• Критерії визнання експортних операцій та платників податку на додану вартість з позитивною податковою історією, які мають право на автоматичне відшкодування. Алгоритм і переваги автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ платникам по операціям з експорту.

  статья (194,4 K)
 • Связь конфликтов с управлением корпоративными финансами. Методы оценки эффективности деятельности топ-менеждмента и формирования заработной платы. Предложения по предотвращению и разрешению ситуации с агентскими конфликтами в российской экономике.

  дипломная работа (1,9 M)
 • Схемы адаптации вузов к резкому уменьшению финансирования. Зарубежный опыт приспособления вузов к ограниченности финансовых ресурсов. Стратегия выживания государственных высших учебных заведений в современной экономической и социокультурной среде.

  статья (18,0 K)
 • Общие сведения о предприятии ОАО "Молоко". Оценка динамики состава и структуры источников собственного и заемного капитала, их состояния и движения. Анализ финансового состояния предприятия: его ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости.

  курсовая работа (2,4 M)
 • Теоретические вопросы и практика налогового администрирования косвенного налогообложения в России. Валовой внутренний продукт как источник налоговых отчислений, пошлин и платежей в бюджет страны. Фискальная значимость акцизов, виды подакцизных товаров.

  курсовая работа (47,0 K)
 • Осуществление налогового администрирования в условиях реформирования системы налогообложения. Правовое регулирование деятельности финансовых органов РФ, развитие современного законодательства. Налог на прибыль как объект налогового администрирования.

  курсовая работа (44,6 K)
 • Особенности системы управления налоговой службой, уровни управления налогами. Характеристика функциональных задач, решаемых в органах налоговой службы. Особенности информационного обеспечения АИС налоговых органов, автоматизированная система "Налог".

  контрольная работа (29,5 K)
 • Зміст і ознаки адміністративних послуг. Характеристика послуг Міністерства доходів і зборів України. Вимоги до змісту інформаційної картки адміністративної послуги і порядку її оприлюднення. Функціонування центрів обслуговування платників податків.

  статья (58,0 K)
 • Теоретичні аспекти функціонування акцизів на сучасному етапі розвитку економіки. Практична оцінка економічного ефекту від застосування універсальних та специфічних акцизів. Проблеми та напрямки удосконалення адміністрування акцизного збору в Україні.

  дипломная работа (295,3 K)
 • Принципи ефективної управлінської діяльності держави в процесі справляння обов'язкових платежів. Наукові підходи щодо теоретичних і методологічних домінант участі держави в управлінні оподаткуванням. Фактори впливу на виникнення податкових правопорушень.

  автореферат (212,0 K)
 • Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии. Роль Международного Валютного Фонда на мировую экономику. Причины девальвации валюты и начала Азиатского кризиса. Отток иностранных капиталов из Индонезии. Формирование Чанмайского фонда.

  курсовая работа (48,7 K)
 • Дослідження співробітництва Азіатського банку розвитку з країнами Азії та регіону Тихого океану, виявлення позитивних і негативних рис такої взаємодії та визначення пріоритетних напрямків співпраці у майбутньому. Фінансові показники та діяльність банку.

  реферат (26,5 K)
 • Характеристика системы управления процессом бюджетирования, как способом финансового обеспечения общегосударственных мероприятий, выполняемых органами власти. Понятие финансово-бюджетного надзора и автоматизации деятельности казначейских структур.

  реферат (21,0 K)
 • Сущность международных расчетов, их процесс классификации. Порядок проведения расчетов за импортируемые и экспортируемые товары. Рассмотрение свойств аккредитива. Его разновидности, порядок оформления, правовые аспекты использования и специфика в ВЭД.

  курсовая работа (111,9 K)
 • Внешнеторговые сделки как основание для международных расчетов. Понятие аккредитивной формы оплаты. Виды аккредитивов в практике международных финансов. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов, экономические основы безналичной оплаты.

  контрольная работа (41,0 K)
 • Виды, формы использования, преимущества аккредитивов или условного денежного обязательства, принимаемого банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву). Револьверный, резервный, циркулярный, кумулятивный аккредитив.

  презентация (4,7 M)
 • Поняття "активи підприємства" та їх суть. Методи та напрями використання основних засобів та оборотних активів підприємства. Основні етапи політики управління необоротними активами. Заходи щодо покращення та маркетингове забезпечення використання активів.

  реферат (43,4 K)
 • Роль і функції місцевих органів влади у формуванні та використанні коштів регіональних бюджетів, активізації бюджетної політики в регіонах. Пропозиції щодо удосконалення міжбюджетних відносин з урахуванням адміністративно-територіальних змін у регіонах.

  автореферат (167,9 K)
 • Досвід розвинених країн у регулюванні бюджетного процесу і можливості його використання в Україні. Доходи і видатки місцевих бюджетів з дотриманням вимог бюджетної класифікації. Функції владних структур у формуванні та активізації бюджетної політики.

  автореферат (166,8 K)
 • Управление активами как схема размещения собственных и привлеченных средств с целью получения дохода и обеспечения ликвидности коммерческого банка. Сущность лизинговых операций банковского учреждения. Этапы реформирования валютной системы Украины.

  контрольная работа (11,2 K)