Забезпеченість лікувальних закладів України компонентами та біопрепаратами донорської крові та обгрунтування реорганізації служби крові

Аналіз діяльності служби крові України із забезпечення лікувальних закладів компонентами та препаратами донорської крові. Нормативна потреба в компонентах донорської крові на одне профільне ліжко. Ефективність передтестового анкетування донорів в Україні.

Рубрика Медицина
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 29.07.2014
Размер файла 61,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

4. Міністерству охорони здоров'я АР Крим, Управлінням охорони здоров'я обласних, міських, районних державних адміністрацій:

- запропонувати систему договірних взаємовідносин закладів служби крові (надавачів медичних послуг) з органами місцевого самоврядування (замовниками медичних послуг);

- розробити систему рейтингових оцінок діяльності обласних та міських закладів служби крові з використанням моделей кінцевих результатів.

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:

1. Новак В.Л., Гриза П.В., Лучанко П.І. Донорство в Україні. Проблеми, реальність, перспективи розвитку // Вісник наукових досліджень. - 2001. - №4 (24). - С. 60-62. Дисертанту належить ідея, статистична обробка та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

2. Новак В.Л., Гриза П.В., Чугрієв А.М. Імунне донорство. Виробництво та забезпеченість населення імунними препаратами плазми крові в 1991-2000 рр. // Вісник наукових досліджень. - 2001. - № 3 (23). - С. 8-12. Дисертанту належить ідея, статистична обробка та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

3. Новак В.Л., Гриза П.В., Вільхова Т.К. Інфекційна безпека донорської крові та шляхи її досягнення // Інфекційні хвороби. - 2001. - №3. - С. 5-10. Дисертанту належить ідея, статистична обробка та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

4. Новак В.Л., Гриза П.В. Автодонорство. Сучасні погляди на автогемотрансфузію компонентів крові // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. - 2001. - Т. 2, №4. - С. 5-10. Дисертанту належить ідея, статистична обробка та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

5. Веретка Б.М., Гриза П.В. Державний контроль за якістю препаратів крові та кровозамінників: проблеми та шляхи вирішення // Український журнал гематології та трансфузіології. - 2001. - №2 (1). - С. 42-45. Дисертанту належить статистична обробка та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

6. Гриза П.В., Лучанко П.І. Пропаганда донорства - актуальність сьогодення // Вісник наукових досліджень. - 2002. - №2 (27). - С. 20-22. Дисертанту належить ідея, статистична обробка та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

7. Новак В.Л., Гриза П.В. Служба крові в Україні: структура та шляхи реформування // Охорона здоров'я України. - 2002. - №3-4. - С. 81-85. Дисертанту належить ідея та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

8. Гриза П.В., Новак В.Л., Мосейчук В.І. Діагностика та профілактика трансмісивних інфекцій у донорстві крові, її компонентів та виготовлених з них препаратів // Інфекційні хвороби. - 2003. - №3. - С. 52-56. Дисертанту належить ідея, статистична обробка та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

9. Гриза П.В., Лучанко П.І. Карантинізація свіжозамороженої плазми в закладах служби крові України. Проблеми. Шляхи вирішення // Вісник наукових досліджень. - 2004. - №1 (34). - С. 48-51. Дисертанту належить ідея, статистична обробка та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

Статті в інших наукових виданнях:

10. Гриза П.В. До профілактики знепритомлень у донорів крові // Матеріали III Українського з'їзду гематологів і трансфузіологів. - Суми, 1995. - С. 6.

11. Вільхова Т.К., Гриза П.В., Чернет О.М. Проблема безпеки донорської крові // Матеріали наук.-практ. конф. “Безкровна хірургія. Сучасна концепція гемотрансфузійної терапії”. - Житомир, 2001. - С. 44-47.

12. Новак В.Л., Гриза П.В. Использование автодонорства в лечебной практике на Украине // Проблемы гематологии и переливания крови. - 2001. - №3. - С. 58.

13. Новак В.Л., Гриза П.В. Актуальные вопросы донорства в Украине // Проблемы гематологии и переливания крови. - 2001. - №3. - С. 59.

14. Новак В.Л., Качоровський Б.В., Гриза П.В., Новак О.П., Прокоп-чук С.Ю. Сучасні принципи клінічної трансфузіології // Матеріали IX конгресу СФУЛТ. - Луганськ, 2002. - С. 431.

15. Гриза П.В., Новак В.Л. Якісно нова модель служби крові України // Матеріали наук. практ. конф. “Управління охороною здоров'я”. - Львів, 2003. - С. 114-115.

16. Гриза П.В., Мосейчук В.І. Медико-соціальні аспекти профілактики трансмісивних інфекцій у донорстві крові та її компонентів // Матеріали наук.-практ. конф. “Управління охороною здоров'я”. - Львів, 2003. - С. 45-46.

17. Новак В.Л., Гриза П.В., Орлик В.В. Гемотрансфузионная терапия: прошлое и настоящее // Материалы V съезда гематологов и трансфузиологов Республики Беларусь. - Минск, 2003. - Т.1. - С. 365-368.

18. Гриза П.В. Служба крові України. Шляхи вдосконалення // Матеріали Х конгресу СФУЛТ. - Чернівці, 2004. - С. 638-639.

Анотація

Гриза П.В. Забезпеченість лікувальних закладів компонентами і біопрепаратами донорської крові та обгрунтування реорганізації служби крові України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.03 - соціальна медицина. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, 2005.

В дисертації викладений матеріал розвитку донорства в світі і в Україні. Представлений аналіз діяльності служби крові України за 1994-2003 рр. Показана невідповідність розвитку служби крові України потребам забезпечення лікувальних закладів (ЛЗ) в компонентах та препаратах донорської крові. Визначені нормативні розрахунки потреби в компонентах донорської крові на одне профільне ліжко виходячи з вимог сучасної компонентної гемотерапії. Необхідність впровадження сучасних методик розрахунків потреб ЛЗ в компонентах донорської крові для створення тижневих запасів компонентів крові з метою більш раціонального їх використання та зменшення утилізації. Запровадження в ЗСК України передтестового анкетування донорів з метою підвищення якості підбору їх до виконання донорських функцій. Обгрунтована потреба реорганізації служби крові України та можливість запровадження власного виробництва високоефективних вірусбезпечних препаратів плазми крові.

Ключові слова: служба крові, структура, донорство, компоненти крові, препарати плазми крові, запаси крові.

Аннотация

Гриза П.В. Обеспечение лечебных учреждений компонентами и биопрепаратами донорской крови и обоснование реорганизации службы крови Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 - социальная медицина. - Национальный медицинский университет имени О.О. Богомольца, Киев, 2005.

В диссертации рассмотрены проблемы развития донорства в мире и на Украине. Проанализирована деятельность службы крови Украины за период 1994-2003 гг. Показано несоответствие развития службы крови потребностям лечебных учреждений (ЛУ) в обеспечении их компонентами и биопрепаратами плазмы крови. Определены нормы расходования компонентов донорской крови на одну специализированную кровать исходя из современных требований компонентной гемотерапии. Внедрение в лечебные учреждения Украины современных методик расчетов недельных и суточных запасов компонентов донорской крови с целью их рационального использования и уменьшения утилизации.

Применение в учреждениях службы крови Украины предтестового анкетирования доноров с задачей более качественного подбора к выполнению ими донорских функций.

Обоснована необходимость усовершенствования существующей модели функционирования службы крови Украины. Элементами такой модели могут быть:

1. Организация Центра промышленной переработки плазмы крови (ЦППК), который улучшит обеспечение лечебных учреждений Украины более качественными биопрепаратами. На первом этапе достаточно иметь 1 ЦППК с объемом переработки плазмы 120-150 т в год с перспективой наращивания мощностей переработки до 200 т.

2. Создание отделения криоконсервирования компонентов крови и карантинизации донорской плазмы (сроком 4-6 мес.) на областных СПК (ОСПК) взамен отделения фракционирования плазмы. Обязательное использование в отделении криоконсервирования клеточных компонентов крови и карантинизации донорской плазмы компьютерного учета доз и штрих-кода каждой дозы с целью исключить возможность трансфузии без учета результатов повторного исследования на трансмиссионные инфекции по окончанию периода карантинизации.

3. Перепрофилирование 6 ОСПК в Областные плазмацентры службы крови, другие городские СПК - в городские донорские центры, филиалы областных плазмацентров, задачей которых была бы заготовка плазмы для переработки на биопрепараты и обеспечение лечебных учреждений Украины компонентами и биопрепаратами донорской крови.

4. Организация мобильной системы управления по вертикали учреждениями службы крови, которая бы включала:

- создание консорциума “Служба крови Украины”, в состав которого войдут областные СПК как юридические особы. Консорциум будет проводить единую политику в службе крови Украины, оперативно управлять запасами компонентов и препаратов донорской крови, внедрять новые технологии заготовки и переработки крови, руководить подготовкой кадров. Консорциум будет органом сопровождения исполнения Государственной программы развития службы крови Украины.

5. Создание общественной организации “Ассоциация врачей службы крови Украины” с функциями обязательного участия в лицензировании учреждений службы крови, проведения аттестации специалистов службы крови.

6. Организация Информационно-аналитического центра будет способствовать: оперативному управлению запасами компонентов и препаратов донорской крови, оперативному учету лиц повышенного риска, с задачей не допустить их к выполнению донорских функций в любом регионе страны. Вести: медико-статистическую, финансовую информацию с одинаковыми входящими и выходящими параметрами, стандартами обработки данных, систему обмена информацией и т.п.

7. Создание общественной организации “Национальная ассоциация доноров Украины” (НАДУ) будет способствовать привлечению населения к донорству. НАДУ должна иметь 2 уровня. Первый уровень НАДУ - НИИ, которые должны включать в планы НИР работы по организации донорства, проводить социологические исследования, давать рекомендации и прогностические заключения о возможности участия различных слоев населения в донорстве; разрабатывать эффективные методы пропаганды донорства. Второй уровень - филиалы НАДУ на республиканской, областной, городской СПК, ЦК, отделении трансфузиологии ЛУ с единой задачей привлечения различных слоев населения к безвозмездному донорству с использованием различных методов агитации и поощрения доноров.

Ключевые слова: служба крови, структура, донорство, компоненты крови, препараты плазмы крови, запасы крови.

SUMMARY

Gryza P.V. Provision of medical institutions with donor blood components and biopreparations motivation of Ukrainian Blood Service Reorganization. - Manuscript.

Thesis for scientific degree of candidate of medical sciences on speciality 14.02.03 - Social medicine. - National Medical University by О. Bohomolets, Kyiv, 2005.

In this PhD thesis problems of development of donor service are compared in the world and in Ukraine. The activity of hematological and transfusiological establishments in Ukraine during 1994 - 2003 was analyzed. The lack of conformity of development of blood service in Ukraine to the needs of its medical institutions in providing them with blood components and medications obtained from plasma is shown. Modern requirements in components of donor's blood per one hematological hospital bed are grounded. The necessity of improvement of present hematological and transfusiological structure in Ukraine, as well as the possibility of home production of high-effective virus-free preparations of blood plasma are also substantiated. The calculations for a week supplies of medical institutions by donor's blood components with the purpose of their rational use and the ways for reduction of their utilization are conducted on the basis of modern methods. The introduction in hematological and transfusiological institutions of Ukraine of questionnaire of donor's anamnesis for higher quality selection of donors for implementation of their functions was proposed.

Key words: transfusiology, donors, blood components, plasma medications, supplies of blood.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Склад і властивості плазми крові. Хвороби крові як результат порушень регуляції кровотворення і кроворуйнування. Кількісні зміни крові, особливості і класифікація анемії. Пухлини системи крові або гемобластози. Злоякісні та доброякісні утворення крові.

  реферат [26,1 K], добавлен 21.11.2009

 • Ізосерологічна несумісність крові матері та плоду. Розподіл антигенів еритроцитів по імунологічному ризику. Продукування антитіл при першій та наступних вагітностях. Профілактика резуссенсибілізації, а також зв'язок групи крові та стану здоров’я.

  курсовая работа [503,3 K], добавлен 26.03.2014

 • Клінічний аналіз крові - кількісне та якісне дослідження елементів, формуючих кров; діагностика захворювань та подальший моніторинг на фоні медикаментозної терапії. Фактори впливу на показники аналізу крові. Показання та підготовка до дослідження.

  презентация [896,7 K], добавлен 10.10.2013

 • Характеристика основних симптомів глікемії та концентрації в крові глюкози, яка відображає обмін в організмі вуглеводів, білків і жирів. Особливості гіпоглікемічного стану, пов’язаного із різким зниженням вмісту глюкози в крові, особливо під час змагань.

  реферат [782,2 K], добавлен 27.05.2010

 • Вивчення функціонального стану мікроциркуляції крові за допомогою методу лазерної допплерівської флоуметрії. Виявлення залежності особливостей мікроциркуляції крові від індивідуально-типологічних особливостей вищої нервової діяльності студентів.

  статья [337,9 K], добавлен 21.09.2017

 • Утворення в просвіті судин або порожнині серця згустку крові. Тромбоз судин основи мозку. Утворення первинної тромбоцитарної бляшки. Агглютинація і дегрануляція тромбоцитів. Зміни судинної стінки. Зміни системи гемостазу крові. Зміни густоти крові.

  презентация [6,3 M], добавлен 03.05.2015

 • Розробка новітніх методик корекції гіпоксії у хворих з синдромом гострого пошкодження легенів при критичних станах з позицій інтегративної медицини. Ефективність малопоточної мембранної оксигенації крові, протекторний вплив її на легеневу тканину.

  автореферат [52,1 K], добавлен 24.03.2009

 • Предмет клінічної біохімії. Основні об'єкти клініко-біохімічних досліджень. Особливості взяття крові для аналізу. Принципи, які необхідно враховувати для правильного трактування результатів біохімічних аналізів. Вплив положення тіла на показники крові.

  презентация [179,6 K], добавлен 10.04.2014

 • Використання методу пульсоксиметрії як вимірювання поглинання світла певної довжини хвилі гемоглобіном крові для визначення трьох основних діагностичних параметрів: ступеню насичення гемоглобіну крові киснем, частоти пульсу та його "об'ємної" амплітуди.

  реферат [81,2 K], добавлен 09.01.2012

 • Класифікація захворювань з генетичної точки зору. Аналіз теорії про плейотропність генів. Закономірності успадкування Менделя. Виявлення взаємозв’язку між різними групами крові та гонорейними інфекціями. Оцінка нейроінфекцій серед чоловіків та жінок.

  статья [22,0 K], добавлен 17.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.