"Iwan Franko. Szkicy z literatury": перший том кількатомного видання численної польськомовної спадщини Івана Франка

Вивчення особливостей культурного та громадсько-політичного життя у Галичині, побуту українців, поляків та євреїв у творі Івана Франка "Iwan Franko. Szkicy z literatury". Характеристика матеріалів із його етнографічних та фольклорних досліджень.

Рубрика Литература
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 28.12.2017
Размер файла 21,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 821.161.2.09“19/20”(=162.1)

Iwan franko. Szkicy z literatury”: перший том кількатомного видання численної польськомовної спадщини Івана Франка

Володимир Галик

Як у минулі, так і в теперішні роки продовжують видаватися окремі томи Франкових праць, які упорядковані за специфікою змісту, проблемності чи навіть мовою написання. Особливо видання подібних томів набуває актуальності в часи святкування круглих ювілейних дат від дня народження Івана Франка та його відходу у вічність. Не винятковим став 2016 р. - рік подвійного ювілею українського вченого.

Згаданого року побачив світ перший том (заплановано видання трьох томів) видання польськомовних статей Івана Франка під назвою “Iwan Franko. Szkicy z literatury. (Kultura, Literaturoznawstwo, Publicystyka)" (“Іван Франко. Нариси про літературу. Культура, літературознавство, публіцистика”). Саме це видання, як і багато інших, було приурочене до 160-річчя від дня народження Івана Франка та 100-ліття його смерті.

У контексті наголосимо, що польськомовна спадщина Івана Франка, за підрахунками бібліографів та дослідників-франкознавців, налічує приблизно понад 11 сотень статей. Це недивно, адже вчений, заробляючи на хліб саме літературно-публіцистичною працею, часто друкувався на шпальтах польськомовних часописів, а подекуди був і їх головним редактором.

Упорядниками окресленого видання стали доктор філософії Іван Матковський та викладач Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Ігор Розлуцький. Варто також зазначити, що підготовка книги проводилася під орудою українських і польських літературознавців, роботу яких очолив знаний український літературознавець і франкознавець, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, професор Микола Жулинський. Неабиякою допомогою при виданні книги прислужилися український літературознавець і франкознавець, директор Інституту Івана Франка НАН України професор Євген Нахлік; відомий науковець в Україні та за рубежем, професор Ігор Набитович й завідувач кафедри світової літератури та славістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка професор Олексан- дра-Романа Кравченко2.

Щодо самого видання, то воно готувалося до друку при співробітництві з Об'єднанням вчителів-полоністів України під керівництвом Адама Хлопика. Повне фінансування друку книги здійснене польським Інститутом Книжки за сприяння екс-директора цієї інституції Ґжеґожа Ґаудена, який є неабияким поціновувачем культури Галичини3.

Книга розпочинається вступною статею член-кореспондента НАН України, завідувача кафедри полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора Ростислава Радишевського: “Iwan Franko w polskiej prasie: literatum i kultura". Тут автор зазначає, що Іван Франко левову частку своїх польськомовних статей опублікував упродовж 80 - 90-х рр. ХІХ ст. на сторінках таких часописів як “Prawdа", “Przeglqd Spoieczny", “Glos", “Przeglqd Tygodniowy", “Ateneum", “Kraj", “Kurjer Lwowski", “Kurjer Warszawski", а також на шпальтах наукової періодики “Wisla", “Lud", “Kwartalnik Historyczny" (С. 5).

Науковець зазначає, що це були літературно-критичні праці, які здебільшого стосувалися Франкової характеристики польської літератури та аналізу сучасних і минулих польсько-українських історичних, культурних та літературних зв'язків. Чимало уваги, за словами Р. Радишевсько, І. Франко приділяв вивченню тогочасного культурного й громадсько-політичного життя у Галичині. У своїх працях він не оминав аналізу життя і побуту українців, поляків євреїв, робив окремі узагальнення, порівнював статистику тощо. Чимало польськомовних праць І. Франка уміщують матеріали із його етнографічних та фольклорних досліджень (С. 5 - 6).

Перша частина книги “Iwan Franko” уміщує дві біографічні статті: передмову до польського видання “Галицькі образки” (Львів, 1897) “Nieco o sobie samym”4 (С. 21-27) та статтю “Banita”Franko”5, передрук якої зроблено із суспільно-політичного та літературного тижневика “Monitor” (№ 21, від 23 травня 1897 р., C. 1-2), що виходив польською у Львові впродовж 1895-1914 рр. (С. 28-31). франко етнографічний фольклорний культурний

Друга частина книги “Szkicy o literaturze” наповнена публікацією 38 статей Івана Франка, передрукованих мовою оригіналу із польськомовних часописів та періодики.

Левова частка переопублікованих статей Івана Франка у цій книзі, це - літературно-критичні статті, в яких розкриваються погляди вченого на історію розвитку української літератури та характеризують українсько-польські літературно-культурні взаємозв'язки. Окрім цих, сюди також увійшли праці Івана Франка, де представлено характеристику творчості визначних як українських, так і польських майстрів художнього слова, а саме - Тараса Шевченка, Омеляна Огоновського, Антонія Могильницького, Юрія Федьковича, Костянтина Лучаковського, Адама Міцке- вича, Юліуша Словацького, Яна Каспровича, Спиридона Осташевського, Северина Гощинського та ін.

До числа запропонованих 38-ми Франкових статей, переопублікованих мовою оригіналу з першодруку у польськомовній пресі, увійшли: “Wzajemny stosunek literatury polskiej i ruskiej” (C. 35-38), передрук із “Pamiqtnik Zjazdu literatow i dziennikarzy polskich” (T. 1, Львів, 1894); “O czem i jak nalezypisac dla ludu” (C. 39-45), передрук зроблено із “Ziarno” (1883. - № 5, C. 49-50; № 6, C. 61-62); “Zdziedziny nauki i literatury”6 (C. 46-69), передрук із “Kurjer Lwowski” (1891. - № 238, C. 2-3; № 239, C. 2-3; № 242, C. 2-3; № 243, C. 2-3; № 254, C. 2-4); “Etnologia i dzieje literatury”7 (C. 70-80), передрук із “Pamiqtnik Zjazdu literatow i dziennikarzy polskich” (T. 1, Львів, 1894); “Charakterystyka literatury ruskiej XVI-XVIII wieku”8 (C. 81-116), передрук із “Kwartalnik historyczny” (1892. - № 4, C. 693-727); “Szkice z dziejow literatury rusinskiej w Galicyi”9 (C. 117-138), передрук із “Glos” (1888. - № 2, C. 14-15; № 4, C. 42-43; № 5, C. 52-53; № 12, C. 137138); “Teatry rusinskie w Galicyi”10 (C. 139-149), передрук із “Prawda” (1885-№ 29, C. 339-342); “Literatura i sztuka. Rusinska literatura albumowa” (C. 150-166), передрук із “Prawda” (1887. - № 22, C. 260-261; № 24, C. 284-285; № 27, C. 320-321); “Szkice historii literatury ukrainskiej XIX w.” (C. 167-172), передрук із “Kwartalnik historyczny” (1889. - № III, C. 551-554); “Bibliografija i hramatyka” (C. 173-177), передрук із “Kurjer Lwowski” (1889. - № 7, C. 2); “Taras Szewczenko”11 (C. 178-197), передрук із “Kurjer Lwowski” (1893. - № 62, C. 2-3; № 63, C. 2-3; № 64, C. 2-3; № 66, C. 3-4; № 67, C. 3; № 68, C. 3); “Taras Szewczenko w oswietleniu p. Ursina”12 (C. 198-204), передрук із “Przeglqd Literacki. Kraj” (1888. - № 52, C. 12-15); “Zpismiennictwa ruskiego” (C. 205206), передрук із “Tydzien” (1894. - № 29, C. 232); “OsipHordynski-Fed'kowicz”13 (C. 207210), передрук із “Prawda” (1888. - № 13, C. 152-153); “Teatr, literatura i sztuka tragedia Juria Fedkowicza “Dowbusz” (C. 211-212), передрук із “Kurjer Lwowski” (1888. - № 284, C. 5-6); “Prof. Emil Ogonowski”14 (C. 213-215), передрук із “Kurjer Lwowski” (1894. - № 301, C. 5-6); “Abgar-Soltan. Rusini. Szkice i obrazki”15 (C. 216-217), передрук із “Kurjer Lwowski” - “Tydzien” (1893. - № 17, C. 2); “Konstanty Luczakowski o Antinie Mohylnickim” (C. 218-223), передрук із “Prawda” (1888. - № 5, C. 56-57); “Konstanty Luczakowski o Antinie Mohylnickim (2)” (C. 224-225), передрук із “Kwartalnik historyczny” (1888. - № II, C. 276-277); “Nestora latopisca” (C. 226-227), передрук із “Kwartalnik historyczny” (1889. - № III, C. 333-334); “Adam Mickiewicz w rusinskiej literaturze”16 (C. 228-234), передрук із “Kraj” (1885. - № 46, C. 28-29); “Nowe wydanie dziei Mickiewicza” (C. 235242), передрук із “Kurjer Lwowski” (1893. - № 14, C. 2-3; № 15, C. 2-3); “Juljusz Siowacki i jego dzieia” (C. 243-252), передрук із “Tydzien” (1895. - № 8, C. 58-59; № 9, C. 65-66; № 11, C. 83-84); “Nowe wydanie dziei Siowackiego”17 (C. 253-256), передрук із “Kurjer Lwowski” (1894. - № 21, C. 2-3); “Poezje Jana Kasprowicza”18 (C. 257-265), передрук із “Kurjer Lwowski” (1889. - № 22, C. 1-2; № 23, C. 2; № 24, C. 2-3); “Poeta - bohater (PamiqciSeweryna Goszczynskiego wrocznicg nocy belwederskiej)”19 (C. 265-271), передрук із “Kurjer Lwowski” (1889. - № 331, C. 2-3; № 332, C. 2-3); “Blednow”20 (C. 272-298), передрук із “Kurjer Lwowski” (1892. - з дня 13 квітня, Ч. 1, С. 2-3; з дня 14 квітня, Ч. 2, С. 2-3; з дня квітня. Ч. 3, С. 2-3; з дня 16 квітня, Ч. 4, 2-3; з дня 17 квітня, Ч. 5, С. 2-4; з дня 20 квітня, Ч. 6, С. 2-3; з дня 21 квітня, Ч. 7, С. 2-3); “Chiop polski w swietle poezji polskiej”21 (С. 299-331), передрук із “Ruch” (1887. - № 9, С. 278-280; № 10, С. 306-309; № 11, С. 344-348; № 12, С. 375-376; № 13, С. 409-411); “Potqga ziemi w powiesci wspoiczesnej”22 (С. 332-354), передрук із “Mysl” (1891. - № 10. С. 6-8; № 11. С. 4-6; № 12, С. 5-7; № 13, С. 2-3); “Piqknazydowka”23 (C. 355-357), передрук із “Kurjer Lwowski” (1888. - № 41, C. 5-6); “S.O. Ostaszewskyj: sto bajek”24 (C. 358-361), передрук із “Prawda” (1888. - № 41, C. 487-488); “Z teki Anhellego”25 (C. 362-367), передрук із “Kurjer Lwowski” (1888. - № 47, C. 6; № 48, C. 5-6); “Hajota - Nowele”26 (C. 368-371), передрук із “Ruch” (1888. - з дня 1 січня, зошит 1, С. 24-26); “Aureli Urbanski - Miatiez 1863”27 (C. 372-373), передрук із “Kurjer Lwowski” - “Tydzien” (1893. - № 36, C. 288); “Koiko siowianskie” (C. 374-375), передрук із “Kurjer Lwowski” (1888. - № 186, C. 5); “Koiko siowianskie”28 (C. 376-377), передрук із “Kurjer Lwowski” (1890. - № 31, C. 2-3; № 41, C. 2; № 47, C. 4); “Ursyn: szkice zpsychologii siowianskiegoplemienia” (C. 378-379), передрук із “Kwartalnik historyczny” (1888. - № II, C. 273-274); “Odczyty Miriama”29 (C. 380-388), передрук із “KurjerLwowski” (1894. - № 52, C. 2-3).

Після блоку польськомовних статей Івана Франка, подається коротенька післямова, де окреслено актуальність видання у сьогоденні, акцентується на перспективах подальшого упорядкування двох наступних томів куди увійдуть: до другого - політичні та суспільно-публіцистичні праці; до третього - фольклористичні та етнографічні. Завершується післямова подякою основним фундаторам видання.

При кінці хочемо наголосити на тому, що вихід у світ згаданого тому польськомовних праць Івана Франка матиме неабияку популярність зпоміж дослідників-фран- кознавців і користуватиметься попитом у читачів як в Україні, так і за кордоном.

Литература

1 Галик В. Вшанування пам'яті Івана Франка у Дрогобичі за останні сто років (19162016 рр.): короткий огляд знакових подій / В. Галик // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. - Дрогобич: Посвіт, 2017. - Вип. 2. - С. 31-49.

2 Див. про це детальніше у: “Iwan Franko. Szkice o literaturze. Kultura, Literaturoznawstwo, Publicystyka”. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: iwan-franko-szkice...literaturze- kultura...; “Iwan Franko. Szkicy z literatury”. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zbruc.eu/node/55404; Лавришин Ю. Збірку творів Івана Франка видали польською мовою. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: news/2016/08/30.,.lvovi_ prezentuvaly_pershe...; Во Львове увидело свет первое издание польскоязычных статей Ивана Франко. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: . - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zik.ua/ru/ news/2016/08/26/vo_lvove_uvydelo_svet_pervoe_yzdanye_polskoya zichnih_ statey_yvana_ franko_810152; Вийшла друком збірка статей Івана Франка польською мовою. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: article/564084/...Вийшла-друком-...; Збірку творів Івана Франка видали польською мовою. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zbirku-tvoriv-ivana- franka-vidali... .

3 Див. про це у: “Iwan Franko. Szkicy z literatury”. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zbruc.eu/node/55404.

4 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Дещо про себе самого // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1981 р. - Т. 31. - С. 28-32.

5 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. “Вигнанець” Франко // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 2010. - Т. 54. - С. 45-48.

6 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. З галузі науки і літератури // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1980. - Т. 28. - С. 145-166.

7 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Етнологія та історія літератури // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1981. - Т. 29. - С. 273-282.

8 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Характеристика української літератури XVI - XVIII століть // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 2008. - Т. 53. - С. 332-369.

9 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Нариси з історії української літератури в Галичині // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1980. - Т. 27. - С. 130-148.

10 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Руський театр у Галичині // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1980. - Т. 26. - С. 357-373.

11 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Тарас Шевченко // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 2008. - Т. 53. - С. 38-402.

12 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Т. Шевченко в освітленні пана Урсина // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка,

1980. - Т. 27. - С. 238-241.

13 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Осип Гординський-Федькович // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1980. - Т. 27. - С. 177-180.

14 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Проф. Омелян Огоновський // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 2008. - Т. 53. - С. 462-463.

15 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Abgar-Soltan. Rusini. Szkice i obrazki // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка,

1981. - Т. 29. - С. 37.

16 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Адам Міцкевич в українській літературі // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка,

1980. - Т. 26. - С. 384-390.

17 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Нове видання творів Словацького // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка,

1981. - Т. 29. - С. 113-115.

18 Публікацію україномовного перекладу див у:Франко І. Я. Поезії Яна Каспровича // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1980. - Т. 27. - С. 257-264.

19 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Поет-герой. Пам'яті Северина Гощинського в річницю Бельведерської ночі // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1980. - Т. 27. - С. 344-347.

20 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Блєднов // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 2008. - Т. 53. - С. 277-306.

21 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Польський селянин в освітленні польської літератури // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1980. - Т. 27. - С. 66-94.

22 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Влада землі в сучасному романі // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1980. - Т. 28. - С. 176-195.

23 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Прекрасна жидівка: суспільно-психологічний нарис // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1980. - Т. 27. - С. 170-171.

24 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. С. О. Осташевський. Сто байок // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1980. - Т. 27. - С. 234-237.

25 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Оскар і Ванда // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1980. - Т. 27. - С. 172-176.

26 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Гайота. Новели // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1980. - Т. 27. - С. 123-129.

27 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Aureli Urbanski. Miatiez // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1981. - Т. 29. - С. 83-84.

28 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Слов'янський гурток // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1980. - Т. 28. - С. 53-55.

29 Публікацію україномовного перекладу див у: Франко І. Я. Доповіді Міріама // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. + додаткові томи. - К.: Наукова думка, 1981. - Т. 29,. - С. 116-121.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Короткий нарис життя та творчості відомого українського письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Роль Франка в формуванні національної культурної свідомості народу. Філософські та естетичні погляди письменника.

  курсовая работа [95,8 K], добавлен 18.10.2009

 • Навчання Івана Франка у дрогобицькій "нормальній школі" та на філософському факультету Львівського університету. Перший арешт І. Франка та інших членів редакції журналу "Друг". Робота в прогресивної на той час польській газеті "Кур'єр Львовський".

  презентация [1,6 M], добавлен 11.12.2013

 • Життєві віхи життя Івана Франка. Документи до історії докторату Івана Франка. Життєпис письменника. Біографія Івана Франко. Пробудження національної гідності та поступ до омріяної незалежності. Відповідальність перед майбутніми поколіннями.

  реферат [358,9 K], добавлен 21.10.2006

 • Особливості формування української нації на Галичині наприкінці XVIII - першій половині ХІХ ст. Ставлення Івана Франка до релігії та церкви. Критика поетом-атеїстом духовенства. Економічне положення українського народу в Галичині. Боротьба науки з вірою.

  статья [21,3 K], добавлен 14.08.2017

 • Український народ в особі Івана Франка має найвищий творчий злет своєї інтелектуальної культури. Філософський світогляд І. Франка. Позитивізм у соціальній філософії І. Франка. Проблема суспільного прогресу в працях І. Франка.

  курсовая работа [40,3 K], добавлен 17.09.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.