Поняття та сутність рекламної діяльності

Загальна характеристика та напрямки практичної діяльності ТОВ "Караван", оцінка його місця на ринку та перспективи подальшого розвитку. Аналіз та сучасний стан управління рекламною діяльністю підприємства, засоби інформування та шляхи їх вдосконалення.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.06.2013
Размер файла 33,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Вітчизняні виробники зрозуміли необхідність використання реклами при здійсненні діяльності на ринку. Одночасно з підвищенням ролі реклами зросла роль рекламної діяльності. Перехід до сучасних методів господарювання передбачає орієнтацію на споживача, так і рекламна діяльність повинна бути спрямована на цільову аудиторію підприємства. Одним із інструментів, який сприяє цьому, є ефективна побудова процесів управління рекламною діяльністю. Реклама створює необхідні умови для господарчої діяльності підприємства, тому питання про підвищення управління рекламною діяльністю є досить актуальною темою для вітчизняних підприємств.

Основною задачею управління рекламною діяльністю є вирішення наступних проблем: які повідомлення надсилати цільовій аудиторії; яким чином; як часто. Реклама є тим інструментом в руках підприємства, яке дозволяє встановити контакт зі споживачем продукції та здійснювати ефективне управління відносинами з ним. Управління рекламою тісно пов'язане з усіма іншими елементами рекламної діяльності підприємства та бізнес процесами, що відбуваються на підприємстві. Для здійснення ефективної діяльності в сучасних умовах крім якісного товару необхідно донести інформацію про підприємство та її продукцію до свідомості потенційних покупців та споживачів продукції.

Реклама, у широкому розумінні, представлена як важлива і корисна інформація, пов'язана з просуванням та збутом товару, із здобуттям популярності та підвищенням репутації підприємств, фірм, окремих осіб тощо.

Об'єктом дослідження є система управління рекламною діяльністю гіпермаркет «Караван».

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних аспектів формування ефективної системи управління рекламною діяльністю гіпермаркет «Карван».

Мета даної роботи визначити поняття та сутність рекламної діяльності, її важливість для підприємства, а також дослідити систему управління рекламної діяльності в гіпкрмаркеті «Караван».

Основні завдання курсової роботи:

- поглибити знання з теоретичних основ рекламної діяльності;

- проаналізувати підприємство та сучасний стан управління рекламною діяльністю ТОВ «Караван»;

- дослідити засоби рекламного інформування;

- проаналізувати ефективність рекламної діяльності.

Робота складається з вступу, шести пунктів плану і висновків. В першому пункті плану розглянуто теоретичні аспекти реклами, роль та значення реклами в підприємницькій діяльності. В другому розкривається характеристика торговельного підприємства в даному випадку ТОВ «Караван», в третьому пункті розглядаються засоби рекламного інформування. Четвертий та п'ятий пункти розкривають сутність планування рекламної діяльності та рекламного звернення, визначення ефективності рекламної діяльності розглядається у останньому шостому пункті.

Основними теоретичними і методологічними джерелами при написанні даної роботи були українські видання, присвяченні рекламі та рекламній діяльності підприємств торгівлі, навчальні посібники, підручники, нормативні документи, що стосуються даної теми, мережа Інтернет, а також інформація надана підприємством торгівлі.

1. Роль та значення реклами в підприємницькій діяльності

Реклама - це найбільш поширена форма інформації. Однак, якщо інформація містить, як правило, відомості з питань, які цікавлять населення, то реклама повинна зачіпати нові проболеми, залучати увагу, переконувати, радити, пропагувати нові товари.

Реклама спільно із засобами стимулювання збуту й торгівлі, елементами пропаганди є потужним маркетинговим засобом нецінової конкуренції. Якщо комерційні зусилля підприємства спрямовані на вдосконалення товару і його пристосування до особливостей попиту, то реклама виконує зворотну задачу - адаптує споживчий попит до вже виробленого товару.

Багато економістів вважають, що реклама надає інформацію, яка допомагає зробити розумний вибір. Вона підтримує засоби масової інформації за рахунок часткового їх фінансування, сприяє розширенню виробництва і посиленню конкуренції в результаті ослаблення монопольної влади окремих компаній. І, нарешті, реклама стимулює витрати споживачів і, таким чином, створює сприятливі умови для високого рівня зайнятості.

Однак є й супротивники такого погляду. Критики реклами стверджують, що її основна мета не інформувати, а переконувати і вводити в оману. Витрати на рекламу є непродуктивними, оскільки анулюють аналогічні рекламні дії фірм конкурентів. Є також вчені, які не хочуть визнавати рекламу важливим фактором, що позитивно що впливає на рівні виробництва і зайнятості.

Зіставлення наведених, часто протилежних, точок зор підтверджує неоднозначність підходів до оцінки реклами. Однак, не дивлячись на «теоретичну незакінченість» окремих положень науки про рекламу, її практичні результати значні, про що свідчить досвід роботи вітчизняних і зарубіжних фірм.

Мабуть, більш виправданим необхідно вважати підхід до реклами як до інструменту ринкової комунікації, який може бути більш або менш ефективним в залежності від ринкової кон'юнктури, особливостей товару, умов виробництва і реалізації, характеристик покупців та інших факторів.

Інформація, яку торгівля надає населенню, дуже різноманітна. Це дані, що характеризують товар, його властивості, призначення з ним, відомості про місцезнаходження магазину, секції, каси, режим роботи тощо. Добре продумана інформація в торговельному залі магазину допомагає правильно організувати торговий процес, раціонально направляти потоки покупців у магазинні, звести др мінімуму затрати часу покупців на придбання потрібних їм товарів.

Особливу роль відіграє організація інформації покупців у магазинах самообслуговування. У магазинах самообслуговування безпосередній зв'язок покупців із персоналом магазину навіть за наявності достатньої кількості продавців-консультантів значно ослаблений, тому роль і значення інформації покупців посилюються.

Система інформації покупців у магазині повинна бути організована таким чином, щоб зустріти відвідувача при вході у магазин; супроводжувати його в магазинні, даючи по дорозі додаткові відомості, які прискорюють орієнтацію в торговельному залі і підводить до потрібного товару.

Основою нормативно - правового регулювання рекламної діяльності підприємства є Закон України «Про рекламу» від 19 квітня 2011 року. Цей Закон визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №693 «Про затвердження порядку накладання штрафів за порушення законодавства про рекламу» визначає зміст правопорушень, в чому конкретно полягають дії правопорушників; а також розміри штрафів та порядок розгляду справ про порушення законодавства про рекламу.

Закон України «Про захист прав споживачів» від 10 листопада 2011 року. Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Отже, елементарною умовою нормального існування в ринковому просторі для кожної фірми є формування свого іміджу свідомості масового споживача і конкурентів. Це передбачає розробку певного фірмового стилю організації, який робить її впізнаваною і надає їй власний вигляд. Таким чином, фірмовий стиль - це своєрідна мова, за допомогою якого фірма позначає свої товари, цінники, рекламні ролики, афіші, а також все те що, має відношення до неї.

Завдання фірмового стилю полягає в тому, щоб люди дізнавалися рекламу, чітко відрізняючи її від аналогічних рекламних засобів інших фірм-конкурентів. Фірма повинна мати свою марку, ім'я, символіку, малюнок, призначені для ідентифікації послуг однієї фірми і диференціації від послуг її конкурентів. Отже, фірмам необхідно користуватися розробленими фірмовим стилем, що володіє захисною і пропагандистської функціями, які допомагають конкурувати з іншими фірмами і успішно здійснювати рекламну та комунікативну політику своєї діяльності.

2. Характеристика торговельного підприємства

Гіпермаркет «Караван» знаходиться у місті Житомирі за адресою вул. Київська 77 і функціонує з 2008 року. Головна ціль функціонування гіпермаркету «Караван» є задоволення потреб покупця у ціновій політиці та асортименті товарів.

Згідно з проведених маркетингових досліджень, середньостатистичному покупцю гіпермаркету «Караван» до 40 років; в основному це жінки, дві третіх з них заміжні, а чоловіки - одруженні; також більше половини з них мають як мінімум одну дитину; 70% з них мешкають в центрі міста Житомира [данні підприємства].

Гіпермаркет «Караван» здійснює роздрібну торгівлю товарами промислового і непромислового призначення. Більшу частину товарів пропонують посередники. Гіпермаркет «Караван» укладає угоди з постачальниками і забезпечує їх місцем викладки товарів. Зі сторони постачальника працює мерчендайзер, який займається виставкою товарів на полицях. Гіпемаркет «Караван» має велику кількість постачальників [Додаток 1].

Асортимент гіпермаркету «Караван» включає близько 68 000 найменувань різних товарів, що включає практично весь спектр споживчої продукції. У гіпермаркеті «Караван» покупцям пропонується найширший асортимент екологічно чистих продуктів харчування: бакалія, гастрономія, молочна продукція, заморозка, напої, тютюнові вироби, овочі, фрукти. ТОВ «Караван» пропонує широкий асортимент товарів промислового призначення. Зокрема це наступні групи товарів: інструменти, курильні приладдя, квіти, одяг, дитячі товари, посуд і господарські товари, сувеніри, канцтовари, хімія, косметика та ін. Також на підприємстві працюють пекарня, власний м'ясний цех, соковий бар, гаряча і холодна кулінарії. Асортимент та якість товару, впливають також на рівень прибутковості підприємства. Найбільш вигідним для продажу є алкогольні напої і тютюнові вироби, вода і пиво - ці групи товарів найбільш рентабельні високоліквідні, витрати на зберігання - мінімальні. Крім того є вигідною реалізація продукції, яка виробляється безпосередньо у торговому залі, соки-фреш, салати, закуски, суши, роли, консервація, ковбаси та ін. Враховуючи весь асортимент товарів, середня націнка в гіпермаркеті складає 13,8%. Це нижче середнього показника по галузі (15% - 20%) [Дані підприємства].

Структура управління ТОВ «Караван» є ієрархічною. Ієрархічний тип структури має багато різновидів, але самої розповсюдженою є лінійно-функціональна організація управління, до якої належить організаційна структура ТОВ «Караван». Ієрархічні структури управління характеризуються твердою ієрархією влади в організації, формалізацією правил і процедур, які використовуються централізованим прийняттям рішень, вузько визначеною відповідальністю в діяльності. Для ієрархічної структури характерні: стабільність, і не складність зовнішнього середовища. Лінійно-функціональна організаційна структуру - це комбінація лінійної та функціональної структури основний принцип - розмежування повноважень і відповідальності за функціями та прийняття рішень по вертикалі. Управління здійснюється за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій [Додаток 2].

Режим роботи підприємства з 8 до 23 години щодня, без вихідних. Персонал має забезпечити належне обслуговування за час роботи. Для цього на кожний відділ готуються окремі продавці, які працюють в дві зміни. Є відділи, в яких працює по 3 продавця. Це звичайно, стосується товарів найбільш поширеного вжитку.

Підприємство має власну базу даних потенціальних працівників, до якої звертаються в разі необхідності поповнення штату працівників. Загалом штат працівників ТОВ «Караван» є досить широким [Додаток 3].

ТОВ «Краван» має дуже велику площу. Загалом площа підприємства становить 8 тисяч метрів квадратних. Головним приміщенням ТОВ «Караван» є торговий зал. У торговельному залі розміщується робочий і виставковий запас товарів, робочі місця продавців, касирів. У технологічному плануванні торговельного залу ТОВ «Караван» виділяються такі функціональні зони:

- зона входу і виходу;

- зона розташування і викладки товарів;

- зона розрахункового вузла;

- зона надання додаткових послуг.

Загалом ТОВ «Караван» є дуже прибутковим підприємством. За рахунок великої площі, різноманітності асортименту та сприятливості цін підприємство добре задовольняє потреби великої кількості споживачів, що забезпечує розвиток фінансово-господарської діяльності підприємства.

3. Засоби рекламного інформування

управління рекламний інформування

Основними засобами інформування є преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, Інтернет, звукозаписи і відеозаписи, відео текст, телетекст, рекламні щити і панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку. Всім цим засобам притаманні якості, що їх об'єднують - звернення до масової аудиторії, доступність багатьом людям, корпоративний зміст виробництва і розповсюдження інформації. Засоби рекламного інформування можуть бути будь-якими, залежно від креативної ідеї її творців. А певні види рекламного продукту залежать від носія реклами. На ТВ - це рекламні ролики, на радіо - радіоспоти, у ЗМІ - блоки рекламних оголошень і статті, у поліграфії - буклети, листівки, календарі, флаєри, у зовнішній рекламі - сітілайти, білборди, щити, вивіски, тумби.

Телебачення - ідеальний і наймасовіший рекламний інструмент. Багато хто вважає телевізійну рекламу найбільш ефективною, оскільки вона передає зорові образи - найнаочніші та найпереконливіші з усіх можливих. Це дуже дорогий засіб реклами, який може відняти більше часу й грошей, ніж будь-який інший.

Радіо може використовувати будь-яка фірма з досить широким колосом споживачів. Радіо реклама прекрасно виправдовує покладенні на нього надії, якщо мова йде про те, щоб познайомити клієнтів із фірмою, а також допомогти створити їй репутацію.

Рекламу публікують у популярних, ділових та спеціалізованих рекламних виданнях - газетах і журналах. Найбільш відомі журнали зверненні до широкого кола читачів, про те значна їхня частина адресована чітко визначеним групам читачів. Тому такі видання - чудовий рекламний засіб для підприємств, чиї цільові ринки точно окресленні і займають велику територію.

Зовнішню рекламу замовляють торгові фірми, фірми що надають різні послуги, а також організатори масових заходів, концертів та ін. клієнти яких зосереджуються на відносно великому просторі.

Спеціалісти відділу маркетингу і реклами здійснюють регулярний моніторинг цін на товари конкурентів, що дозволяє встановити найнижчі і найдоступніші ціни у торговій залі підприємства. ТОВ «Караван» має власний логотип, виконаний в червоно - помаранчевій гаммі, фірмовий одяг для працівників, сформований позитивний імідж підприємства. ТОВ «Караван» співпрацює з найкращими рекламними агенціями міста Житомира, що дозволяє забезпечити клієнтів своєчасним, професійно розробленим рекламним продуктом.

ТОВ «Караван» співпрацює з багатьма рекламними агенціями міста Житомира, однак основним партнером виступає Центр рекламних технологій «Seven Sky». Підприємство користується такими послугами «Seven Sky», як: розробка сайтів; реклама в ЗМІ; маркетингові дослідження; поліграфія; зовнішня реклама; PR; кур'єрська служба; дизайн-студія та ін. Також ТОВ «Караван» розміщує рекламні ролики на телебаченні та каналах радіомовлення: «Наше радіо», «Ретро FM», «Русское радио», «Радіо Ера» згідно встановленого графіку трансляцій роликів. Підприємство має власне кольорове видання рекламно-комерційного характеру, в якому висвітлюється групи товарів зі знижкою, акції, бонуси, ціни тижня, купони на знижку [Додаток 5,6,7].

Стимулювання споживачів до покупки здійснюється систематично і різноманітно. По території торговельного залу використовується велика кількість стопперів, таких як «Акція», «Новинки», «Знижка» і «Знижка тижня». Також активно проводяться дегустації продукції у торговому залі, що спонукає споживачів до покупки.

Підприємство приділяє багато уваги стимулюванню посередників. Посередники купують місце для продажу своїх товарів у торговій залі підприємства. Ті посередники, які укладають угоди на тривалий термін, отримують бонуси у вигляді додаткового місця для викладки товарів. Місця надаються безкоштовно. Посередники можуть замовляти бігборд з рекламою своїх товарів. У такому випадку підприємство надає фотовізит посереднику. Посередники мають можливість проведення дегустацій своїх товарів, консультацій щодо товарів. Загалом, можна стверджувати, що посередники бачать багато очевидних переваг розміщення товарів на території підприємства: зручне розташування; велика кількість відвідувачів; це єдиний гіпермаркет міста, який має сформований позитивний імідж, який постійно підтримується і вдосконалюється.

Для того щоб якісно співпрацювати з рекламними агентствами ТОВ «Караван» укладає договори в яких зазначені всі умови та обов'язки рекламування та ін. [Додаток8]

Отже, підприємство застосовує різноманітні засоби рекламного інформування, основними з яких є радіо та зовнішнє рекламування, стимулювання споживачів. Однак, незважаючи на все, є небагато, проте суттєвих недоліків у рекламній діяльності підприємства: перш за все це відсутність системи планування і контролю рекламної діяльності, як окремої структурної одиниці.

4. Планування рекламної діяльності

Дати чітке визначення рекламної політики неможливо. Це досить багатогранне поняття. Швидше за все це визначення дії по створенню і розміщенню реклами і рекламних заходів, з метою створення іміджу і залучення клієнтів для збуту продукції. Рекламна політика тісно зв'язана з торговою і діловою політикою фірм. Поняття рекламної політики також тісно зв'язано з поняттям рекламної стратегії і тактики. Можна сказати, що рекламна політика - спосіб дії фірми, спрямований на досягнення визначених цілей; стратегія - загальна провідна лінія й установка на досягнення кінцевих цілей; тактика - сукупність засобів і прийомів, спрямованих на досягнення мети, образ дій, лінія поводження. По суті справи сутність рекламної політики полягає у виборі рекламної стратегії і тактики.

Ціль може полягати у формуванні імені, престижу підприємства, для того, щоб згодом зайняти міцне положення на ринку. Метою може бути просто збут товару. Іншими словами цілі можуть бути економічними і неекономічними, реклама може носити чисто економічний чи неекономічний характер. Розраховувати на високу ефективність реклами з економічними цілями не завжди можливо, тому що практично завжди подібна реклама припускає придбання товару споживачем майже «миттєво». В принципі реклама неекономічного характеру домагається теж економічних цілей. Інша справа, що вона це робить не прямо, а замасковано.

Те, який характер буде носити реклама підприємства, залежить від багато чого: від розміру самого підприємства, отже від бюджету (бюджет підприємства може не дозволити витрачати засоби на рекламу, що створює фірмі ім'я і престиж, у цьому випадку фірма буде робити рекламу економічного характеру); від цілей на ринку взагалі; від конкретної сформованої рекламної ситуації; від поводження конкурентів; від займаного на ринку положення. Задачі реклами полягають у спонуканні уваги, інтересу, бажання, довіри дії.

У ТОВ «Караван» відділ маркетингу і реклами регулярно проводить маркетингові дослідження споживачів, так і на посередників.

Для задоволення вимог і потреб споживачів, з метою створення іміджу, формування попиту, а також розширення та прискорення продажу товарів та послуг ТОВ «Караван» регулярно проводить моніторинг споживачів за допомогою анкетування в результаті якого отримують показники.

Бюджет рекламної діяльності ТОВ «Караван» формується за допомогою методу регресивного аналізу. Суть методу полягає у статистичному аналізі даних минулих періодів про характер взаємозв'язку між обсягами продажу і рівнем витрат на рекламу. На підставі побудованої регресивної моделі можна прогнозувати обсяги збуту за деякий період часу.

З даних підприємства ТОВ «Караван» [Додаток 9], можна побачити що найбільшу частину бюджету витрачають на рекламу, при цьому найменше коштів виділяється для надання знижок. На думку автора, останнє пояснюється тим, що ціни підприємства вже є доступними споживачам.
ТОВ «Караван» реалізує атакуючу маркетингову стратегію. Рекламні витрати є зростаючими, оскільки підприємство прагне реалізувати ціль - завоювання та розширення кола споживачів. Така стратегія застосовується з метою залучення нових клієнтів та зменшення впливу конкурентів на споживача.

За даними таблиці [Додаток 10], можна побачити що підприємство має розгорнуту програму дій протягом цілого року. Підприємство використовує різноманітні способи просування товарів.

Планування рекламної діяльності ТОВ «Караван» є досить насиченою і визначеною в своїх цілях, що дозволяє організовано і досить впливово діяти на споживача. Хоча і на рекламування і створення іміджу підприємства затрачується найбільша частина бюджету, така діяльність є ефективною для стимулювання споживача

5. Планування рекламного звернення

Рекламне звернення формується для досягнення мети розробки стратегії. Стратегічне планування властиве не тільки для реклами. Цей процес визначає цілі, вибирає стратегію і розробляє тактику у відповідності з певним графіком. Він починається з бізнес-плану, продовжується в функціональних планах і закінчується у специфічних планах по кожному елементу функції. Рекламні і маркетингові плани взаємопов'язані між собою, але мають різні поняття і призначення. Мета маркетингового планування - збільшення частки ринку, обсягу збуту або прибутку.

План реклами і загальний план компанії схожі за складом і структурою, концентруючись на таких елементах плану: охоплення аудиторії; стратегія звернення; стратегія засобів доставки реклами. Типовий план реклами за відповідними розділами наведено нижче.

Типовий план реклами

1 Вступ.

2 Ситуаційний аналіз.

2.1 Проблеми використання реклами.

2.2 Сприятливі можливості використання реклами.

3 Ключові стратегії рішення.

3.1 Цілі реклами.

3.2 Цільова аудиторія.

3.3 Конкурентні переваги товару.

3.4 Імідж і характерні особливості товару.

3.5 Позиція товару.

4 Творчий план.

5 Медіа-план.

6 План комунікацій.

6.1 Стимулювання збуту.

6.2 Зв'язки з громадськістю.

6.3 Прямий маркетинг.

6.4 Особисті продажі.

6.5 Спонсорство, мерчандайзинг, упаковка, реклама в місті.

7 Реалізація і оцінка.

8 Оцінка.

9 Бюджет.

Для розробки рекламного звернення перш за все необхідно скласти графік програми звернення. Це допоможе маркетологам ТОВ «Караван» рівномірно розділити робоче навантаження і вплив рекламної кампанії на споживачів.

ТОВ «Караван» пропонувалося застосувати такі заходи стимулювання збуту (стимулювання споживачів):

- Промо-акція «Зробив діло - гуляй сміло»

З метою стимулювання споживачів до купівлі пропонувалося провести акцію «Зробив діло - гуляй сміло». Кожен покупець, який зробив покупку на 49,99 грн. отримає своє безкоштовне фото біля фото стелажа на тематику відпочинку з надписом: «Хто добре працює - добре відпочиває!». Фото стелаж розміщується на вулиці біля центрального входу в ТРЦ «Глобал». Промоутер направляє споживача на «Караван» зробити покупку від 49,99 грн. одним чеком і робить безкоштовне фото в обмін на чек.

- Промо-акція «Дев'ять днів-пікніків»

Щоденно робити покупку в ТОВ «Караван» на суму від 24,99 грн. а в кінці терміну акції прийти пред'явити чеки та отримати гарантований подарунок - шампури.

Бюджет запропонованих комунікацій визначено на основі цілей і завдань рекламних звернень. За отриманими даними видно, що загальний бюджет рекламного звернення складає 16500 гривень. Запропоновані заходи дозволять провести ефективну рекламну кампанію і досягти поставлених цілей рекламного звернення.

6. Визначення ефективності рекламної діяльності

Визначення ефективності рекламної діяльності дозволяє отримати інформацію про доцільність реклами і результативність її окремих засобів, визначити умови оптимального впливу реклами на потенційних покупців.

Абсолютно точно визначити ефективність окремих засобів реклами, рекламної кампанії в більшості випадків не представляється можливим. Однак і приблизні підрахунки виправдовують себе, тому що дозволяють зробити висновок про доцільність рекламної діяльності.

Розрізняють економічну ефективність реклами та ефективність психологічного впливу окремих засобів реклами на свідомість людини (залучення уваги до реклами, фіксація в пам'яті і т. п.). Причому психологічне вплив найбільш результативно, якщо воно приводить потенційних споживачів до здійснення покупки. Таким чином, економічна ефективність реклами залежить від ступеня її психологічного впливу на людину.

Економічну ефективність реклами частіше за все визначають шляхом вимірювання її впливу на розвиток товарообігу. Найбільш точно встановити, який ефект дала реклама, можна лише в тому випадку, якщо збільшення збуту товару відбувається негайно після впливу реклами. Це найбільш імовірно у випадках рекламування нових товарів повсякденного попиту.

В той же час купівлі дорогого товару тривалого користування звичайно передує обов'язкове обдумування. У цьому випадку ефект реклами може виявитися далеко не відразу. Насамперед покупець дізнається про випуск товару, потім він цікавиться докладною інформацією про його якість та властивості. Після цього покупець може віддати перевагу рекламованого товару і утвердитися в бажанні придбати його, і лише в результаті він набуває його.

Щоб виявити, якою мірою реклама вплинула на зростання товарообігу, аналізують оперативні та бухгалтерські дані. При цьому слід мати на увазі, що крім реклами на реалізації товару позначаються його якість і споживчі властивості, ціна, зовнішній вигляд, а також місце розташування торгового підприємства, рівень культури обслуговування покупців, наявність у продажі аналогічних виробів чи продуктів.

Додатковий товарооборот під впливом реклами визначається за формулою

ТД = (Тс * п * Д)/100

де Тд - додатковий товарооборот під впливом реклами, руб.; Тс - середньоденний товарооборот до рекламного періоду, руб.; П - приріст середньоденного товарообороту за рекламний і послерекламний періоди, %; Д - кількість днів обліку товарообороту в рекламному і послерекламном періодах.

Про економічної ефективності реклами можна також судити з того економічного результату, який був досягнутий від застосування рекламного засобу або проведення рекламної кампанії. Економічний результат визначається співвідношенням між прибутком від додаткового товарообороту, отриманого під впливом реклами, і витратами на неї.

Для розрахунку економічного ефекту можна використовувати наступну формулу:

Е = (ТД * Нт)/100 - (Up + Uд)

де Е - економічний ефект рекламування, руб.; ТД - додатковий товарооборот під впливом реклами, руб.; Нт - торговельна надбавка на товар, у% до ціни реалізації; UР - витрати на рекламу, руб.; UД - додаткові витрати по приросту товарообігу, руб.;

В даному випадку ми підбираємо отриманий ефект від проведення рекламного заходи з витратами на його здійснення. Результати такого співвідношення можуть виражатися в трьох варіантах:

Ефект від рекламного заходу дорівнює витратам на його проведення.

Ефект від рекламного заходу більше витрат (прибуткове).

Ефект від рекламного заходу менше витрат (збиткове).

Однак отриманих даних ще недостатньо для зіставлення економічної ефективності витрат на проведення різноманітних рекламних заходів. Більш точно ефективність витрат на рекламу характеризує її рентабельність.

Рентабельність реклами - це відношення отриманого прибутку до витрат. Вона визначається за формулою

Р = (П * 100)/u

де Р - рентабельність рекламування товару, %; П - прибуток, отриманий від рекламування товару, руб.; U - витрати на рекламу даного товару, руб.

Ефективність психологічного впливу рекламних засобів характеризується числом охоплення споживачів, яскравістю і глибиною враження, які ці засоби залишають в пам'яті людини, ступенем залучення уваги.

Ефективність психологічного впливу реклами на споживача можна визначити шляхом спостережень, експериментів, опитувань.

Збут може зростати або падати з найрізноманітніших причин. Проте знайте: там, де ваша реклама запам'яталася, число споживачів зростає. І залучила їх до споживання ваша реклама, і тільки реклама.

Ставлення числа осіб, що запам'яталися вашу поточну рекламу, до числа осіб, які не запам'ятали її, назвемо впровадженням.

З сотень уроків практики впровадження реклами і залучення до споживання можна привести один з найбільш повчальних: Занадто часте внесення змін до рекламну кампанію згубно позначається на рівні впровадження.

Це - Помилка, що коштує мільйони доларів. Сталість - один із найстаріших принципів реклами. Однак саме його ігнорують частіше за інших».

Показники ефективності застосування реклами в ТОВ «Караван» зображено в [Додатку 13]. З цих показників видно, що у динаміці років збільшилася кількість рекламних контактів та чисельність цільової аудиторії. Також зросла вартість реклами, що спричинило збільшення загальних витрат на рекламу. Однак цих змін не достатньо для зміни ефективної частоти рекламного впливу.

Висновки і пропозиції

У курсовій роботі підтверджено важливість та актуальність обраної теми, досягнуто поставленої мети роботи шляхом послідовного виконання основних завдань: поглиблено знання з теоретичних основ реклами; досліджено рекламну діяльність на підприємстві; проаналізовано сучасний стан управління та планування рекламною діяльністю ТОВ «Караван».

Нині на ринку функціонує велика кількість підприємств, фірм, організацій, що відрізняються формами власності, обсягами діяльності, чисельністю робітників. За таких умов ринок насичується різноманітними товарами, існує велика кількість продавців однакових або схожих товарів, що впливає на загострення конкуренції, тому необхідно використовувати всі наявні ресурси підприємства та здійснювати ефективні рекламні дії з метою підвищення конкуренто стійкості підприємства та збільшення обсягів реалізації. Рекламна діяльність - необхідна умова розвитку будь-якого підприємства.

Отже, рекламна діяльність - комплекс рішень та заходів, які спрямовані на формування попиту, створення іміджу, розширення та прискорення продажу товарів та послуг.

Загалом управління рекламною діяльністю передбачає визначення методів управління, стратегій управління, основних цілей просування, засобів і каналів комунікацій, розрахунків бюджету просування, а також оцінка ефективності рекламної діяльності. Можемо стверджувати, що раціональний вибір засобів рекламної діяльності дозволяє спланувати оптимальний бюджет комунікацій і досягнути поставленої підприємством мети. Визначення рекламної ефективності допомагає у визначенні подальшої рекламної діяльності в підприємстві.

Законодавство контролює здійснення рекламної діяльності. Рекламна діяльність базується на таких нормативних документах, як: Закон України «Про рекламу», Закон України «Про телебачення і радіомовлення», ПКМУ «Про затвердження порядку накладання штрафів за порушення законодавства про рекламу» та ін.

Першим кроком підвищення рівня управління рекламною діяльністю є створення служби маркетингу та реклами на підприємстві. Обрання функціональної системи організації є найбільш простою і розповсюдженою організацією служби реклами. У цьому випадку спеціалісти - маркетологи керують різними рекламними функціями і підкоряються керівнику служби реклами.

Внесемо деякі пропозиції ТОВ «Караван», які можна застосовувати з метою підвищення ефективності основних інструментів рекламної діяльності:

- Стимулювання споживачів з метою збільшення кількості товарних одиниць, що придбані одним споживачем; зменшити тимчасове коливання збуту; підштовхувати покупця до купівлі; зацікавити постійних покупців. Стимулювання може проявлятися такими способами: преміювання, знижки до ціни, надання безкоштовних зразків, використання елементів гри, розповсюдження купонів, підкріплення товарів, використання упаковки, кредит, залікові талони, дисконтні картки, надання гарантій.

- Стимулювання посередників з метою збільшення обсягу збуту.

- Стимулювання власного торгівельного персоналу з метою заохочення кращих працівників, сприяння обміну досвідом; збільшити обсяг збуту в окремих підрозділах.

Пропонуємо ТОВ «Караван» звернути особливу увагу на засоби PR, такі як PR через друковану продукцію; PR в Інтернеті; нав'язування і підтримування добрих контактів з пресою, радіо, телебачення.

Отже запропоновані заходи управління рекламною діяльністю дозволять провести ефективну рекламну кампанію і досягти поставлених цілей.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.