Багатоантенна техніка МІМО

Використання систем МІМО в мобільних мережах. Розгляд вимог до мобільних мереж 5G. Порівняння швидкостей передачі різних мереж. Схеми передачі даних і архітектура WLAN -модуля. Впровадження технологій МІМО в WLAN-системи. Огляд ринку WLAN-пристроїв.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 30.06.2017
Размер файла 152,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1 Аналітичний огляд літературних джерел і патентних матеріалів

Для досягнення високих швидкостей передачі даних в стаціонарних і рухомих сучасних системах зв'язку використовують багатоантенну техніку МІМО. Вважається, що число передавальних антен не більше числа приймальних (Nt < Nr). В цьому випадку можна отримати швидкості передачі інформації, близькі до граничних, якщо параметри каналу відомі в передавачі. У МІМО - системі зв'язку з Nt передавальними і Nr приймальними антенами вхідний потік даних поділяється на Nt під потоків [1]. Кожен підпотік після кодування і модуляції випромінюється окремою антеною. Всі Nr підпотоків випромінюються одночасно в одній і тій же смузі частот. Приймальну антенну систему разом з просторовим декодером можна розглядати як антенні решітки з багатопроменевою діаграмою спрямованості. У формуванні діаграми беруть участь не тільки Nt приймальних антен, але і багатопроменеве середовище розповсюдження хвиль. Приймач повинен стежити за зміною середовища і постійно міняти положення променів в просторі.

Проведений аналіз ефективності використання МІМО технології в умовах зосереджених перешкод показав, що для ефективної роботи системи необхідна наявність каналів з достатньо високим значенням відношення сигнал/шум порядку 10 дБ і більше, що на практиці не завжди досяжне, особливо при множинному характері взаємодії випромінюючих елементів. При значеннях менше 10 дБ різко зростає вірогідність помилкового прийому і знижується пропускна спроможність каналу.

Для раціонального використання багатоантенної техніки запропоновано модифікувати режим роботи МІМО, який полягає в наступному. При значеннях відношення сигнал/шум більше 10 дБ використовується звичайний режим роботи

МІМО системи з отриманням гранично можливої пропускної спроможності [2]. За наявності великої кількості перешкод режим роботи перемикається на використання приймальної багатоантенної системи як адаптивної антенної решітки (AAP). При цьому передбачається, що передавальна антенна система переходить в режим паралельної передачі сигналів з дублюванням каналів, що призводить до зменшення швидкості передачі, проте досягається необхідна вірогідність правильного прийому. А якщо одночасно, при переході антенної системи в режим паралельної передачі сигналів з дублюванням каналів використати схеми модуляції більш високого рівня, наприклад багаторівневу амплітудну або квадратурну амплітудну модуляцію (M-QAM), на відміну від OFDM, відсутня необхідність в ортогональності частот несучих сигналів, що дозволяє звузити спектральну полосу радіолінії зв'язку, знизити вимоги до миттєвого динамічного діапазону передаючих каналів цифрових антенних решіток, оскільки випромінюючі імпульси накладаються в часі один на одного не в аналоговому передаючому тракті, а в просторі, то отримаємо ріст пропускної спроможності приблизно на 30%.

Таким чином, запропонований підхід до удосконалення режиму МІМО системи сприяє підвищенню стійкості каналів зв'язку до несанкціонованого доступу, збільшенню швидкості передачі даних на більш значні відстані, отриманню необхідної вірогідності правильного прийому, збільшенню пропускної здатності приблизно на 30%.

1.1 Використання систем МІМО в мобільних мережах

Розглянемо мережі 5G (5-е покоління мобільних мереж) назва, що використовується в деяких наукових роботах і проектах для позначення таких основних фаз мобільних телекомунікаційних стандартів після стандартів 4G (як очікувалось, завершились приблизно між 2011 і 2013). В даний час, 5G не є офіційним терміном, використання для будь-якої конкретної специфікації.

Розглянемо вимоги до мобільних мереж 5G:

швидкість передачі даних 1 Гбіт на секунду повинна підтримуватися для десятків тисяч користувачів;

Рисунок 1.1- Порівняння швидкостей передачі різних мереж

кілька сотень тисяч одночасних з'єднань для підтримки масивного розгортання датчиків;

спектральна ефективність повинна бути значно підвищена в порівнянні з 4G;

- покриття повинне бути покращено;

- сигнальна ефективність повинна бути посилена;

- затримка повинна бути значно знижена в порівнянні з LTE;

- користувач зможе одночасно бути підключеним до декількох технологій бездротового доступу (2.5G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, WPAN, або будь-які інші технології).

Основні поняття, що були запропоновані в наукових роботах з обговорюванням бездротового зв'язку 4-го та 5-го поколінь: "IEEE Журнал по окремих районах у зв'язку" опублікував спеціальний випуск про 5G. Розглядалось питання в червні 2014 року, що містить, серед інших паперів, комплексне обстеження 5G, розглядаються технології та рішення. IEEE Spectrum має свою історію (чи версію) про використання міліметрових хвиль для бездротового зв'язку в якості ефективного засобу для підтримки 5G.

Розглянемо «Massive Dense Networks» («Масивні щільні мережі») також відомі як масивна розподілена MIMO, що забезпечує гнучкі зелені невеликі комірки 5G. Це така точка передачі даних, що оснащена дуже великою кількістю антен, які служать одночасно кільком користувачам. З масивів MIMO безліч повідомлень передаються декільком терміналам на тому ж часовому частотному ресурсі з максимальним посиленням діаграми спрямованості при мінімізації взаємних перешкод.

Головною проблемою в мережі 4G систем є реалізація швидкої передачі даних в більшій частині комірки, особливо для користувачів, що знаходяться між декількома базовими станціями. У сучасних дослідженнях, це питання вирішується за допомогою стільникових ретрансляторів і макро різноманітних методів (наприклад множинний доступ з поділом).

Розглянемо «Proactive content caching» ("Випереджаюче кешування контенту на краю") є одним із способі досягнення більш високої ємкості та покриття під час ущільнення мережі (тобто, додавання нових комірок). Стає очевидним, що вартість цієї операції не може бути постійною, адже щільне розгортання базових станцій також вимагає високошвидкісного зворотного транзиту даних. У зв'язку з цим, вважаючи, що нарощування зворотного транзиту є обмеженим, кешування даних користувачів на краю мережі (а саме в базових станціях і абонентських терміналах) може вирішити проблему розвантаження зворотного транзиту і зменшити затримки доступу до даних. В будь-якому разі, за допомогою кешування на краю пропонується вирішити проблему скорочення затримок відправки даних з одного кінця в інший, що є однією з вимог 5G.

Складність перешкод і мобільне управління, досягається співпрацею різних точок передачі даних з перекриваючим охопленням і можливістю гнучкого використання ресурсів для передачі по висхідній лінії і низхідній лінії зв'язку в кожному осередку, можливість прямої передачі пристрій-пристрій і використанням передових методів зниження рівня перешкод.

Віртуалізація (Wireless network virtualization) бездротових мереж буде продовжена до мобільних бездротових мереж 5-го покоління. За допомогою бездротової мережі віртуалізації, мережева інфраструктура може бути відділена від послуг, які вона надає, де різні послуги можуть співіснувати в одній інфраструктурі. Таким чином безліч бездротових віртуальних мереж будуть експлуатуватись різними постачальниками послуг. Бездротова віртуалізація мережі дозволяє спільне використання інфраструктурного і радіочастотного спектру ресурсів, що може значно знизити вартість капітальних та експлуатаційних витрат бездротових мереж доступу. Крім того, мобільні оператори віртуальних мереж (віртуальні оператори), які можуть надавати деякі конкретні телекомунікаційні послуги (наприклад, VoIP, відео виклик) можуть допомогти MNOs (Mobile Network Operator) залучити більше користувачів, у той час як MNOs може отримувати більше доходу від лізингу окремих віртуальних мереж.

Когнітивна технологія радіозв'язку (Cognitive radio technology), також відома як смартрадіо. Вона дозволяє різним радіо-технологіям використовувати один і той же спектр більш ефективно. Це досягається динамічним управлінням ресурсами радіо в розподіленому режимі, і покладається на радіозв'язок з програмованими параметрами.

Динамічні «Adhoc» бездротові мережі (Dynamic Adhoc Wireless Networks) (децентралізована бездротова мережа, яка не має постійної структури), в основному ідентичні "Мобільній тимчасовій мережі" (MANET), "бездротовій часовій мережі" (WMN) або "бездротовій мережі", в поєднанні з інтелектуальними антенами і гнучкої модуляції.

Підпростір «Вандермонда» (Vandermonde-subspace frequency division multiplexing) з частотним поділом каналів (VFDM) представляє собою схему модуляції для співіснування макрокомірок і радіо-когнітивних малих комірок в дворівневій LTE/4G мережі.

В Samsung припускають обійти складності поглинання міліметрових хвиль, застосувавши спеціалізований масив антен. Компанією розроблений прототип системи з 64 антенами, розміром із сірникову коробку. Система управління прийомопередавачем здатна формувати динамічний сигнал шириною 10 градусів зі зміною напрямку передачі. Приймач і передавач будуть вибирати оптимальну траєкторію передачі сигналу за допомогою направленого пучка радіохвиль. При цьому, так як ці спрямовані пучки хвиль не перекриваються, можливе повторне використання частотного діапазону. Експериментальні оцінки показують, що система дозволить здійснювати обмін даними зі швидкістю більше 1 Гбіт/с з двома мобільними користувачами, що переміщаються зі швидкістю близько 8 км/ч. При цьому відстань стійкого прийому становить порядку 2 км при прямої видимості, і 200 м при її відсутності.

Експерти, відзначаючи перспективність використання міліметрових хвиль, відзначають, що вони, незважаючи на всі свої переваги, не зможуть замінити традиційні, низькочастотні мережі зв'язку. Так як радіус навряд чи буде більше декількох сотень метрів.

У Кореї розроблена і успішно продемонстрована нова мобільна телекомунікаційна технологія, яка дозволяє користувачам викачувати за допомогою мобільних терміналів дані на безпрецедентно високій швидкості.

Нова розробка, що отримала назву кочовий доступ до локальної бездротової зони (NWA) дозволяє викачувати інформацію зі швидкістю до 3,6 Гбіт на секунду. За словами розробників з корейського науково-дослідного інституту електроніки та телекомунікацій, NWA може бути використана в якості базового рішення в майбутніх мережах 5 покоління (5G).

Зокрема, в червні 2008 р. на конференції «Linked Data Планета» представниками компанії M2mi Corp (США) було приведено опис інфраструктури мережі, яку вони (можливо, всупереч сформованій термінології) назвали "5G". Зазначена мережа буде являти собою не що інше, як глобальну захищену уніфіковану широкосмугову мережу передачі даних. Як заявляється, на базі даного рішення M2mi (Machine-to-Machine Intelligence) корпорація зможе пропонувати на ринку зв'язку:

- захищені бездротові служби даних (бездротові послуги передачі даних);

- глобальні віртуальні приватні мережі (VPN);

- можливість проведення фінансових операцій з мобільних телефонів;

- мобільний придаток обчислень.

Мережа "5G" складатиметься з двох основних елементів:

- технологічні розробки компанії M2mi, які називаються "універсальним транслятором";

- транспортна мережа на базі угруповання наносупутників, розробляється НАСА.

За словами виконавчого директора корпорації М2MІ Джеффа Брауна технології, які розробляються, призначені для створення середовища, в якому мобільні пристрої бесшовно взаємодіють один з одним в єдиному просторі без втручання людини і без використання телекомунікаційного або Інтернет - з'єднання лише за принципом сітки поверх Wi-Fi. Система "5G" буде поєднувати системи передачі голосу, відео. даних на основі ІР-і Wi-Fi, а також інтелект машин. Розробники стверджують, що рішенню будуть властиві безшовна захищеність, швидкісна і мережева гнучкість, стійкість. М2МІ уніфікує інфраструктуру "5G" за допомогою власного програмного забезпечення, яке виступає в ролі автономного "універсального транслятора" між машинами.

За даними офіційного прес аналізу компанії НАСА мережа "5G" буде реалізована на основі "транспортної" групи низькоорбітальних наносупутників, їх кількість може бути досить значним. Угруповання забезпечить глобальне космічне покриття нової високошвидкісної мережі для сучасних телекомунікацій. У рамках контракту, анонсованого в квітні 2008 p. НАСА у співпраці з М2МІ розробить нове покоління компактних наносупутників вагою від 5 до 50 кг, що відрізняються низькою собівартістю і можливістю масового виробництва.

На думку розробників, рішення М2Мі корпорації дозволять здійснити перехід від мереж «3G» одразу до мереж "5G" заснованим одночасно на декількох передових технологіях.

Британська компанія Gigaclear в тестовому режимі почала підключати абонентів до надшвидкісної широкосмугової мережі. Про це повідомляється на сайті оператора. За інформацією Gigaclear швидкість завантаження даних в її мережі в 200 разів перевищує середні показники по Британії - наприклад, скачування відео розміром в півтора гігабайти забере у абонентів близько шести секунд (це відповідає середній швидкості 200 мегабайт в секунду). Випробувати нові швидкості поки що може пише невелике число абонентів. Серед них представники великого та середнього бізнесу, а також ряд домоволодінь в англійському графстві Оксфордшир. Активно підключати клієнтів до нових мереж оператор почне з січня 2017 року. Щомісячна вартість послуги складе 399 фунтів стерлінгів для приватних осіб і 1500 фунтів для підприємців.

У липні 2016 року, компанія Ericsson продемонструвала транспортування даних зі швидкістю 5 Гбіт на секунду через стільникову мережу 5G. Для отримання рекордних результатів використовувалися експериментальний радіо-інтерфейс і поліпшена технологія прийому і передачі інформації. Крім того, компанії довелося розробити нові антени, діючі в більш широкому діапазоні і які мінімізують затримки в передачі даних, а також базові станції з модифікованою радіочастиною.

Як і всі сучасні технології бездротового зв'язку, в LTE підтримуються багатоантенні системи (MIMO). З огляду на орієнтацію цієї технології на максимально прості абонентські пристрої, техніка MIMO в LTE максимально спрощена. Стандарт розглядає MIMO-схеми з 1, 2 і 4 передавальними і приймальними антенами в різних поєднаннях. У MIMO-системах є два основних види передачі - просторове мультиплексування і диверсифікована передача. Перший режим означає, що кожен антенний канал транслює незалежний інформаційний потік. При цьому самі канали повинні бути некорельованними. Можливо два види просторово-мультиплексної передачі - для одного АП (SU-MIMO) і для групи АП (MU-MIMO). У першому випадку БС передає кілька незалежних потоків даних одному АП. При цьому в АП має бути принаймні не менше антен, ніж у БС. У MU-MIMO ресурсні елементи з однаковими частотно-часовими параметрами повинні прийматися різними АП (абонентський пристрій) (при цьому мова не йде про цифрове формування діаграми спрямованості.

Принципово, що одночасно зі всіма антенними каналами може передаватися тільки два кодових слова (тобто тільки два логічно незалежних інформаційних потоки). Тому, незважаючи на чотири можливих антенних канали, в режимі MU-MIMO БС в одному частотно-часовому діапазоні здатна працювати тільки з двома АП.

Диверсифікована передача означає, що кілька антенних каналів використовуються для передачі одного потоку даних. Ця техніка призначена для боротьби з завмираннями в радіоканалі і спрямована тільки на поліпшення якості передачі в каналі. На швидкість передачі вона впливає опосередковано, через підвищення якості каналу.

У вихідному каналі можлива схема просторового мультиплексування безлічі абонентів MU-MIMO. Кілька АП, кожне з однією антеною, можуть використовувати однакові частотно-часові ресурси, але за рахунок декорельованних антенних каналів БС працює з усіма ними одночасно.

Під диспетчеризацією розуміється процес розподілу мережевих ресурсів між користувачами. Мета диспетчеризації - збалансувати якість зв'язку і загальну продуктивність системи. У LTE передбачена динамічна і статична диспетчеризація. Динамічна диспетчеризація розподіляє ресурси в залежності від поточного стану каналу зв'язку. Вона забезпечує передачу даних на підвищених швидкостях (за рахунок модуляції більш високого порядку, зменшення ступеня кодування каналів, передачі додаткових потоків даних і меншого числа повторних передач), для цього задіються часові і частотні ресурси з відносно хорошими умовами зв'язку. Таким чином, для передачі будь-якого конкретного обсягу інформації потрібно менше часу.

Однією з технологій, покликаних для вирішення нагальних завдань сучасних телекомунікацій, є технологія Long Term Evolution, або, скорочено, LTE-технологія. Відповідно до цього, мережі мобільного зв'язку, реалізовані на основі такої технології, називають LTE-мережі.

В кінці 2009 р шведсько-фінський оператор телекомунікаційних послуг TeliaSonera спільно з виробником телекомунікаційного устаткування Ericsson оголосили про запуск в містах Стокгольм і Осло першої в світі комерційної LTE-мережі із заявленою швидкістю передачі даних до 80 Мбіт/с. До теперішнього моменту (травень 2017 року) в світі налічується близько 120 функціонуючих в комерційному режимі мереж LTE, при цьому ще близько 50 мереж або вже експлуатуються в тестовому режимі, або готуються до запуску найближчим часом.

Умовність поняття «мережі LTE», під якою - всупереч вимогам однозначної критериальності в технічній термінології - розуміють і систему, і мережу, і, нарешті, мережеву технологію четвертого покоління. Мережі LTE є подальшим розвитком мереж UMTS третього покоління. До мереж LTE належить більшість специфікацій для мереж UMTS, в тому числі, що стосуються надання користувальницьких послуг.

LTE базується на трьох основних технологіях: мультиплексування за допомогою ортогональних несучих OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), багатоантенні системи MIMO (Multiple Input Multiple Output) і еволюційна системна архітектура мережі (System Architecture Evolution).

Для трафіку сервісів, які пересилають пакети з невеликим корисним навантаженням і через однакові проміжки часу (наприклад, IP-TV), обсяг службової інформації, необхідної для динамічної диспетчеризації, може перевищити обсяг корисних даних. Для таких випадків в LTE передбачена статична диспетчеризація.

Для надійної передачі інформації в технології LTE реалізована традиційна система повторної передачі Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ). Особливість її реалізації в LTE в тому, що одночасно може підтримуватися кілька (до 8) HARQ-процесів. Якщо дані ( субкадр ), пов'язані з HARQ-процесом, прийшли успішно, приймач відправляє повідомлення про успішне прийняття та неприйняття даних (ACK/NACK). У разі відсутності підтвердження або повідомлення NACK відбувається повторна передача. У низхідному каналі розташування і параметри (тип сигнально-кодової конструкції) повторно переданого субкадру повідомляються додатково, в каналі управління - так звана адаптивна передача, коли БС вибирає оптимальний ресурс для ретрансляції. У висхідному каналі, якщо АП не отримало повідомлення ACK, воно повинно повторити передачу. БС може повідомити АП параметри субкадру для повторної передачі. Якщо ж по каналу управління такого повідомлення не надійшло, АП повторює передачу субкадру з точно такими ж параметрами, як і у вихідного субкадра, прийом якого не був підтверджений - неадаптивна ретрансляція. Повторна передача відбувається через задане в специфікації LTE число субкадрів (від 4 до 9), яке залежить від типу дуплексування, типу радіокадра, схеми розподілу каналів в разі TDD і номера невірно прийнятого субкадру.

У LTE використовується модуляція OFDM, добре досліджена в системах DVB, Wi-Fi і WiMAX. Нагадаємо, технологія OFDM передбачає передачу широкосмугового сигналу за допомогою незалежної модуляції вузько смугових під несучих.

Архітектуру мереж LTE можна назвати «плоскою», оскільки практично вся мережева взаємодія відбувається між двома вузлами: базовою станцією (БС), яка в технічних специфікаціях називається B-вузлом (Node-B, eNB) і блоком управління мобільністю (БУМ) (MME, Mobility Management Entity), реалізація як правило, включає і мережевий шлюз (МШ) (GW, Gateway), т. д. Мають місце комбіновані блоки MME/GW.

1.2 Аналіз елементної бази

Потреби користувача до якості зв'язку завжди високі. Тому у сучасних системах зв'язку існує необхідність підвищення пропускної здатності. Проте реалізація потребує підвищення потужності і розширення спектру що не забезпечує вимоги біологічного захисту та електромагнітної сумісності, а розширення смуги частот обмежено. Для підвищення швидкості передачі даних можна застосувати адаптивні антенні решітки із слабо корельованими антенними елементами. Системи зв'язку, які використовують такі антени, отримали назву МІМО систем (Multiple Input Multiple Output), яка є технологією передачі даних за допомогою N антен і їх прийому М антенами.

Всі зрілі технології, як і щасливі сім'ї, схожі один на одного. Це безсумнівно справедливо і для бездротових локальних мереж (WLAN), вже широко використовуваних на торгово-промислових підприємствах і все частіше зустрічаються в відеоапаратури з візуальним відображенням інформації і в побутових системах. Споживач починає проявляти інтерес до поки ще розмитого переліку "пікантних" особливостей стандарту IEEE 802.11. А постачальники мікросхем і чіпсетів стандарту 802.11, або Wi-Fi, вже не намагаються просувати цю технологію, рекламуючи випускаються контролери управління доступом до каналу і мікросхеми фізичного рівня, які все важче відрізнити один від одного.

Рисунок 1.2- Схеми передачі даних в WLAN - системах

Сьогодні навіть нові гравці на ринку чіпсетів стандарту 802.11 приділяють більше уваги вдосконаленню таких параметрів своїх виробів, як споживана потужність і дальність передачі, захист даних, а також створення нових чіпсетів і однокристальних мікросхем трансиверів, придатних для підтримки всіх трьох стандартів 802.11 a/b/g. І, звичайно, інтенсивно ведуться розробки які задовольняють вимогам новітніх стандартів мікросхем, які повинні з'явитися найближчим часом.

Сектор WLAN- виробів сьогодні найбільший на ринку бездротових систем. Згідно з прогнозами аналітичної компанії IDC, відвантаження напівпровідникових мікросхем для систем бездротових локальних мереж зростуть з 23,5 млн. У 2016 році до 114,5 млн. штук в 2017-му, що зумовлено насамперед зростанням їх застосування в ноутбуках та планшетах. Так, за оцінками аналітиків компанії, до 2017 року 91% цих портативних систем будуть оснащені чіпсетами стандартів 802.11a/b/g, що дозволяють користувачеві підключатися до локальних мереж, що працюють із швидкістю передачі 54 Мбіт/с (відповідно до стандарту 802.11d) або 11 Мбіт/с (відповідно до стандартів 802.11 b/j в діапазоні частот 2,4 (стандарти 802.11 b/g) і 5 ГГц (стандарт 802.11а). Вже в 2003 році близько 42% ноутбуків були оснащені Wi-Fi-засобами . Застосування ж чіпсетів стандартів 802.11 b/g в мобільних телефонах не буде настільки широким. За даними компанії ADC, в 2017 році частка телефонних трубок з вбудованими функціями кишенькового комп'ютера, виконаних на основі чіпсетів стандартів 802.11a/b/g, не перевищить 15%. При цьому чіпсети стандарту 802.11b коштуватимуть 5,9 дол., cтандарту 802.11g - 6,8 дол., А дводіапазонні мікросхеми стандартів 802.11 a/b/g - 7,4 дол. Зниження цін призведе до того, що продажі Wi- Fi-мікросхем за аналізований період в вартісному вираженні збільшаться з 599 млн. до 1,1 млрд. дол. Не дивно, що зростає і число постачальників мікросхем для WLAN систем. Все це загострює конкурентну боротьбу на ринку мікросхем стандарту 802.11, спонукаючи виробників скорочувати число мікросхем в чіпсеті і розширювати функції, які вони виконують. Чіпсет, призначений для підтримки стандарту IEEE 802.11, повинен містити три основних функціональних блоки:

- трансивер на частоту 2,4 або 5,6 ГГц;

- модем, що підтримує мультиплексування з ортогональним частотним поділом сигналів (OFDM) і модуляцію ССК;

- уніфікований контролер доступу до середовища передачі даних (Media-Access-Controller - MAC), що підтримує одну, дві або всі три версії a/b/g стандарту 802.11, а також їх розширення.

Випускаються сьогодні на ринок чіпсети стандарту 802.11, як правило, включають дві мікросхеми - MAC / baseband-процесор і радіомодуль. При цьому основна увага приділяється створенню чіпсетів, придатних для роботи з двома або трьома версіями стандарту. Найбільший рекламний "шум" легко створила компанія Intel в 2003 році при просуванні технології мобільних засобів, що підтримують стандарт 802.11b, для ноутбуків і кишенькових комп'ютерів сімейства Centrino. У 2004-му випущені Wi-Fi міні РСI модем типу PRO/Wireless 2200BG, що підтримує версії а й b стандарту 802.11 і забезпечує швидкість передачі 11 і 54 Мбіт/с, відповідно, а також модем типу PRO/Wireless 2915ABG, що підтримує всі три версії стандарту. PRO/Wireless 2200BG працює в ISM-смузі частот діапазону 2,4 ГГц і підтримує технологію DSSS (пряму послідовність робочих частот) для підключення до мереж 802.11b стандарту і OFDM для мереж 802.11d стандарту. У 802.11g стандарті модем забезпечує дальність передачі в закритому приміщенні 30 м при максимальній швидкості 54 Мбіт/с і 91 м при 1 Мбіт/с, в 802.11b стандарті - 30 м при 11 Мбіт/с і 90 м при 1 Мбіт/с. Модем PRO/Wireless 2915ABG працює в UNII смузі частот 5 ГГц діапазону і підтримує OFDM для мереж 802.11 стандарту і технологію DSSS для 802.11b мереж. У версії а стандарту дальність передачі в закритому приміщенні становить 12 м при 54 Мбіт/с і 91 м при 6 Мбіт/с, у версії b - 30 м при 11 Мбіт/с і 90 м при 1 Мбіт/с, у версії d - 30 м при 54 Мбіт/с і 91 м при 1 Мбіт/с.

Система бездротової сумісності компанії Intel дозволяє знизити взаємні перешкоди мікросхем сімейства PRO/Wireless і приладів стандарту Bluetooth. Засоби температурного калібрування динамічно оптимізують роботу за рахунок регулювання вихідної потужності відповідно до зміни температури. Однак такі компанії, як Broadcom, Atheros, Philips і IceFyre Semiconductor (Канада) успішно конкурують з Intel, випереджаючи її у випуску більш досконалих чіпсетів стандарту 802.11 вартістю близько 20 дол. При закупівлі великих партій і просуванню їхньої продукції на ринку в чималому ступені сприяли 300 млн. дол., які витратила фірма Intel на рекламну кампанію мобільної технології Centrino. У середині 2014 року компанія Broadcom оголосила про створення однокристального рішення для WLAN-з'єднань 802.11 g стандарту. Ця мікросхема трансивера ВСМ4318, що входить в сімейство AirForce One, має на 72% менші розміри, ніж традиційні Wi-Fi-модулі, і дешевше їх. Завдяки цьому вона знайде широке застосування в ноутбуках, кишенькових комп'ютерах і побутових електронних приладах. Мікросхема виконана на базі технології BroadRange, що використовує цифрові методи обробки сигналу для отримання високої чутливості. Вона містить високоефективний ВЧ-блок на частоту 2,4 ГГц, baseband-процесор стандарту 802.11a/g, MAC і інші радіокомпоненти. Завдяки зменшенню, в порівнянні з існуючими рішеннями, на 45% числа використовуваних компонентів мікросхема дозволяє знизити вартість обладнання мереж побутових приладів та пристроїв фірм малого бізнесу, в яких вона використовується.

Мікросхема підтримує технологію 54g - варіант реалізації стандарту 802.11g фірми Broadcom. Ця технологія забезпечує кращу в промисловості комбінацію швидкодії, зону дії і захист даних. Вироби компанії, що підтримують технологію 54g, сумісні з більш ніж 100 млн. встановлених на сьогоднішній день пристроями стандартів 802.11 b/g. У мікросхемі передбачена схема управління живленням, що продовжує термін життя батареї, а програмні засоби SuperStandby компанії при перевірці наявності вхідних повідомлень забезпечують включення мінімального числа елементів мікросхеми на мінімально можливий час. В результаті в режимі очікування рівень споживаної потужності на 97% менше, ніж у традиційних WLAN-рішень. Крім того, компанією випущена система-на-кристалі - однокристальна мікросхема маршрутизатора ВСМ5352Е, що виконує функції маршрутизації зі швидкістю 54 Мбіт/с, зміна стільників Fast Ethernet і обробку набору команд MIPS-процесором. Обидві мікросхеми підтримують програмні засоби «OneDrrver» компанії, забезпечуючи тим самим високі продуктивність і захист. Восени 2004 року компанія Broadcom випустила мікросхему типу ВСМ4320 стандарту 54g з вбудованим інтерфейсом USB 2.0. Мікросхема забезпечує можливість Wi-Fi-підключення будь-якого пристрою з USB 2.0 портом до локальної мережі. Завдяки розміщенню MAC/baseband-процесора 802.11а/g стандарту, USB 2.0 трансивера, процесорного ядра і пам'яті в одному корпусі компанія не тільки зменшила габарити і споживану потужність модуля бездротового зв'язку, а й на 50% скоротила витрати на використовувані матеріали. Один з найвідоміших розробників мікросхем MAC і процесорів, а також програмних засобів для WLAN-систем - компанія Texas Instruments. Її однокристальна мікросхема MAC/base-band-процесора TNETW1130 (рис.1.2) підтримує швидкість передачі 54 Мбіт/с у частотних діапазонах 2,4 і 5 ГГц, а також всі три версії a/b/g стандарту 802.11.

Рисунок 1.2- Блок-схема мікросхеми TNETW1130

Мікросхема обрана в Wi-Fi Alliance як зразок розробки, використовувалася під час перевірки функціональної взаємодії між різними пристроями стандарту 802.11g і гарантії функціональної сумісності мереж з пристроями 802.11b і 802.11g стандартів. Відповідно до вимог стандарту 802.11i, що забезпечує на сьогоднішній день найвищий рівень захисту даних, мікросхема містить акселератор для реалізації протоколів захищеного доступу (WPA) та обов'язкової і додаткових програм AES-стандарту. У ній також передбачений блок підтримки якості послуг передачі даних (Quality of Service - QoS) для виконання розширеної розподіленої функції координації та гібридної функції координації, що дозволяє визначати смугу частот для додатків в реальному часі, таких як передача голосу по WLAN-мережі, радіопередача, проведення відеоконференцій і ін. Крім того, у функції мікросхеми входить управління потужністю при передачі, що дозволяє оптимізувати споживану потужність і продовжити термін служби батареї. Монтується мікросхема TNETW1130 в 257-вивідний корпус BGA-типу розміром 16x16 мм. Корпус сумісний по розташуванню виводів з мікросхемами MAC/baseband- процесорів попередніх поколінь.

Наступний етап в проектуванні елементної бази систем МІМО це об'єднання мікросхем в один чіпсет, який має споживати менше електроенергії. Одне з основних напрямків робіт сучасних виробників чіпсетів для мереж 802.11 стандарту - збільшення дальності дії. Цей параметр для більшості стандартних Wi-Fi-модемів не перевищує 100 м в приміщенні і 300 м у відкритому просторі в зоні прямої видимості. Чіпсет 802.11a/b/g стандарту четвертого покоління компанії Atheros Communications серії AR5004X, що містить дві мікросхеми і виконаний за технологією розширеної дальності (extended Range - XR), забезпечує вдвічі більшу дальність дії - до 790 м. Чіпсет забезпечує можливість під'єднання приладу до локальної мережі будь-якого діючого сьогодні 802.11 стандарту в будь-якій точці світу. У чіпсет входять дві мікросхеми, виконані по КМОП-технології (рис.1.2):

- дводіапазонна "радіостанція на кристалі" (РНК) типу АР5112, розрахована на діапазони частот 2,3-2,5 і 4,9-5,85 ГГц і містить підсилювач потужності і малошумний підсилювач. Для спеціальних додатків передбачена можливість застосування зовнішніх підсилювачів (потужності і малошумний). Мікросхема дозволяє обійтися без фільтрів ПЧ і без більшості ВЧ-фільтрів, а також зовнішніх ГКН і ПАР-фільтрів. Напруга живлення мікросхеми 2,5-3,3 В;

- мультипротокольний MAC/baseband-процесор типу AR5213, що підтримує РНК. Мікросхема містить блоки стиснення даних в реальному часі, швидкої покадрової і пакетної передачі, ЦАП і АЦП. Напруга живлення 1,8-3,3В. Збільшення дальності передачі досягнуто за рахунок вдосконалення мікросхеми MAC/baseband-процесора, а не ВЧ-мікросхеми. Технологія (XR), яка використовується в мікросхемі, дозволяє супроводжувати, калібрувати і інтерпретувати сигнали чотирьох OFDM-каналів.

Рисунок 1.2- Архітектура WlAN-модуля AR5004X

Завдяки скидання швидкості передачі при великих відстанях вирішена проблема зниження відносини пікової потужності до середньої і покращена ефективність кодування.

Швидкість передачі даних в стандарті 802.11а становить 6-54 Мбіт/с, в стандарті 802.11b - 1-11 Мбіт/с і 802.11g - 1-54 Мбіт/с. У чіпсеті передбачена також можливість роботи в режимах Super G і Super AG, що використовують адаптивну технологію радіозв'язку і дозволяють автоматично визначати вільні канали з метою забезпечення максимальної пропускної здатності. При цьому швидкість передачі досягає 108 Мбіт/с. В результаті типове значення пропускної здатності користувальницького каналу може перевищувати 60 Мбіт/с. Чутливість приймача, що забезпечується чіпсетом, становить - 105 дБм, що більш ніж на - 20 дБм краще значення цього параметра, наведеного в стандарті. Ще одна важлива перевага нового чіпсета - зниження споживаної потужності. Більшість сучасних \ WLAN-радіостанцій завжди включені, навіть за відсутності передачі або прийому даних. У радіостанції на основі нового чіпсета в неробочому стані живлення вимикається, і в результаті загальне споживання потужності в порівнянні з іншими подібними пристроями скорочується на 60% (навіть при роботі зі швидкістю передачі 54 Мбіт/с), а струм, споживаний в режимі очікування, становить всього 4 мА. Чіпсет забезпечує не тільки підключення до бездротової мережі, але і подачу сигналу тривоги при крадіжці. В цьому режимі живлення мікросхем комплекту не відключається, навіть якщо пристрій, в якому вони використовуються (ноутбук, кишеньковий комп'ютер або інший хост-прилад), не працює. У разі спрацювання при крадіжці чіпсет попереджає мережу про несанкціоноване вилучення мобільного пристрою, навіть якщо цей пристрій вимкнено.

Монтуються мікросхеми комплекту в 64-контактний безвивідний пластмасовий корпус-носій кристала розміром 9x8 мм або в 196-вивідний корпус BGA-типу.

В кінці 2014 року компанія Atheros оголосила про створення першого в світі повністю функціонального Wi-Fi-модуля - AR5006X - на основі однокристальної КМОП- мікросхеми AR5413 (рис.1.3), що реалізує підключення до локальних мереж стандартів 802.11 d/b/g.

Мікросхема містить MAC, baseband-процесор і дводіапазонний ВЧ-блок з поліпшеними характеристиками. Завдяки можливості "безшовного" підключення до будь-яких Wi-Fi-мереж, підтримки 802.11 i стандарту, а також підтримці режимів XR і Super AG, АР5006Х зможе знайти великий попит у виробників комплексних систем для ПК, промислового, торговельного та побутового електронного обладнання. Мікросхема АР5006Х не тільки дозволяє виключити одну мікросхему, що входила в попередній чіпсет, але і скоротити число використовуваних дискретних компонентів на 24.

В результаті вдалося на 15% зменшити число компонентів, що застосовуються в розроблюваних пристроях, і істотно знизити витрати на матеріали. У однокристальній схемі підтримки стандартів 802.11а/b/g типу АР5413 використаний вдосконалений широкосмуговий приймач, в який входить контролер послідовності каналів з найкращими умовами передачі, що забезпечує велику дальність передачі і більш високу стійкість до багатопроменевого розповсюдження, ніж традиційні прилади на основі еквалайзера.

Рисунок 1.3- Архітектура мікросхеми AR5413

Як і в попередній мікросхемі РНК, для спеціальних додатків передбачена можливість застосування зовнішніх підсилювача потужності і малошумящего підсилювача, а також виключені всі фільтри ПЧ і більшість ВЧ-фільтрів, а також зовнішні ГКН і ПАР-фільтри. В цілому за своїми параметрами однокристальна мікросхема порівнянна з попереднім чіпсетом. Напруга живлення становить 1,8-3,3 В. Монтується мікросхема в пластмасовий корпус BGA - типу розміром 13x13 мм.

Масове виробництво WLAN - пристроїв планувалося на четвертий квартал 2014 року. Ціна його не повинна перевищити 12 дол. При закупівлі партії в 10 тис. штук. Можливості, що надаються стандартом 802.11, а отже, і ринки збуту мікросхем і чіпсетів для них безмежні. Якщо оснастити кожен кишеньковий комп'ютер і стільниковий телефон засобом підтримки цього стандарту (або хоча б частини його), число користувачів такими пристроями зросте з десятків мільйонів до сотень мільйонів людей. Це зажадає чималої кількості чіпсетів з невеликим енергоспоживанням. Перший крок на шляху створення таких мікросхем зробила компанія IceFyre Semiconductor, яка повідомила в кінці 2003 року про створення двох чіпсетів: одного - SureFyre стандарту 802.11а і другого - TwinFyre для підтримки всіх трьох версій стандарту a, b і g. До складу чіпсета SureFyre входять:

Рисунок 1.4- Архітектура мікросхеми MAC типу ICE5125

- мікросхема MAC-контролера ICE5125 з малим енергоспоживанням, що підтримує версії 802.11a, b, h, l і надає гарантовану якість послуг передачі даних зі швидкістю понад 30 Мбіт/с (рис. 1.4). Архітектура контролера може масштабуватись для забезпечення швидкості передачі даних до 108 Мбіт/с;

- мікросхема фізичного рівня 802.11 типу ICE5351 (за твердженням розробників, на момент створення чіпсета - єдина однокристальна схема фізичного рівня стандарту 802.11а);

- GaAs-підсилювач потужності класу F з підсумовуючою архітектурою Шірекса на частоту 5 ГГц типу ICE5352, що перевершує по ККД традиційні підсилювачі класу АВ в діапазоні вихідної потужності 40-120 мВт.

Удосконаливши конструкцію традиційного OFDM-модему, розробники компанії зуміли вмістити в мікросхему фізичного рівня ICE5351 три обчислювальних механізми. Це - світловий відсікач (Light Clipper), що обмежує відношення пікової потужності до середньої потужності OFDM-сигналу до прийнятного рівня; адаптивне джерело попередніх спотворень; фазовий фрагментатор, який розбиває OFDM-сигнал передачі на безліч сигналів з постійною обвідною з відношенням пікової потужності до середньої, яке дорівнює 0 дБ (рис.1.5).

Рисунок 1.5- Обчислювальні механізми чіпсетів SureFyre і TwinFyre

До складу чіпсета TwinFyre входять ті ж мікросхеми МАС-контролера ICE5125 і підсилювача потужності ICE5352, а також дводіапазонна мікросхема фізичного рівня типу ICE5825 з вбудованим baseband-процесором, що підтримує ССК модуляцію,і мікросхема радіомодуля стандарту 802.11 b/g типу ICE2501, що забезпечує роботу чіпсета в двох діапазонах. Вихідна пікова потужність обох чіпсетів перевищує 1,1 Вт при швидкості передачі 54 Мбіт/с. Чутливість приймача і лінійність сигналу передачі, відповідно, на 10 і 2 дБ краще, ніж в 802.11 стандарті. Так, чутливість приймача при швидкості передачі 54 Мбіт/с становить -75 дБ (проти заданого стандартом рівня -65 дБ), при мінімальній швидкості передачі (6 Мбіт/с) вона дорівнює -95 дБ. Завдяки допуску на розкид затримки, рівний 150 нс, а також просторового рознесення антен і регулювання потужності при кожній передачі пакета даних дальність в приміщенні при швидкості 54 Мбіт/с і частотою появи помилок передачі 6% може перевищувати 40 м. При зовнішньому двоточковому з'єднанні дальність передачі при максимальній швидкості становить 2,9 км. Крім того, чіпсети сімейств «SureFyre» і «TwinFyre» (27 дол.) надають проектувальникам велику гнучкість, дозволяючи використовувати або повну систему, або тільки фізичний рівень для інтерфейсу з вбудованим хостом або запатентованою MAC мікросхемою. Лінійність передачі сигналу чіпсета «TwinFyre» при реалізації стандарту 802.11b становить -30 дБ, 802.11g -27 дБ. Середня вихідна ВЧ-потужність перевищує 20 дБм. Максимальна споживана потужність обох чіпсетів майже вдвічі менше, ніж у конкуруючих чіпсетів, складає - 720 мВт. Завдяки таким низьким енерговитратам і агресивній системі регулювання потужності чіпсети компанії SureFyre зможуть забезпечити підключення стільникового телефону або кишенькового комп'ютера до мережі стандарту 802.11. Більш того, ці чіпсети сприятимуть формуванню мереж побутових пристроїв, які об'єднують телевізор, аудіосистему, телевізійну абонентську приставку, кабельний модем і т.д. Компанія SureFyre планувала почати великомасштабне виробництво 802.11а чіпсета в першому кварталі 2014 року, а 802.11а/b/d чіпсета SureFyre (20 дол.) в 2015 року.

Розглянемо впровадження технологій МІМО в WLAN-системи. Як і в будь-якій галузі, успішне просування WLAN-систем на ринку вимагає безперервного збільшення їх пропускної здатності і поліпшення якості зв'язку. Можна виділити наступні три ключові напрямки робіт щодо вдосконалення таких систем:

- поліпшення техніки радіозв'язку з метою збільшення швидкості передачі; передача мережа wlan мобільний

- розробка нових механізмів реалізації режимів фізичного рівня;

- підвищення ефективності передачі, з тим щоб компенсувати погіршення продуктивності, пов'язане з передачею заголовків і перемиканням радіопристроїв в режим передачі.

І при всьому при цьому необхідно підтримувати всі три версії 802.11 стандарту. Один із способів підвищення швидкості передачі бездротових систем - застосування декількох антен на вході і виході мікросхеми реалізації бездротового підключення до локальної мережі. Ця технологія, що отримала назву multiple-input multiple-output (MIMO), або технології "розумних" (смарт) антен, використовує настільки небажаний в бездротових системах зв'язку багатопроменеве поширення, поставивши його на службу цим системам (рис.1.6). Вона дозволяє узгоджено витягувати інформацію, що надходить по декількох каналах за допомогою розділених в просторі антен. Технологія MIMO вирішує проблему підвищення швидкості передачі на великі відстані і повної сумісності з уже існуючими стандартами. І все це без використання додаткового частотного спектра. За твердженням представників компаній, що випускають напівпровідникові Wi-Fi-мікросхеми, MIMO стане ключовою технологією, що забезпечує реалізацію стандарту 802.11n, що передбачає підтримку швидкості передачі понад 100 Мбіт/с. Тільки в США в діапазоні 5 ГГц є 24 канали, які не перекриваються і три канали в діапазоні 2,4 ГГц. При 100 Мбіт/с швидкості передачі даних кожного з цих 27 каналів доступна пропускна здатність може досягти 3 Гбіт/с. MIMO-технологія розроблялася з 1995 року вченими Стенфордського університету, пізніше утворили компанію Airgo Networks (www.airgonetworks.com), яка в серпні 2003 року оголосила про створення досвідченого Wi-Fi-чіпсета типу AGN100, виконаного за технологією True MIMO на базі унікальної багатоантенної системи і забезпечує швидкість передачі до 108 Мбіт/с. Правда, для досягнення такої швидкості необхідно користуватися маршрутизаторами і клієнтськими платами, які базуються на MIMO-технології компанії. Випробування показали, що по дальності передачі чіпсет в два-шість разів перевершує існуючі пристрої на момент його випуску. В результаті площа зони охоплення кожної точки доступу (Access Point - АР) збільшилася на порядок.

Чіпсет AGN100 містить дві мікросхеми - MAC/baseband-процесора (AGN100ВВ) і ВЧ-модуля (AGN100RF). Архітектура мікросхем може масштабуватися, що дозволяє виробнику реалізовувати систему з однією антеною, використовуючи одну ВЧ-мікросхему, або збільшувати пропускну здатність, встановлюючи додаткові ВЧ-мікросхеми. Чіпсет підтримує всі три версії 802.11a/b/g. Як повідомила компанія в кінці 2014 року, за один квартал з початку продажів на роздрібному ринку було придбано понад 1 млн. MIMO-чіпсетів. Про зростання популярності MIMO-технології свідчить і той факт, що на виставці побутової електроніки (CES), що проходила 6-9 січня 2015 року, ряд OEM-компаній представили свої WLAN-системи на основі цієї технології або їх опис. І багато хто з цих систем, в тому числі компаній Belkin, Netgear і Linksys, виконані на чіпсетах фірми Airgo Networks. Розпалює ситуацію і демонстрація на CES компанією Atheros Communications чіпсета AR5005VL, що підтримує МІМО-подібну роботу систем на базі смарт-антен. Чіпсет, що підтримує версії 802.11g і 802.11 a/g, може працювати з чотирма антенами і забезпечувати продуктивність користувача 50 Мбіт/с при установці на обох кінцях лінії (при установці чіпсета на одному кінці лінії мережі з великою кількістю різних приладів 802.11g стандарту продуктивність складає 27 Мбіт/с). У ньому використано техніку формування діаграми спрямованості фазових антен і циклічного рознесення ретрансляції. Крім того, в схемі передбачені перспективні методи обробки сигналу, що дозволяють об'єднувати входи ВЧ-сигналів і тим самим збільшити інтенсивність і якість прийнятих сигналів. Чіпсет версії 802.11a/d поставляється за ціною 23 дол. або дешевше при закупівлі партії в 10 тисяч штук. Ринок WLAN пристроїв за останні чотири роки помітно збільшився, і, очевидно, найближчим часом темпи його зростання не знизяться. А це відкриває великі можливості для виробників елементної бази таких пристроїв.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Особливості, властиві мережі рухомого зв’язку: контроль пересування мобільного абонента, специфіка радіодоступу, роумінг. Підходи до конвергенції інтелектуальних і мобільних мереж. Організації, що активно працюють в області конвергенції концепції IN.

  контрольная работа [540,0 K], добавлен 10.01.2011

 • Поняття сигналу, їх види - аналогові і цифрові. Фізичні процеси передачі інформації. Смуга пропускання і пропускна здатність. Цифрове та логічне кодування бітових даних. Гальванічна розв’язка електричних кіл ліній передачі даних комп’ютерних мереж.

  презентация [1,3 M], добавлен 18.10.2013

 • Розробка цифрової радіорелейної системи передачі на базі обладнання Ericsson mini-link TN. Створення мікрохвильових вузлів мереж безпроводового зв'язку. Розробка DCN для передачі інформації сторонніх систем управління. Дослідження профілів даної РРЛ.

  контрольная работа [807,7 K], добавлен 05.02.2015

 • Загальні відомості про системи передачі інформації. Процедури кодування та модуляції. Використання аналогово-цифрових перетворювачів. Умови передачі різних видів сигналів. Розрахунок джерела повідомлення. Параметри вхідних та вихідних сигналів кодера.

  курсовая работа [571,5 K], добавлен 12.12.2010

 • Схема цифрової системи передачі інформації. Кодування коректуючим кодом. Шифрування в системі передачі інформації. Модулятор системи передачі. Аналіз роботи демодулятора. Порівняння завадостійкості систем зв’язку. Аналіз аналогової системи передачі.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 04.02.2013

 • Поняття волоконно-оптичної системи передачі як сукупністі активних та пасивних пристроїв, призначених для передачі інформації на відстань по оптичних волокнах. Відомості про волоконно-оптичні системи передачі. Передавальні і приймальні оптичні пристрої.

  реферат [35,4 K], добавлен 18.02.2010

 • Аналіз організації передачі даних по каналах комп’ютерних мереж. Фізична сутність та порядок організації їх каналів. Сутність існуючих методів доступу до каналів комп’ютерних мереж. Місце процесів авторизації доступу при організації інформаційних систем.

  дипломная работа [2,4 M], добавлен 12.09.2010

 • Історичний шлях розвитку стільникової системи комунікацій. Вивчення вимог державного санітарно-епідеміологічного нагляду до базових станцій мобільного зв'язку. Виявлення впливу електромагнітних хвиль при передачі інформації на роботу організму.

  реферат [19,9 K], добавлен 02.02.2010

 • Історія розвитку послуг IN. Розподілена та централізована архітектура побудови IN. Переваги цифрових комутаційних систем і цифрових систем передачі. Функції контролю та адміністративного управління IN. Частково розподілена архітектура побудови IN.

  реферат [558,8 K], добавлен 16.01.2011

 • Характеристика RadioEthernet IEEE 802.11 - першого промислового стандарту для бездротових локальних мереж. Застосування методу FHSS для зміни несучої частоти сигналу при передачі інформації. Схеми з'єднання комп'ютерів у мережі. Захист Wi-Fi покриття.

  курсовая работа [3,5 M], добавлен 06.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.