З досвіду запровадження курсу "Академічна англійська мова" для майбутніх докторів філософії-медиків з метою формування англомовної професійної та академічної комунікативної компетентності

Основні напрямки методичних завдань для розвитку англомовної та академічної комунікативної компетентності майбутніх докторів філософії-медиків. Головна особливість використанням проблемного навчання та практичним застосуванням вивченого матеріалу.

Рубрика Педагогика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 06.02.2023
Размер файла 27,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Навчально-наукового центру неперервної професійної освіти

Інституту Післядипломної освіти

Національного медичного університетуімені О.О. Богомольця

З досвіду запровадження курсу «академічна англійська мова» для майбутніх докторів філософії-медиків з метою формування англомовної професійної та академічної комунікативної компетентності

Леся Лимар, кандидат психологічних наук, доцент, доцент

Київ, Україна

Анотація

У статті описано практичний досвід запровадження курсу «Академічна англійська мова» для майбутніх докторів філософії з метою формування у них англомовної комунікативної академічної та фахової компетентності. Визначено, що формування англомовної академічної комунікативної компетентності майбутніх докто- рів-філософії-медиків є важливим для подальшої наукової діяльності, та включає декілька компонентів: систематизацію та узагальнення знань з загальної, медичної англійської мови, навчання академічній англійській мові, та формування навичок академічного англомовного спілкування з урахуванням правил, принципів та тенденцій такого спілкування. Проведений аналіз педагогічної літератури в Україні показав, що дана тема іншими авторами не вивчалась. В статті наведено основні напрямки методичних завдань для розвитку англомовної та академічної комунікативної компетентності майбутніх докторів філософії- медиків. На підставі розроблених автором програми, силабусів, методичного посібника та комплексу електронних матеріалів для курсу, апробованих з майбутніми докторами філософії НМУ імені О.О. Богомольця та іншими закладами вищої медичної освіти, було проведено експеримент в 2018 та 2019рр. з формування компетентності за авторською методикою, з акцентуванням комунікативних вправ, використанням проблемного навчання та практичним застосуванням вивченого матеріалу.

Зазначено ефективність: покращення академічної успішності групи , яка працювала за авторськими матеріалами, з 4,2 до 4,6, а також покращення успішності по окремим показникам знань академічної англійської мови. Визначено, що головною перевагою навчання за курсом слухачами було зазначено можливість самостійно презентувати результати досліджень англійською мовою, без сторонньої допомоги перекладачів, тощо». Автор вважає необхідним подальше визначення компонентів академічної комунікативної компетентності майбутніх докторів філософії-медиків при проведенні курсу.

Ключові слова: академічна компетентність, англійська мова, доктори філософії, медики, навчання.

Abstract

Lesya LYMAR,

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Training and Research Center for Continuing Professional Education Institute Scientific Educational center of Continuous Professional Education of O. Bogomolets National Medical University (Kyiv, Ukraine)

ON EXPERIENCE OF INTRODUCING COURSE “ACADEMIC ENGLISH” FOR FUTURE MEDICAL PHDS IN ORDER TO DEVELOP ENGLISH ACADEMIC AND PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE

The article describes practical experience of introducing the course “Academic English” for future medical PhDs, in order to shape their English communicative academic and professional competence. The author defines that the development of English academic communicative competence is important for further scientific activity, including several components: systematizing and generalizing the existing knowledge of general, medical English teaching academic English and forming the skills of academic English communication regarding the rules, principles and trends of such communication, both in Ukraine and abroad. The conducted review of Ukrainian pedagogical sources showed that the theme wasn t studied by other authors. The article contains main directions of methodical tasks aimed at developing the English and academic communicative competence of future medical PhDs. According to the author's program, syllabus, study guide and the e-materials for the course, which were introduced in the O.Bogomolets postgraduate education as well as postgraduate education process of other medical institutions, in 2018-2019 the author held an experiment emphasizing communicative exercises of problem learning and practical material application. The article notes the effectiveness of the course, regarding improved academic performance of the group which studied using the author's course materials, from 4.2 to 4.6 by 5-point scale, as well as improved performance in separate characteristics of academic English. The author states that the main advantage of the course, defined by the PhDs students was their ability to represent their study results in English, without referring to interpreters and consultants. The author suggests further studied of the academic communicative competence of the future medical PhDs components.

Key words: academic competence, English, PhDs, doctors, learning.

Постановка проблеми. Необхідність знання англійської мови на рівні не нижче В2 для майбутніх науковців та медиків є очевидною. Відповідність українських науковців світовим академічним вимогам можлива тільки за умови опанування останніми англійської мови на високому рівні та сформованості в них комунікативних звичок. З метою систематизації вивченого та покращення рівня комунікативної фахової та академічної англомовної компетентності майбутніх докторів філософії-медиків автором з 2019 р. було запроваджено авторський курс “Academic English for medical PhDs”, спочатку на аудиторних заняттях, з березня 2020 - в режимі онлайн. З метою удосконалення методики викладання та покращення якості навчальних матеріалів автором було проведено порівняльне дослідження особливостей запровадження курсу у порівнянні з попереднім навчанням.

Метою даної статті є проведення аналізу особливостей викладання курсу «Академічна англійська мова для майбутніх докторів філософії- медиків» на прикладі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а також якісне дослідження ефективності викладання курсу.

Аналіз досліджень. Питання розвитку академічної комунікативної компетентності є нагальним, проте науковий пошук виявив лише декілька вітчизняних досліджень по темі. Так, в дослідженні Отравенко О.В.(2021) зазначено, що академічна грамотність, і як її частина, академічна комунікативна компетентність є необхідною характеристикою сучасного науковця, відтак, викладання дисциплін, пов'язаних із формуванням компетентності надзвичайно важливе. Наукові інтереси М.С. Козолуп охоплюють академічну комунікативну підготовку студентів ЗВО України, а саме:Формування в останніх академічної комунікативної компетентності, порівнюючи систему навчання в Україні та за кордоном, проте автор не досліджує підготовку слухачів в післяди- пломній освіті (Козолуп, 2018).

Л.В. Ягеніч (2014) безпосередньо досліджувала методи, шляхи і засоби формування академічної комунікативної компетентності аспірантів- медиків з психологічного погляду, сформулювала структуру компетентності та визначила основні психологічні чинники розвитку компетентності. Проте, досліджень, присвячених формуванню академічної комунікативної компетентності у майбутніх докторів філософії-медиків не було виявлено в літературі. Проблему було піднято автором статті у численних дослідженнях, при розробці програм та навчально-методичних посібників, спрямованих саме на формування академічної та фахової англомовної комунікативної компетентності майбутніми докторами філософії- медиками(Лимар, 2020, 2021). методичний академічний комунікативний компетентність

Виклад основного матеріалу. Курс «Академічна англійська мова» для майбутніх докторів філософії-медиків було запроваджено відповідно до реформи післядипломної освіти та переходу системи післядипломної освіти від ступеня кандидата наук до доктора наук в певній галузі знань. Даний перехід був зумовлений низкою факторів, включаючи необхідність реорганізації та реструктуризації післядипломної освіти у Україні відповідно до світових вимог, причому дана реорганізація була не суто формальною. Система вищої освіти України потребувала суттєвих змін, переходу до компетентнісного навчання, формування фахівців з якісно іншим баченням процесу наукового дослідження та іншої академічної культури. Запровадження нових силабусів, які акцентували нові питання філософії дослідження, проблем етичності досліджень, біоетичні аспекти, а також формування академічної культури та так званого академічного середовища відповідно до світових критеріїв представляло нові завдання для курсів післядипломної освіти. Вивчення іноземної мови на високому рівні настільки, або гідно представляти країну у світовому академічному середовищі, відтак, сформовані знання, вміння та навички комунікації англійською мовою(включаючи загальну англійську, медичну англійську та академічну англійську) наразі є вимогою до освітньої характеристики майбутнього доктора філософії медичного профілю. На жаль, протягом тривалого часу в післярадянській системі вищої освіти було «успадковано» зневажливе відношення до іноземної мови. Стереотип «якщо в людини золоті руки, нащо їй англійська мова» продовжував поширюватись і на початку 2000 років. Усвідомлення необхідності знання англійської мови як найбільш вживаної для гідного представлення власних академічних результатів призвело до зміни навчальних планів, відтак, в програмі підготовки майбутніх докторів філософії різних профілів(включаючи медичний), англійська мова посіла одно із центральних місць, займаючи 6 кредитів ICTS (180-200 академічних годин, з яких не менше 120 годин виділено на практичні заняття, та 60-80 на самостійну роботу). Метою вивчення дисципліни «Іноземна мова академічного спрямування» майбутніми докторами філософії-меди- ками є систематизація та удосконалення знань з загальної англійської мови, фахової англійської мови(які теоретично мають бути сформованими протягом навчання у медичному ЗВО) та академічної англійської мови. Формування англомовної академічної комунікативної компетентності нерозривно пов'язано не тільки з навчанням академічної лексики, стилістики, особливостей граматики, але і з формуванням навичок комунікації та взаємодії в академічному суспільстві, знанні правил поведінки, етикету взаємодії, відсутності ейджизму та сексизму у взаємодії, дотримання рівності при взаємодії, запобіганню академічній недоброчесності, розвитку академічної культури та гідному представленні країни у міжнародній академічній спільноті. Авторською програмою передбачено поєднання систематизації знань з загальної та медичної англійської мови майбутніми докторами філософії, а також опанування академічної англійської мови, та формування англомовної академічної компетентності. Зважаємо, що теоретично, всі майбутні доктори філософії повинні виявити рівень знань англійської мови не нижче В2, проте навіть оцінка «задовільно» на вступному іспиті з дисципліни може надати право навчання, за умови низького конкурсного відбору при вступі, що вносить корективи в роботу викладача. Тобто, при викладанні курсу, залежно від рівня груп, потрібно викладачеві орієнтуватись не тільки на слухачів з рівнем В2, але і з нижчим рівнем, і цим слухачам необхідно пояснювати певні базові граматичні та лексичні поняття.

В межах систематизації знань загальної англійської мови передбачено повторення та узагальнення знань з наступних тем: Nouns, plural and singular. Nouns vs adjectives. English Verb Tenses: Passive Voice. Conditionals. Clauses. Formal letter grammar. Verbals. Infinitive. Infinitive vs gerund. Conjunctions. Sentence structure. Questions. Modal verbs. Direct vs Indirect Speech. Word formation.

Direct vs Indirect Speech. Tenses sequence. Prepositions with passive verbs. Окрім наведених тем, зважаючи на академічну спрямованість курсу, були включені наступні теми: Academic writing. The grammar of academic texts. The use of passive in academic writing. Presenting research result: grammar peculiarities. Grammatical peculiarities of presentations.

A. Introduction

B. Acknowledgements

C. Conflict of interests

D. Methods

E. Literature review

F. Discussion

G. Results

H. Conclusions

I. References

Щодо медичного модуля, в межах вивчення теми з майбутніми докторами філософії було систематизовано та опановано вокабуляр з наступних тем: Lexicological units: basis of medical terms formation Prefixes. Suffixes. Basic medical complaints. Doctor-patient communication. Academic terms review. telling good and bad news. Doctor-patient communication. Doctor-patient communication: medical faults. Medical documentation. Referrals Written doctor-patient communication. Team work and cooperation. Describing the procedures. Medical equipment Common health problems. Nutrition Addictive habits. Anesthesia. Surgery. Transplantology Medical emergencies. Traumas. ICU. Dentistry. Oncology. Infectious diseases. Childhood infections. TB vaccines. Pediatrics. obstetrics and gynaecology. Hepatitis. Aids. Allergy. Autoimmune diseases Pharmacology. Chemist's shops. Respiratory diseases. Gastrointestinal diseases Essays. Article. Monographs. Cardiovascular diseases. Blood diseases. Urinary system. Endocrine diseases. Psychotherapy vs psychology. Neurology. Dermatology. Деякі з даних тем слухачами було вивчено протягом попереднього навчання в медичних ЗВО, деякі теми попередньо не вивчались. Автор орієнтувалась на узагальнену схему викладання, з введенням та систематизацією великої кількості термінів, контекстному викладанні ЛО, проте у підручнику не використовувала традиційну схему «опорний текст-робота з текстом», проте акцентувала саме комунікацію з використанням опорного вокабу- ляру та конструкцій.

Власне академічний англомовний модуль представлений наступними темами в межах курсу: Academic Orientation. PhD motivation. Researching texts for essays Reading for details and predicting the content. CV vs resume. Skimming. Essay types. Submitting resume. Skimming. Searching for information. Job interview. Conference participation. Team work. Academic vocabulary revision. Referencing systems. Basic article terminology. Paper structure. Planning the thesis structure. Paraphrasing. Study significance Organizing information for essay. Choosing correct terms. Conclusions. Writing an essay. Critical reading. Charts and diagrams. Article submission. Using an academic style. Paraphrasing.

Formal Academic English patterns. Synonyms in academic English. Understanding the writer's opinion. Paraphrasing. Identifying the main ideas. Quotation style. Motivation letter. Research programs Dissertation structure Summarizing. PP presentation. Reading a lecture. Critical thinking. Presenting your results before audience. Lectures, note-taking and follow up reading. Clarification of the work. Structuring your essay. Conclusions of the paper.

Матеріали до кожного модуля: вправи, опорний вокабуляр, глосарій, опорні тести для самоперевірки, кейси для обговорення були надані здобувачам перед кожним заняттям, а також представлені на веб-сайті. Особливістю комунікативного спрямування курсу були кейси для обговорення, в межах яких здобувачам пропонувалось англійською мовою обговорювати базові питання академічної культури: мотивація досліджень, право на відмову від участі в дослідженні, плагіа- ризм та цитування, запозичення в роботі, питання академічної культури та академічної доброчесності. Наступні інтерактивні методи були застосовані автором: дискусія, конференція, круглий стіл, мозковий штурм.

На підставі семінарських занять було визначено план самостійної підготовки майбутніх докторів філософії та виконання ними практичних завдань, а саме: Completing CV vs resume. Writing the article abstract. Making references according to 2 systems. Presenting a chart. Presenting numbers in your article. Identifying the main idea of the article. Preparing and presenting a report on the dissertation results. Paraphrasing the sources and using quotations in the text. Writing conclusions to the article. Describing an experiment. Introducing the topic. До кожного завдання слухачам було запропоноване детальне пояснення, надано приклади виконання та критерії оцінювання.

Опанування вищенаведених тем та виконання завдань цілком спрямоване на формування комунікативної компетентності. Весь курс організовано таким чином, що слухачі навчаються комунікації при опануванні лексичних, граматичних, стилістичних тем. При введенні нової лексики з кожним словом пропонується утворити речення, чи використати його у говорінні за темою. Завдання на підстановку виконують одразу декілька функцій: перевірка знань граматики, утворення конструкцій та сприяння діалогічному мовленню, як-то(тут і далі - Lymar, 2020):

Here are some questions a patient may ask you about his condition. Fill in the verb in the correct form. Choose any condition and make up a dialogue.

* What the disease or condition?

* How serious... my disease or condition and how .... it a... my life?

Кожне завдання виконує декілька функцій: перевірку когнітивної складової компетентності, а також організаційної та практичної. Наприклад, розглянемо завдання, де слухачам спочатку пропонується визначити академічні компоненти статті, а потім потрібно описати, що має включати кожний компонент.

Fill in the table. What is the standard structure of the article? What should each component include?

На кожному занятті слухачам були запропоновані нові академічні вирази та словосполучення, а також вправи по їх використанню в академічній комунікації, наприклад:

Translate the expressions:

As discussed previously, as was predicted, as was mentioned before, it is known that, the aforementioned fact, in order to, as outlined in, the aim was to, we needed to, since, we reasoned that.

Make up your own sentences with them regarding your thesis.

Завдання на монологічне та діалогічне мовлення передбачають не тільки використання академічного вокабуляру та граматики, проте ширше розуміння слухачами змісту академічної комунікації, прийнятих правил поведінки, етичних засад комунікації, тощо. Наприклад, обговорення нижче наведеих питань з вправи посібника сприяє продуктивній взаємодії та опануванні змісту академічної роботи та академічної взаємодії:

What is mutual respect between scientists (teachers)? Do you respect your colleagues? Do they respect you? What is this respect expressed in?

Have you ever had any conflicts with your colleagues? What are the basic causes of such conflicts? Do you behave productively in conflicts?

What behavior is inappropriate for the scientists? Teachers? Do you know any examples of such behavior?

Speak on academic “stealing”. Have you ever used somebody's results as your own?

Have you ever downloaded essays, reports from the Internet? What is your attitude to this?

Курс націлено на формування не тільки академічної, проте і фахової комунікативної компетентності англійською мовою, а отже, слухачам пропонується безліч медичної термінології англійською, та кейси на обговорення, з етичним та деонтологічним компонентом:

What would you do and say to a patient who:

Has just been diagnosed with 1 stage cancer, but refuses the treatment due to personal beliefs?

A patient who has already undergone 2 chemo courses, which turned out to be unsuccessful, and now refuses further treatment at all?

An elderly patient with diagnosed cancer who doesn't want surgery, but agrees on chemo- and radio-therapy?

Relatives of a 4-year-old child, diagnosed with last stage of cancer, who refuse the treatment as they don't want the child suffer?

Patient whose condition is rather terminal, who want to go home to “pass away”?

В межах викладеного курсу слухачам було запропоновано виконувати численні письмові вправи, які сприяли формуванню академічної письмової компетентності англійською мовою: створювати частини документів, укладати ділові папери, письмово аналізувати джерела, створювати списки використаних джерел в різних стилях цитування.

Основні вили навчання майбутніх докторів філософії при викладенні курсу - індивідуальна та групова робота, зокрема робота в малих групах. Автором широко застосовувались інтерактивні методи навчання, дистанційне навчання та онлайн-навчання. З метою оцінки ефективності курсу автором було проведено порівняльний експеримент. Було порівняно результати навчання аспірантів 2018-2019н.р., які навчались за старою програмою, а також їх здобутки в академічній англійській мові з аспірантами 2019-2020 н.р. Група аспірантів 2018-2019 становила 24 особи, серед яких середній вступний бал становив: 3,9, а середній вихідний бал - 4,25. Середня оцінка за показник «письмо» на початку навчання становила 3,6, коли вихідна оцінка «Академічне письмо» була 4, 15. Середня оцінка за показник «Говоріння» на початку навчання становила 4,1, коли в кінці вивчення курсу «Академічне говоріння» склало 4,3. В групі 2019-2020н.р., яка становила 26 осіб, середній вступний бал з англійської мови становив 4,2(що обумовлено більш суворими вимогами до вступного рівня знань з англійської мови не нижче В2), початкова оцінка за показник «письмо» - 4,05, показник «Говоріння» - 4,55. Кінцева оцінка за «академічне письмо» становила 4, 52, «академічне говоріння» - 4, 76, причому спостерігалось підвищення загального рівня знань з академічної та медичної англійської мови, середній бал групи становив 4, 6. Жодний зі здобувачів не отримав незадовільну оцінку. В проведеному після вивчення курсу опитуванні респонденти зазначали в перевагах курсу «можливість писати статті англійською мовою без сторонньої допомоги» -72%, «можливість презентувати результати досліджень за кордоном» - 46%, знання для роботи з англомовними академічними текстами - 29%. Отже, вважаємо, що при проведенні курсу «Academic English for medical PhDs» мету дослідження було досягнуто. Вважаємо необхідним подальше визначення компонентів академічної комунікативної компетентності майбутніх докторів філософії-медиків при проведенні курсу.

Висновки та подальші перспективи дослідження. Формування англомовної академічної комунікативної компетентності майбутніх докто- рів-філософії-медиків є важливим для подальшої наукової діяльності, та включає декілька компонентів: систематизацію та узагальнення знань з загальної, медичної англійської мови, навчання академічній англійській мові, та формування навичок академічного англомовного спілкування з урахуванням правил, принципів та тенденцій такого спілкування. В Україні тема іншими авторами не вивчалась. Автором розроблено програму, силабуси, методичний посібник та комплекс електронних матеріалів для курсу, які було апробовано з майбутніми докторами філософії НМУ імені О.О. Богомольця та іншими закладами вищої медичної освіти. Проведений експеримент 2018 та 2019 рр. з формування компетентності за авторською методикою, з акцентуванням комунікативних вправ, використанням проблемного навчання, практичним застосуванням вивченого матеріалу показав його ефективність: покращення академічної успішності групи з 4,2 до 4,6, а також покращення успішності по окремим показникам знань академічної англійської мови. Головною перевагою навчання за курсом слухачами було зазначено можливість самостійно презентувати результати досліджень англійською мовою, без сторонньої допомоги перекладачів, тощо». Вважаємо необхідним подальше визначення компонентів академічної комунікативної компетентності майбутніх докторів філософії-медиків при проведенні курсу

Список використаних джерел

1. Козолуп М. С. Академічна комунікативна підготовка студентів у ВНЗ: компетентнісний підхід. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, 2018, (2 (93)), С. 80-85.

2. Лимар Л.В. English for medical PhD students. Матеріали дистанційного курсу. Платформа НМУ імені О.О. Богомольця LIKAR.NMU, 2021.

3. Лимар Л.В. Академічна англійська мова для майбутніх докторів філософії медичних спеціальностей. Робоча програма. К.: НМУ імені О.О.Богомольця, 2020. 36с.

4. Отравенко О. В., Шехавцова С. О., & Довгань Н. Ю. Академічна грамотність як засіб міжкультурної комунікації та невід'ємна частина якості вищої освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 2021, (2 (340) Ч. 1), С. 211-222.

5. Ягеніч, Л. В. Психологічні особливості формування англомовної академічної компетентності лікаря в процесі навчання в аспірантурі медичного університету. Проблемы современного педагогического образования, 2014, (46-6), С. 274-280.

6. Lymar L.V. English for medical PhD students. Guidebook. Посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за освітніми програмами медичних напрямків. К. : Книга плюс, 2020. 128 с.

References

1. Kozolup M. S. Akademichna komunikatyvna pidgotovka studentiv u VNZ: kompetentnisnyj pidxid [Academic communicative training of higher educational institutions: competence approach]. Visnyk Zhytomyrskogo derzhavnogo universytetu meni Ivana Franka. Pedagogichni nauky [Bulletin of Zhytomer state university after I.Franko. Pedagogical sciences], 2018, (2 (93)), P. 80-85. [In Ukrainian]

2. Lymar L.V. English for medical PhD students. Distance course of educational platform LIKAR.NMU, 2020.

3. Lymar L.V. Akademichna anglijska mova dlya majbutnix doktoriv filosofiyi medychnyx specialnostej. Robocha programa [Academic English for future PhDs in medicine. Syllabus]. K. : O. Bogomolets NMU, 2020, 36 p. [In Ukrainian]

4. Otravenko O. V., Shexavczova S. O., & Dovgan N. Yu. Akademichna gramotnist yak zasib mizhkulturnoyi komunikaciyi ta nevidyemna chastyna yakosti vyshhoyi osvity [Academic literacy as a means of intracultural communication and inseparable part of the higher education quality]. VisnykLuganskogo nacionalnogo universytetu meni Tarasa Shevchenka. Pedagogichni nauky [Bulletin of Lugansk national university after Taras Shevchenko. Pedagogical sciences]. 2021, (2 (340) Ch. 1), P 211-222. [In Ukrainian]

5. Yagenich L. V. Psyxologichni osoblyvosti formuvannya anglomovnoyi akademichnoyi kompetentnosti likarya v processi navchannya v aspiranturi medychnogo universytetu. [Psychological peculiarities of shaping English academic competence of doctors during their postgraduate studies]. Problemi sovremennogo pedagogycheskogo obrazovanyya [Problems of modern pedagogical education]., 2014, (46-6), P. 274-280. [In Ukrainian]

6. Lymar L.V. English for medical PhD students. Guidebook for future PhDs in Medicine. K. : Knyga plyus, 2020. 128 p.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.