом дипломатичне мовлення набуло надмірної двозначності змісту [2, с. 559-560]. Нечіткість, або ж умисна двозначність, є поширеним явищем у дипломатичній комунікації, позаяк вона виражається через майже всі лінгвістичні категорії [3, с. 24]. Дипломатичний дискурс (ДД) не може існувати без комунікативних стратегій, і англійськомовний ДД не є винятком. Характер стратегії дискредитації в ДД визначають тактики, які її реалізують. Відповідно, тактика спрямована на забезпечення реалізації цієї комунікативної стратегії. У системі мовної комунікації може використовуватися безліч мовних тактик, причому і таких, які ще не виявлені фахівцями і не описані в літературі, тому важливо не тільки ефективно і доречно використовувати тактики, описані в літературних джерелах, а й уміти самому виділяти їх [4, с. 109]. Ми виокремлюємо тактики, які реалізують стратегію дискредитації в дипломатичному дискурсі, а саме: звинувачення, безособове звинувачення, викриття, всезагальна правда, осуд, погроза, наказ, образа, "згадування в негативному світлі", протиставлення. Кожна із згаданих тактик реалізується за допомогою прямих чи непрямих мовленнєвих актів, серед яких ми виділяємо асертиви, директиви, комісиви, квеситиви та експресиви. Однак ми припускаємо, що існують також і інші мовленнєві прийоми, які сприяють реалізації згаданих тактик, що вжиті з метою дискредитації. Одним із таких прийомів є "умисна двозначність" або "weasel words".

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття "weasel words" у лінгвістичних розвідках, присвячених дослідженню тактико-стратегічного потенціалу дискурсу, є відносно новим і потребує детального вивчення. Аспекти стратегічності в дискурсі розглядали Н.Д. Арутюнова, Р. Водак, Т. ван Дейк, В. Кінч, Г.П. Грайс, О. Іссерс, О. Паршина, М. Макаров, О. Семенюк, В. Паращук, О. Яшенкова, Ф. Бацевич, О. Шейгал, М.Л. Макаров, Г. Почепцов, Ж.В. Зігманн, К.Є. Калінін та ін. Питанню умисної двозначності присвячено не так багато наукових праць, до яких належать дослідження Д. Мелінкоффа, Р.В. Фелд, Г.С. ді Карло.

Мета статті полягає у висвітленні поняття "умисної двозначності" або WW у сучасному англійськомовному дипломатичному дискурсі як мовленнєвого прийому, що сприяє реалізації стратегії дискредитації.

Виклад основного матеріалу

Загалом, як подає словник Oxford Advanced Learner's Dictionary [5], слово "vague" має такі значення: "not clear in a person`s mind; not having or giving enough information or details about something; suggesting a lack of clear thought or attention; not having a clear shape". Словник видавництва Collins [6, с. 599]подає схожі значення: "not clearly explained; unable to be seen or heard clearly; absent-minded".

Вираз "weasel words" походить зі способу ласками поїдати яйця, який полягає у висмоктуванні вмісту яйця, залишаючи недоторканою яєчну шкаралупу [3, с. 28]. Слово прижилось спочатку в юридичній літературі для позначення слів, які використовуються з метою ухиляння від прямого висловлювання про позицію адресанта. Словник Collins подає таке значення терміна "weasel words": "plural noun" (informal), intentionally evasive or misleading speech; equivocation (мовлення, що є навмисно ухильним, або те, яке вводить в оману; ненадійне) [6]. У словнику OALD бачимо схоже тлумачення цього терміна: "Це слово, яке має нечітке значення, або більш, ніж одне значення, яке використовується з метою уникнення прямої форми висловлення" [5]. Інакше кажучи, "weasel words" є неформальним терміном для слів і фраз, спрямованих на створення враження, що було озвучено конкретне і/або значуще твердження, тоді як насправді було зроблено лише нечітке або неоднозначне повідомлення. Згадане повідомлення подається таким чином, що конкретне значення може бути оскаржене, якщо хтось візьметься його заперечувати [1, с. 125].

Покладаючись на визначення таких науковців, як Дж. Скотто ді Карло та Д. Мелінкофф, ми вважаємо, що "weasel words" (WW) - це слова та висловлювання з дуже гнучким значенням, яке суттєво залежить від контексту та їх інтерпретації [2, с. 559; 5, с. 21]. Фактично, зумисне надмірна невизначеність і розпливчастість у мовленні дипломата не завжди має позитивний ефект, передусім тому, що вона призводить до браку інформативності, суб'єктивних інтерпретацій правил і можливих маніпуляцій мови для особистих намірів [3, с. 130].

Серед WW чільне місце посідає група прикметників. Норвезька дослідниця Р.В. Фелд [7, с. 165]розробила класифікацію таких прикметників, поділивши їх на групи згідно з їхніми семантичними особливостями.

Таблиця 1 - Прикметники з нечітким значенням за класифікацією Р.В. Фелд

Типи прикметників

Визначення

Приклади

Модальні (modal adjectives)

They express modal force ranging from necessity to desirability.

necessary, expedient, desirable, unpracticaT etc.;

Етичні (ethic adjectives)

They are related to ethical standard.

right, equitable, responsible, justifiable, reasonable, etc.;

Прикметники доказу (adjectives of evidence)

They express degrees of accordance between conditions and conclusions.

natural, unlikely, and likely, etc.;

Прикметники наслідку (adjectives of consequence)

They represent degrees of consequence attributed to the modified noun.

crucial, critical, serious, considerable, significant, etc.;

Прикметники частотності (adjectives of frequency)

They represent one of the most complicated categories of adjectives because they denote the evaluation of the appearance of the noun related to some kind of a quantitative norm:

widespread, common, normal, usual, special, deviant etc.;

Прикметники загальних якостей (adjectives of general qualities)

express a quality relevant dimension in general

as good, bad, useful, unacceptable, inadvisable, etc.;

Прикметники співвідношення (relational adjectives)

They convey relationship between nouns and fixed standards.

suitable, sufficient, appropriate, etc.

Згідно з даними таблиці Р.В. Фелд поділяє прикметники на сім груп: модальні, етичні, прикметники доказу, модальності, частотності, загальних якостей та співвідношення. Уважаємо, що наявність таких WW у дипломатичному дискурсі є однією з диференційних ознак відношення досліджуваних текстів до певного типу вербального комунікативного стилю. Г.С. ді Карло додає ще декілька слів до цього списку, як-от: "qualified", "fair", "further", "related", "subsequent", "temporary" та "voluntary" [3]. Спираючись на класифікацію Р.В. Фелд та Г.С. ді Карло, ми проаналізували англійськомовні промови сучасних дипломатів, а саме: С. Пауер, В. Нуланд, Дж. Пайєтта, Д. Байєра за 20132015 рр., що стосуються конфлікту на сході України, та знайшли такі WW (виділимо фрази з WW жирним курсивом). Наведемо вибрані приклади:

"Necessary " (необхідний)

"But no resolution would have been necessary if Russia had used its leverage with the separatists on Thursday, getting them to lay down their arms and leave the site to international experts". Це висловлювання є прямим асертивним МА, який реалізує тактику осуду, маркером якої є конструкція "But.., if..". С. Пауер говорить, що "ніякої резолюції не було б потрібно, якби РФ наказала сепаратистам скласти зброю", а отже робить спробу засудити дії Росії.

"Between now and then, we have made it clear that Russia needs to take concrete steps to disavow separatist actions in Eastern Ukraine, pull back its forces outside the country, and demonstrate that they are prepared to come to these discussions to do what is necessary to de- escalate". Подане висловлювання В. Нуланд реалізує тактику наказу. Маркером цієї тактики є модальне дієслово "need to".

"Right" (правильний)

"We call on Russia to make the right choice: pull back your forces, deploy and support international monitors to Crimea and to eastern Ukraine and begin a real and productive dialogue with your neighbor in Ukraine". Приклад висловлювання з промови В. Нуланд реалізує тактику наказу. Маркерами цієї тактики є дієслова, вжиті в наказовому способі стосовно до РФ: "pull back", "deploy", "support", "begin". Підсиленням слугує фраза ""we call on Russia to make the right choice ", у якій дипломат говорить про "правильний" вибір, який має зробити РФ: "the right choice".

"We call on Russia to join that consensus, make the right choice and_pull back its forces". Приклад висловлювання з промови В. Нуланд реалізує тактику наказу. Дипломат закликає публічно РФ за допомогою дієслівного маркера: "to call on" дійти консенсусу, зробити правильний вибір та відвести свої війська. Підсиленням слугує фраза "make the right choice ", у якій дипломат говорить про "правильний" вибір, який має зробити РФ.

"Responsible" (відповідальний)

"Russia's incitement of groups to come out to protest is not responsible behavior in the present situation". Приклад висловлювання з промови С. Пауер реалізує тактику осуду, адже дипломат "звинувачує РФ у невідповідальних діях".

"It also means holding the Minsk agreement signatories - the separatists and Russia - to account when they refuse Ukraine control of its own border, when deadly Russian weapons and fighters continue to flow across it by the hundreds, and when state-owned Russian media spews lies about who is responsible for the violence". Приклад висловлювання з промови В. Нуланд містить тактику звинувачення, яку реалізує прямий асертив. Дипломат говорить про РФ і сепаратистів як про єдине ціле, звинувачуючи їх у низці негативних дій стосовно України. Підсилюють тактику слова з негативною конотацією: "deadly", "weapons", "fighters", "media spews", "lies", "violence".

"Unlikely" (неправдоподібний, малоймовірний)

"Because of the technical complexity of the SA-11, it is unlikely that the separatists could effectively operate the system without assistance from knowledgeable personnel. Thus we cannot rule out technical assistance from Russian personnel in operating the systems". Висловлювання складається з двох МА. Перше речення є прямим асертивом, що служить ввідним. Другий МА є прямим асертивом, що реалізує тактику звинувачення, адже С. Пауер говорить про те, що США не виключає того твердження, що досвідчений військовий персонал РФ допомагає сепаратистам.

"Critical" (критичний, вирішальний)

"And I join others in thanking our briefers, Under Secretary-General Feltman and OSCE Deputy Chief Monitor Hug, for providing the Security Council and the international community with the facts underlying the escalation in violence, which are critical in a conflict where some continue to try to obscure the truth". Висловлювання С. Пауер реалізує тактику безособового звинувачення, адже дипломат, не називаючи РФ, звинувачує її у приховуванні правди.

"Obviously, it is a critical question whether Russia is continuing its policy of seeking to destabilize - and ultimately annex - land from its neighbor". Висловлювання С. Пауер реалізує тактику "згадування в негативному світлі".

"Serious" (серйозний)

"If Russia is serious about peace, or sincerely cares about the humanitarian situation in eastern Ukraine, it must stop supporting violence through the flow of weapons, personnel, and materiel across the border". Висловлювання Д. Байєра реалізує тактику наказу. умисна двозначність дипломат дискредитація

"But the Kremlin made a very serious miscalculation: it underestimated your resilience and your willingness to unite to help your fellow citizens". Висловлювання С. Пауер реалізує тактику "згадування в негативному світлі".

"Significant" (значний, важливий, істотний)

"We stand ready to intensify targeted sanctions and to implement significant additional restrictive measures to impose further costs on Russia should events so require". Висловлювання Д. Байєра є прямим асертивом, який реалізує тактику "згадування в негативному світлі".

"Today's vote shows that despite significant misinformation spread by Russia, the truth of what Russia has done in Crimea has penetrated to all the regions of the world". С. Пауер згадує РФ у негативному контексті. Третє висловлювання реалізує тактику звинувачення. Дипломат говорить про те, що "РФ поширює неправдиву інформацію", також про те, "що світ знає, що РФ зробила в Криму", а отже, звинувачує Росію в анексії Криму.

"Widespread" (дуже поширений)

"We reiterate our grave concern over the widespread, systematic harassment of Crimean Tatars, ethnic minorities, and others who oppose the Russian occupation of Crimea". Висловлювання Д. Байєра реалізує тактику "згадування в негативному світлі".

"There also must be continued consequences for Russia's consistent violations of the fundamental principles of the UN Charter andfor its ongoing failure to meet the commitments it has made. And there must be consequences for the widespread crimes and abuses committed by the armed separatists Russia supports". Обидва висловлювання С. Пауер реалізують тактику звинувачення.

"Common" (загальний, спільний)

"In Crimea, where the role of Russian authorities is as profound as it is illegal; journalists and human rights defenders have faced harassment and torture; censorship is common". Висловлювання С. Пауер реалізує тактику "згадування в негативному світлі".

"Special" (спеціальний, особливий)

"And just last week, President Putin signed a decree classifying any death of Russian soldiers in "special operations" in peacetime a state secret, a policy which previously was limited to wartime only". Висловлювання С. Пауер є прямим асертивом, який реалізує тактику "згадування в негативному світлі".

"Unacceptable" (неприйнятний, неприпустимий)

"It is certainly unacceptable to my government and I suspect it is also unacceptable to the governments of the European Union". Висловлювання складається з двох прямих асертивних МА, що містять тактику осуду. Дж. Пайєтт засуджує дії Росії (попередньо йдеться про РФ) фразою "what is happening today is unacceptable ". Дипломат використовує повторення слова "unacceptable" як додатковий мовний прийом, що підсилює тактику осуду: "certainly unacceptable", "is also unacceptable". Мовець вживає слова "certainly", "also", які є в наведеному прикладі маркерами інтенсифікації тактики осуду.

"Therefore, any further unilateral intervention by Russia into Ukrainian territory - including one under the guise of providing humanitarian aid - would be completely unacceptable and deeply alarming". Висловлювання С. Пауер реалізує тактику осуду.

"Sufficient" (достатній)

"And, just as important, what message are we sending to other countries with similarly alarming ambitions around the world, when we let Russia violate these rules without sufficient consequences?". Висловлювання С. Пауер реалізує тактику "згадування в негативному світлі".

"Futher" (подальший, наступний, додатковий)

"Russia has fired self-propelled artillery into Ukraine and has further violated Ukrainian territory by crossing over the border to fire ". Висловлювання Д. Байєра реалізує тактику звинувачення.

"Our free nations will stand united so that further Russian provocations will only mean more isolation and costs for Russia". Висловлювання Д. Байєра реалізує тактику погрози.

"But that is not consistent with the agreement that they've signed, and it is certainly something that will entail further costs for Russia to the extent that Russia is giving the marching orders". Висловлювання Дж. Пайєтта містить тактику погрози: "it is certainly something that will entail further costs for Russia" та звинувачення: "Russia is giving the marching orders".

"Therefore, any further unilateral intervention by Russia into Ukrainian territory - including one under the guise of providing humanitarian aid - would be completely unacceptable and deeply alarming". Висловлювання С. Пауер реалізує тактику осуду.

"And today we are considering further measures in response to Russia's continued pressure on Ukraine". У висловлюванні В. Нуланд згадує про РФ негативним чином, що підтверджує фраза "Russia's continued pressure on Ukraine", а отже, містить тактику "згадування в негативному світлі".

"And as President Obama stated, "the Russian leadership must know that if it continues to destabilize eastern Ukraine and disrupt this month's elections, we will move quickly on additional steps, including further sanctions that will impose greater costs". Висловлювання В. Нуланд реалізує тактику погрози, адже використовуючи умовне речення з "if дипломат погрожує новими санкціями РФ", якщо РФ продовжить операцію з дестабілізації в Україні та завадить виборам".

Як показують усі наведені приклади, у промовах дипломатів присутні слова з сумнівним, розмитим значенням, т. зв. "прикметникові WW", вжиті щодо об'єкта дискредитації, тобто РФ. Досліджуваному дискурсу притаманне використання модальних, етичних WW, прикметників доказу, наслідку, частотності, загальних якостей та співвідношення. Дипломати вдаються до вживання цих груп слів у тих випадках, коли дискредитують РФ за допомогою тактики "згадування в негативному світлі" [4, с. 109] тощо.

Висновок

Отже, ми беремося стверджувати, що використання англійськомовним дипломатом умисної двозначності, так-званих "weasel words", а особливо семи груп прикметників, згідно з класифікацією Р.В. Фелд та Г. С. ді Карло, суттєво впливає на процес сприйняття адресатом мовлення дипломата; забезпечує успішність мовленнєвих тактик, тому слугує одним із прийомів, здатних сприяти реалізації стратегії дискредитації опонента в англійськомовному дипломатичному дискурсі в умовах конфлікту. На нашу думку, WW безпосередньо пов'язані з поняттям комунікативного стилю та тональності дискурсу, та є однією з ознак, що допомагають віднести текст промови до певного типу тональності й стилю, у чому й полягає перспектива подальших досліджень.

Література

1. Судус Ю.В. "Weasel words" або умисна двозначність в англомовному дипломатичному дискурсі / Ю.В Судус // Матеріали III Міжнародного симпозіуму "Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація", 22-24 квітня 2016 р. - С. 124-131.

2. Scotto di Carlo, G. "Weasel words" in legal and diplomatic discourse: vague nouns and phrases in UN resolutions relating to the second Gulf war / G. Scotto di Carlo // International Journal for the Semiotics of Law. - 2015. - № 28(3). - 559-576 pp.

3. Scotto di Carlo, G. Vagueness as a Political Strategy: Weasel Words in Security Council Resolutions Relating to the Second Gulf War: дис.... д-ра. / G. Scotto di Carlo. - 296 p. - [Електронний ресурс]: http://www.fedoa.unina.it/8673/1/ Scotto_di_Carlo_Giuseppina_24.pdf.

4. Судус Ю.В. "Згадування в негативному світлі" як основна тактика реалізації стратегії дискредитації в англомовному дипломатичному дискурсі (на матеріалі промов В. Нуланд) / Ю.В. Судус // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2016. - Вип. 10(3). - С. 108-115.

5. Oxford English learner's dictionary. - Oxford university press. - 2016. - [Електронний ресурс]: http://www.oxfordleamersdictionaries.com.

6. Collins English dictionary. - 2016. - [Електронний ресурс]: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/weasel-words.

7. Fjeld, Ruth Vatvedt 2005. The Lexical Semantics of Vague Adjectives in Normative Texts. In Bhatia V.K. / Engberg J. / Gotti M. / Heller D. (eds).Vagueness in Normative Texts. Bern: Peter Lang, 157-172 pp.

8. Mellinkoff D. The Language of the Law / D. Mellinkoff. - Boston: Little Brown & Co. - 1963. - 526 p.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.