"НОМО-8 млрд" на старті двох меганоореволюцій - виробничої та гуманітарної. А яким буде фініш

Можливості двох глобальних і рятівних для людства ноореволюцій. Ліквідація на планеті голоду та інших небезпек на основі розвитку ноонаук і ноотехнологій. Внесок носіїв українських генів у соціальний прогрес людства у формі здійснення мегаподвигів.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 28.07.2023
Размер файла 728,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

«HOMO-8 МЛРД» НА СТАРТІ ДВОХ МЕГАНООРЕВОЛЮЦІЙ - ВИРОБНИЧОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ. А ЯКИМ БУДЕ ФІНІШ

КОСТЯНТИН КОРСАК

Анотація

ноореволюція ноонаука ноотехнологія прогрес

Щойно чисельність людства перевищила 8 млрд. осіб з одночасним зростанням деструктивного впливу на всю біосферу Землі. Сучасний Хомо проголосив себе «подвійно розумним (Sapiens Sapienses)», але не доводить це щоденною діяльністю. Зростає розрив між об'ємом наукових знань і спроможністю людства в їх використанні собі на благо. Навіть ООН перетворилася в засіб посилення негативної есхатології і поширює помилкові повідомлення про смертельну небезпеку для всього людства невеликого збільшення кількості двоокису вуглецю в тропосфері Землі, що вже набагато підвищило продуктивність фотосинтезу. Помічені нами ще в 2000 році екологічно ідеальні технології (ноотехнологій) спроможні забезпечити безпечне і комфортне існування Хомо разом з лікуванням біосфери від пошкоджень. Вже дві третини століття автор постійно стежить за науковими і технологічними досягненнями і зрідка робить власні відкриття, аналіз яких складає зміст цієї статті. Мета полягає в доведенні можливості двох глобальних і рятівних для людства ноореволюцій. Це ліквідація на планеті голоду та інших небезпек на основі розвитку ноонаук і ноотехнологій (виробничої ноореволюції) та гуманітарна ноореволюція, що розпочалася у формі заміни історичних наук як сфери міфів і цілеспрямованої неправди на сукупність фактів і наукових вимірів, що доцільно називати «нооісторією». Головне завдання автора - поширення правди про вирішальний внесок носіїв українських генів у соціальний прогрес людства у формі здійснення п'яти мегаподвигів: 1) переходу від канібалізму до гуманізму через утвердження праукраїнського архетипу; 2) світоглядне і технологічне забезпечення появи індоєвропейського мовного і культурного світу; 3) винайдення універсальної світової релігії (зороастризму); 4) створення В. Вернадським століття тому теорії ноосимбіозу людства і біосфери; 5) сучасний наш спільний спротив намаганню «ракової пухлини» (керівників і населення Росії) знищити українців і назавжди утвердити на планеті домінування «російського світу». Загалом використовуємо ефективну комплексну методологію у межах принципів глобального еволюціонізму з пошаною до найновішої інформації з усього світу Noosciences&Nooarts. До результатів нашого дослідження слід віднести не тільки перелічені відкриття, а й доведення початку ноореволюції в усій гуманітарній сфері, зокрема, історико-археологічної мегареволюції, що спирається на велику групу молодих наук - археометрію, палеогенетику, нооантропологію, секвенування генів, розвиток Штучного інтелекту та ін. Ми пропонуємо співвітчизникам і всьому людству відмовитися від поширених світоглядних помилок (одна з них - заборона використання «ноо - noo» у світі Sciences&Arts), застосувати запропонований нами разом з Ю. Корсаком «Нооглосарій» зі «словами з майбутнього» і концентрувати всі ресурси на розвитку ноонаук і ноотехнологій. Україна має шанси на лідерство у «шостому мегаподвигу» - побудові після перемоги у війні-2022 ноосуспільства й реалізації довготривалого ноосимбіозу людства і біосфери.

Ключові слова: людство і біосфера, глобальні загрози, прогнози В. Вернадського, ноотехнології, ноонауки, виробнича ноореволюція

Annotation

KORSAK, KOSTIANTYN - Doctor of Sciences Philosophy, Kyiv Medical University (Kyiv, Ukraine)

“HOMO-8 BILLION” AT THE START OF TWO MEGA-NOOREVOLUTIONS - INDUSTRIAL AND HUMANITARIAN. AND WHAT WILL THE FINISH BE LIKE?

The human population has just exceeded 8 billion people, with a simultaneous increase of the destructive impact on the entire biosphere of the Earth. Modern Homo has declared himself “double intelligent (Sapiens Sapienses)”, but does not prove it by daily activities. The gap between the amount of scientific knowledge and humanity's ability to use it for own good is growing. Even the UN has turned into a means of strengthening negative eschatology and spreads false messages to all humanity about the mortal danger of a small increase in the amount of carbon dioxide in the Earth's troposphere, which has already greatly increased the productivity of photosynthesis. Ecologically ideal technologies (nootechnologies), which we noticed back in 2000, are able to ensure the safe and comfortable existence of Homo together with the treatment of the biosphere from damage. For two-thirds of a century, the author has been constantly following scientific and technological achievements and occasionally makes his own discoveries, the analysis of which constitutes the content of this article. The goal is to prove the possibility of two global and human-saving noorevolutions. This is the elimination of hunger and other dangers on the planet based on the development of noosciences and nootechnologies (industrial noorevolution) and the humanitarian noorevolution, which began in the form of replacing historical sciences as a sphere of myths and purposeful untruths with a set of facts and scientific measurements, which should be called “noohistory”. The main task of the author is to spread the truth about the decisive contribution of the carriers of Ukrainian genes to the social progress of humanity in the form of the implementation of five mega feats: 1) the transition from cannibalism to humanism through the establishment of the proto-Ukrainian archetype; 2) ideological and technological support for the emergence of the Indo-European linguistic and cultural world; 3) the invention of a universal world religion (Zoroastrianism); 4) the creation by V. Vernadsky the theory of noosymbiosis of humanity and the biosphere a century ago; 5) our modern joint resistance to the attempt of the “cancerous tumof' (leaders and population of Russia) to destroy Ukrainians and forever establish the dominance of the “Russian world” on the planet. In general, we use an effective complex methodology within the principles of global evolutionism with respect to the latest information from around the world of Noosciences&Nooarts. The results of our research should include not only the listed discoveries, but also the proof of the beginning of the noorevolution in the entire humanitarian sphere, in particular, the historicalarchaeological mega-noorevolution, which is based on a large group of young sciences - archaeometry, paleogenetics, nooanthropology, gene sequencing, the development of artificial intelligence, etc. We suggest to our compatriots and all humanity to abandon common worldview errors (one of them is the ban on the use of “noo - noo” in the world of Sciences&Arts), to apply the “Nooglossary” proposed by us together with Y. Korsak with “words from the future” and to concentrate all resources on development of noosciences and nootechnologies. Ukraine has a chance to take the lead in the “sixth mega feat” - building a noosociety after victory in the 2022 war and realizing a long-term noosymbiosis of humanity and the biosphere

Keywords: humanity and the biosphere, global threats; false forecasts and plans, forecasts of V. Vernadsky, nootechnologies, noosciences, industrial noorevolution,

Вступ

Розпочнемо з порушення інструкцій, норм й адміністративних постанов. У разі їх чесного виконання 2/3 обсягу статті буде переліком непотрібного обов'язкового, а на опис корисного для читачів взагалі не буде місця, адже треба ж навести якнайбільший «список використаних джерел» у двох варіантах. Спробуємо хоча б половину статті присвятити фактам, що допоможуть читачам мислити критично, самостійно і дуже результативно.

Подальший текст створений нами на основі понад 60-річного активного і багатомовного моніторингу світового потоку наукових відкриттів і технологічних досягнень задля успішного виконання обов'язків та функцій викладача і науковця-аналітика. Стаття скерована не на опис праць попередників і всього зробленого автором, а на пропозицію потенційним читачам, всім українцям і нашим керівникам кількох з багатьох найважливіших і найпотрібніших усім помічених нами фактів, необхідних для нашої перемоги у війні-2022 і в подальшому поєднанні безпечного життя наших нащадків з вилікуваною від індустріальних пошкоджень біосферою. Автор не перетнув свого «Акме» і радіє можливості збільшувати перелік власних досягнень для блага найближчих та усіх Хомо. Один з доказів цього твердження - подальший текст.

Сучасний світ сформувався таким, що наведені у статті по-справжньому рятівні для всього людства факти і пропозиції не матимуть навіть стотисячної частки тієї всесвітньої уваги, яку через випадкові обставини отримали екзальтовані, помилкові й фактично беззмістовні висловлювання шведської школярки Ґрети Тунберг на адресу життєдіяльності всього старшого від неї населення Землі. Ми повторюємо життя Е. Геккеля (1834-1919), чия пропозиція скерувати інтелект і технології на розвиток екологічних наук була сприйнята (вимушено!) аж через 90 років, а також долю нашого національного генія В. Вернадського (Vernadsky, 1925), чиї плани досягнення симбіозу мільярдів Хомо і біосфери стали реалізовуватися тільки в ХХІ ст. емерджентно і без усвідомлення сенсу подій.

Автору неймовірно пощастило: у намаганні знайти спосіб порятунку синів та всіх землян від колапсів та інших загроз у 2000 році в потоці нанотехнологій помітив дві унікальні (нанофотокаталізацію і бактеріальне отримання біопластиків). Ці дві технології прийшли з майбутнього, адже поєднують надання Хомо потрібного з одночасним лікуванням біосфери від великої кількості індустріальних та інших пошкоджень. Коли їх стало чотири, автор запропонував термін «ноотехнології» (скорочення від «ноосферні технології») й пізніше розвивав цей новий і необхідний науковий напрям. Зокрема, створив (разом з Ю. Корсаком) «Нооглосарій» і отримав авторські свідоцтва на понад 200 «слів, понять і термінів з майбутнього» (Korsak, K. & Korsak, Yu., 2019a; Korsak, K. & Korsak, Yu., 2019b; та ін.).

У сучасному світі про легке поширення правдивої і важливої для усіх інформації можна лише мріяти. Сформовані за рубежем та Україні правила створення, поширення, оцінювання і використання наукової продукції є продуктом зусиль адміністративного державного керівництва найвищих рангів. Вони керувались не потребами науковоосвітнього співтовариства і всього населення, а власними пріоритетами, тому категорично забороняють авторам винаходів описувати їх у своїх статтях більше одного разу, прийнявши постанову про віднесення повторних описів та уточнень до так званого «самоплагіату» (Bakhrushyn, 2018). Ігноруючи думку науковців і винахідників, гальмують поширення інноваційних повідомлень через систему «рецензування у незалежних (приватних) виданнях» та вимагають використання кількісного оцінювання (індексування) не тільки фінансового зиску від використання нової виробничої технології, а й вимірювання змін у мисленні й архетипах поведінки дітей і молоді в результаті визначених ними нормативів різноманітних педагогічних та інших експериментів.

Перейдемо до ще не забороненого - висвітлення найважливішого, використовуючи інфографіку і компактування форсмажорних фактів для їх самостійного використання читачами.

Виклад отриманих результатів

Про грандіозну «західну» термінологічну помилку у сфері філософії та інших світоглядних наук

Ми зробили безліч спроб поширити інноваційну нооінформацію щодо помилковості негативних передбачень майбутнього (Korsak, K. & Korsak, Yu., 2021a; Korsak, K. & Korsak, Yu., 2021b; та ін.), непридатності проєкту «Індустрія 4.0» для порятунку людства та всього іншого подібного. Все, що на кількох мовах скеровували в підрозділи ООН, ЮНЕСКО і провідні наукові видання, не удостоїлося навіть формальної відповіді. На наших теренах тотального замовчування не було, окремі статті й інші матеріали досягали публікації, але не визнання і підтримки. Українські філософи уникали використовувати ідею ноотехнологій і ноонаук. «Свіжим» прикладом є текст найновішого і присвяченого аналізу сьогодення і майбутнього № 11 (2022) «Humanities Studies», в якому «ноо-» не зустрічається жодного разу. Та незрівнянно серйознішим недоліком ми вважаємо велику працю десятків лідерів Національної академії наук України з пропозиціями нашого розвитку в майбутньому (Civilization choice of Ukraine, 2016). У ній заборонено мислити самостійно та ідеалом майбутнього визнано посіпацтво і виконання «західних» порад і вказівок, що цілковито непридатні для наших умов і всього українського національного архетипу. Утримаємося також від цитування листів з редакцій окремих українських видань, де всі наші слова з «ноо» віднесені до сфери «паранаук» з рекомендацією ніколи не використовувати в Україні.

Наведемо лише наше максимально коротке пояснення фантасмагоричності оцінки і використання слів і понять з «ноо(noo-)».

Понад дві тисячі років «все було гаразд» і ніяких обмежень чи заборон ми не помітили. Навіть у Франції, звідки прийшло слово «фантасмагоричність», винайшли поняття «ноотеологія» (очевидно - найкорисніша і наймудріша з теологій) у тривалій і невдалій спробі зберегти теологічні предмети в народній освіті. Легко переконатися в тому, що в радянські часи і навіть зараз з літерами «ноо» і терміном «ноосфера» пов'язані наступні кілька слів про кількарічне вимушене перебування В. Вернадського в Парижі:

його лекції про роль людини в біосфері слухали у Сорбонні французи теолог і палеонтолог П.Т. де Шарден (1881-1955) й математик Е. Леруа (1870-1954). Саме вони й увели в ужиток в своїх працях слово «ноосфера».

Пізніше П.Т. де Шарден провів кілька років у Пекіні в оточеній Амбасаді Франції й створив цікаву й суперечливу книгу «Феномен людини», побудовану навколо поняття «ноосфера» (Teilhard de Chardin, 1987). Науковий світ прагнув познайомитися з текстом, але зробив це вже після смерті його автора, коли перестала діяти повна заборона Ватикану на будь-які публікації. Поминаючи важливі деталі, вкажемо головне: «колективний науковий Захід» після дискусій 1960-1970-х років категорично заборонив використання у сфері Sciences & Arts слів чи понять з літерами «ноо(noo-)». Визнано, що слово «ноосфера» має означати шарденівську spirit-оболонку Землі як уявний простір поєднання висловлених і підсвідомих думок усіх Хомо.

Ця заборона існує й зараз, а за півстоліття опанувала і наші терени, де панує необґрунтоване захоплення всім, що має «атлантичне походження».

Ми переконані в тому, що зневажання всіх термінів з «ноо» (насамперед - ноонаук і ноотехнологій) є невибачальною помилкою державностратегічного значення. Усі наші намагання подолати її не призвели до успіху через спільний вплив ефекту Лачинса (автоматичне відторгнення мозком майже усіх Хомо цілковито інноваційної інформації), системи захисту президентів і VIP-ів від чужих пропозицій, переконання практично усіх Хомо в неможливості екологічно ідеальних процесів і виробництв. Прикладів з нашого 22-річного досвіду наводити не будемо.

Докази меганоореволюціїу виробництві

У бажанні якомога ефективнішого надання студентам загалу інформації про всю соціальну еволюцію Хомо ми винайшли рис. 1, що спирається на семантичне формулювання тоффлерівської моделі «трьох цивілізаційних хвиль» - аграрної, індустріальної та інформаційної (Alvin Toffler, 1980). Нам належать всі доповнення (зокрема - уведення 4-ї ноохвилі) і пояснювальні тексти.

Як стверджували студенти, у них не було проблем з розумінням схеми в цілому та загального призначення окремих частин. Чи не єдине запитання - яка з усіх наявних рятівних ноотехнологій має найвищий потенціал позитивного впливу? Одна з двох помічених найпершими, чи інша?

Рис. 1 Детальна схема соціальної еволюції людства з точним передбаченням майбутнього

З групи понад 30 відомих нам ноотехнологій позицію № 1 ми віддаємо бактеріальній ноотехнології з назвою «протеїн Fy», що у найближчі роки назавжди ліквідує і білковий голод, і індустріальне тваринництво, яке дає змогу Хомо щосекунди з'їдати приблизно 3400 живих істот. Зникне також більша частина всього аграрного сектора економіки.

Пояснення розпочнемо з аналізу тривалої еволюції тижневих щорічних зібрань професіоналів з економіки і політики у швейцарському гірському курорті з назвою «Давос». Ці зібрання через приплив державних діячів і VIP-осіб змушені були переорієнтуватися з аналізу «руху грошей» на прогнозування еволюції всього людства. Тому їх організатор Клаус Шваб і його колеги далеко вийшли за межі фахової компетентності й стали виконувати роль лоцманів там, де ігнорування науково-технологічних трендів примусило пропонувати тільки помилкові та непрофесійні прогнози і пропозиції глобального стратегічного характеру, що непридатні для великого інтервалу часу. Хоч інформаційний галас навколо зібрань у Давосі постійно зростав, його прогнози урешті редукувались до рекомендації «здійснити повне перезавантаження» і приступити до побудови Індустрії 4.0 на основі комп'ютеризації та роботизації. Ніхто з його організаторів та учасників не помітив і не визнав існування ноотехнологій і ноонаук.

Ці слова придатні також до щойно проведеного Давосу-2022, позитивність якого очевидна через недопуск усіх представників Росії й акцентування світової уваги на подіях війни путінської Росії проти України. Учасники відзначили високий героїзм українського народу та його лідерів, що стали захисниками світового гуманізму й демократії, рятуючи їх від російської навали. На наш погляд, Російська Федерація в цілому - керівництво і населення - деградували до стадії смертельно небезпечної для всієї планети «ракової пухлини», більшість населення якої бажає цілковитого знищення всіх українців, які не згодні вважати себе росіянами. Пояснення появи й особливостей російської культури ми навели у великій статті в міжнародному журналі «Грааль науки» (Korsak K.V., Talanchuk P.M., Davidenko G.V etc., 2022a).

Наголосимо на тому, що через повне ігнорування бактеріальних та інших ноотехнологій учасники Давосу-2022 не змогли запропонувати засоби ліквідації голоду в бідних країнах, поклавши всі надії на експорт з України врожаю 2021 року. Сконцентруємося на доведенні помилок «давоських лоцманів» і вкажемо на існування реального способу перемоги над браком тваринних і рослинних білків у світі. Пропонуємо на рис. 2 рекламне повідомлення з невеликими поясненнями.

Рис. 2 Схема побудованого фірмою Enough заводу в Нідерландах для мікробного перетворення органічних відходів у білковий волокнистий продукт Abunda

Інтернетний пошук по словах «Enough and abunda» пропонує майже 130 млн. різноманітних матеріалів. Більшість дуже стара, але деякі з'явилися нещодавно і стосуються теми створення харчових білкових виробів дуже високої якості з «первинної органічної продукції біосфери», новітня оцінка якої на основі даних космічної апаратури і суперкомп'ютерів сягла 160 мільярдів тонн (по 8 т. на кожну людину з сучасної популяції Хомо). Нагадаємо про те, що стара оцінка була аж на чверть меншою і супроводжувалася попередженням про неминуче майбутнє зменшення через вирубування лісів та явище опустелювання.

Насправді через збільшення кількості вуглекислого газу в атмосфері Землі продуктивність фотосинтезу швидко зростає. А от твердження про «смертельну загрозу для людства у разі нагрівання тропосфери на півтора градуса Цельсія (ця фраза постійно лунає з ООН)» є цілковито помилковим, хоч його радісно розповсюджують усі ЗМІ й більшість політиків. Воно дуже вигідне для багатьох осіб, тому в ЗМІ не пропустять важливу інформацію півстолітньої давності. У 1960-1980-х роках науковці США і СРСР вирішили проігнорувати «залізну завісу» і чесно обмінюватись важливими вимірами. В результаті вони незаперечно довели, що подібне невелике нагрівання цілковито безпечне в усіх відношеннях, а для великих і холодних територій Радянського Союзу воно матиме позитивні економічні наслідки.

Серед цих «позитивів» є підвищення продуктивності сучасного сільського господарства. Але насправді воно наближається до скорочення чи й повного зникнення, адже з весни 2019 року дуже швидко зростають дослідження бактеріальних технологій виробництва їжі. Ми звернули увагу на можливий перехід лідерства в їх використанні від США з їх феноменальною технологією «протеїн Fy» до Європи (Gwen Ridler, 2021; та ін.). Зокрема, фірма Enough залучила кошти для спорудження заводу, зображеного на рис. 2, з перспективою виготовлення десятків тисяч тонн продукту «Абунда (abunda)» з пилу, який утворюється при транспортуванні і переробці зерен злаків. Цей нікому раніше не потрібний мікропил надходитиме від сусіднього виробництва, що належить величезній американській харчовій компанії Cargill. Вона має справу з десятками мільйонів тонн зерна усіх видів (у тому числі - з України). У перспективі відтворений на рис. 2 завод замінить багато десятків тисяч корів, що слід вважати початком нооери і першим кроком до відмови від старих і небезпечних для біосфери виробництв.

Закінчимо нашу розповідь про початок меганоореволюції у виробництві засобів життєзабезпечення сучасної чи навіть більшої чисельності населення Землі кількома майже очевидними висновками і пропозиціями.

1) Долаючи неувагу зі сторони ЗМІ і вимушену скерованість на війни та оборону, світова наука вже кілька років порівняно успішно виконує пораду нашого генія В. Вернадського, висловлену ним ще в академічній статті 1925 року, коли він у Парижі рятувався від більшовицького ЧК: для свого порятунку популяція Хомо має стати автотрофною, навчитися самостійно виготовляти собі їжу і не пошкоджувати біосферу. (Vernadsky, 1925).

2) . У відомих нам публікаціях В. Вернадський сподівався на хемосинтез, але у даний момент набагато більшого вдалося досягти через процес, який ми пропонуємо назвати одомашнення бактерій - ноовикористання їх спроможностей для отримання не тільки білків, ліпідів та всіх інших «харчових» сполук, а й металів і конструкційних матеріалів (ми написали про це десятки статей і тез. Рекомендуємо нову і доступну в Інтернеті публікацію (Korsak К., Kiryk T., Pokhresnyk A. et al., 2021). В інформаційній сфері Заходу в усіх випадках у згадках про ці досягнення використовується феноменально непридатне слово «ферментація» замість необхідного «бактеріальні ноотехнології».

3) . Вже згадані нами організатори й учасники Давосу-2022 в усіх своїх розпачливих висловлюваннях щодо неминучості світового голоду від війни між Росією та Україною та припинення вивезення наявного в Україні зерна засвідчують повну необізнаність і про протеїн Fy, і про багато інших бактеріальних ноотехнологій, які назавжди ліквідують усе індустріальне тваринництво й трансформують аграрний сектор економіки. Маємо обґрунтовану надію на те, що подібні помилки зникнуть після поширення з України інформації про ноотехнології і ноонауки. Мріємо про те, що подібну програму порятунку всього людства запропонує наш Президент В. Зеленський на вересневій Генасамблеї ООН.

4) Розривом вертикальної лінії для ноохвилі № 4 на рис. 1 ми підкреслюємо той факт, що її висота набагато більша, від суми висот усіх попередніх цивілізаційних хвиль. Здійснювати прогнози надто важко через появу квантових й інших технологій та виробництв, для усвідомлення яких непридатний життєвий досвід й отримані в школі знання з основ класичних наук. Пропонуємо авторський критерій визнання «чогось» ноотехнологією - це «щось» повинне надавати людям потрібне й одночасно лікувати біосферу. Якщо цим засобом оцінювати всі описані в літературі смарт-технології, то легко переконаємося в тому, що серед них немає ноотехнологій. Це просто «трішки поліпшені індустріальні технології», що неспроможні урятувати людство від усіх загроз і колапсів.

5) . Як вказано на рис. 1, кількість ноотехнологій з початку 2019 року зростає по експоненті, а це означає, що людство вже готове до виробничої меганоореволюції й може здійснити її швидко (упродовж 10-20 років). А от помічена нами ноореволюція в історико-археологічній сфері, як частина незрівнянно ширшої трансформації в усьому світі гуманітарних наук, вимагатиме набагато більшого часу. Перейдемо до аналізу цього питання.

Докази надходження ноореволюції-ХХІ в історико-археологічній сфері та її перші результати

Згаданий вище моніторинг якомога більшої кількості наукових відкриттів і технологічних досягнень дав нам змогу помітити початок грандіозних змін в уявленнях про минуле, зокрема, в історії та археології. Ми пропонуємо для них назву «історико-археологічна ноореволюція-ХХІ».

Очевидно, що згадані дві сфери знань накопичили океан інформації, забезпечили роботою в дослідженнях та освіті легіони осіб, мають безперечні досягнення за довготривалу еволюцію від льодовикової епохи до сьогодення. Відзначаються домінуванням припущень, гіпотез, рекомендованих «владами» оцінок та висловлювань, надмірною кількістю свідомої брехні для досягнення найрізноманітніших бажаних цілей. Як не прикро, але нагадаємо про те, що слова «Україна» та «українці» належать до найбільш постраждалих від злісної брехні, що продовжує накопичуватись навіть у наші дні. Оскільки щойно вказана ноореволюція надає усім Хомо правдиві факти про минуле, то ми просто зобов'язані розпочати ліквідацію геть усіх «досягнень» українофобів.

Спершу наведемо оцінку сучасного стану археології й перспектив появи додаткової та ефективної ноонауки «зразка ХХІ ст.». Використаємо висловлювання світового лідера інноваційних досліджень у новій сфері - американського генетика Девіда Райха, чия лабораторія здійснила більше точних генетичних дешифрувань як решта світу разом узята. Нам потрібне його зовсім недавнє інтерв'ю для фахового журналу провідного університету світу (Shaw, 2022) (Harvard Magazine, 124, 6, July-August 2022) про оцінку стану всієї сфери історико-археологічних досліджень. Нагадаємо лише про те, що в 2010 році науковці мали тільки п'ять дешифрувань геномів пращурів, а на момент інтерв'ю «...лабораторія професора генетики та еволюційної біології людини Девіда Райха секвенувала понад 16 000 давніх людей з усього світу». Саме тут був виявлений факт порівняно швидкого зникнення в усій приатлантичній Європі генів «фермерів», які принесли рільництво з Близького Сходу. Цитуємо Д. Райха: «Чоловіки, які прийшли у складі східної групи, повністю витіснили місцевих чоловіків у результаті якогось процесу. Чи це було насильством, чи вибором партнера, чи ще чимось? Чи могла хвороба зіграти роль? Що сталося, невідомо, бо ці події відбулися до того, як писемність з'явилась у цій частині світу» (Shaw, 2022). Журналісти не пропустили нагоди оголосити це «рекордним геноцидом», а українофоби (переконані чи проплачені грошима російського Газпрому) одразу ж звинуватили в ньому носіїв «ямної культури» - степовиків з Дикого Поля (точніше - з Великого Трипілля).

Найпотрібніший нам висновок Д. Райха звучать наступним чином: «Наше розуміння цих взаємозв'язків найближчими роками стане проблемою, що ґрунтується на більш ретельному аналізі даних та погляді на них з нових точок зору. Ми робимо кілька кроків назад і розуміємо, що ключові події та стосунки суттєво відрізняються від моделі першого проходу (**першого наближення), яку ми спільно розробили. Модель, у створенні якої я брав участь, хитається (**акцентовано нами). Я знаходжу це захоплюючим і дестабілізуючим. І я хотів би взяти участь у спробі з'ясувати правду» (Shaw, 2022).

Ще більше захоплення відчуває й автор, якому в дні останнього Різдва Доля надала можливість відкрити цілісну правдиву нооісторію свого народу за останні десятки тисяч років. Дати відповідь на дитячі й пізніші запитання про особливості Трипільської та сучасної української культури, про російське безкультур'я і повну відсутність у ньому слова «кохання», а також ліквідувати «десятки історичних білих плям». І це авторське «відкриття № 2» (№ 1 - виявлення ноотехнологій і ноонаук) стало можливим завдяки чесності й працьовитості Д. Райха і багатьох інших зарубіжних науковців. Для себе ми назвали власний інсайт «нооісторія п'яти мегаподвигів носіїв українських генів» - наших пращурів і всього мого сучасного українського оточення.

Для короткого викладу основаних положень авторського відкриття № 2 використаємо власний рис. 3, що містить необхідні дані. Косим шрифтом наведемо найновіші ФАКТИ, прямим - наші короткі коментарі.

1. Конкуренція між багатьма різновидами Хомо зумовила втечу від потужних ворогів наших невисоких пращурів по жіночій лінії з очеретів дельти Нілу на Близький Схід (червона траса № 9 на рис. 3). Цей новий факт виявила велика група науковців, що зібрала докази «прохідності» Синайської пустелі в короткому інтервалі 56-44 тис. років тому, чим і скористалися майбутні українці та європейці.

2. Нова територія була виключно багата на поля диких однорічних злаків з великим насінням, для збирання яких тимчасово компактувалися старші представники і частина молоді з різних племен. В інтервалах між дозріванням різних рослин вони в своєрідних «мозкових штурмах» дискутували про все важливе, побоюючись спалаху канібалізму. Наслідком стало спорудження кільцевих мегалітичних арен в Гебеклі-Тепе (еліпс на рис. 3). Найстарішій з розкопаних 13 500 років, а всього знайдено багато десятків в 12 місцях. Автор переконаний у тому, що лідером-винахідником цих пригоризонтних обсерваторій став пращур «У», який не тільки підтримав «очевидний» план одомашнення рослин і тварин, а й запропонував модель Всесвіту з поясненням сили різних природних явищ. Головне його досягнення - навчальновиховне і вимірювальне приладдя у вигляді кільцевих споруд, де оздоблені різьбленням Т-подібні центральні плити були орієнтовані на Сиріус (тогочасну Полярну) і разом з кільцем давали просторову орієнтацію та визначення днів року. Прецесія осі добового обертання Землі з періодом 26 000 років примушувала раз на 500-700 років змінювати орієнтацію на нову Полярну. Приладами для виховання молоді користувалися наші пращури з їх безперечною повагою до дідів-прадідів. Тому вони не рихтували «застарілі» арени, а будували нові й точні, дбайливо присипаючи твори пращурів для їх вічного збереження.

3. Формування засад гуманістичного світогляду розпочалося за тисячі років до появи полів, стабільних селищ і дрібного скотарства. Розкопано десятки все більших і досконаліших поселень, знайдено докази поступового одомашнення злаків, гороху, дрібних копитних. Відтворено процес зміцнення засад гуманістичного архетипу, винайденого носіями українських і європейських генів. Відомі нам попередні моделі неолітичної революції у творах інших науковців ґрунтуються на припущенні зникнення канібалізму тільки після перемоги рільництва над полюванням. Ми пропонуємо «біблійну» черговість подій: «Спочатку було Слово...». Вся історія соціальної еволюції Хомо свідчить про формування великих колективів на основі привабливих ідей, а не через роздавання срібняків чи мішечків з гречкою.

4. Ідеальним втіленням гуманістичного праукраїнського архетипу стало відкрите селище Чатал-Гьоюк (попередня назва - Чатал-Гуюк, а найточніша нооісторична - Портасар), яке розкопують обережно і вивчають з використанням найновіших приладів. Виявилось, що у віковому інтервалі 9-7 тис. років тому в цьому «аграрнокомуністичному» поселенні приблизно 70 поколінь його мешканців жили у спокої й безпеці, відмовлялися від убивств і грабежу, чесно й однаково працювали, підтримуючи один одного. Шанували чистоту, своєчасно відновлювали скромні й розумно прикрашені житла з необпалених й армованих блоків глини, забезпечували буття працею на полях і піклуванням про свійських тварин. Автор переконаний у тому, що пояснення «трипільської загадки» полягає у тривалому існуванні подібних анатолійських та інших селищ, звідки новий архетип поведінки помандрував в Європу (нагадаємо про Лепенські Вир на Дунаї й інші поселення, які відкриють колись аж на дні Чорного моря).

Пропонуємо називати «алювіальними цивілізаціями» об'єднання людей у дельтах і заплавах великих рік, а «пенепленними» - ті, що локалізувалися на місцях дуже еродованих гір. Там були не тільки дикі злаки, а й повний набір природних речовин для технологічної творчості і винаходів - руди і самородки металів, кремінь, обсидіан, різноманітні глини і т.д. Нашим пращурам пощастило! Вони спромоглися використати це і ще з неоліту надовго стали технологічними лідерами серед усіх Хомо. Увесь перехід від канібалізму до гуманізму ми вважаємо першим мегаподвигом пращурів українців, що мали чоловічі гаплогрупи I та J2.

1. Знайдено перші докази того, що до появи турецьких проток наші пращури створили алювіальну цивілізацію у дельтах Дунаю, Дністра і Дніпра (позначка Ал-ц-3 на рис. 3, де крапки вказують на положення північного берега прісного озера «Понтіда»). Через остаточне танення великих льодовиків з наповненого Середземного моря солона вода через дві вузькі протоки дуже повільно підняла рівень озера аж на 120 м і примусила пращурів зміститися на сотні кілометрів північніше до перших височин і появи кромки лісів. Там змучені нещастями землероби вперше зустрілися з мисливцями аріями (чоловіча гаплогрупа R1a) з алтайським походженням, чималим зростом і величезним досвідом полювання на усіх великих і небезпечних звірів. Неперетинання екологічних ніш зумовило симпатію і злиття в один щасливий народ, який доцільно називати «трипільцями». Навіть побіжне ознайомлення з побутом і архетипом поведінки трипільців свідчить про цілковиту феноменальність цього явища, поширення впливу якого спершу мало наслідком появу економічної зони, яку ми вказали на рис. 3. Відкрили це явище ще в грудні 2017 року і назвали «Велике Трипілля (ВТ)». Чимало істориків зраділи тому, що Трипілля не зникло, а продовжило існування у більшому і впливовішому варіанті.

2. Розмір ВТ і його різноманітність заважають археологам оцінити значення і сукупний вплив, адже навіть великі експедиції досліджували мікроскопічні фрагменти без необхідного широкого інтегративного аналізу. На даний момент накопичено багато розрізнених фактів, кількість яких продовжує зростати щороку, засвідчуючи провідну роль наших пращурів в появі мов, культури і технологій всього індоєвропейського світу. Пропонуємо читачам уважно ознайомитися зі стрілками 1, 2, 3,...8 на рис. 3, які відтворюють вже виявлену частину правди про реальний вплив Великого Трипілля на тогочасне людство. Ми пропонуємо назвати його «другим цивілізаційним мегаподвигом носіїв українських генів».

3. Зі східної частини Великого Трипілля приблизно 5 тис. років тому до Атлантики вирушили носії чоловічої гаплогрупи R1b (ербіни), які залишили генетичні сліди на трасі: Південь Уралу ^ Південне Поволжя ^ Дагестан ^ Близький Схід ^ Єгипет (Тутанхамон теж був почасти ербіном) ^ Північна Африка ^ Марокко ^ Іберія. Там вони з якихось причин учинили зникнення чоловічих генів європейських землеробів, про що ми вже нагадали словами Д. Райха. На межу 4 000 років тому в Західній Європі разом з генами землеробів зник гуманістичний архетип й утвердився практично протилежний до нього «західноєвропейський» або «атлантичний» (друге визначення ми вважаємо точнішим). Про наслідки цього (постійні сутички, геноциди, колоніальні загарбання, публічне спалення найгарніших жінок, світові війни та ін.) знають усі. Тому обмежимося вказівкою того, що початок його існування відзначений грандіозною нерівновагою статей: на одного ербіна припадало 17-18 місцевих жінок. Через 3 000 років щось подібне сталося в майбутній Московії у результаті повного знищення місцевих чоловіків тими, хто пізніше назве себе «великоросами» й «досконало-духовними носіями російської культури» (Korsak K.V., Talanchuk P.M., Davidenko G.V. etc., 2022a).

4. Наприкінці періоду зникнення приатлантичних європейських фермерів у східній частині Великого Трипілля у поселенні Синташта на однойменній річці жив наш генетичний пращур, який став відомий як «Заратуштра». Йому пощастило здійснити індивідуальний мегаподвиг № 4, значення якого зростає навіть у наші дні. Заратуштра не тільки винайшов перший варіант універсального для всіх Хомо релігійного вчення, а й через унікальність особистісних рис (про нього не існує жодних негативних спогадів!) спромігся поширити на великі терени й уберегти цим від занепаду чи повного розпаду. Знайдено багато доказів його життя, а кількість фактів зростатиме й надалі.

Нагадаємо, що Заратуштра запропонував пояснювати все буття вічним протистоянням Добра і Зла - двох богів (безтілесних духів). Кожна людина зобов'язана обрати когось з них для індивідуального служіння. Пророцтво Заратуштри і його вчення (самоназва - Добра Віра Вшанування Мудрості) полягає в тому, що обов'язково настане кінець світу, тотальне знищення всього живого (новий варіант спогадів про комету, що 12 800 років тому пролетіла над Гебеклі-Тепе й упала в Сирії), а потім відновлення Добрим Богом до вічного життя усіх тих, хто йшов шляхом правди і порядності. Всі злі будуть покарані чи великими муками чи ще суворіше - «невідновленням». Вдячне оточення спорудило Заратуштрі великий мавзолей біля Синташти, який наприкінці існування СРСР зазнав «бульдозерних розкопок», що закінчилося втратою в Москві всіх знайдених решток. Чи мав він гаплогруппу R1a - невідомо. Його ідея монотеїстичної релігії змінила світ у давні часи й продовжує це робити зараз.

1. Науковці світу все детальніше вивчають грецький кільцевий архіпелаг Санторіні, відновлюючи перебіг фантастично потужного вулканічного виверження у 1628 р. до н.е. (вказано на рис. 3). На місці високої гори утворився глибоченний заповнений водою кратер площею близько 100 км2. Виникла «пилова зима», яка найбільше уразила схід Великого Трипілля. Економічна зона розпалася назавжди, пращури помандрували до тепла - вказаний на рис. 3 «похід аріїв» на Південь з відомими мовними і культурними наслідками. Ще до цієї дати «західні трипільці» потроху просувалися до Атлантики, де на меридіані Берліна сформувалася межа слов'янського світу з трипільським (праукраїнським) архетипом.

2. Останніми роками археологи Заходу знаходять все більше знахідок з «невпорядкованими захороненнями», коли у повному безладі в ями нападники скидали рештки убитих ними осіб усіх вікових груп (не було тільки молодих жінок). Саме зараз йдуть поступові розкопки сотень людських решток на річці Толлензе (вказано на рис. 3). Логічно пояснити все це «проявами домінування атлантичного архетипу», діяльністю носіїв R1b. Вони могли спершу «потренуватися» у варіанті невеликих геноцидних нападів в Центрі Європи, а пізніше вирішили цілковито поширити свій вплив на заселені майбутніми слов'янами землі на схід від меридіану Берліна.

Для цього вони зібрали величезну для тих часів армію і 3250 років тому впевнено пішли в наступ на лужицькі слов'янські племена, які не мали жодних укріплених міст. Нападники, як Путін в лютому-2022, були переконані в швидкій і повній перемозі. Але наші пращури (генетично - поляки та трипільці) організували засідку біля земляної греблі з містком (він мав тоді вік майже 500 років) на подібній до нашої річки Ірпінь німецькій (тоді - ще слов'янській!) річці Толлензе (тогочасна польська назва - Dol^z^). Битва була короткочасна і настільки успішна для слов'ян, що нападники припинили агресію мало не на 2000 років. На жаль, не назавжди, про що читачі вчили ще в школі.

Рис. 3 Схема головних подій за 50 тис. років, що стосуються світоглядних мегаподвигів носіїв українських генів

Доцільно підкреслити той незаперечний факт, що генетичне тло керівників і більшості населення країн-лідерів ЄС лишається антиукраїнським, але обставини життя примушують їх у війні-2022 допомагати нам, а не росіянам. Але генетичні впливи все ж дуже відчутні, що цілком переконливо засвідчує різниця в поведінці поляків та німців (і не тільки керівників - всіх громадян!). Додамо, що українофоби з усіх сил намагаються винайти і поширити брехню про наших пращурів. Зазнали повного фіаско з теорією «нападу ямників» і винищення ними всіх європейських землеробів. У даний момент їх брехня, що активно поширюється у західних ЗМІ, узагалі просто безмежно безглузда: армію нападників з досвідчених вояк проголосили «караваном купців», а слов'янську відсіч - «рекордним нападом на торгівців».

Висновки і передбачення ноомайбутнього

Якщо керуватися принципами глобального еволюціонізму, то з уже сказаного про В. Вернадського та всього іншого відомого легко зробити такий висновок: у роки перебування в Парижі він здійснив четвертий мегаподвиг носіїв українських генів, створивши прогноз майбутнього для всього людства і вказавши реальні шляхи порятунку від усіх можливих нещасть (ми написали це детально у статті (Korsak К., Talanchuk P., Davydenko G., Kiryk T et.al., 2022b). Не заглиблюючись у деталі, наголосимо на тому, що в даному аспекті на планеті розпочалося своєрідне «Вернадсько-Відродження - ХХІ» як використання на практиці все більшої кількості його ідей та пропозицій з усе вагомішими наслідками.

А нам - усім порядним громадянам України - Доля (чи Бог?) передбачила черговим обов'язком «п'ятий мегаподвиг - знищення РФ як головної загрози для всього людства».

Для оцінки сьогодення і планування майбутнього ще раз використаємо досягнення нооісторії та інших ноонаук. Подібна інформація надає докази того, що генетичні програми життєдіяльності Хомо сформовані для виживання та успіху в безперервних фізичних сутичках. Не випадково в повному науковому переліку рис поведінки в рубрику «негативні» потрапляють приблизно сто, в «позитивні» - ледь більше десяти. Наслідком такого поділу є факт автоматичного формування об'єднань людей на основі примусу і диктатури, а не довіри, порядності і демократії.

З цією природною небезпекою формування диктатур зіткнулися елліни в часи олімпійських ігор, коли існували десятки незалежних полісів (міні-державок). Серед них в різні моменти цілком випадково утворювалися справжні «ракові пухлини» під управлінням жорсткого диктатора і групи його поплічників. Вони проголошували усіх сусідів ворогами й розпочинали війни. Населення вітало і підтримувало «справжніх вождів», переконати його в помилковості такої поведінки було неможливо. Елліни придумали олімпійські ігри для організації несмертельних кулачних сутичок представників полісів-конкурентів, але це не ліквідувало агресію і не приносило мир.

Довелося проти агресивної сили організовувати набагато більшу «мирну силу»: кілька постраждалих полісів створювали потужну об'єднану армію, оточували «ракову пухлину», примушували віддати їм на суд диктатора і його банду, вішали їх на найближчих деревах на поталу грифам, проводили демократичні вибори й пізніше не забували стежити за процесом «виліковування» та повернення хворих на голову громадян до нормального стану. Досить швидко кількість бажаючих стати ефективними диктаторами скоротилася до нуля.

Очевидно - Росія надто велика для «лікування» за еллінськими взірцями. Тому Доля (Бог?) обрав українців засобом знищення цієї пухлини з організацією світової підтримки для реалізації цього наміру на практиці. Спокій на планеті настане не після відновлення Україною своїх кордонів для моменту проголошення незалежності, а тільки після розпаду Росії на десятки незалежних мононаціональних фрагментів і вилучення у них ядерної та всіх інших потужних і небезпечних для всіх інших народів засобів.

Як ми детально пояснили в описі ноотехнологій і ноонаук, Хомо в майбутньому для власного життєзабезпечення не потребуватиме захоплення чужих територій, а тому традиційні приводи для нападів і воєн зникнуть назавжди.

Але неминуче збережеться весь комплекс реальних чи фейкових образ, океан брехні й ненависті до сусідів - потужне джерело можливих конфліктів.

Лишається сподіватися на радикальну зміну цілей і змісту діяльності національних систем навчання і виховання, на розвиток і використання нооісторії й інших ноонаук, на проголошену Д. Райхом програму створення цілком правдивої картини минулого, де помилки пращурів можуть стати повчальним уроком для нащадків для реалізації на практиці плану В. Вернадського організації ноосимбіозу Хомо і всієї біосфери.

References

1. Vernadsky W. (1925). L'autotrophie de I'humanite // Revue generale des sciences. 1925. No. 17/18. Pp. 495-502.

2. Korsak, K.V., & Korsak, Yu.K. (2019). Noohlosariy-2 - noonauky dlya maybutn'oho bez kolapsiv [Nooglossary-2 is a noosciences for the future without collapse]. Vyshcha shkola - Higher School, 2, 31-53.

3. Korsak, K.V., & Korsak, Yu.K. (2019) Certificate of copyright registration for a literary written work of a scientific nature «Nooglossary-2 - Noosciences for the Future without Collapse» («Nooglossary-2»). № 89780. 13.06.2019. К.: Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Department of Intellectual Property

4. Bakhrushyn, V (2018). Akademichnyy plahiat i samoplahiat v nautsi ta vyshchiy osviti: normatyvna baza i svitovyy dosvid [Academic plagiarism and self-plagiarism in science and higher education: regulatory framework and global experience]. (URL: http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnrj-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-dosvid). 7-02-2018. [in Ukrainian] Appeal 24-08-2022

5. Korsak, K.V, & Korsak, Yu.K. (2021a). Piykhid noosuspil'stva i shcho robyty kerivnykam i hromadyanam Ukrayiny [The arrival of the new society and what to do to the leaders and citizens of Ukraine]. Vyshcha shkola - Higher School, 1-2, 39-50.

6. Korsak, K.V, & Korsak, Yu.K. (2021b). Analiz novitnikh sprob sformuvaty stratehiyi prohresu Ukrayiny [Analysis of the latest attempts to form a strategy for Ukraine's progress]. Vyshcha shkola - Higher School, 3-4, 79-93.

7. Civilization choice of Ukraine: paradigm of comprehension and strategy of action: national report (2016). / ed. col.: S.I. Pirozhkov, O.M. Mayboroda, Yu. Zh. Shaygorodsky and others. ; Institute for Political and Ethnonational Studies. I.F. Kuras NAS of Ukraine. - Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, 2016. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/ uploads/2018/07/civilization_Ukraine_site_210.pdf)

8. Teilhard de Chardin P. (1987). Fenomen cheloveka /Perevod s frantsuzskogo [The Phenomenon of Man / Translated from French]. M.: Nauka.

9. Alvin Toffler (1980). The Third Wave. Bantam books. New York * Toronto * London * Sydney * Auckland.

10. Korsak K.V, Talanchuk P.M., Davidenko G.V., Kalakura Y.S., Kirik T.V., Pokhresnik A.K., Korsak Yu.K. etc. (2022a). Pokhodzhennya i osoblyvosti rosiys'koyi kul'tury z tochky zoru suchasnykh noonauk [The Origin and Features of Russian Culture in Terms of Modern Noosciences]. International scientific journal «Grail of Science», № 17 (July; 2022) with the proceedings of the: Ill Correspondence International Scientific and Practical Conference «Science of post-industrial society: globalization and transformation processes», July 22th, 2022 by NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine) LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Austria). Pp. 308-333 (DOI 10.36074/grail-ofscience.22.07.2022.056) (URL: https://archivejournal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/22.07.2022)

11. Gwen Ridler (2021). Enough announces new mycoprotein production site (URL: https://www.foodmanufacture. co.uk/Article/2021/09/17/Enough-announces-new-mycoprotein-production-site) 17-09-2021 Appeal 3-07-2022

12. Korsak К., Kiryk T., Pokhresnyk A., Korsak Y., Kulyk O., Lyashenko L. et al. (2021). Pro liderstvo Ukrayiny u vykonanni lyudstvom noozapovitiv VI. Vernads'koho na osnovi nootekhnolohiy i noonauk [About the Leadership of Ukraine in the Performance of Human Nootestament V.I. Vernadsky on the Basis Nootechnologies and Noosciences]. International scientific journal «Grail of Science», № 8 (September, 2021) with the proceedings of the: II Correspondence International Scientific and Practical Conference “An integrated approach to science modernization: methods, models andmultidisciplinarity”, September 24th, 2021 (pp 319-333). (DOI 10.36074/grail-of-science.24.09.2021.) (URL: https:// ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/article/view/14835/13514)

...

Подобные документы

 • Поняття і сутність науково-технічного прогресу, напрямки, характеристики, критерії та оцінки ефективності. Форми технологічного розвитку та екологічні проблеми. Світові та регіональні системи комунікацій для обміну досягненнями технологічного розвитку.

  реферат [23,0 K], добавлен 19.04.2009

 • Будова, властивості і класифікація композиційних матеріалів – штучно створених неоднорідних суцільних матеріалів, що складаються з двох або більше компонентів з чіткою межею поділу між ними. Економічна ефективність застосування композиційних матеріалів.

  презентация [215,0 K], добавлен 19.09.2012

 • Технологія виробничого процесу сучасної пральної обробки індивідуальної білизни. Організація двох розподільних технологічних потоків. Обґрунтування місця будівництва і постачання підприємства джерелами живлення, потрібна реклама. Розробка режиму роботи.

  курсовая работа [150,9 K], добавлен 07.03.2014

 • Прогин і поворот перерізу балки, диференціальне рівняння вигнутої осі. Граничні умови для консольної і простої балки, з огляду на способи її закріплення на кінцях. Інтегрування диференціального рівняння вигнутої осі балки при двох чи декількох ділянках.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 13.10.2010

 • Обробка різцями: стержневих фасонних, призматичних, дискових або круглих, особливості та принципи роботи з ними. Специфіка обробки фасонних поверхонь поєднанням двох подач, за копіром, за допомогою гідрокопіювального супорта. Можливі несправності.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 16.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.