Багаторівневість професійної підготовки майбутніх фахівців сестринської справи в умовах ступеневої освіти в Сполучених Штатах Америки

Сутність і аналіз змісту поняття багатоступеневої освіти. Основні академічні програми – традиційні та комбіновані, – котрі пропонують вищі навчальні заклади Сполучених Штатів Америки. Можливості та головні етапи здобуття фаху медичної сестри в державі.

Рубрика Педагогика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 11.05.2018
Размер файла 22,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Багаторівневість професійної підготовки майбутніх фахівців сестринської справи в умовах ступеневої освіти в Сполучених Штатах Америки

Сестринська справа є обов'язковою і невід'ємною складовою частиною системи охорони здоров'я. Ця галузь має в своєму розпорядженні значну частину кадрових ресурсів, завдяки чому створюються реальні потенційні можливості для задоволення потреб населення в доступній медичній допомозі. Нині гостро стоїть питання докорінних змін у освіті медичних сестер, оскільки в Україні спостерігається складна ситуація із забезпеченням практично усіх ланок охорони здоров'я медсе - стринськими кадрами. Подібна проблема існує і в системі професійної підготовки медичних сестер. Нині спостерігається тенденція до узгодження Галузевих стандартів підготовки мед - сестринських кадрів із міжнародними вимогами, внаслідок чого окреслюються нові напрямки професійної діяльності фахівців сестринської справи. Зазначені зміни вимагають ґрунтовних педагогічних досліджень і розробки наукових підходів до процесу підготовки таких фахівців в умовах ступеневої освіти. Окрім того, актуалізується необхідність зарубіжного досвіду професійної підготовки медсестер, зокрема у тих країнах, де система охорони здоров'я перебуває на вищому рівні розвитку. Найбільшого розвитку багаторівнева ступенева освіта медичних сестер набула в США.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях вітчизняних та зарубіжних вчених неодноразово поставали різні аспекти проблеми підготовки медсестринських кадрів. Зокрема, Виокремлюються такі напрямки, у яких проводилися дослідження: тенденції розвитку вищої медсестринської освіти в умовах євроінтеграції (І. Губенко, Б. Локай, М. Шегедин та ін.); соціально-історичні характеристики вищої медсестринської освіти в Україні та зарубіжних країнах (С. Андрейчин, О. Горай, І. Мельничук та ін.); напрями наукового пошуку в медсестринстві (І. Бойчук, І. Радзієвська, В. Шатило та ін.); специфіка ступеневої освіти медичних сестер (Ю. Гребеник [3], А. Єгорова [4], І. Махновська [5] та ін.).

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри те, що проблемі медсестринської освіти загалом і в окремих країнах зокрема присвячено велику кількість досліджень, система підготовки медичних сестер у США з погляду її багаторівневої ступеневої організації не набула належного розвитку у працях науковців.

Головною метою цієї роботи є дослідження багаторівневості професійної підготовки майбутніх фахівців сестринської справи в умовах ступеневої освіти в США.

Оскільки США є лідером світової економіки, досвід підготовки кадрів у цій країні заслуговує на особливу увагу. З одного боку, це лідерство базується на професіоналізмі працівників, тому американські досягнення в цій сфері, безсумнівно, становлять великий інтерес. З іншого боку, проблеми, які доводиться вирішувати в США, можуть виникнути і вже виникають в інших країнах, тому аналіз американського досвіду корисний і в цьому аспекті.

Згідно з визначенням, запропонованим у словнику термінів із загальної та соціальної педагогіки, багаторівневість освіти слід розуміти як організацію багатоетапного освітнього процесу, що забезпечує можливість досягнення на кожному етапі того рівня освіченості, який відповідає можливостям і інтересам людини [2, с. 57]. Таким чином, багаторівневість освіти виявляється в тому, що фахівець може здобувати освіту поступово, рухаючись від нижчого рівня до вищого, при чому кожен з цих рівнів вважається завершеною ланкою професійної підготовки.

Загалом в основі сучасної світової освітньої моделі медсестри лежать такі основні принципи:

- опора на етику, ідеали, загальнолюдські цінності у процесі професійної підготовки;

- діагностика професійної придатності тих, хто прагне опанувати фах медичної сестри (належний соціальний життєвий досвід, наявність практики загального рівня розвитку, нахилів, здібностей тощо);

- єдність теоретичного і практичного компонентів професійної освіти (навчальними планами підготовки медичних сестер у багатьох країнах світу передбачено від 40 до 50 відсотків навчального часу, відведеного на практичну підготовку) [5, с. 35].

Як стверджує І. Махновська, порівнюючи системи підготовки медичних сестер у різних країнах, американська модель медсестринської освіти є комплексною. Програми основного ступеня розраховані на чотирирічне академічне навчання. Протягом цього періоду студенти отримують три дипломи із званнями ліцензованої практичної медсестри, дипломованої зареєстрованої медсестри (асоціативний диплом у медсестринстві) та бакалавра медсестринства. Ступінь бакалавра медсестринства є найвищим досягненням у клініці. Проте для тих медсестер, котрі планують займатися наукою, існують і академічні курси для підвищення своєї кваліфікації. У системі професійної підготовки медичних сестер у США існує етап післядипломної освіти, в результаті якого студенти можуть отримати науковий ступінь магістра і згодом доктора філософії [5, с. 33-34].

Попри те, що в американській практиці підготовки фахівців, зокрема медичних сестер існує ступінь Associate Degree (середня медсестрин - ська освіта), він, за твердженням А. Єгорової, поступово відходить у минуле. Медсестри із середньою освітою можуть працювати так само, як медсестри з вищою освітою (BSN - Bachelor of Science in Nursing), проте вважається, що їхня кваліфікація нижча. Оскільки більшість лікарень прагнуть мати персонал високої кваліфікації, відбувається поступовий перехід лише на BSN. Спостерігається тенденція до того, що незабаром усі медсестри змушені будуть отримувати вищу освіту, а багато лікарень взагалі не приймають на роботу медичних сестер із середньою освітою. Окрім того, що в медсестер з вищою освітою вищий рівень зарплат, вони також мають більше можливостей для кар'єрного росту [4, с. 36].

Дослідниця особливостей професійної підготовки медичних сестер в умовах ступеневої освіти І. Махновська відзначає високу професійність медсестринської справи у США, що, на її думку, було досягнуто шляхом поступового методичного вдосконалення системи освіти медсестер [5, с. 34]. На гнучкість системи медсестринської освіти у США звертає увагу О. Ворожейкіна, котра зауважує, що для студентів-майбутніх медсестер у США відсутній ліміту для продовження навчання, яке може бути призупинене на будь - якому рівні. Ті студенти, котрі вирішують продовжувати навчання в галузі медсестринства, можуть одержати післядипломну освіту на отримання ступеня магістра медсестринства і доктора філософії. Навчання до отримання ступеня магістра триває від 18 до 24 місяців [1, с. 29]. Це дає можливість медсестрам-магістрам розширити діапазон своїх професійних можливостей. Так, медична сестра, котра має ступінь магістра, може виконувати професійні обов'язки в соціальній сфері та в громадській охороні здоров'я, перебувати на державній службі, провадити наукову і дослідницьку роботу медичної сестри-ма - гістра, працювати у шпиталі, мати власну практику, працювати у страхових компаніях, в бізнесі та промислових компаніях (фармацевтика, медичне обладнання і устаткування, медичні тор - гівельні компанії), юридичних фірмах, медичних видавництвах, для медичних веб-сайтів та рекламних агенцій, що рекламують медичні товари чи послуги, у відділах громадських зв'язків, професійних асоціаціях та ін.

Метою освітньої програми на здобуття докторського наукового ступеня є підготовка медичних сестер до керівних посад у медичному обслуговуванні, освіті й науково-дослідній роботі. Загальний термін навчання до отримання звання доктора філософії становить від 5 до 7 років [5, с. 34].

Як показує аналіз американської системи охорони здоров'я, медична сестра - один з найважливіших фахівців у роботі з пацієнтами. По-перше, професія медсестри є дуже затребуваною; по-друге саме попит породжує пропозицію: система медицини організована таким чином, що люди постійно звертаються по допомогу, а не займаються самолікуванням, що, за твердженням Ю. Гребеник, лише ускладнює роботу медичних працівників. Це одна з найсуттєвіших переваг американської системи надання медичної допомоги: люди не соромляться і не затягуються зі зверненням у лікарню [3, с. 463].

Важливим є той факт, що саме медична сестра є особою першого контакту з пацієнтом і саме вона знає повну картину стану здоров'я пацієнта, проводить основні ін'єкції, слідкує за змінами у стані здоров'я, спілкується безпосередньо з пацієнтом та його родичами.

Навчання медичних сестер відбувається, здебільшого, у коледжах. Основну спеціалізацію медсестри здобувають після складання ліцензованого іспиту. Як показує програма Колумбійського коледжу для підготовки медичних сестер, одними з важливих стандартів для одержання диплома є: фізичні здібності, швидкість реакції, розвинені органи чуття, комунікативні навички, розумові здібності, професійні навички, а також відсутність судимостей і наркозалежності [7]. Також слід зазначити, що характерною особливістю медсе - стринської освіти у США є розподіл медсестер на види: медсестра дипломована (RN) і професійна медсестра (LPN или LVN) [6]. Такий розподіл дозволяє чітко і регламентовано розподілити обов'язки між медичними сестрами [3, с. 464].

Поряд з традиційними бакалавріатом, магістратурою, аспірантурою й ступеням, що відповідають їм, американські ВНЗ пропонують велику кількість комбінованих програм, після закінчення яких можна отримати одразу кілька ступенів і дипломів. Саме комбіновані програми є однією з найяскравіших рис американської вищої освіти, що відрізняє її від освітніх систем інших країн.

Серед традиційних рівнів освіти, котрі пропонують ВНЗ США слід виокремити:

— асоційований ступінь (Associate Degree) - професійна кваліфікація, що приблизно відповідає кваліфікації випускника українського ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (технікум). Може бути як самостійною програмою, так і зараховуватися як частина програми бакалавріату;

— бакалавріат, в результаті якого студенти здобувають ступінь бакалавра мистецтв (BA) або бакалавра наук (BS);

— магістратура, результатом якої стає здобуття студентами наукового ступені магістра мистецтв (MA/AM) або магістра наук (MS/SM);

— аспірантура і здобуття наукового ступені доктора філософії (PhD) [8].

Також ВНЗ США можуть присвоювати ступінь із вказівкою предметної галузі: після закінчення бакалавріату, магістратури або аспірантури в педагогічній школі випускник отримує професійний ступінь BEd / MEd/ DEd та ін. професійних ступенів менше, ніж предметних галузей, проте все ж досить багато. Окрім традиційних програм у США існує кілька видів комбінованих програм, які іноді помилкова вважають особливим видом ступенів:

- Joint degrees, JD - навчання у двох ВНЗ в рамках однієї програми;

- Double/ dual degrees - отримання двох дипломів в рамках однієї програм.

Основна мета комбінованих програм - формування фахівців, готових працювати в різних країнах світу, розвивати міжнародне співробітництво ВНЗ, допомагати студентам скоротити фінансові і часові витрати на навчання [8].

В системі освіти США існує ще одна окрема категорія медсестер - Nurse Practitioner (NP). Nurse practitioners навчаються три роки додатково до вищої освіти; такі медсестри мають повноваження діагностувати, виписувати ліки і призначати лікування, але з деякими обмеженнями. NP можуть займатися медичною діяльністю в межах конкретної спеціалізації. Наприклад, NP за спеціалізацією в гінекології і акушерства можуть займатися лише акушерством і гінекологією. NP з геронтологічною спеціалізацією можуть діагностувати захворювання людей похилого віку і лікувати їх, але не мають права працювати з дітьми. Загалом, сфера повноважень NP обмежена, здебільшого, хронічними захворюваннями на стадії ремісії. Окрім того, їх діяльність не є повністю самостійною. В більшості штатів NP, попри те, що мають ліцензію, повинні працювати під керівництвом лікаря. NP працюють в таких галузях, як онкологія, геронтологія, акушерство і гінекологія, сімейна медицина, педіатрія, а також холістична медицина. Їх можна зустріти в амбулаторних центрах, клініках і стаціонарах [4, с. 37].

Досвід підготовки медичних сестер у вищих навчальних закладах США може стати підґрунтям для переосмислення системи професійної освіти медсестринських кадрів в Україні і побудови нової, більш ефективної системи, яка ґрунтуватиметься на принципах багаторівневості та ступеневості.

Отже, нині сестринська справа і, відповідно, медсестринська освіта виходить на новий щабель свого розвитку. Закономірно, що найкращий рівень медсестринства спостерігається у найбільш розвинених державах світу, однією з яких є США. Зростання ефективності медичної допомоги за умови високого рівня освіти середнього медичного персоналу у США дає змогу проводити диференціювання сестринської діяльності, удосконалювати стандарти долікарської медичної допомоги, визначати і нормувати потреби пацієнта в медичних послугах, здійснювати контроль і облік медичної допомоги а, отже, раціонально і економно використовувати ресурси системи охорони здоров'я. Високий рівень професійної підготовки медичних сестер у США визначається добре структурова - ною і високоефективною системою професійної підготовки медичних сестер. Основна особливість медсестринської освіти у США, є її багаторів - невість і ступеневість, завдяки чому студенти мають змогу здобувати освіту поступово, відповідно до своїх потреб і можливостей, рухаючись, таким чином, від найнижчої ланки - медсестри, котра може лише допомагати лікарю до найвищої - медичної сестри з науковим ступенем, котра має право займатися науковою діяльністю. Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів визначеної проблеми. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні основних форм, методів та засобів професійної підготовки медичних сестер у закладах вищої освіти США.

Список літератури

академічний освіта медичний навчальний

1. Ворожейкина О.Л. Зарубежные системы образования: (США, Япония, Великобритания, ФРГ, Франция) / О.Л. Ворожейкина, Н.И. Давыдов, Е.Б. Покладок и др.; под ред. Ю.Г. Круглова. - Москва: Московск. гос. открытый пед. ун-т, 1996. - 168 с.

2. Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике / А.С. Воронин. - Екатеринбург, 2006. - 135 с.

3. Гребеник Ю.С. Коммуникативная направленность учебных программ при подготовке медицинских сестер США / Ю.С. Гребеник // Матер. междунар научн.-практ. конф. «Образование ХХІ века». - Витебск: ВГМУ, 2014. - С. 463-465.

4. Егорова А. Практика медсестры в США / А. Егорова // Медицинская сестра. - 2012. - №3. - С. 36-39.

5. Махновська І. Р. Професійна підготовка магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти: автореф. дис…канд. пед. наук: 13.00.04 / І. Р. Мановська. - Житомир, 2015. - 312 с.

6. Book of majors 2014: Eighth Edition. - New York: The College Board, 2014. - 1368 c.

7. Undergraduate Curriculum Catalog: [Электронный ресурс] / Columbia College of Nursing. - Glendale, Wisconsin, 2014-2015. - 58 c.

8. Основные уровни и степени высшего образования в США [Электронный ресурс] // Education index. - Режим доступа: https: //www.educationindex.ru / articles/higher-education-in-the-usa / education-system-in-the-usa / osnovnye-stepeni-obrazovaniya-v-ssha/

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Організація професійної підготовки майбутніх біотехнологів. Навчальні заклади України, що готують фахівців у даній сфері. Актуальність розвитку біотехнологічної освіти. Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму розвитку української економіки.

  курсовая работа [36,9 K], добавлен 26.08.2013

 • Організація бібліотечної освіти в Сполучених Штатах Америки. Створення професійних бібліотечних товариств та організованої професійної підготовки бібліотечних працівників в першій половині XIX ст. Вимоги до бібліотечного працівника. Три рівні освіти.

  контрольная работа [29,9 K], добавлен 06.05.2011

 • Навчальні заклади України, що готують фахівців-біотехнологів. Розвиток біотехнологічної освіти та її актуальність для підготовки майбутніх фахівців. Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму розвитку української економіки, досвід зарубіжних країн.

  курсовая работа [34,1 K], добавлен 26.08.2013

 • Огляд основ дошкільної, середньої та вищої освіти в Чехії. Основні умови вступу у вищі навчальні заклади та курси для абітурієнтів. Дослідження рівнів освіти та навчального процесу. Умови зарахування іноземців. Найвідоміші університети та академії Чехії.

  реферат [331,4 K], добавлен 02.10.2014

 • Системна модель і структура готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності. Методи мотивації до безперервної освіти з туризмознавства, показники критеріїв ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства.

  статья [20,9 K], добавлен 06.09.2017

 • Представлено результати обґрунтування педагогічних умов формування професійної культури майбутніх спеціалістів сестринської справи в умовах їхньої фахової підготовки в сучасному медичному училищі. Умови реформування національної системи охорони здоров’я.

  статья [18,8 K], добавлен 24.11.2017

 • Аналіз принципів, вимог та рівнів підготовки нових фахівців. Оцінка ролі ВУЗів у науково-освітньому і соціокультурному середовищі. Загальна характеристика сучасних концепцій професійно-орієнтованої освіти. Поняття, сутність та основні форми вищої освіти.

  реферат [19,9 K], добавлен 13.11.2010

 • Розвиток біотехнологічної освіти та її актуальність для підготовки майбутніх фахівців. Організація професійної підготовки майбутніх біотехнологів. Особливості вищої біотехнологічної освіти. Опис навчальних закладів України, що готують біотехнологів.

  курсовая работа [36,3 K], добавлен 26.08.2013

 • Напрямки розвитку змістовної частини сучасної вузівської освіти. Принципи сучасної освіти: функціональна повнота компонентів змісту, диференціація та інтеграція змісту освіти. Загальна структура та вимоги до змісту освіти. Блоки підготовки фахівців.

  реферат [17,4 K], добавлен 03.06.2010

 • Рівні підготовки фахівців. Сутність ступеневості вищої освіти. Нормативний, вибірковий компоненти змісту освіти. Складові державного стандарту освіти. Форми навчання: денна, вечірня, заочна. Ознаки громадсько-державної моделі управління освітою в Україні.

  реферат [16,9 K], добавлен 18.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.