YouTube як канал для нових форм інформаційно-комунікативної діяльності

Мультимедійні засоби інформаційно-комунікаційної діяльності, їх місце у системі медіа. Характеристики YouTube, формат відеоматеріалу, поширеність аматорського контенту. Створення відеооблогів як незалежної форми цифрових засобів масової інформації.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 21.04.2020
Размер файла 24,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

YouTube як канал для нових форм інформаційно-комунікативної діяльності

Снігур А.А.

Бутиріна М.В.

Анотація

У статті розглядається феномен YouTube, його місце у системі нових медіа, сучасний стан та чинники, які роблять сервіс ефективним засобом масової комунікації. YouTube розглядається як одна з форм останнього покоління нових засобів масової інформації, оскільки вона пов'язана з цифровим простором та поширеністю аматорського вмісту.

У статті наведено загальні характеристики YouTube, зважаючи на еволюцію тенденцій в Інтернеті та глобальних тенденціях використання медіа. Серед цих характеристик - формат відеоматеріалу YouTube, який полегшує сприйняття в епоху інформаційного перевантаження, та базовий інтерфейс як спадщина культури участі в мережі Web 2.0. Хоча велика аудиторія та доступність сервісу робить його ефективним засобом обміну професійним та аматорським вмістом, одна з найвидатніших характеристик YouTube - розробка відеооблогів як нової незалежної форми цифрових засобів масової інформації. Вміст відеозапису займає перехідні позиції між професійним та аматорським контентом, залежить від жанру та актуальності, а аудиторія дорівнює традиційним медіа. В цілому, YouTube демонструє перехід від технічного інструмента для налаштування вмісту в Інтернеті на медіа-канал із постійно зростаючим соціальним капіталом.

З огляду на динамічну природу цифрових мультимедійних засобів та, зокрема, YouTube, аналіз платформи в дискурсі «нові медіа» проводиться з урахуванням поточних подій у цій галузі. Результати дослідження можуть бути використані для подальшого вивчення YouTube щодо «нового медіа».

Ключові слова: YouTube; відеохостинг; відеоблог; аматорський контент; нові медіа; цифрові медіа; Web 2.0.

Snihur A., Butyrina M. YouTube as a Channel for the New Forms of Informational and Communicative Activity

The research offers an attempt to analyze YouTube as a "new media" platform, its current state, and the factors that make it an effective medium for creating, sharing, storage, and consuming multimedia content.

YouTube is considered as one of the forms of the new media of the latest generation because of its bound to digital space and prevalence of amateur content. The article provides general characteristics of YouTube concerning the evolution of the Internet and global media consumption tendencies. Among these characteristics are video format of the YouTube content that makes it easier for perceiving in the age of informational overload and basic interface as a legacy of the Web 2.0 participatory culture. Although large audience and accessibility of the service makes it an effective medium for sharing professional and amateur content, one of the most prominent characteristics of YouTube is the development of videoblogging as a new independent form of digital media. Videoblogging content occupies transitional position between professional and amateur content, varies in genres and topicality, and has an audience equal to the traditional media. Overall, YouTube demonstrates transition from a technical tool for setting content online to a media channel with constantly increasing social capital.

Due to dynamic nature of digital media and YouTube in particular, the analysis of the platform in the "new media" discourse is done considering the current developments in the field.

The results of the research can be used for the further study of the YouTube in regard to "new media" issue.

Keywords: YouTube; video hosting; video blog; amateur content; new media; digital media; Web 2.0.

Вступ

Постановка проблеми

Останнім часом людство знаходиться на межі глибоких соціокультурних та економічних змін, спричинених розвитком і розповсюдженням цифрових технологій. В свою чергу, цифрові технології розвиваються настільки динамічно, що людство не встигає пристосовуватися до постійних трансформацій програмного забезпечення та контенту, який створюється на його базі. Однією з нових форм комунікативної діяльності в мережі Інтернет є YouTube. Зараз YouTube - другий за популярністю сайт у світі [1]. Зважаючи на постійний розвиток та розширення репертуару цифрових медіа та, зокрема, контенту на YouTube, а також потенціалу цих медіа для формування масової свідомості, тема була і залишається актуальною для дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Так чи інакше нові (або цифрові) медіа потрапляють у поле зору більшості дослідників, які працюють у сфері медіакомунікацій - серед них М. Кастельс, Г. Дженкінс, Л. Манович, Є. Вартанова, український дослідника Г. Почепцов. YouTube також останнім часом все частіше стає темою досліджень. Найчастіше YouTube розглядається у контексті партисипативної культури та сформованої навколо онлайн-спільноти (Е. Кін, Дж. Берджесс, Дж. Грін, Л. Компанцева), маркетингового потенціалу платформи (А. Козлова, М. Міллер, Ю. Купчинська, І. Константинов, Н. Джиджора), у зв'язку з його використанням для організації освітнього процесу (О. Михайлик, І. Сотников, О. Корнієць, Т. Носенко, М. Самсонов), зокрема для вивчення іноземних мов (Я. Штурба, Т. Лалова, О. Янкіна), а також у контексті розвитку нових медіа та поширення аматорського контенту (Л. Круглова, В. Александрович).

Мета даної статті - схарактеризувати особливості YouTube як каналу для нових видів інформаційно-комунікаційної діяльності.

Об'єктом дослідження є відеохостинг YouTube як платформа для інформаційно-комунікативної діяльності та поширення мультимедійного контенту.

Методи. Відеохостинг YouTube проаналізовано з точки зору його належності до нових медіа та ефективності у якості каналу поширення медіаконтенту. Для систематизації результатів аналізу було використано метод узагальнення. Під час дослідження контенту YouTube для його умовного поділу на групи було використано метод типології. Зроблено висновки щодо місця YouTube у сучасному інформаційному просторі.

Результати й обговорення

У загальному розумінні нові медіа - це інтерактивні електронні ЗМІ і нові форми контенту, пов'язані з діяльністю людей в Інтернеті. К. Карякіна визначає чотири ключові взаємопов'язані процеси, які описують систему нових медіа: конвергенція, дигіталізація, інтерактивність і належність даних медіаресурсів до мережевого простору [2].

Розвиток нових медіа зумовлений еволюцією інтернету. Сама їх поява пов'язана з ерою, яку Тім О'Райллі назвав Web 2.0 і визначив, як другу стадію розвитку Інтернету, що характеризується переходом від статичних веб-сторінок до контенту, створеного користувачами [3]. Такий контент став запорукою появи колаборативних проектів, заснованих на добровільній співпраці - wiki-ресурсів, а також блогів, форумів, пізніше - соціальних мереж. youtube цифровий аматорський мультимедійний відеоблог

Сьогодні дослідниками висуваються припущення про перехід до нового етапу у розвитку інтернету, який Дж. Калаканіс назвав Web 3.0. Він вважає, що Web 3.0 - це мережа, яка дозволить професійно створювати якісний контент на базі технологій Web 2.0, тобто перейти від «мудрості натовпу» до індивідуалізму. Чи дійшло людство до Web 3.0, чи вже переросло цей етап - залишається суперечливим питанням.

З розвитком Інтернету еволюціонували і медіа, що функціонують у мережі. О. Рогальова та Т. Шкайдерова виділяють такі етапи розвитку нових медіа [5]:

1) електронні копії традиційних видань, тобто просто оцифровані матеріали традиційних медіа;

2) електронні версії традиційних видань, тобто власні сайти видань, часто з функцією зворотного зв'язку та ексклюзивними матеріалами лише для цієї платформи;

3) самостійні електронні видання, тобто видання, які не мають традиційної фізичної форми і функціонують тільки в Інтернеті;

4) блоги, соціальні мережі, Твіттер - все, що прийнято називати «громадянською журналістикою».

У споживанні нових медіа сьогодні велику роль відіграє мобільний інтернет. Порівняна доступність та покращення якості інтернет-зв'язку робить смартфон пріоритетним засобом підключення до мережі і, відповідно, взаємодії з цифровими медіа. Все більше сайтів оптимізують для перегляду на смартфонах, створюють мобільні додатки для електронних сервісів та цифрових медіа. Також варто відзначити, що, у той час як контент нових медіа має тенденцію візуально і змістовно спрощуватися для полегшення сприйняття (звідси такі поняття як infotainment та edutainment, подання інформації у розважальній формі), створення якісного матеріалу потребує від автора майстерності та обізнаності. Якщо колаборативні проекти часів Web 2.0 цінували внесок у загальну роботу (як, наприклад, Вікіпедія), то сьогодні цінується, перш за все, якість та здатність створювати контент, який приверне увагу перевантаженого інформацією споживача і змусить його приділити цьому контенту час.

YouTube можна вважати одним з найбільших успіхів ери Web 2.0, який не менш успішно здійснив перехід до Web 3.0. Історія успіху почалася у каліфорнійському гаражі, де Чад Харлі, Стів Чен та Джавед Карім придумали, як швидко опублікувати відео з вечірки онлайн, щоб показати його друзям. Менш як за два роки відеохостинг набув шаленої популярності і, хоча з економічної точки зору він був підприємством збитковим, у 2006 році його придбав Google за 1,65 млрд. доларів. Сьогодні на YouTube зареєстровано більше мільярда користувачів. Причинами такої популярності вважають, перш за все, інтуїтивний, простий у використанні інтерфейс, плеєр, який можна було поширювати за межами сайту, та елементи соціальної мережі, які відрізняли YouTube від інших медіахостингів, дозволяючи користувачам коментувати та оцінювати чужі відео, а також підписуватися на цікаві канали [6].

Отже, що робить YouTube ефективним каналом для контенту нових медіа:

1. Аудиторія. Офіційна статистика сайту показує, що на ньому зареєстровано більше мільярда користувачів («майже третина Інтернету»). YouTube локалізований у 88 країнах і доступний на 76 мовах («що покриває «95% населення Інтернету»). Основна аудиторія - 18-34 років, яка вважається цільовою аудиторією американського реаліті-ТБ [7].

2. Контент. Контент на YouTube можна умовно поділити на три групи:

- професійний, тобто офіційні музичні відео, кінотрейлери, інтерв'ю, мультимедійний контент традиційної преси, частини телепередач (в українському сегменті YouTube часто дублюються навіть цілі телепередачі та серії телесеріалів). Для контролю за дотриманням авторських прав YouTube співпрацює з компаніями-власниками, відслідковуючи можливі порушення;

- аматорський, до якого належать, як правило, вірусні відео, фанатські відео, продукція відеоблогерів-початківців тощо;

- відеоблоги, що займають проміжну позицію - з точки зору традиційних медіа, це аматорська діяльність, хоча в межах YouTube-простору відеоблогери репрезентують якісний контент, створений на базі технологій Web 2.0 спеціально. Від аматорського контенту професійний відеоблог відрізняє цілеспрямованість його створення для подальшого розміщення на YouTube та можливість монетизувати цю діяльність та перетворити її на повноцінну професію. Сервіс настільки щільно асоціюється з явищем відеоблогингу, що саме слово «YouTube» використовується як його загальна назва, а блогерів називають «ютуберами».

3. Формат. Відеоформат контенту на YouTube ефективний з кількох причин. По-перше, відео - це мультимедійний продукт, що поєднує візуальну, аудіо та текстову інформацію. При цьому текстова складова зазвичай має найменшу питому вагу, а можливість проілюструвати зміст відео робить його доступним і простим для сприйняття. По-друге, таким чином YouTube стає цифровою альтернативою телебачення, конкуруючи з письмовими блогами так само, як телебачення конкурувало з пресою.

4. Інтегративність. YouTube-відео (тобто, оригінальний контент, створений відеоблогерами) запозичують ознаки:

- традиційних медіа - журналістські жанри (огляди, опитування, експерименти, поради, інтерв'ю та ін.), реаліті-ТБ (блоги - жанр відео, в яких автор показує своє життя і який характеризується підкресленим аматорським характером зйомки), серіальність (постійні рубрики в YouTube-каналах, традиції знімати влоги щодня у певні місяці - особливою популярністю користується Vlogmas (англ. Vlog + Christmas), 25 днів відео до Різдва), тощо.

- традиційних блогів - YouTube-канали виконують ті ж функції, що і письмові блоги (самопрезентація автора, можливість безпосередньо спілкуватися з аудиторією, документувати своє життя, ділитися досвідом, рекламувати товари та послуги);

- кінематографу - наприклад, деякі відеоблогери мають настільки впізнаваний стиль зйомки та монтажу, що його активно наслідують (наприклад, влогер Кейсі Нейстат з каналу CaseyNeistat);

- соціальних мереж - користувачі-споживачі мають змогу оцінювати відеоконтент за допомогою «пальців вверх» та «пальців вниз», спілкуватися з автором і один з одним у коментарях; найбільш цінною «валютою» у світі YouTube є лічильник переглядів, оскільки саме перегляди та кількість підписників визначають вагу каналу у спільноті, а також саме вони приносять автору дохід, якщо канал монетизований;

- інших видів медіакомунікацій (залежно від тематики і цілі контенту).

5. Різноманіття жанрів. Класифікувати YouTube-відео досить складно через великий об'єм контенту та постійні динамічні зміни. З одного боку, така ситуація дає авторам творчу свободу та можливості шукати нові шляхи для самовираження. З іншого - ця можливість невідворотно перетворюється у нагальну необхідність, оскільки у спільноту постійно прибуває «нова кров», а аудиторія втрачає інтерес до вже пройдених етапів. Свобода самовираження дозволяє успішно існувати вузькоспеціалізованим, нішевим каналам, яким не знайшлося б місця у системі традиційних медіа.

6. Інтерактивність. Як і інші колаборативні проекти Web 2.0, YouTube спіткала традиційна проблема: лише незначна частина користувачів обирає роль творця, більшість вважає створення контенту діяльністю, що потребує забагато ресурсів, і обирає позицію споживача. Незважаючи на цю сумну тенденцію, інтерактивний характер YouTube дає споживачам відчути себе причасними до активного життя за допомогою підписок, коментарів та оцінок. Крім того, навіть за межами сайту YouTube формує навколо себе спільноти творців (створюючи, наприклад, офіси для творців The YouTube Space і власні курси YouTube Creator Academy) та спільноти шанувальників (для них проводяться регіональні заходи зустрічей з творцями, найбільшим з яких є VidCon).

7. Рекомендації. Сайт досліджує вподобання користувачів за контентом, який вони переглядають і на який підписуються, і підлаштовується під конкретного користувача, збираючи відео, яке може його зацікавити, у спеціальному розділі на головній сторінці.

8. Реклама. Як і традиційні медіа, YouTube не цурається реклами. Вона поділяється на рекламу від сайту та співпрацю відеоблогерів з рекламодавцями. Персоналізована реклама (через блогера) зазвичай більш ефективна, оскільки успішні відеоблогери перетворюються у лідерів думок (англ. influencer) серед своєї аудиторії. Такий вид співпраці створює безліч можливостей для маніпулювання, прихованої реклами та дезінформації аудиторії. Тому в деяких країнах блогери зобов'язані позначати спонсоровані матеріали у назві або на обкладинці відео. Широкий спектр напрямів і тематики YouTube-контенту дозволяє рекламодавцям ефективніше контактувати з цільовою аудиторією.

Висновки

YouTube - це надзвичайно вдалий проект колаборативного характеру, якому вдалося не лише успішно підлаштуватися під глобальні зміни у віртуальному та реальному просторах, а й використати їх собі на користь. На сучасному етапі розвитку YouTube є новітньою формою цифрових медіа та активно використовується і у якості посередника між традиційним медіа-контентом та споживачем (завдяки доступності як на технологічному, так і на змістовному рівнях, та великому охвату аудиторії), і як база для створення оригінального контенту. На базі відеохостингу виникло явище відеоблогингу, яке здобуло популярність на початку 2010-х і є сьогодні окремим видом нових медіа. Відеоблог займає проміжну позицію між професійним контентом, який ретранслюється на YouTube з інших джерел, та аматорським, має розгалужену жанрову систему, простий для сприйняття формат, інтерактивний характер та значну аудиторію, яка постійно зростає.

References

1. Alexa (2017), "The top 500 sites on the web"

2. Karyakina K.A. (2010), "Topical forms and models of new media: from audience comprehension to content creation"

3. O'Reilly, T. (2005), "What Is Web 2.0"

4. Calacanis, J. (2007), "Web 3.0, the 'official' definition"

5. Rogaleva O.S., Shkayderova T.V. (2015), "New media: evolution of the concept (analytical review)", Vestnyk Omskogho Unyversyteta [Herald of Omsk University], vol. 75, no. 1, pp. 222-225.

6. Edelhauser, K. (2006), "Watching YouTube"

7. YouTube (2017), "YouTube for Press"

Размещено на allbest.ru

...

Подобные документы

 • Специфіка засобів масової комунікації як основного способу передачі соціальної інформації. Роль медіакомунікацій в забезпеченні сталого функціонування сучасного суспільства. Специфіка сучасної журналістики в контексті комунікацій нових цифрових медіа.

  контрольная работа [69,4 K], добавлен 19.02.2021

 • Дослідження сутності та ґенези механізмів міжнародної інформаційно-аналітичної діяльності українських засобів масової інформації. Роль журналіста в поширенні міжнародних новин. Основні загрози та перспективи розвитку міжнародної журналістики України.

  статья [22,1 K], добавлен 07.02.2018

 • Характеристика інформаційно-психологічного впливу через засоби масової пропаганди. Тренди розвитку засобів масової пропаганди як підґрунтя інформаційно-психологічного протиборства. Військові засоби масової пропаганди як потужний засіб ведення війни.

  контрольная работа [55,8 K], добавлен 14.12.2014

 • Ступінь впливу засобів масової інформації на аудиторію, процес формування суспільної думки та методи маніпулювання нею. Місце преси в усіх суспільних сферах життя. Релігійна спрямованість діяльності масової інформації, її методи та оцінка ефективності.

  курсовая работа [61,4 K], добавлен 23.06.2009

 • Поняття засобів масової інформації як звернення до масової аудиторії, доступності суспільству, корпоративного змісту виробництва і розповсюдження інформації. Преса, телебачення та Інтернет-видання. Особливості професійної діяльності в кінематографі.

  презентация [4,6 M], добавлен 21.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.