Фазова структуризація логістичних систем

Фазовий поділ логістичної системи. Використання та призначення фінансової логістики та інформаційної логістики. Основні фази трансформації матеріального потоку у межах підприємства. Значення логістичних функцій транспортування та управління запасами.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 13.05.2017
Размер файла 86,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Фазова структуризація логістичних систем

Одним із ефективних інструментів створення, дослідження та оптимізації логістичних систем можна вважати їх фазову структуризацию, поклавши в основу фази трансформації матеріальних благ в їх замкнутому кругообігу. Це дає підстави логістичні потоки і процеси розмежовувати за трьома сферами: матеріалів, фінансів і інформації, відповідно до яких на будь-якому економічному об'єкті можна виокремити логістику матеріального потоку, логістику фінансів (фінансового потоку), інформаційну логістику.

Сфера логістики матеріального потоку охоплює всі можливі фази його трансформації у визначених межах логістичної системи. Найповніше фази трансформації матеріального потоку ідентифікуються у логістиці промислового підприємства, тобто підприємства чи організації, що виробляє готовий виріб, півфабрикат, складові частини тощо. Власне на таких підприємствах присутня стадія виробництва. Отже, матеріальний потік у межах підприємства проходить такі фази трансформації:

* постачання вхідними матеріалами (сировиною, допоміжними матеріалами, складовими частинами);

* виробництво як процес виготовлення із вхідних матеріалів, отриманих на межі фази постачання, готових виробів, замінних частин тощо;

* збут (дистрибуцію) готових виробів, замінних частин тощо як певних продуктів у каналах розподілу із доведенням їх до межі (компетенції) системи;

* утилізацію та перероблення відпрацьованих виробів, виробничих відходів, тари й упакування, тобто фазу рециклювання або повторного використання у виробничому процесі частин матеріального потоку.

Подана на рис. 3.10 фазова структура логістики підприємства є принциповою і стосується підприємств, які самостійно формують процеси постачання та збуту, а також перероблення й утилізації відходів. На підставі цього отримуємо логістичні субсистеми за фазовим поділом, що відповідають: логістика інформаційний матеріальний

* логістиці постачання;

* виробничій логістиці;

* логістиці збуту (дистрибуції);

* логістиці перероблення й утилізації (рециклювання);

* фінансовій логістиці;

* інформаційній логістиці.

Логістика постачання комплексно охоплює планування, керування та фізичне обслуговування матеріального потоку та потоку покупних частин із необхідним для цього інформаційним потоком з метою їх прискорення і мінімізації витрат для всього процесу постачання.

Виробнича логістика діє у плануванні та керуванні процесами виготовлення, включаючи внутрішньовиробниче транспортування, складування, у супроводі необхідного для цього інформаційного потоку для прискорення виробничого процесу та мінімізації витрат. Особлива роль у виробничій логістиці відводиться виробничому плануванню та керуванню з погляду виконання окремих пріоритетних принципів (наприклад, повне використання потужності, ресурсів тощо).

Логістика збуту (дистрибуції) розглядається інтегровано як специфічна сфера, інколи разом із логістикою торгівлі (продажу) і розподілу, оскільки продукція, особливо товари споживання на шляху від виробника до безпосереднього споживача, проходить ці фази. Логістика збуту охоплює в комплексі планування, керування та фізичне оброблення готової продукції від здавання-приймання з виробництва включно до ринку збуту, із необхідним для цього інформаційним потоком, щоб прискорити процес збуту і мінімізувати витрати.

Рис. 3.10. Фазовий поділ логістичної системи

Джерело: розроблено на підставі [62, с. 18], [41, с. 31]

У цивілізованих розвинутих країнах на окремі види підприємницької діяльності законодавчо встановлюються жорсткі обмеження щодо перероблення відходів, утилізації, перероблення відпрацьованої продукції, використання тари і упакування, зумовлені вимогами безпеки, екології тощо. Тому логістика утилізації та перероблення (логістика рециклювання) повинна охоплювати у комплексі планування, керування та фізичне оброблення потоку виробничих відходів та утилю, тари та упакування, відпрацьованої продукції від вхідних місць до прийнятних для довкілля місць захоронения (зберігання) чи повторного використання (утилізації та перероблення), включаючи необхідний для цього інформаційний потік, щоб прискорити процес і зменшити загальні витрати на нього.

На схемі фазової структуризації логістики підприємства подані і специфічні підсистеми, частково інтегровані у межах сфери логістики матеріального потоку, а саме:

* маркетингова логістика, яка об'єднує сфери логістики постачання та логістики дистрибуції. Інтегроване прийняття логістичних рішень у сфері маркетингової логістики може сприяти генерації нових синергічних ефектів під час виконання логістичних функцій транспортування, управління запасами, замовлення тощо;

* логістика матеріалів є агрегацією двох базових логістичних підсистем: логістики постачання і логістики виробництва. Таке об'єднання фаз матеріального потоку ініціює прийняття інтегрованих логістичних рішень, наприклад, щодо величини партії закупівлі, рівня запасів матеріалів, рівня спеціалізації виробництва тощо.

Окрім логістики матеріального потоку, в логістиці підприємства необхідно розглядати і такі підсистеми, як фінансова логістика та інформаційна логістика. Фінансова логістика у структурі логістики підприємства охоплює сферу управління тими фінансовими потоками, які є складниками логістичних процесів. У ширшому розумінні фінансова логістика може розглядатися як утілення логістичної концепції в управління фінансами підприємства.

Як і фінансова логістика, інформаційна логістика у вузькому розумінні охоплює сферу управління логістичною інформацією. Однак у класичному розумінні це мало б означати побудову і функціонування всієї інформаційної системи підприємства на принципах логістики, субсистемами якої виступали б маркетингова інформаційна система, логістична інформаційна система, управлінська інформаційна система тощо.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Використання нових методів і технологій доставки товарів. Концептуальний підхід до розвитку системи логістики. Необхідність інформаційної логістики. Оптимізація матеріального та інформаційного потоків. Основні положення і напрямки концепції логістики.

  реферат [22,0 K], добавлен 05.04.2012

 • Поняття та призначення логістики, її основні принципи та обґрунтування необхідності в діяльності сучасного підприємства. Концепції логістики, характеристика та відмінності. Сутність та види матеріальних запасів, мотиви їх створення та модель управління.

  курсовая работа [135,4 K], добавлен 10.12.2010

 • Основна мета та функції логістичних систем на мікрорівні. Умови життєздатності логістичних систем усіх видів. Практична реалізація методології логістики. Характеристика систем організації і управління виробництвом, що штовхають та ті, що тягнуть.

  реферат [18,4 K], добавлен 16.01.2011

 • Мета та завдання маркетинг-логістики. Етапи процесу товароруху. Оцінювання та контроль системи товароруху. Особливості логістики в каналах постачання. Варіанти побудови каналів розподілу. Мінімізація логістичних витрат. Управління логістичними витратами.

  курсовая работа [146,6 K], добавлен 06.11.2013

 • Проектування логістичних систем торговельних підприємств. Аналіз логістичних проблем, ситуацій та завдань. Узгодження системи й логістичних підсистем з іншими підсистемами на підприємстві. Створення логістичної системи ТОВ "METRO Cash & Carry Україна".

  курсовая работа [143,8 K], добавлен 30.03.2011

 • Сутність і завдання логістики, історія її розвитку. Форми логістичних утворень, канали товароруху. Види матеріальних потоків, організація управління ними. Особливості заготівельної, розподільчої, посередницької, торгівельної та транспортної логістики.

  презентация [677,1 K], добавлен 26.12.2012

 • Поняття про логістичні системи, види логістичних систем і логістичне планування. Логістичні системи в заготівлях, мікрологістична система Канбан. Критерії оцінок при виборі логістичної системи, виробнича логістична система, логістична система розподілу.

  реферат [48,6 K], добавлен 05.11.2009

 • Історичні корені логістики, розуміння логістики як уміння переміщати продукти і безліч різних товарів, формування і становлення логістики як військової науки. Використання логістичного підхіду при управлінні матеріальними потоками в сфері господарства.

  контрольная работа [20,7 K], добавлен 26.04.2010

 • Особливості маркетингового стратегічного планування в логістичних системах. Оцінка ринкового середовища функціонування логістичної системи ТОВ "Калістро". Розробка пропозицій щодо покращення ефективності функціонування логістичної системи підприємства.

  дипломная работа [561,7 K], добавлен 17.04.2012

 • Поняття, сутність та етапи розвитку логістики. Головні завданнями, економічні функції та принципи даної діяльності як фактора підвищення конкурентоспроможності. Загальна характеристика, вивчення та шляхи вдосконалення функцій логістики на ПП "Аваліс".

  дипломная работа [132,0 K], добавлен 18.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.