Паліативне лікування нерезектабельного раку підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею

Розробка комплексу заходів щодо покращання якості життя хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею. Аналіз варіантів лікування нерезектабельного раку підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею.

Рубрика Медицина
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 19.07.2015
Размер файла 63,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

70

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО

Паліативне лікування нерезектабельного раку підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею

14.01.07 - онкологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Халецький Ігор Валерійович

Донецьк - 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України та комунальному клінічному лікувально-профілактичному закладі "Донецький обласний протипухлинний центр" МОЗ України.

Науковий керівник:

Член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Думанський Юрій Васильович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри онкології і радіології ФІПО.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Вінник Юрій Олексійович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри онкологічної хірургії;

доктор медичних наук, професор Ковальов Олексій Олексійович, Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри онкології.

Захист відбудеться "29" жовтня 2010 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України за адресою:

83092, Україна, м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України за адресою: 83003, Україна, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16.

Автореферат розісланий "23" вересня 2010 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Л.І. Волос

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Рак підшлункової залози є досить розповсюдженим злоякісним новоутворенням в Україні і багатьох країнах світу (Harvey A. Risch, 2003; Qiu D. et al., 2005). В Україні захворюваність на рак підшлункової залози залишається на високих цифрах і не має тенденції до зниження. Так, у 2005, 2006 і 2007 роках цей показник коливався у межах 10,3-10,4 на 100 тисяч населення (Бюл. нац. канцер-реєстру України, 2004-2009). Незважаючи на значні успіхи, досягнуті в онкології у другій половині ХХ століття, сьогодні єдиним методом радикального лікування раку підшлункової залози є хірургічний, котрий полягає у виконанні панкреатодуоденальної резекції у різних модифікаціях (Никулин М.П. с соавт. 2006; Шалимов А.А., 2003; Doi R. et al. 2006; Wray C. J. et al. 2005).

На жаль, більшість хворих звертаються за медичною допомогою при наявності нерезектабельної пухлини, коли виконання їм радикального хірургічного втручання не виявляється можливим (Гранов А.М. с соавт., 2003). Таким пацієнтам показано проведення паліативного лікування - хіміопроменевої терапії (Югринов О.Г. с соавт., 2005;, Doi R., еt al., 2006; Huguet F. еt al., 2009; Timke C. еt al., 2009). Однак ускладнення, які виникають у процесі розвитку пухлинного процесу, зокрема - механічна жовтяниця, досить часто не дозволяють провести таке лікування. У цьому випадку виникає необхідність у виконанні дренувального хірургічного втручання (Crippa S. еt al., 2008; Kim H.O. еt al., 2008; Sun V. еt al., 2008).

На сьогодні розроблено багато різних варіантів хірургічних втручань для ліквідації жовтяниці при пухлинах підшлункової залози, однак, на жаль, результати їх використання залишаються маловтішними. Так, зберігається високим відсоток післяопераційних ускладнень і летальність, часто настає рецидив жовтяниці, пов'язаний з рубцевим стенозом сформованого анастомозу.

У зв'язку з цим, нами розпочата спроба розробити оптимальний, на наш погляд, спосіб лікування нерезектабельного раку підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею, який включає симптоматичне хірургічне втручання з подальшим хіміопроменевим лікуванням.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри онкології і кафедри онкології і радіології ФІПО Донецького національного медичного університету ім.М. Горького "Розробити методи біологічного зварювання тканин, реґіонарної та ендолімфатичної поліхіміотерапії в комплексному лікуванні злоякісних пухлин основних локалізацій (рандомізоване дослідження)", (№ держреєстрації 0105U008713, шифр УН 06.04.10), клінічною базою якої є Донецький обласний протипухлинний центр. Автор брав безпосередню участь у розробці та впровадженні способів хіругічного та хіміопроменевого лікування хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози.

Мета дослідження: розробити комплекс заходів, спрямованих на покращання безпосередніх результатів та якості життя хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею.

Для досягнення поставленої мети сформульовані такі завдання:

Вивчити існуючі варіанти лікування нерезектабельного раку підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею, та їх ефективність.

Розробити комплексний підхід у лікуванні хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею.

Провести аналіз безпосередніх результатів лікування пацієнтів з нерезектабельним раком підшлункової залози.

Оцінити віддалені результати комплексного лікування цієї категорії хворих з урахуванням проведеного лікування.

З урахуванням представленого матеріалу, дати оцінку якості життя хворих з нерезектабельним раком підшлункової залози, ускладненим механічною жовтяницею.

Об'єкт дослідження - безпосередні та віддалені результати, а також якість життя хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею.

Предмет дослідження - хворі на нерезектабельний рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею.

Методи дослідження - загальноклінічні і лабораторні обстеження для оцінки загального стану хворого та існуючих порушень гомеостазу як у перед-, так і в післяопераційному періоді, а також у процесі проведення хіміопроменевого лікування. Ендоскопічне дослідження до операції застосовувалося для уточнення розповсюдження пухлинного процесу, а в післяопераційному періоді - для контролю за станом внутрішнього дренажу й оцінки стану сформованого анастомозу. Розповсюдження пухлинного процесу, наявність або відсутність реґіонарних та віддалених метастазів, перехід захворювання на сусідні органи і тканини уточнювалися за допомогою рентгенологічного й ультразвукового дослідження, а також комп'ютерної томографії. Крім цього, рентгенологічне дослідження дозволяло виявити ступінь стенозу 12-палої кишки, а також характер пасажу контрастної речовини по шлунково-кишковому тракту. Статистичні методи застосовувалися для оцінки вірогідності отриманої інформації та побудови математичної моделі, що відповідає принципам доказової медицини.

Наукова новизна одержаних результатів. Автором розроблен новий спосіб формування холедоходуоденоанастомозу, який дозволяє покращити безпосередні результати лікування хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози за рахунок скорочення тривалості хірургічного втручання та підвищення надійності біліодигестивного соустя, а також поліпшити якість життя без погіршення віддалених результатів лікування.

нерезектабельний рак підшлункова залоза

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено і впроваджено в практику лікувальних закладів простий, заснований на детальному вивченні анатомо-фізіологічних взаємовідношень, спосіб хірургічного лікування запущеного раку підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею, який поєднується з хіміо- і променевою терапією. Отримані дані послужили підставою для рекомендації запропонованої тактики лікування в онкологічних закладах України.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практику комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу "Донецький обласний протипухлинний центр" (акт впровадження від 25.01.2007 р.), Міського міжрайонного онкологічного диспансеру м. Маріуполя (акт впровадження від 18.02.2008 р.), КЛПУ "Міський онкологічний диспансер м. Горлівки” (акт впров. від 14.09.09 р.).

Результати роботи використовуються в учбовому процесі кафедр онкології та онкології і радіології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

На підставі результатів дослідження комплекс лікувальних заходів доповнений оригінальною методикою: Деклараційний патент на корисну модель №14720 UА, МПК А61В 17/00, А61М 25/01. Спосіб паліативного лікування раку головки підшлункової залози / Ю.В. Думанський, Г.Г. Псарас, І.В. Халецький. - № u 2005 12257; заявл. 19.12.05; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5.

Особистий внесок дисертанта. Автор брав активну та безпосередню участь у лікуванні хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею, розробці і практичному застосуванні розробленого способу хірургічного лікування цієї категорії пацієнтів, в узагальненні матеріалів клініки за десятірічний період. Брав участь у хірургічних втручаннях з приводу нерезектабельного раку підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею, у тому числі i за розробленим способом. Провів збір і обробку дослідницького матеріалу.

Автором самостійно виконані всі дослідження, використовувані в роботі, проведений патентний пошук, аналіз одержаних результатів, включаючи математичну і статистичну обробку, написані всі розділи дисертації, сформульовані основні положення, практичні рекомендації і висновки.

У роботах, виконаних у співавторстві, реалізовані наукові ідеї здобувача. Під час написання роботи не використані ідеї та розробки співавторів публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати роботи представлені на науково-практичній конференції "Актуальні питання діагностики та лікування гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини" (Донецьк-Маріуполь, 2007), Міжнародному конгресі з онкохірургії (Краснодар, 2008), V з'їзді онкологів та радіологів СНД (Ташкент, 2008), засіданні Донецького обласного товариства онкологів (Донецьк, 2009).

Публікації. Результати дисертації опубліковані у 8 наукових працях, у тому числі 4 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 2 патенти на корисну модель, 2 тези.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена українською мовою на 145 сторінках комп'ютерного тексту і складається зі вступу, огляду літератури, 4 розділів власних досліджень, заключення, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Робота ілюстрована 18 таблицями на 7 сторінках і 12 рисунками на 5 сторінках. Список використаних джерел містить 253 наукових публікацій (кирилицею викладено 10, латиницею - 19), який займає 29 сторінок. Додатки складають 3 сторінки.

Основний зміст роботи

Матеріали і методи дослідження. За десятирічний період в Донецькому обласному протипухлинному центрі проліковано 411 хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею.

Усі хворі були розділені на 3 групи залежно від способу виконаної операції. До першої, дослідної, групи увійшли 168 хворих, в яких був використаний розроблений у клініці спосіб формування холедоходуоденоанастомозу. До другої групи були включені 154 пацієнти, в яких під час операції був сформований холецистоєюноанастомоз із міжкишковим анастомозом за Брауном. Третю групу склали 89 хворих, яким було виконано зовнішнє дренування жовчних проток. Друга і третя групи використані як контроль.

У всіх групах переважали чоловіки. Хворі похилого і старечого віку склали 60,9±2,4%. Найчастіше пухлина уражала головку підшлункової залози - у 56,5±2,5% випадків, рідше - головку і тіло - у 27,7±2,4% спостережень. Вірогідної різниці в локалізації пухлини між групами не встановлено (p>0,05). Морфологічна (цито-, гісто) верифікація діагнозу отримана у 100% хворих. При цьому в 71,9 ± 2,2% випадків було отримано тільки цитологічне підтвердження наявності у хворих злоякісного процесу (аденокарцинома у всіх спостереженнях). Гістологічна будова пухлини вивчена у 28,1±2,2% хворих. Найпоширенішою гістологічною формою злоякісних пухлин підшлункової залози була протокова аденокарцинома - у 97,4±2,1% випадків. Інші гістологічні форми (змішана карцинома, муцинозна цистоаденокарцинома, солідна псевдопапілярна карцинома) зустрічалися значно рідше - у 2,6%.

Серед 411 пацієнтів у 375 (91,2±1,4%) хворих розповсюдження пухлинного процесу відповідало критерію Т4. Аналогічний розподіл мав місце у 1, 2 і 3 групах хворих - 85,7±2,7%, 96,1±1,6%, 93,3±2,7%, відповідно. Ураження реґіонарних лімфатичних вузлів у цілому відзначено у 76,2±2,1% хворих на рак підшлункової залози. При цьому, у 3 групі реґіонарні лімфатичні вузли були утягнені в пухлинний процес частіше, ніж у 1 групі - 85,4±2,7% і 72,0±3,6%, відповідно (р=0,005). Віддалені метастази були виявлені у 44,5±2,4% хворих. При цьому, у 3 групі пацієнтів найчастіше подібне ураження мало місце - 58,4±5,2%, найменше - у 2-й, 34,4±3,8% хворих. Найчастішою локалізацією віддалених метастазів була печінка - 55,2±3,7%, рідше - очеревина, 23,5±3,1% спостережень. Одночасне ураження печінки з наявністю канцероматозу мало місце у 21,3±3,0% хворих. У всіх хворих розповсюдження пухлинного процесу відповідало III-IV стадіям захворювання, при цьому, на частку III стадії захворювання припадало 55,5±2,5% спостережень, на частку IV - 44,5±2,5%. При проведенні аналізу виявлено статистично значиме розходження розподілу хворих у трьох групах за стадіями захворювання (р=0,001 за критерієм ч2). При проведенні множинних порівнянь установлено, що у 3-й групі частка хворих, які знаходились у IV стадії захворювання, вища, ніж у 2-й (р=0,002), статистично значимого розходження між 1-ю і 3-ю, 1-ю і 2-ю групами не виявлено (р>0,05).

Супутні захворювання виявлені у 109 (64,9+3,7%) хворих першої групи, у 97 (63,0+3,9%) пацієнтів другої, у 53 (59,6+5,2%) - третьої (р=0,71). При цьому у хворих зазначених груп виявлено, відповідно, 129, 119 і 71 супутніх захворювань, з яких переважали захворювання серцево-судинної системи.

Розподіл хворих на рак підшлункової залози залежно від характеру проведеного лікування представлений в табл.1. Найчастіше хворим проводилося тільки хірургічне лікування - у 57,4±2,4% випадків. У 32,4±2,3% спостережень пацієнти підлягали хірургічному і хіміо-променевому лікуванню, у 10,2±1,5% - хірургічному і променевому лікуванню. При проведенні аналізу статистично значимого розходження розподілу хворих за видами лікування між 1-ю і 2-ю групами не виявлено (p=0,30 за критерієм ч2). Частка ж оперативних втручань у 3-й групі статистично значимо вища, ніж у 1-й і 2-й (p<0,001 за критерієм ч2), що пов'язано з тяжкістю стану цієї групи пацієнтів.

Таблиця 1

Розподіл хворих на рак підшлункової залози залежно від характеру проведеного лікування

Вік, роки

1

Група

2

Група

3

Група

Усього

абс.

%+m%

абс.

%+m%

абс.

%+m%

абс.

%+m%

Хірургічне лікування

86

51,2+3,9

81

52,6+4,0

69

77,5+4,4

236

57,4+2,4

Хірургічне і променеве лікування

16

9,5+2,3

22

14,3+2,8

4

4,5+2,2

42

10,2+1,5

Хірургічне і хіміо-променеве лікування

66

39,3+3,8

51

33,1+3,8

16

18,0+4,1

133

32,4+2,3

ВСЬОГО:

168

100,0

154

100,0

89

100,0

411

100,0

Середня тривалість хірургічних втручань у 1-й групі склала 1,35+0,04 години, у 2-й - 1,82+0,06 години, у 3-й - 1,15+0,10 години, розходження між групами статистично значиме (р<0,001, ранговий однофакторний аналіз Крускала-Уолліса). При цьому середній час операції для хворих 2-ї групи статистично значущо (р<0,01) більший, ніж для груп 1 і 3. Середня тривалість операції у 1-й і 3-й групах статистично значимо не відрізнялася (р>0,05), у той же час, слід зазначити, що у 3-й групі частіше, ніж у 1-й, зустрічалися дуже нетривалі за часом (45 хв. і менше) операції (розходження статистично значиме, р<0,001, за критерієм ч2).

Рівень загального білірубіну у 1, 2 і 3 групах склав 275,0+13,0 ммоль/л, 232,0+14,0 ммоль/л і 256,0+25,0 ммоль/л, прямого - 184,0+10,0 ммоль/л, 157,0+10,0 ммоль/л і 163,0+18,0 ммоль/л відповідно. При проведенні порівняння загальної статистично значимої відмінності середнього значення рівня білірубіну між групами не виявлено (р=0,11, за критерієм Крускала-Уолліса). При порівнянні розподілу значень рівня білірубіну між хворими груп 1 і 2 також статистично значимої відмінності не виявлено (р=0,21 за критерієм ч2). Не виявлено статистично значимої відмінності середнього значення рівня прямого білірубіну (р=0,16, дисперсійний аналіз) і розподілу значень рівня прямого білірубіну для хворих груп 1 і 2 (р=0,78 за критерієм ч2).

Діаметр холедоха у 1, 2 і 3 групах склав 2,18+0,07 см, 1,97+0,08 см і 1,73+0,14 см, відповідно. Установлено, що середнє значення розміру холедоха у групі 1 статистично значимо (р<0,01) менше, ніж у групі 3. Статистично значимого розходження між групами 1 і 2 не виявлено (р>0,05).

Нами розроблені способи паліативного лікування раку підшлункової залози (Думанский Ю.В. с соавт., 2006, 2008). Усім хворим з нерезектабельним раком підшлункової залози, ускладненим механічною жовтяницею, лікування прагнули проводити за єдиною програмою, яка містила в собі 3 або 4 етапи.

На першому етапі проводили детоксикаційну терапію, корекцію порушень водно-електролітного балансу, обумовлених механічною жовтяницею, пухлинним процесом і супутньою патологією. Тривалість цього етапу варіювала в межах від 1 до 4 днів, становлячи, в середньому, 3,7 доби. Для дезінтоксикаційної терапії застосовували, метод форсованого діурезу, метод гемодилюції, плазмоферез.

На другому етапі виконували дренувальну операцію. Для цього використовували як розроблені в клініці способи операцій, так і загальновідомі - холецистоєюностомію з ентероентероанастомозом за Брауном і зовнішнє дренування.

На третьому етапі проводили хіміопроменеву терапію у різних варіантах. Після проведення хіміопроменевої терапії виконували повторне обстеження і оцінювали ефективність проведеної терапії. У випадку вираженої позитивної динаміки, зменшення розмірів пухлини, розпочинали радикальне оперативне втручання. Ці хворі не стали предметом даного дослідження і не були включені в матеріали дисертаційної роботи. При стабілізації пухлинного процесу або його прогресуванні тривали курси хіміотерапії з корекцією схем лікування. У випадку неефективності хіміотерапії або неможливості її проведення через тяжкість стану хворого, переходили до наступного етапу лікування - симптоматичної терапії. Тяжкі хворі від проведення хіміопроменевої терапії утримувалися, віддаючи перевагу симптоматичному лікуванню.

На четвертому етапі, при прогресуванні пухлинного процесу, проводили симптоматичну терапію.

Променеву терапію у хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею, проводили на апараті "Рокус-М", "Терратрон" після зниження рівня загального білірубіну крові нижче 70 ммоль/л, а прямого - нижче 50 ммоль/л.

Для проведення променевої терапії використовували гамма випромінювання в РОД - 2,0 Гр, СОД - 40 Гр або РОД - 3,0 Гр, СОД - 30 Гр щодня. Опромінення проводили з 2 спрямованих назустріч один одному - переднього і заднього - полів, розміром, у середньому, 14х10 см. Опромінення проводили в стаціонарному режимі.

Хіміотерапію у хворих на рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею, проводили після зниження рівня загального білірубіну до 70 ммоль/л і прямого білірубіну - до рівня 50 ммоль/л. При цьому використовували 5-фторурацил, цисплатин, гемцитабін у стандартних дозуваннях. Хіміотерапію призначали після завершення променевої терапії і проводили циклами з інтервалом у 3-4 тижні. У ряду хворих хіміотерапію застосували з метою радіомодифікації паралельно з променевою терапією. При цьому використовували 5-фторурацил 250 мг в/в за 30 хв. до сеансу або фторафур по 2 таблетки вранці і ввечері, протягом усього курсу променевої терапії. Для проведення хіміотерапії застосовували внутрішньовенний і ендолімфатичний шляхи введення препарату. У випадку використання останнього, здійснювали катетеризацію лімфатичної судини у верхній третині стегна і вводили хіміотерапевтичний препарат у лімфатичне русло краплинно щодня. Для ендолімфатичного введення використовували 5-фторурацил 0,750-1,0 г на добу протягом 5 днів.

Для представлення результатів дослідження у випадку кількісних ознак у роботі наводиться значення середнього арифметичного і помилки середнього (m). У випадку якісних ознак наводиться показник частоти прояву ознаки і стандартна помилка (%±m%).

Для перевірки статистичних гіпотез використовувалися параметричні та непараметричні критерії. Для оцінки віддалених результатів лікування використовувався метод побудови кривих виживання (Kaplan-Meier). Для перевірки незалежного впливу факторних ознак на виживання пацієнтів було використано регресійну модель пропорційного ризику Кокса. Ступінь впливу кожної з факторних оцінювався через показник відносного ризику (ВР) та відповідний 95% вірогідний інтервал (95% ВІ).

Для оцінки результатів, отриманих у роботі, в порівнянні з літературними даними, була використана методика мета-аналізу.

Розрахунки проводилися в середовищі пакета статистичного аналізу MedStat (Лях Ю.Е., Гур'янов В.Г., 2004) і Statistica 5.5 (StatSoft. Inc., 1999).

Результати дослідження та їх обговорення. Безпосередні результати лікування хворих подані у табл. 2.

Частота післяопераційних ускладнень у 1-й групі склала 1,2% (95% ВІ 0,1% -3,4%), у 2-й - 5,2% (95% ВІ 2,3% -9,2%) і в 3-й - 10,1% (95% ВІ 4,7% -17,3%), розходження статистично значимі (р=0,005 за критерієм ч2).

Високий відсоток післяопераційних ускладнень у 3-й групі - 7,9±2,9%, на нашу думку, пояснюється тяжкістю стану пацієнтів. Низький відсоток післяопераційних ускладнень у 1-й групі пов'язаний з високою надійністю розробленого способу формування холедоходуоденоанастомозу.

Найчастіше післяопераційне ускладнення була печінково-ниркова недостатність. Друге місце у структурі цих ускладнень посіли кровотеча і пневмонія. Третє місце розділили поліорганна недостатність і тромбоемболія легеневої артерії. Інші ускладнення (геморагічний інсульт, серцево-судинна недостатність, перитоніт, піддіафрагмальний абсцес, тонкокишкова непрохідність) зустрічалися в одиничних випадках. Через невелике число спостережень установити вірогідні розходження у структурі післяопераційних ускладнень у різних групах не виявляється можливим.

Таблиця 2

Безпосередні результати хірургічного лікування хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею

Групи хворих

Усього хворих

Безпосередні результати

Післяопераційні ускладнення

Післяопераційна летальність

абс.

%±m%

абс.

%±m%

Група 1

168

2

1,2±0,8

1

0,6±0,6

Група 2

154

8

5,2±1,8

4

2,6±1,3

Група 3

89

9

10,1±3,2

7

7,9±2,9

ВСЬОГО:

411

19

4,6±1,0

12

2,9±0,8

Для порівняння результатів оперативного втручання з літературними даними був проведений мета-аналіз.

Середнє значення частоти післяопераційних ускладнень після холецистоєюноанастомозу за літературним даними склало 25,0% (95% ВІ 19,1% - 31,4%), у той час як за нашими - тільки 5,2% (95% ВІ 2,3% - 9,2%), p<0,05.

Середнє значення частоти післяопераційних ускладнень після холедоходуоденоанастомозу за літературним даними склало 6,5% (95% ВІ 2,3% - 12,4%), за нашими - тільки 1,2% (95% ВІ 0,1% - 3,4%).

Таким чином, частота ускладнень при виконанні холецистоєюностомії і холедоходуоденостомії за нашими була нижчою від середніх (за даними літератури) результатів (p<0,05) і статистично значимо не відрізнялася від кращих (за даними літератури) результатів, p>0,05.

Загальна післяопераційна летальність склала 2,9±0,8%. При цьому, летальні завершення у 1-й групі відзначені у 0,6% (95% ВІ 0,0% -2,3%) випадків, у 2-й групі - у 2,6% (95% ВІ 0,7% -5,7%) випадків, у 3-й групі - у 7,9% (95% ВІ 3,2% -14,4%) випадків, розходження між групами статистично значиме (р=0,004 за критерієм ч2). Установлено, що у 1-й групі летальність була статистично значимо (р=0,02) нижча, ніж у 3-й групі.

У структурі причин летальності не можна виділити переважне ускладнення. Геморагічний інсульт і серцево-судинна недостатність як причина летального результату мали місце в одиничних випадках. Інші причини летальних завершень спостерігалися з однаковою частотою кожна - кровотеча, печінково-ниркова недостатність, пневмонія, поліорганна недостатність, тромбоемболія легеневої артерії.

Середнє значення частоти летальних завершень за літературним даними склало 16,4% (95% ВІ 12,4% - 20,9%), у той час як за нашими - 2,6% (95% ВІ 0,7% - 5,7%), p<0,05.

Середнє значення частоти летальних завершень за літературним даними склало 5,9% (95% ВІ 3,4% - 9,1%), за нашими - 0,6% (95% ВІ 0% - 2,3%).

Таким чином, частота летальних завершень для холецистоєюноанастомозу за нашими результатами була нижчою від середніх (за даними літератури) результатів (p<0,05) і статистично значимо не відрізнялася від кращих (за даними літератури) результатів, p>0,05.

Статистичний показник однорічного виживання у групі 1 склав 39,6% (95% ВІ 31,0% - 48,1%). Зі збільшенням строків спостереження цей показник пропорційно знижувався і до третього року досяг значення 18,8% (95% ВІ 11,2% - 26,4%). Медіана виживання склала 9,5 (95% ВІ 7,6-11,3) місяців. Найбільш значне зниження рівня виживання спостерігається у перший рік після виконання хірургічного втручання.

Для хворих із групи 2 показник однорічного виживання склав 44,7% (95% ВІ 32,8% - 56,7%), показник трирічного виживання - 13,7% (95% ВІ 4,1% - 23,2%). Медіана виживання склала 8,7 (95% ВІ 7,0-12,4) місяців.

Для хворих групи 3 показник однорічного виживання склав 37,5% (95% ВІ 22,3% - 52,8%). Медіана виживання у цій групі склала 7 (95% ВІ 5,5-8,4) місяців.

При проведенні порівняння не виявлено статистично значимої відмінності кривих виживання хворих групи 1 ні при порівнянні з хворими групи 2 (р=0,37 при використанні логрангового критерію з урахуванням виправлення Йейтса), ні при порівнянні з хворими групи 3 (р=0,14).

Таким чином, статистично вірогідної різниці у виживанні хворих на рак підшлункової залози залежно від виду виконаного хірургічного втручання не встановлено.

При проведенні аналізу статистично значимого впливу статі на виживання цих хворих не виявлено (р=0,92 при порівнянні кривих виживання).

При аналізі впливу значення показника Т на виживання хворих групи 1 не виявлено статистично значимої відмінності кривих виживання хворих з розповсюдженням пухлинного процесу, що відповідає критерію Т3 і Т4 (р=0,17 при порівнянні кривих виживання). Не виявлено також статистично значимого впливу значення показника N на виживання хворих цієї групи (р=0,08 при порівнянні кривих виживання).

При аналізі впливу значення показника М виявлена статистично значима відмінність кривих виживання хворих з М0 у порівнянні з пацієнтами з М1 (р<0,001 при порівнянні кривих виживання). При цьому медіана виживання хворих з М0 склала 13,7 місяців, а з М1 - 7,7 місяців. Для хворих з М0 показник однорічного виживання склав 57,1% (95% ВІ 44,7% - 69,4%), показник трирічного виживання - 27,3% (95% ВІ 14,3% - 40,2%). Для хворих групи 1 з М1 показник однорічного виживання склав 22,2% (95% ВІ 12,3% - 32,5%), трирічного, відповідно - 10,6% (95% ВІ 2,8% - 18,2%).

Залежності впливу локалізації пухлини на виживання хворих групи 1 не виявлено (р=0,6 при порівнянні кривих виживання).

При аналізі впливу променевої терапії на виживання хворих групи 1 виявлено статистично значиме розходження (р=0,02, при порівнянні кривих виживання). При цьому, медіана виживання хворих, яким проводили променеву терапію, склала 13,6 (95% ВІ 12-16) місяців, а у випадку, коли променеву терапію не проводили, - 7,7 (95% ВІ 6-11,5) місяців. Для хворих групи 1, які не одержували променеву терапію, показник однорічного виживання склав 36,0% (95% ВІ 26,4% - 45,7%), показник трирічного виживання - 14,4% (95% ВІ 6,7% - 22,2%). У тому випадку, коли проводилася променева терапія, показник однорічного виживання склав 50,7% (95% ВІ 32,9% - 68,5%), показник трирічного виживання - 35,5% (95% ВІ 17,5% - 53,5%).

При аналізі впливу хіміотерапії на виживання хворих групи 1 установлена відсутність такого (р=0,18). При цьому, медіана виживання хворих, яким проводили хіміотерапію, склала 10,8 місяців, яким не проводили - 7,9 місяців. Для хворих групи 1, які не одержували хіміотерапію, показник однорічного виживання склав 38,5% (95% ВІ 28,6% - 48,5%), трирічного виживання - 14,8% (95% ВІ 6,4% - 23,2%). У групі, де одержували хіміотерапію, показник однорічного виживання досяг 41,4% (95% ВІ 24,6% - 58,2%), трирічного - 27,9% (95% ВІ 12,1% - 43,7%).

Найбільш значимими факторами, котрі здійснили вплив на виживання хворих у групі 1, були наявність віддалених метастазів і проведена променева терапія. Таким чином слідує, що наявність віддалених метастазів вірогідно погіршує віддалені результати хірургічного лікування раку підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею, у той час як проведена променева терапія, навпаки, покращує показники одно - і трирічного виживання у цієї категорії хворих.

Для виявлення впливу поєднання ознак на виживання хворих цієї групи був використаний метод побудови моделі пропорційних інтенсивностей Кокса. Як факторні ознаки були проаналізовані 10 ознак - вид хірургічного втручання, проведена променева і хіміотерапія, стать, стадія захворювання, розповсюдження пухлинного процесу за критеріями Т, N, М, локалізація пухлини і вік хворих. При проведенні аналізу встановлено, що статистично значимо відрізняються від 0 лише значення коефіцієнта моделі при 4-х факторних ознаках: вид хірургічного втручання, проведена променева терапія, розповсюдження пухлинного процесу за критеріями Т і М. На цьому наборі факторних ознак і була побудована модель пропорційних інтенсивностей Кокса прогнозування виживання хворих, модель адекватна (р<0,001).

Отримані дані свідчать про те, що вид хірургічного втручання впливає (р=0,04 при використанні моделі пропорційних інтенсивностей Кокса) на виживання хворих. При цьому найкращим є вид хірургічного втручання, використаний у групі 1, найгіршим - у групі 3, ВР=1,21 (95% ВІ 1,01-1,45). Виявлений також статистично значимий (р=0,003) вплив променевої терапії на виживання хворих, проведення променевої терапії знижує ризик смерті хворого, ВР=0,58 (95% ВІ 0,41-0,83). Установлено також, що значне місцеве розповсюдження пухлинного процесу і наявність віддалених метастазів призводять до підвищення ризику смерті хворого, ВР=1,33 (95% ВІ 1,03-1,71), р=0,03 і ВР=1,79 (95% ВІ 1,33-2,40), р<0,001, відповідно.

Отримані дані свідчать, що застосування розробленого способу хірургічного втручання позитивно впливає на збільшення виживання хворих на рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею.

Для порівняння віддалених результатів оперативного втручання з літературними даними був проведений аналіз медіани виживання хворих після холецистоєюноанастомозу і холедоходуоденоанастомозу.

Для аналізованих 10 джерел середнє значення медіани виживання склало 6,4±0,7 місяців (мінімальне значення - 3,3 місяці, максимальне - 13,1 місяців), за нашими результатами після холецистоєюноанастомозу і холедоходуоденоанастомозу медіана виживання склала 8,7 (95% ВІ 7,0-12,4) місяців і 9,5 (95% ВІ 7,6-11,3) місяців, відповідно. Таким чином, виживання хворих за нашими результатами було вище від середніх (за літературним даними) результатів і статистично значимо не відрізнялося від кращих (за даними літератури) результатів, p>0,05.

Якість життя хворих оцінювали за строками виникнення холангіту після виписки зі стаціонару, частотою повторних госпіталізацій із приводу холангіту, а також тривалістю зазначених госпіталізацій. Варто сказати, що стенозу біліодигестивного анастомозу ні в першій, ні в другій групі ми не спостерігали. У зв'язку з цим, дане ускладнення не використовувалося для оцінки якості життя хворих.

З 399 хворих, котрі вижили після операції, холангіт розвинувся у 17 (4,3+1,0%) пацієнтів. Частота виникнення холангіту у хворих 1 групи була вірогідно нижчою, ніж у пацієнтів 2-ої - 1,8+1,0% і 5,3+1,8%, відповідно (р=0,04). Частота виникнення холангіту у пацієнтів 1 групи була вірогідно нижчою, ніж у пацієнтів 3 групи - 1,8+1,0% і 7,3+2,9%, відповідно (р=0,02).

При виникненні холангіту хворим проводили стаціонарне лікування, яке містило в собі антибактеріальну і дезінтоксикаційну терапію. Середнє число госпіталізацій для проведення стаціонарного лікування з приводу холангіту склало 2,5±0,5. Середнє число госпіталізацій для проведення стаціонарного лікування з приводу холангіту у 1 групі було менше, ніж у 2 групі (р=0,049), статистично значущої відмінності від 3 групи не виявлено (р=0,06).

Середня тривалість стаціонарного лікування з приводу холангіту у 1 групі склала 9,56+2,4 діб, у 2 групі - 9,21+2,8 діб і в третій - 13,47+4,2 діб (р>0,05).

Висновки

1. У дисертаційній роботі представлено теоретичне обґрунтування та наукове вирішення актуального для сучасної медицини, зокрема онкології, завдання - розробка комплексного підходу у лікуванні хворих на рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею, котрий включає поєднання нового способу формування холедоходуоденоанастомозу на заглибному дренажі з ад'ювантними курсами променевої і хіміотерапії.

2. Частота післяопераційних ускладнень і летальність після формування холедоходуоденоанастомозу по за пропонованій методиці склали 1,2±1,8% і 0,6±0,6%, після холецистоєюноанастомозу - 5,2±1,8% і 2,6±1,3% та зовнішнього дренування - 10,1±3,2% і 7,9±2,9%, відповідно.

3. Медіана виживання хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, які ввійшли до дослідної та контрольної групи, склала: після холедоходуоденоанастомозу - 9,5 місяців (95% ВІ 7,6-11,3 місяців), після холецистоєюноанастомозу - 8,7 місяців (95% ВІ 7,0-12,4 місяців) і після зовнішнього дренування - 7 місяців (95% ВІ 5,5-8,4 місяців), відповідно.

4. Медіана виживання у хворих, в яких холедоходуоденостомія поєднувалась у з променевою терапією, склала 13,6 місяців (95% ВІ 12-16 місяців), а у випадку, коли остання не проводилася - 7,7 місяців (95% ВІ 6-11,5 місяців). Для хворих цієї групи, які не отримували променеву терапію, показник однорічного виживання склав 36,0% (95% ВІ 26,4% - 45,7%), трирічного - 14,4% (95% ВІ 6,7% - 22,2%), коли променева терапія проводилася - відповідно, 50,7% (95% ВІ 32,9% - 68,5%), трирічного - 35,5% (95% ВІ 17,5% - 53,5%). При цьому, проведення променевої терапії після накладання холедоходуоденостомії знижує шанси смерті хворого, ВШ=0,58 (95% ВІ 0,41-0,83)

5. Проведений аналіз отриманих результатів свідчить про відсутність ефекту при використанні хіміотерапії в монорежимі (5-фторурацил, гемцитабін) і при сполученні декількох препаратів (5-фторурацил, цисплатин, гемцитабін) у хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею (р=0,18).

6. Частота виникнення холангіту у хворих після виконання холедоходуоденоанастомозу за розробленою методикою була вірогідно нижчою, ніж після холецистоєюностомії - 1,8+1,0% і 5,3+1,8%, відповідно (р=0,040). Подібне ускладнення після холедоходуоденоанастомозу також було вірогідно нижче, ніж у пацієнтів із зовнішнім дренуванням жовчних шляхів - 1,8+1,0% і 7,3+2,9%, відповідно (р=0,019). Середнє число госпіталізацій хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози для проведення стаціонарного лікування з приводу холангіту у хворих, після виконання холедоходуоденоанастомозу за розробленою методикою була нижчою - 1,7, ніж після холецистоєюностомії та зовнішнього дренування 4,5 та 4,2 відповідно, що забезпечує кращу якість життя пацієнтів, у яких була використана запропонована методика холедоходуоденоанастомозу.

7. Отримані результати розробленого способу комбінованого лікування нерезектабельного раку підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею, свідчать про те, що він простий, не вимагає застосування спеціальних інструментів, пристроїв і може бути рекомендований для використання в усіх онкологічних закладах.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При лікуванні хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею, лікування доцільно проводити у 3-4 етапи.

На першому етапі необхідно проводити детоксикаційну терапію, корекцію порушень водно-електролітного балансу, обумовлених механічною жовтяницею, пухлинним процесом і супутньою патологією протягом 1-4 днів. Для дезінтоксикаційної терапії доцільно застосовувати метод форсованого діурезу, гемодилюції і плазмоферез.

На другому етапі необхідно виконувати дренувальну операцію в обсязі холедоходуоденостомії за розробленою у Донецькому протипухлинному центрі методикою.

Третій етап включає проведення хіміопроменевої терапії. Променеву терапію необхідно проводити після зниження рівня загального білірубіну крові нижче 70 ммоль/л, а прямого - нижче 50 ммоль/л у РОД - 2,0 Гр, СОД - 40 Гр або РОД - 3,0 Гр, СОД - 30 Гр щодня з 2 спрямованих назустріч один одному - переднього і заднього - полів, розміром, у середньому, 14х10 см у стаціонарному режимі. Хіміотерапію, доцільно проводити після закінчення променевої терапії та зниження рівня загального білірубіну до 70 ммоль/л і прямого - до рівня 50 ммоль/л. При цьому показано використання 5-фторурацилу, цисплатину, гемцитабіну у стандартних дозуваннях. Для проведення хіміотерапії можливе застосування як внутрішньовенного, так і ендолімфатичного шляхів введення цитостатиків. Для проведення ендолімфатичної хіміотерапії доцільно використовувати 5-фторурацилу у дозі 0,750-1,0 г/добу протягом 5 днів. При тяжкому стані хворих від проведення 3 етапу доцільно утриматися.

На четвертому етапі, при прогресуванні пухлинного процесу, показана лише симптоматична терапія.

Список наукових праць, опублікованих за темою дисертації

1. Результаты хирургического лечения больных нерезектабельным раком поджелудочной железы / Ю.В. Думанский, И.В. Халецкий, О.Е. Ефимочкин, А.Н. Заика, А.В. Рогалев, С.Ю. Паниев, И.В. Колосов, В.В. Целикова // Новоутворення. - 2007. - № 2. - С.86-93.

Автор опрацював і узагальнив матеріали з приводу оперативних втручань при захворюванні на нерезектабельний рак підшлункової залози.

2. Думанский Ю.В. Непосредственные результаты хирургического лечения больных нерезектабельным раком поджелудочной железы / Ю.В. Думанский, И.В. Халецкий, С.И. Готовкин // Харківська хірургічна школа. - 2007. - № 4. - С.82-86.

Автор проаналізував безпосередні результати лікування хірургічного лікування хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози.

3. Думанский Ю.В. Хирургическое лечение нерезектабельного рака поджелудочной железы, осложненного механической желтухой / Ю.В. Думанский, И.В. Халецкий // Новоутворення. - 2010. - № 5. - С.83-87.

Автор описав методику хірургічного лікування нерезектабельного раку підшлункової залози, опрацював і узагальнив матеріали з приводу оперативних втручань при захворюванні на нерезектабельний рак підшлункової залози.

4. Думанский Ю.В. Аспекты лечения нерезектабельного рака поджелудочной железы, осложненного механической желтухой. / Ю.В. Думанский, И.В. Халецкий // Питання експериментальної і клінічної медицини. - 2010. - T 1., Bип 14. - С.359-368.

Автор проаналізував результати паліативного лікування нерезектабельного раку підшлункової залози.

5. Деклараційний патент на корисну модель №14720 UА, МПК А61В 17/00, А61М 25/01. Спосіб паліативного лікування раку головки підшлункової залози / Ю.В. Думанський, Г.Г. Псарас, І.В. Халецький. - № u 2005 12257; заявл. 19.12.05; опубл.15.05.06, Бюл. № 5.

6. Патент на корисну модель №34402 UА, МПК А61В 17/00, А61М 25/01. Спосіб паліативного лікування раку голівки підшлункової залози / Ю.В. Думанський, Г.Г. Псарас, І.В. Халецький. - № u 2008 03090; заявл.11.03.08; опубл.11.08.08, Бюл. № 15.

7. Халецкий И.В. Результаты паллиативного лечения больных нерезектабельным раком поджелудочной железы / И.В. Халецкий, Г.В. Бондарь, Ю.В. Думанский // Онкохирургия. - 2008. - № 1. - С.36.

8. Думанский Ю.В. Способ паллиативного лечения нерезектабельного рака поджелудочной железы, осложненного механической желтухой / Ю.В. Думанский, С.И. Готовкин, И.В. Халецкий // V съезд онкологов и радиологов СНГ: материалы съезда. Ташкент, 14-16 мая 2008 г. - Ташкент. - 2008. - С.349-350.

Анотації

Халецький І.В. Паліативне лікування нерезектабельного раку підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.07 - онкологія. - Донецький національний медичний університет ім.М. Горького МОЗ України, Донецьк, 2010.

Розроблено комплексний підхід у лікуванні хворих на рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею, який включає сполучення нового способу формування холедоходуоденоанастомозу на заглибному дренажі з ад'ювантними курсами променевої і хіміотерапії.

Частота післяопераційних ускладнень і летальність після формування холедоходуоденоанастомозу по запропонованій методиці склала 1,2±0,8% і 0,6±0,6%, після холецистоєюноанастомозу - 5,2±1,8% і 2,6±1,3% та зовнішнього дренування - 10,1±3,2% і 7,9±2,9%, відповідно.

Медіани виживання хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, які ввійшли до дослідної і контрольної групи, склали: після холедоходуоденоанастомозу - 9,5 (95% ВІ 7,6-11,3) місяців, після холецистоєюноанастомозу - 8,7 (95% ВІ 7,0-12,4) місяців, після зовнішнього дренування - 7 (95% ВІ 5,5-8,4) місяців, відповідно.

Частота виникнення такого ускладнення як холангіт у хворих після виконання холедоходуоденоанастомозу за розробленою методикою була вірогідно нижчою, ніж після холецистоєюностомії - 1,8+1,0% і 5,3+1,8%, відповідно (р=0,040). Подібне ускладнення у хворих після холедоходуоденоанастомозу також було вірогідно нижчим, ніж у пацієнтів із зовнішнім дренуванням жовчних шляхів - 1,8+1,0% і 7,3+2,9%, відповідно (р=0,019).

Ключові слова: нерезектабельний рак підшлункової залози, механічна жовтяниця.

Халецкий И.В. Паллиативное лечение нерезектабельного рака поджелудочной железы, осложненного механической желтухой. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 - онкология. - Донецкий национальный медицинский университет им.М. Горького МЗ Украины, Донецк, 2010.

На основании клинического материала в диссертации представлено новое решение научной задачи - улучшение непосредственных результатов, качества и продления жизни больных нерезектабельным раком поджелудочной железы, осложненным механической желтухой, путем использования разработанного комплексного подхода, включающего новый способ формирования холедоходуоденоанастомоза на погружном дренаже с адъювантными курсами лучевой и химиотерапии.

Изучены результаты лечения 411 больных нерезектабельным раком поджелудочной железы, осложненным механической желтухой, пролеченных в Донецком областном противоопухолевом центре за десятилетний период. Все больные были разделены на 3 группы в зависимости от способа выполненной операции. В первую, исследуемую группу, вошли 168 больных, у которых был использован разработанный в клинике способ формирования холедоходуоденоанастомоза. Во вторую группу были включены 154 пациента, у которых во время операции был сформирован холецистоеюноанастомоз с межкишечным анастомозом по Брауну. Третью группу составили 89 больных, которым было выполнено наружное дренирование желчных протоков. Вторая и третья группы использованы в качестве сравнения.

Всем больным с нерезектабельным раком поджелудочной железы, осложненным механической желтухой, лечение стремились проводить по единой программе, которая включала в себя 3 или 4 этапа.

На первом этапе проводили детоксикационную терапию, коррекцию нарушений водно-электролитного баланса, обусловленных механической желтухой, опухолевым процессом и сопутствующей патологией. Длительность этого этапа варьировала в пределах от 1 до 4 дней, составляя в среднем 3,7 суток. Для дезинтоксикационной терапии применяли, в том числе, метод форсированного диуреза, метод гемодилюции, плазмоферез.

На втором этапе выполняли дренирующую операцию. Для этого использовали как разработанный в клинике способ формирования холедоходуоденоанастомоза, так и общеизвестные - холецистоеюностомию с энтероэнтероанастомозом по Брауну и наружное дренирование.

На третьем этапе проводили химиолучевую терапию в различных вариантах. После проведения химиолучевой терапии выполняли повторное обследование и оценивали эффективность проведенной терапии. В случае выраженной положительной динамики, уменьшения размеров опухоли, предпринимали радикальное оперативное вмешательство. Эти больные не явились предметом данного исследования и не были включены в материалы диссертационной работы. При стабилизации опухолевого процесса или его прогрессировании продолжались курсы химиотерапии с коррекцией схем лечения. В случае неэффективности химиотерапии или невозможности ее проведения из-за тяжести состояния больного переходили к следующему этапу лечения - симптоматической терапии. У тяжелых больных от проведения химиолучевой терапии воздерживались, отдавая предпочтение симптоматическому лечению.

На четвертом этапе, при прогрессировании опухолевого процесса, проводили симптоматическую терапию.

Лучевую терапию у больных нерезектабельным раком поджелудочной железы, осложненным механической желтухой, проводили на аппарате "Рокус-М", "Терратрон" после снижения уровня общего билирубина крови ниже 70 ммоль/л, а прямого - ниже 50 ммоль/л.

Для проведения лучевой терапии использовали гамма излучение в РОД - 2,0 Гр, СОД - 40 Гр или РОД - 3,0 Гр, СОД - 30 Гр ежедневно. Облучение проводили с 2 направленных навстречу друг другу - переднего и заднего - полей, размером, в среднем, 14х10 см. Облучение проводили в стационарном режиме.

Химиотерапию у больных раком поджелудочной железы, осложненным механической желтухой, проводили после снижения уровня общего билирубина до 70 ммоль/л и прямого билирубина - до уровня 50 ммоль/л. При этом использовали 5-фторурацил, цисплатин, гемцитабин в стандартных дозировках.

Частота послеоперационных осложнений и летальность после формирования холедоходуоденоанастомоза по предлагаемой методике составила - 1,2±0,8% и 0,6±0,6%, после холецистоеюноанастомоза - 5,2±1,8% и 2,6±1,3% и наружного дренирования - 10,1±3,2% и 7,9±2,9%, соответственно.

Медиана выживаемости больных нерезектабельным раком поджелудочной железы, вошедших в исследуемую и контрольную группу, составила: после холедоходуоденоанастомоза - 9,5 (95% ДИ 7,6-11,3) месяцев, после холецистоеюноанастомоза - 8,7 (95% ДИ 7,0-12,4) месяцев, и после наружного дренирования составила 7 (95% ДИ 5,5-8,4) месяцев.

Частота возникновения такого осложнения как холангит у больных после выполнения холедоходуоденоанастомоза по разработанной методике была достоверно ниже, чем после холецистоеюностомии - 1,8+1,0% и 5,3+1,8%, соответственно (р=0,04). Подобное осложнение у больных после холедоходуоденоанастомоза также было достоверно ниже, чем у пациентов с наружным дренированием желчных путей - 1,8+1,0% и 7,3+2,9%, соответственно (р=0,02).

Полученные результаты разработанного способа комбинированного лечения нерезектабельного рака поджелудочной железы, осложненного механической желтухой, свидетельствуют о том, что он прост, не требует применения специальных инструментов и устройств и может быть рекомендован для использования во всех онкологических учреждениях страны.

Ключевые слова: нерезектабельный рак поджелудочной железы, механическая желтуха.

Khaletskyy I.V. Palliative treatment of unresectable pancreatic cancer complicated by obstructive jaundice. - Manuscript.

The dissertation for Candidate's degree in medical sciences at speciality - 14.01.07 - oncology. - M. Gorky Donetsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Donetsk, 2010.

An integrated complex approach for the treatment of patients with pancreatic cancer complicated by obstructive jaundice which includes a combination of the new method of choledochoduodenoanastomosis formation on buried drainage with adjuvant courses of radiation therapy and chemotherapy is developed.

The frequency of postoperative complications and mortality after choledochoduodenoanastomosis formation by the proposed method was 1,2±0,8% and 0,6±0,6%, which considerably lower than after cholecystojejunoanastomosis - 5,2±1,8% and 2,6±1,3% and external drainage - 10,1±3,2% and 7,9±2,9% respectively.

Median of survival of patients with unresectable pancreatic cancer forming the researching and control group was: after choledochoduodenoanastomosis - 9,5 (95% CI 7,6-11,3) months, after cholecystojejunoanastomosis - 8,7 (95% CI 7,0-12,4) months, and after external drainage was - 7 (95% CI 5,5-8,4) months respectively.

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.