З досвіду організації навчальної роботи київського факультету хореографії "Міжнародного слов’янського університету. Харків" в системі безперервної фахової освіти

Неординарний принцип здійснення безперервного хореографічного навчання у Міжнародному слов’янському університеті, що передбачає узгоджену підготовчу, початкову, середню та вищу фахову хореографічну освіту. Підвищення ефективності навчального процесу.

Рубрика Педагогика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 29.08.2013
Размер файла 20,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

З досвіду організації навчальної роботи київського факультету хореографії "Міжнародного слов'янського університету. Харків" в системі безперервної фахової освіти

Україна та Київ явили в царині балетного мистецтва чимало талановитих особистостей В. Ніжинського, С. Лифаря, В. Малахова і багатьох інших. За словами Сержа Лифаря, танок для українського народу є повноважним і надзвичайним послом, що відкриває світові душу українця. Та в той же час в країні була формально відсутня вища хореографічна освіта, що об'єктивно не могло не відбиватися негативно на творчому і кадровому, виконавському потенціалі. Тому створення власного профільного вищого навчального закладу стало, безперечно, назрілою і невипадковою, без перебільшення значною подією у вітчизняній хореографічній культурі.

В 1994 році була започаткована Українська Академія Танцю, біля витоків якої стояли видатні діячі сучасної культури: А. Авдієвський, М. Вантух, В. Калиновська, А. Мокренко, В. Парсегов, О. Потапова, Є. Станкович, А. Шекера, ін. Важливо, що це не перетворилося на формальну акцію. Молода Академія постала на неординарному принципі здійснення безперервного хореографічного навчання, що передбачає узгоджену підготовчу, початкову, середню та вищу фахову хореографічну освіту.

Завершальною сходинкою такої освітньої системи став вищий навчальний заклад 3-го рівня акредитації - Київський факультет хореографії ПВНЗ «Міжнародний Слов'янський університет. Xарків». Метою статті є дослідження навчальної роботи Київського факультету хореографії з моменту, коли він розпочав свою діяльність з 1 вересня 1994 року.

В своїй освітній діяльності КФX ґрунтується на досвіді сучасного світового танцювального мистецтва з усім розмаїттям його жанрів і напрямів, розширенням репертуарних обріїв театрів, де поряд з класичними балетами все більше місце посідають вистави в стилі модерну та постмодерну; усвідомлює та враховує тенденції та пропорції хореографічного життя, творчі пошуки, саморозвиток сучасної хореографії, інтереси та очікування глядацької спільноти. Дотримуючись коректного універсалізму, КФX реалізується як навчальний заклад, де вдалося органічно поєднати і зорганізувати роботу з підготовки висококваліфікованих фахівців з широкого спектру напрямів танцювального мистецтва: спеціалістів для класичного балету, народно-сценічних та сучасних ансамблів танцю, спортивних бальних колективів, професійних працівників з універсальними артистичними, творчими, педагогічними, організаторськими якостями, широкими поглядами щодо хореографічної теорії та практики, відкритих до сприйняття нових ідей.

Відповідно до визначених цілей КФX здійснює освітню діяльність з підготовки фахівців зі спеціальності 7.020202 «Хореографія» за такими кваліфікаціями спеціаліста: 2454.2 «балетмейстер-постановник» (класична хореографія), «репетитор з балету», «балетмейстер» (народна, сучасна, бальна хореографія), 2454.1 «мистецтвознавець» (організатор в галузі хореографії та виконавських мистецтв). Термін навчання: 5 років на базі повної загальної середньої освіти.

Першорядне значення для результативності підготовки фахівців належить теоретичній, змістовій складовій навчальної роботи. Загалом навчальний процес скеровується згідно навчальних планів спеціальності 7.020202 «Xореографія» та робочих програм навчальних дисциплін, які відповідають вимогам діючих державних нормативних документів і складені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів за вказаним напрямом. З рекомендаціями Міністерства освіти і науки України узгоджено співвідношення нормативних навчальних годин на гуманітарну та соціально-економічну, природничо-наукову (фундаментальну), професійну та практичну (фахову) підготовку, цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу, цикл дисциплін вільного вибору студентів.

Важливо, що програми навчальних предметів, насамперед спеціальних хореографічних та мистецтвознавчих дисциплін, є авторськими оригінальними розробками викладачів КФХ фахівців з багатим практичним досвідом, теоретичною обізнаністю, кругозором (Т.М. Білецька, С.Т. Влох, О.С. Васильєв, В.А. Єлізаров, О.Г. Кравчук, І.А. Машин, Ю.О. Станішевський, Ю.М. Тарасов, Т.О. Швачко, В.Т. Шевченко, В.А. Яременко та ін.).

Зміст навчальних курсів, методика оволодіння навчальним матеріалом, ведення самостійної та практичної роботи студентів ґрунтуються на кращих традиціях вітчизняного та російського балету, здобутках світової хореографії, спираються, серед іншого, на програми Санкт-Петербурзької академії російського балету ім. А. Ваганової, Російської академії театрального мистецтва, Російської академії хореографії (Москва), Петербурзької державної консерваторії ім. М. Римського-Корсакова; методики Дж. Баланчіна, М. Бежара, А. Ваганової, Є. Чеккеті; у підготовці в області народного, фольклорного танцю В. Авраменка, П.Вірського, В. Верховинця та ін.

Лише за останні 5 років обсяг монографій, навчальних посібників і методичних видань КФХ становить 270,6 друкованих аркушів. Серед них, наприклад, «Світова музична література» Т. Швачко, «Балетний театр України. 225 років історії національного професіонального хореографічного мистецтва» Ю.О. Станішевського, багатогранний та змістовний навчально-методичний посібник В.Т. Шевченка «Мистецтво балетмейстера в народносценічній хореографії», вперше розроблені методики, програми і посібники з європейських та латиноамериканських танців. КФХ проводить широку науково-дослідну роботу по узагальненню національних традицій і досвіду видатних українських хореографів та педагогів, вивчає здобутки світового хореографічного мистецтва. В науково-дослідних програмах КФХ беруть участь також хореографи і балетознавці Європи та Америки.

Фундаментальною ідеєю організації навчання, запорукою позитивної результативності роботи КФХ стала вдала кореляція теоретичних занять та практичної підготовки. Принципово важливим є здійснення основної навчальної роботи з профілюючих дисциплін на базі провідних установ і закладів. Зокрема, в Національній опері України ім. Т.Г. Шевченка, яка є для КФХ головною навчальною базою. Поєднання занять, безпосередньо пов'язаних із процесом підготовки щоденного театрального репертуару, та теоретичних лекцій безсумнівно створює добре підґрунтя для успішного засвоєння балетмейстерських професій. Використовуючи навчально-методичний підхід за принципом «вища хореографічна освіта театр», КФХ спирається на досвід провідних європейських балетних академій, де процес підготовки балетмейстерів вищі хореографічні навчальні заклади проводять безпосередньо в театрах.

Організаційно-навчальна діяльність КФХ уможливлює участь студентів у майстер-класах провідних педагогів і хореографів Європи, серед яких О. Прокоф'єв (Москва-Мюнхен), Є. Тері (Відень), А. Урсуляк (Цюріх), П. Мартінес (Барселона), майстри балету Л. Семеняка, Н. Лідовська, В. Кирилов (Росія), М. Шеннон (США). Завдяки міжнародним практичним зв'язкам КФХ здійснюються й безперечно корисні стажування студентів в аналогічних хореографічних вищих навчальних закладах за кордоном.

Серйозна і прискіплива увага приділяється КФХ організації та проведенню практики майбутніх фахівців, як то й передбачається нормативними документами Міністерства освіти і науки України, зокрема, Положенням про проходження практики студентів вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 08.04.1993 р. КФХ підготовлені методичні розробки щодо розширення фахових знань та ділових навичок в галузі майбутньої спеціалізації, де врахована специфіка підготовки фахівців з хореографії. На факультеті здійснюється практика таких видів: безперервна, навчальна, виробнича. Серед основних баз практики для студентів КФХ є Національна опера України ім. Т.Г. Шевченка, журнал «Музика» (гол. редактор Т.О. Швачко)єдине в Україні професіональне видання, що систематично висвітлює проблеми сучасної практики, теорії та історії балету і хореографічного мистецтва, Державна театральна агенція провідний міський продюсерський центр, що працює під егідою Головного управління культури і мистецтв м. Києва, київський міський фольклорний ансамбль «Калина» та інші провідні театрально-концертні організації та установи України.

В плані підвищення ефективності навчального процесу КФХ всіляко заохочується та підтримується проведення активної творчо-виконавської діяльності. Як студенти, так і педагоги постійно беруть участь у виставах, гала-концертах, міжнародних і вітчизняних фестивалях та конкурсах, що проходять на сценах Національної опери України, оперної студії Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського, міських театрів, навчального театру ММНЗ «Натхнення», концертних залах; турнірах бального спортивного танцю тощо.

Безперечно, корисною та повчальною є безпосередня участь КФХ у підготовці та здійсненні різноманітних творчих проектів. Серед яких: Міжнародні конкурси балету ім. С. Лифаря, фестивалі «Серж Лифар де ля данс», «Зірки світового балету» в Донецьку, імені В. Авраменка; балетні проекти «Пер Гюнт» Е. Гріга (Україна-Норвегія з Донецьким оперним театром), «Коли засвічуються зірки» (Україна-Велика Британія з балетом Національної опери України), «Вікінги» (Україна-Скандинавія з Національною оперою України), модерн-балет «Чи почуєш ти мене?» (Україна-Австрія, хореографія та постановка А. Урсуляка, прем'єра на сцені Національної опери України 18.06.2006 р.); концертна програма із хореографічної спадщини П.П.Вірського; постійні Мистецькі вечори й освітні дитячі ранки «Світ танцю» (спільно з Національною оперою України), галаконцерт «Бенефіс майстрів»; нарешті, в діяльності створеного Міжнародного центру спортивного бального танцю зі спільної організації змагань тощо.

Надійною основою належної результативності навчання є кваліфікаційний рівень викладацького складу КФX. Число викладачів, які мають вчені ступені та звання, відповідає нормативним показникам. Принципово важливим при цьому є присутність у складі науково-педагогічного персоналу значного числа визнаних митців та провідних фахівців в галузі хореографії, знаних як в Україні, так і поза її межами. Більшість педагогів спеціальних дисциплін є дійсними або колишніми артистами Національної опери України, Національного ансамблю танцю ім. П.П.Вірського, інших провідних хореографічних колективів країни. Серед них Т. Білецька, С. Бондур, С. Влох, В. Литвиненко, І. Машин, Е. Стебляк, В. Шевченко, В. Яременко.

Варто зважати й такий ефективний чинник професійного і творчого постійного вдосконалення педагогічного складу КФX як реальне контактування та обізнаність педколективу щодо творчих процесів у світовій хореографії. КФX підтримує зв'язки з міжнародними балетними академіями, навчально-дослідними центрами: Центр Марти Грехем (США), Академія балету Дж. Кранко (Німеччина), Академія балету Мінорі Очі (Японія), Академія Шотландського Королівського балету. Завдяки дружнім колегіальним контактам із Штутгартською академією балету ім. Джона Кранко, Баварською академією балету, Віденською академією балету, Французьким культурним центром, балетною фірмою «Гришко» педагоги мають можливість постійно ознайомлюватися із найновішими здобутками світової танцювальної культури, різноманітними матеріалами, відеозаписами тощо.

Значущою та перспективною стороною освітньої діяльності КФX є подальше організаційне розгалуження та впорядкування в сфері фахового навчання. Важливим кроком в цьому плані стало відкриття в 2002 році аспірантури. Розгортається співробітництво навчального закладу із школою хореографічної майстерності В. Писарєва (Донецьк), середніми балетними школами при Оперних театрах в Дніпропетровську та Івано-Франківську, школою українського народного танцю ім.В. Авраменка для українських хореографів з США та Канади, а також й хореографічною школою в Барселоні. Плідно співпрацює з КФX Севастопольський театр танцю Вадима Єлізарова (заснований на базі спортивно-танцювального клубу «Вікторія»). Артисти театру (студенти КФX, зокрема) чудові виконавці, спортсмени, чия праця відзначена численними національними й міжнародними нагородами; серед них неодноразові чемпіони країни, переможці рейтингових міжнародних програм. Сьогодні це колектив, який не має аналогів. В його виставах використовуються елементи класичного, народно-сценічного танцю, степ-дансу, модерну, джаз-балету. В репертуарі театру: хореографічні роботи, в основі яких популярні сюжети світової літератури і драматургії, використовуються кращі зразки світової музики: «Кармен», «Пігмаліон», «Нотр-Дам де Парі».

Нарешті, слід зазначити, що здійснення навчальної роботи КФX дістає позитивні результати. Свідченням цього є не лише показники державних іспитів, а, головне, відповідність рівня освітньої та професійної підготовки спеціалістів сучасним вимогам, що дозволяє успішно працевлаштовуватися випускникам факультету. Число працевлаштованих випускників становить 100% щодо випуску. Слід зауважити, згідно з розробленою КФX спеціальною програмою «Кадри», один із розділів якої передбачає виховання власних молодих викладацьких кадрів з поміж випускників факультету, щороку один із молодих спеціалістів залишається працювати в якості викладача.

Чимало студентів і випускників КФX є лауреатами і дипломантами таких престижних заходів, як наприклад, Міжнародні конкурси балету ім. Сержа Лифаря, Міжнародний фестиваль танцю «Серж Лифар де ля данс», Міжнародний конкурс класичного танцю «Фуете» ім. Ю. Григоровича, ін. Серед випускників факультету варто назвати таких видатних майстрів українського хореографічного мистецтва: народні артисти України В. Яременко, Т. Білецька, Т. Боровик, Г. Дорош, Г. Кушнірова, О. Філіп'єва, заслужені артисти України М. Чепік, А. Мусорін, О. Єлізаров, Н. Маршева; чемпіони світу (2004 р.) та Європи (2005 р.) з десяти танців в номінації «дорослі» Д. Влох та О. Урумова, володарі Кубка Європи Р. Міркін, Н. Беднягіна, переможці Відкритого чемпіонату Києва з латини в номінації «дорослі» (2005 р.), призери (2 місце) Національного чемпіонату України (2006 р.) О. Бисько та Г. Паламарчук.

Отже, новий навчальний заклад відбувся. У співпраці з провідними вищими навчальними закладами та установами Європи розроблена та втілюється у життя ідея безперервного хореографічного навчання з врахуванням нагальної потреби підготовки висококваліфікованих фахівців різних напрямів хореографії. Плідна діяльність КФX додає активізації розвитку українського танцювального мистецтва у різних його сферах, сприяє творчому оновленню всіх жанрів сучасної музично-театральної культури, інтеграції у світовий художній, мистецький процес.

хореографічний університет освіта безперервний

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Закономірності та принципи навчання в вищих навчальних закладах. Ефективні методи комунікації викладача та студентів. Передумови ефективності навчальної роботи студентів. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання.

  реферат [61,0 K], добавлен 05.03.2013

 • Особливості застосування навчальної методики протягом життя у педагогічному університеті. Узагальнення зарубіжного досвіду організації освіти дорослих та його адаптації до реалій українського вищого закладу. Аналіз основних складових smart-університету.

  статья [118,5 K], добавлен 31.08.2017

 • Демократизація навчального процесу. Принцип доступності й дохідливості викладання. Правила принципу наочності. Принцип раціонального поєднання колективних та індивідуальних форм навчальної роботи. Принцип мотивації навчально-пізнавальної діяльності.

  реферат [21,9 K], добавлен 04.06.2010

 • Дослідження сучасних тенденцій організації навчального процесу, їх сутності та основних проблем. Аналіз індивідуалізації і диференціації навчання, типів і структури уроків. Огляд фронтальної, групової та індивідуальної форм організації навчальної роботи.

  курсовая работа [46,4 K], добавлен 17.03.2012

 • Історія виникнення Паризького університету. Особливості вступу громадян країни та іноземців до нього. Організація навчального процесу в університеті. Тенденція розвитку вищої освіти в Парижі. Видатні постаті університету. Його співробітництво з Україною.

  контрольная работа [25,5 K], добавлен 23.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.