З досвіду використання кваліметрії щодо ідентифікації рухових помилок при формуванні техніки рукопашного бою

Визначення орієнтирів підвищення ефективності процесу формування техніки рукопашного бою. Аналіз помилок, які допускають курсанти при освоєнні больових і задушливих прийомів в процесі спеціальної фізичної підготовки. Шляхи подолання технічних помилок.

Рубрика Спорт и туризм
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 23.02.2022
Размер файла 543,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ КВАЛІМЕТРІЇ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ РУХОВИХ ПОМИЛОК ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕХНІКИ РУКОПАШНОГО БОЮ

Віталій Кашуба, Владислав Данильченко,

Ілля Вако, Олександр Кримець

Анотація

рукопашний бій прийом фізичний

Мета. Визначити орієнтири підвищення ефективності процесу формування техніки рукопашного бою. Методи. Для досягнення поставленої мети було використано такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури та документальних матеріалів, кваліметрія - метод експертних оцінок. При проведенні експертизи методом надання переваги розрахункове значення коефіцієнта конкордації W становило 0,92 (p<0,05), тобто результатам проведеної експертизи можна довіряти, саму експертизу можна вважати такою, що відбулася, а думку експертів - узгодженою. Експертну оцінку проводили за участю 26-ти фахівців. Результати. У процесі досліджень нами визначена ступінь узгодженості думок експертів при ранжируванні типових помилок, які допускають курсанти при освоєнні больових і задушливих прийомів в процесі спеціальної фізичної підготовки. Отримані дані дозволяють припустити, що подолання технічних помилок - одна з найважливіших завдань процесу спеціальної фізичної підготовки. Багато помилок, які допускають курсанти при освоєнні больових і задушливих прийомів пов'язані з руховими помилками. Відповідно до сучасних уявлень рухова неточність - невід 'ємний компонент рухової діяльності. Важливо відзначити, що рухові помилки - це не тільки значущі неточності. Спортсмен може просто недостатньо добре знати, як формується та чи інша рухова дія, що буває результатом помилок - щодо техніки вправи і техніки його виконання, результатом нездатності (тим більше в умовах дефіциту часу) знайти доцільний варіант техніки вправи для створення особливих (відрізняються від звичних) умов його виконання, у результаті невміння, забезпечити правильне виконання вправи з-за недостатнього рухового потенціалу, в тому числі в зв'язку з втомою. Висновок. Визначено орієнтири підвищення ефективності процесу формування базової техніки рукопашного бою.

Ключові слова: техніка рукопашного бою, кваліметрія, рухові помилки.

Annotation

The purpose of the study is to determine the guidelines for efficiency improving of hand combat techniques formation process. In the special literature it is observed that the failure is a kind of exercise performing with a deviation from technique model, which has a significant impact on the action result. The main failures are failures that distort the main movement mechanism, additional failures distort the technique details. Objectives of the study: based on the expert assessments method using, to identify perspectives for efficiency improving of forming process of the basic hand combat technique. Results. In the research there were determined the consistency degree of experts' opinions in ranking the typical failures that cadets make while mastering painful and stifling techniques in special physical training process. The obtained data suggest that technical failures overcoming is one of the most important tasks of special physical training process. A lot of failures that cadets make while mastering painful and stifling techniques are connected with motor imprecisions. According to modern ideas, motor imprecision is an integral component of motor activity. It is important to note that motor failures are not only significant imprecisions. The athlete may be not acquainted enough with some motor action forming, that results in its failure, as for exercise technique and performance technique, the result of inability (especially in lack time conditions) to find a suitable exercise technique to create special (that differs from usual) conditions of its implementation, as a result of ineptitude to provide proper exercise performance due to insufficient motor potential, including fatigue. The guidelines for efficiency increasing of basic hand combat technique forming process have been determined. Conclusijn. Prospects for further research will be related to the concept development of basic hand combat technique forming in young athletes.

Keywords: hand combat technique, qualimetry, motor, failures.

Постановка проблеми й аналіз результатів останніх досліджень

У спеціальній літературі зазначається, що помилка - це виконання вправи з відхиленням від моделі техніки, яке надає відчутний вплив на результат дії [7, 13]. Як відзначають фахівці [7, 13] не всяке відхилення встановленого способу має розглядатися як помилка. Нерідко відхилення є не чим іншим як індивідуальними особливостями виконання вправи [7, 13]. Тренеру-викладачу бути обережним, щоб не прийняти ці відхилення за помилки, особливо якщо учні неухильно просуваються вперед і мають високий спортивно- технічний рівень підготовки [13].

Коренберг В.Б. у своїй роботі [13] вказує, що головні помилки - це ті, які спотворюють основний механізм руху, другорядні помилки - спотворюють деталі техніки.

Згідно з наявними уявленнями [15] помилки діляться на технічні, тактичні та фонові. Технічні пов'язані зі структурою рухової дії, тактичні - зі смисловою стороною дії. Фонові помилки, як правило, мають естетичне значення: помилки пози, помилки ритму, помилки пересувань [15].

Слід також зазначити, що помилки можуть бути звичні і випадкові. Вельми важливо відзначити, що помилки зустрічаються як в окремих рухових діях, так і загальних [1, 12, 15]. В процесі тренування, перш за все, слід позбавлятися технічних помилок, потім від тактичних і насамкінець усувати фонові [11, 15].

Мета дослідження - визначити орієнтири підвищення ефективності процесу формування техніки рукопашного бою.

Методи дослідження

Для досягнення поставленої мети було використано такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури та документальних матеріалів, кваліметрія - метод експертних оцінок. При проведенні експертизи методом надання переваги розрахункове значення коефіцієнта конкордації W становило 0,92 (p<0,05), тобто результатам проведеної експертизи можна довіряти, саму експертизу можна вважати такою, що відбулася, а думку експертів - узгодженою. Експертну оцінку проводили за участю 26-ти фахівців.

Результати дослідження

Ми враховували рекомендації [13] в яких вказується, що слід розрізняти кілька градацій усвідомлення рухової помилки: 1) констатація її наявності, 2) її виявлення (констатація наявності з визначенням “пошкодженого місця” системи рухів), 3) розпізнавання (ідентифікація), 4 ) аналітичне визначення, 5) аналітична оцінка.

Ступінь узгодженості думок експертів при ранжируванні типових помилок, які допускають курсанти при освоєнні больових і задушливих прийомів в процесі спеціальної фізичної підготовки [13] представлена в табл. 1. Отримані дані дозволяють припустити, що подолання технічних помилок - одна з найважливіших завдань процесу спеціальної фізичної підготовки [13].

На нашу думку, багато помилок, які допускають курсанти при освоєнні больові і задушливі прийомів пов'язані з руховими неточностями. Відповідно до сучасних уявлень рухова неточність - невід'ємний компонент рухової діяльності [1, 2, 4, 13]. Водночас, наявні дані переконують, що вони повинні досягати якоїсь істотної величини, щоб можна було їх помітити, відзначити небажане відхилення результату дії від запрограмованого і таким чином констатувати наявність рухової помилки. Таким чином, відповідно до сучасних рекомендацій фахівців [3, 11, 12, 13] руховими помилками слід називати лише такі рухові неточності, які тягнуть за собою відчутне погіршення техніки рухової дій.

Таблиця 1

Ступінь узгодженості думок експертів при ранжируванні типових помилок, які допускають курсанти при освоєнні больових і задушливих прийомів в процесі спеціальної фізичної підготовки (n=26)

№ з/п

Прийом

Коефіцієнт

конкордації

1.

Больовий прийом “Загинання руки за спину способом “замком”

0,92

2.

Больовий прийом “Важіль руки назовні”

0,81

3.

Больовий прийом “Загинання руки за спину способом “ривком”

0,85

4.

Больовий прийом “Загинання руки за спину замком”

0,90

5.

Больовий прийом “Важіль руки всередину”

0,86

6.

Больовий прийом “Важіль руки через передпліччя при підході збоку”

0,92

7.

Больовий прийом “Важіль руки через шию при підході збоку”

0,92

8.

Больовий прийом “Загинання руки за спину при підході спереду і ззаду”

0,86

9.

Больовий прийом з дожином на лучезап'ястний суглоб

0,81

10.

Больовий прийом на ногу, защемлення ахіллового сухожилля

0,86

11.

Больовий прийом важіль ліктя через стегно

0,84

12.

Больовий прийом вузол плеча ногою

0,88

13.

Задушливий прийом плечем і передпліччям

0,84

14.

Задушливий прийом подвійним захоплення

0,91

Сучасні уявлення фахівців [7, 13, 14, 16], що займаються проблемами рухових помилок при формуванні техніки рухових дій зводяться до того, що в основі походження рухової неточності лежить ряд детермінант (рис. 1).

Рис. 1 Детермінанти, що лежать в основі походження рухових неточностей [7, 13, 14, 16]

Дискусія

Важливо відзначити, що рухові помилки - це не тільки значущі неточності [5, 13]. Спортсмен може просто недостатньо добре знати, як формується та чи інша рухова дія, що буває результатом помилок - щодо техніки вправи і техніки його виконання, результатом нездатності (тим більше в умовах дефіциту часу) знайти раціональний варіант техніки вправи для створення особливих (відрізняються від звичних) умов його виконання, забезпечити правильне виконання вправи із-за недостатнього рухового потенціалу, в тому числі обумовленого стомленням.

Звертає на себе увагу, що руховим помилкам часто властива “багатоповерхо- вість”: одна тягне за собою іншу, створюючи причинно-наслідковий ланцюг [13].

Як зазначається в роботі [13], про незалежність рухової помилки якогось одного типу від помилок всіх інших типів можна говорити тільки в окремому випадку або дуже умовно, оскільки всі визначальні їх чинники найтіснішим чином пов'язані: напруга скелетних м'язів і динамічна взаємодія з іншими тілами залежать від пози, швидкості рухів, їх ритму; прискорення і швидкість рухів залежать від напруги м'язів і динамічних взаємодій з іншими тілами, від пози (плече сили тяги м'яза - показник змінний, що залежить від взаємного розташування ланок в суглобі), ритму руху та м'язових напружень. Ритм і геометрія рухів ще більш явно залежать один від одного та від кінематики і динаміки дій [8].

Дуже істотним на наш погляд є те, що “багатоповерховість” (причинна ієрархія) рухових помилок - одна з головних труднощів при їх аналізі з метою усунення [13].

Дослідженнями [6, 7, 8] встановлено, що група помилок через проблеми навчання ділиться теж на чотири підгрупи (рис. 2).

Рис. 2 Класифікація помилок, пов'язаних з проблемами навчання [6, 7, 13]

Висновок

Отже, група помилок через проблеми навчання ділиться на чотири підгрупи: помилки, які є результатом навчання неправильній техніці виконання вправи (невірні уявлення про техніку вправи, освоєння хибних способів її реалізації); помилки, які закрадаються в раніше добре освоєні навики через незадовільний контроль над ви конанням вправи (мало уваги або невміння контролювати рухові дії); помилки, викликані небажаним перенесенням раніше виробленого досвіду; помилки через прорахунки методики навчання, в тому числі через нехтування дидактичними принципами, через погане матеріально-технічного оснащення тренувальних занять, через добір “нестандартних” партнерів і супротивників тощо; помилки, викликані небажаним перенесенням раніше виробленого досвіду.

Література

1. Вако І. Систематизація сучасних методик навчання прийомам рукопашного бою Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2012; 102 (1): 104-106.

2. Вако І. Кількісна біомеханічна характеристика базової техніки рукопашного бою курсантів у процесі спеціальної фізичної підготовки. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015; 17: 33-38.

3. Вако І. Особливості використання прийомів рукопашного бою в умовах оперативних дій співробітниками спеціальних служб. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2015; 3: 42-47.

4. Вако І. Особливості техніки рукопашного бою у процесі спеціальної фізичної підготовки курсантів Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Сер. № 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт) / за ред. Г. М. Арзю- това. К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015; 6 (62): 17-20.

5. Вако І. Технологія удосконалення техніки рукопашного бою майбутніх спеціалістів Служби безпеки України Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015; 19: 37-42.

6. Данильченко В, Вако И. Технология формирования базовой техники рукопашного боя у курсантов в процессе специальной физической підготовки. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2014; 16: 52-56.

7. Данильченко В. Формування техніки рукопашного бою в процесі спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України: автореф.... канд. наук з фізичного виховання та спорту. 24.00.02. Київ, 2015. 24 с.

8. Кашуба ВА, Литвиненко ЮВ, Данильченко ВА. Моделирование движений в спортивной тренировке. Физическое воспитание студентов. 2010;(4):40-4.

9. Кашуба ВА, Литвиненко ЮВ, Зарудный ВЮ, Беленко СС. Биомеханические аспекты техники ударных действий в восточных единоборствах. Теория и методика физической культуры. 2012; 4(31): 90-96.

10. Кашуба ВА, Литвиненко ЮВ, Юхно ЮА, Зарудний ВЮ, Беленко СС. Теоретико-практические аспекты использования оптико-электронных систем регистрации движений при биомеханическом анализе спортивной техники. Молодіжний науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. 2013; (9): 7-15.

11. Кашуба ВА, Литвиненко ЮВ, Гордеева МВ, Зарудный ВЮ. Биомеханика спортивных движений и современные видеокомпьютерные методы их контроля. Теория и методика физической культуры. 2013; 4(35): 31-37.

12. Кашуба ВА, Гордеева МВ, Жук АА, Ризатдинова АС, Литвиненко ЮВ. Программа повышения эффективности техники двигательных действий в видах спорта со сложнокоординационной структурой движения. В: Stiinta culturii fizice. Revistд teoretico-stiintificд. СйЫпаи: Universitatea de Stat de Educatie Fizicд si Sport, Publicatie stiintifi cд recenzatд (Categoria “C”); 2017; 27 (1): 93-98.

13. Коренберг В.Б. Основы качественного биомеханического анализа / Коренберг В.Б. М.: Физкультура и спорт, 1979. 208 с.

14. Литвиненко ЮВ, Беленко СС. Біомеханічні особливості техніки ударних дій в тайському боксі спортсменами різної кваліфікації. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2013;(2):118-121.

15. Теория и методика физического воспитания: учебник для студентов вузов физ. воспит. и спорта: Т 2. Общие основы теории и методики физического воспитания /под ред. Т.Ю. Круцевич. К., 2008. 392 с.

16. Gamaliy V, Kashuba V, Lytvynenko Y, Zhezhel E. Coordination of muscle exertions as part of individual's motive actions technique. Coordination motor abilities in scientific research. Biala Podlaska. 2008; (24): 283-7.

References

1. Wako I. Systematization of modern methods of training in hand-to-hand combat. Bulletin of the Chernigiv National Pedagogical University (Ser.: Pedagogical Sciences. Physical education and sport) / Chernigiv. nat. ped. un-t im. T. G. Shevchenko. Chernigiv, 2012; 102 (1): 104-106.

2. Wako I. Kilkisna biomechanical characteristic of the basic technique of hand-to-hand combat of cadets in the process of special physical training. Young Science Newsletter of the European National University of Ukraine for Men of Forest. 2015; 17: 33-38.

3. Wako I. Special features of training in hand-to-hand combat in the minds of operative athletes of special services. Theory and technique of physical training and sports. 2015; 3: 42-47.

4. Wako I. Special features of hand-to-hand combat techniques in the process of special physical training of cadets Science hour writing of the National Pedagogical University named after M. P. Dragomanov (Ser. No. 15: Scientific and pedagogical problems of physical culture / physical sports) for culture. G.M. Arzyu- tova. K.: NPU imene M.P. Dragomanova. 2015; 6 (62): 17-20.

5. Wako I. Technology for improving the technique of hand-to-hand combat of the Maybut specials of the Security Service of Ukraine. Young Science Newsletter of the European National University of the Ukrainian Forest. 2015; 19: 37-42.

6. Danilchenko V. Vako I. Technology of formation of the basic technique of hand-to-hand combat among cadets in the process of special physical training. Young Science Visnik of the European National University of Ukraine.2014; 16: 52-56.

7. Danilchenko V. Formation of hand-to-hand combat equipment in the process of special physical training of cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: author's ref.... candidate of iciences in Physical Education and Sports. 24.00.02. Kyiv, 2015. 24 p.

8. Kashuba VA, Litvinenko YV, Danilchenko VA. Simulation of movements in sports training. Physical education of students. 2010; (4): 40-4.

9. Kashuba VA, Litvinenko YV, Zarudny VYu, Belenko SS. Biomechanical aspects of percussion technique in martial arts. Theory and methodology of physical culture. 2012; 4 (31): 90-6.

10. Kashuba VA, Litvinenko YV, Yukhno YA, Zarudny VY, Belenko SS. Theoretical and practical aspects of the use of optical-electronic systems for registration of movements in biomechanical analysis of sports equipment. Young Science Visnik Skhidnoevrop. nat. un-tu im. Lesi Ukrainka. 2013; (9): 7-15.

11. Kashuba VA, Litvinenko YuV, Gordeeva MV, Zarudny VYu. Biomechanics of sports movements and modern video-computer methods of their control. Theory and methodology of physical culture. 2013; 4(35): 31-37.

12. Kashuba VA, Gordeeva MV, Zhuk AA, Rizatdinova AS, Litvinenko YuV. The program for improving the efficiency of motor actions technique in sports with a complex coordination structure of movement. In: Stiinia culturii fizice. Revistд teoretico-stiintificд. Chisinau: Universitatea de Stat de Educate Fizicд si Sport, Publicaiie stiiniifi cд recenzatд (Categoria “C”). 2017; 27(1): 93-98.

13. Korenberg VB. Fundamentals of Qualitative Biomechanical Analysis. M.: Physical culture and sport, 1979. 208 p.

14. Litvinenko YV, Belenko SS. Biomechanical specialties of drumming technology in Thai boxing by athletes of excellent quality. Theory and methodology of physical education and sports. 2013; (2): 118-21.

15. Theory and methodology of physical education: textbook for university students fiz. educated and sport: T 2. General foundations of the theory and methods of physical education / T.Yu. Krucevich. K., 2008. 392 p.

16. Gamaliy V, Kashuba V, Lytvynenko Y, Zhezhel E. Coordination of muscle exertions as part of individual 's motive actions technique. Coordination motor abilities in scientific research. Biala Podlaska. 2008; (24): 283-7.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Аналіз проявів силових якостей боксерів. Підвищення ефективності засвоєння техніки боксу на основі розробки концентрованої системи спеціальної силової підготовки на етапі спеціалізованої базової підготовки в змагальному періоді річного циклу тренувань.

  дипломная работа [139,4 K], добавлен 20.03.2012

 • Содержание и история развития рукопашного боя в России. Правила соревнований, возрастные группы, весовые категории участников рукопашного боя. Значимость владения приемами рукопашного боя в физической и морально-психологической подготовке сотрудника ФСБ.

  научная работа [132,4 K], добавлен 08.11.2015

 • Основи спортивної підготовки юних волейболістів. Вікові особливості дітей та лікарський контроль за їх фізичним станом. Суть спеціальної фізичної підготовки. Перспективи та розвиток гри у волейбол. Основні прийоми поводження з м'ячем і переміщень.

  курсовая работа [86,4 K], добавлен 13.07.2009

 • Правила та закономірності фізичної підготовки футболістів. Основи техніки футболу: пересування, удари, зупинки та ведення м'яча, обманні рухи. Навчання техніці пересування і роботи з м'ячем, її удосконалювання. Особливості техніки та підготовки воротаря.

  курсовая работа [272,8 K], добавлен 26.09.2010

 • Методи виконання основних прийомів гри. Навчання техніки удару по м’ячу та її вдосконалення. Типові помилки футболістів. Удари по м’ячу головою. Планування навчально-тренувального процесу. Ведення та відбір м’яча. Техніка пересування і її вдосконалення.

  курсовая работа [198,7 K], добавлен 12.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.