Фазові рівноваги і властивості фаз у квазіпотрійних системах, утворених халькогенідами елементів 3d - ТА Ib, IIb, IIIa, IVa,b підгруп

Побудова ізотермічних та політермічних перерізів квазіпотрійних систем. Дослідження і уточнення кристалічної структури складних халькогенідів. Одержання монокристалів тетрарних сполук. Дослідження фізико-хімічних та фізичних властивостей тетрарних сполук.

Рубрика Химия
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 25.09.2015
Размер файла 54,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

14. Cачанюк В. П., Неводнічик О. М., Олексеюк І. Д., Парасюк О. В. Системи Ag2X-MnX-CIVX2 (CIV=Si, Ge, Sn; X=S, Se) та структура сполук типу AI2MnCIVX4 // “Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes; materials - growth and optical properties”: Third international Workshop. Lutsk-Shatsk Lakes, 6-10 september 2006.- Lutsk, 2006.- P. 110-113.

15. Cачанюк В. П., Лагановський А. O., Олексеюк І. Д., Парасюк О. В., Кормош Ж. O. Структура і електрохімічні властивості тетрарних сульфідів титану та цирконію // “Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes; materials - growth and optical properties”: Third international Workshop. Lutsk-Shatsk Lakes, 6-10 september 2006.- Lutsk, 2006.- Р. 114-117.

16. Давидюк Г. Є., Юрченко О. М., Панкевич B. З., Горгут Г. П., Сачанюк B. П., Парасюк О. В. Оптичні та електричні властивості монокристалів AgGaGe3Se8, легованих Nd, Er, Gd // “Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes; materials - growth and optical properties”: Third international Workshop. Lutsk-Shatsk Lakes, 6-10 september 2006.- Lutsk, 2006.- Р. 154-158.

17. Yurchenko O., Davydyuk G., Parasyuk O., Sachanyuk V., Pankevich V., Fedonyuk A. The influence of г-irradiation on properties of AgGaGe3Se8:MnSe crystals // Applied Physics: 7th International Balkan Conference. Constanюa, 5-7 july 2006.- Constanюa, 2006.- P. 127-128.

18. Лагановський А. В., Кормош Ж. О., Сачанюк В. П., Парасюк О. В. Іонселективні електроди для визначення Cu2+ на основі тетрарного сульфіду CuCrTiS4 // “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”: 2 Міжн. наук.-техн. конф. Одеса, 26-30 червня 2006 р.- О., 2006.- C. 159.

19. Сачанюк В. П., Горгут Г. П., Парасюк О. В. Характеристика взаємодії компонентів окремих халькогенідних систем типу CuBIIIX2-CIVX2 // “Сучасні проблеми хімії”: Сьома всеукр. конф. студ. та асп. Київ, 18-19 травня 2006 р.- К., 2006.- С. 60.

20. Сачанюк В. П., Козер В. Р., Парасюк О. В. Рентгенівське дослідження систем AgCIIIX2-MnX // “Сучасні проблеми хімії”: Восьма всеукр. конф. студ. та асп. Київ, 21-23 травня 2007 р.- К., 2007.- С. 37.

21. Лисенко С. М., Парасюк О. В., Юрченко О. М., Сачанюк В. П., Андрійчук О. О., Синюк А. П. Вплив легування MnSe на спектри поглинання монокристалів AgGaGe3Se8 // “Сучасні проблеми хімії”: Восьма всеукр. конф. студ. та асп. Київ, 21-23 травня 2007 р.- К., 2007.- С. 19.

22. Лагановський А. В., Кормош Ж. O., Сачанюк В. П., Парасюк О. В. Електрохімічний сенсор на основі Сu2MnZr3S8 // “Сучасні проблеми хімії”: Восьма всеукр. конф. студ. та асп. Київ, 21-23 травня 2007 р.- К., 2007.- С. 164.

23. Лагановський А., Кормош Ж., Сачанюк В., Парасюк О. Cu2+-селективний електрод на основі тіошпінелі Cu2NiZr3S8 // “Львівські хімічні читання-2007”: ХІ Наук. конф. Львів, 30 травня-1 червня 2007 р.- Л., 2007.- С. A10.

24. Панкевич В., Сачанюк В. Електричні оптичні і термоелектричні властивості легованих перехідними і рідкісноземельними металами монокристалів AgGaGe3Se8 // “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє”: І Міжн. наук.-практ. конф. асп. і студ. Луцьк, 18-19 квітня 2007 р.- Луцьк, 2007.- Т.2.- С. 63.

25. Панкевич В., Сачанюк В., Мирончук Г., Бондарук Н. Вплив г радіації 60Со на спектри пропускання тетрарних халькогенідних сполук AgGaGe3Se8, легованих перехідними металами // “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє”: І Міжн. наук.-практ. конф. асп. і студ. Луцьк, 18-19 квітня 2007 р.- Луцьк, 2007.- Т.2.- С. 61-63.

26. Sachanyuk V. P., Yurchenko O. M., Pankevych V. Z., Olekseyuk I. D., Parasyuk O. V. Optical properties of Mn-doped AgCd2GaS4 crystal // Applied Physics: 8th International Balkan Conference. Constanюa, 5-7 july 2007.- Constanюa, 2007.- P. 105.

АНОТАЦІЯ

Сачанюк В. П. Фазові рівноваги і властивості фаз у квазіпотрійних системах, утворених халькогенідами елементів 3d- та Ib, IIb, IIIa, IVa,b підгруп. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01. - неорганічна хімія. - Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2008.

На основі результатів РФА, РСА, МСА побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану 9 квазіпотрійних систем при 298 K, 11 подвійних систем (8 - при 870 К, 3 - при 670 К). Вперше побудовано діаграми стану 11 систем AICIIIX2-DIVX2 (6 - квазібінарні, 5 частково квазібінарні). Виявлено 35 тетраpних халькогенідів, з яких 27 є новими сполуками. Рентгенівським методом порошку вивчено кристалічну структуру 32 сполук, які кристалізуються у семи структурних типах, один з яких є новим (Cu2MnZrS4 і Cu2MnZrSe4 (ПГ P3m1, CT Cu2MnZrS4)). Визначено взаємозв'язки структур тетрарних сполук із бінарними аналогами чи простими речовинами. Визначено області гомогенності проміжних фаз досліджених систем та твердих розчинів на основі AICIIIX2. Уточнено кристалічну структуру 37 складів твердих розчинів. З'ясовано механізм утворення твердих розчинів. Вирощено 6 монокристалів тетрарних халькогенідів. Легуюча домішка (Mn) при вмісті наближеному до концентрації дефектів (N?2,0•1020см-3) покращує оптичну якість монокристалів AgGaGe3Se8, понижуючи поглинання в області прозорості до К16 см-1. На основі явища радіаційностимульованої дифузії, яке дозволяє зменшувати поглинання К10 см-1, запропонована методика “радіаційного відпалу” для просвітлення AgGaGe3Se8. Сплави системи AgCd2-xMnxGaS4 є фоточутливими матеріалами у діапазоні 530ч610 нм, що дозволяє застосовувати ці речовини, як фотоелементи. Сполуки Ag0,5Cr0,5Ti0,5S2, CuCrTiS4, Cu2CrZr3S8, Cu2MnZr3S8, Cu2FeZr3S8, Cu2CoZr3S8, Cu2NiZr3S8 можна використовувати у якості електродоактивних речовин графітопастових сенсорів. Поріг чутливості таких електродів при потенціометричному визначенні Сu2+ сягає 10-9 М, для Ag+ 5,0·10-6 М.

Ключові слова: фазові рівноваги, кристалічна структура, тетрарні сполуки, монокристали, політермічні перерізи, фізичні властивості.

АННОТАЦИЯ

Сачанюк В. П. Фазовые равновесия и свойства фаз у квазитройных системах, образованных халькогенидами елементов 3d- и Ib, IIb, IIIa, IVa,b подгрупп. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.01. - неорганическая химия. - Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2008.

Согласно результатов РФА, РСА, МСА построены изотермические сечения диаграмм состояния 6 квазитройных систем AI2X-MnX-DIVX2, 3 - Ag2S-In2S3-DIVS2 при 298 K, 11 двойных систем: АICIIIX2-MnX (8 - при 870 К) CuGaS2-DIVX2 (3 - при 670 К). Впервые построены диаграммы состояния 11 систем AICIIIX2-DIVX2 (6 - квазибинарных, 5 частично квазибинарных). Обнаружено 35 тетрарных халькогенидов, из которых 27 новые соединения. Рентгеновским методом порошка изучено кристаллическую структуру 32 соединений, которые кристаллизуются в семи структурных типах - СТ Cu2FeGeS4 (6 соединения), СТ Cu2FeSnS4 (2 соединения), СТ CdGa2S4 (1 соединение), СТ MgAl2O4 (12 соединений), СТ Ag2In2GeSe6 (4 соединения), СТ СdI2 (5 соединений), CT Cu2MnZrS4 (2 соединения). Cтруктурный тип соединений Cu2MnZrS4 и Cu2MnZrSe4 - новый (ПГ P3m1), образуется путем з аполнения катионных пустот на основе структуры ZrX2. Установлены взаимосвязи структур тетрарных соединений из бинарными аналогами или простыми веществами. Сродство структур вюрцитостаннита и станнита илюстрировано графически и математически путем апроксимации к псевдокубической структурной единице (ае). У структуре “икосаэдрических” соединений выделено сетчатые анионные образования. Как показал анализ родственных соединений, для реализации “икосаэдрических” халькогенидов необходимы анионные группы типа “кресла”. Определены области гомогенности промежуточных фаз исследованых систем и твердых растворов на основе AICIIIX2. Уточнена кристаллическая структура 37 составов твердых растворов, установлен механизм их образования, суть которого состоит в образовании статистических смесей катионов. Методами направленой кристаллизации расплава и раствор-расплавным получены 6 монокристаллов тетрарных халькогенидов (Ш0-12, l=23ч45 мм) 4 из них - легированные монокристаллы. Легирущая примесь (Mn), при содержании близком к концентрации дефектов (N?2,0•1020см-3), улучшает оптическое качество монокристаллов AgGaGe3Se8, снижая поглощение в области прозрачности до К16 см-1. На основе явления радиационностимулированой диффузии, при облучении г-квантами 60Со, которое позволяет уменьшать поглощение на К10 см-1, предложена методика “радиационного отжига” для просветления AgGaGe3Se8. Сплавы системы с изовалентным замещением в катионной подрешетке - AgCd2-xMnxGaS4, являються фоточувствительными материалами в диапазоне 530ч610 нм, определена фотопроводимость, которая при освещенности Е=103 лк белым светом достигает кратности k900, что позволяет использовать эти вещества, как фотоэлементы. Соединения Ag0,5Cr0,5Ti0,5S2, CuCrTiS4, Cu2CrZr3S8, Cu2MnZr3S8, Cu2FeZr3S8, Cu2CoZr3S8, Cu2NiZr3S8 можно использовать в качестве електродоактивных веществ графитопастовых сенсоров. Порог чувствительности таких електродов при потенциометрическом определении Сu2+ порядка 10-9 М, для Ag+ 5,0·10-6 М.

Ключевые слова: фазовые равновесия, кристаллическая структура, тетрарные соединия, монокристалы, политермические сечения, физические свойства.

SUMMARY

Sachanyuk V. P. Phase Equilibria and Properties in the Quasi-ternary Systems Formed by the Chalcogenides of 3d- and Ib, IIb, IIIa, IVa,b Elements. - Manuscript.

Ph.D. (Chemistry) Thesis, specialization 02.00.01. - inorganic chemistry. - Ivan Franko National University of L'viv, L'viv, 2008.

Using XRD and microstructure analysis results, isothermal sections of the phase diagrams of 9 quasi-ternary systems at 298 K were constructed. Phase equilibria in 11 quasi-binary systems were investigated (of which 8 at 870 К, and 3, at 670 К). Phase diagrams of 11 systems were constructed for the first time (of these, 6 are quasi-binary, and 5 are partially quasi-binary). We discovered 35 quaternary chalcogenides of which 27 are new compounds. The crystal structure of 32 compounds was investigated by X-ray powder method. They crystallize in seven structure types, one of which is a new type (Cu2MnZrS4 and Cu2MnZrSe4 (space group P3m1, structure type Cu2MnZrS4)). The genesis of the structure of the quaternary compounds to the binary analogs and elementary sybstances was studied. The homogeneity regions of the intermediate phases of the systems and of the solid solution ranges of AICIIIX2 compounds were determined. The crystal structure of 37 solid solutions was refined. The mechanism of the formation of these phases was determined. Six single crystals of quaternary chalcogenides were grown. The dopant, Mn, with the content close to the intrinsic defect concentration (N?2,0•1020 cm-3) improves the optical quality of the AgGaGe3Se8 crystals by decreasing the absorption in the transparency region to К16 cm-1. Using the radiation-induced diffusion that allows us to decrease the absorption К10 cm-1, we developed the technique of “radiation annealing” for the clarifying of AgGaGe3Se8. The AgCd2-xMnxGaS4 alloys are photosensitive materials in the 530-610 nm range. This allows the use of these materials as photoelements. The Ag0,5Cr0,5Ti0,5S2, CuCrTiS4, Cu2CrZr3S8, Cu2MnZr3S8, Cu2FeZr3S8, Cu2CoZr3S8 and Cu2NiZr3S8 compounds may be used as electrode-active substnaces in graphite-paste sensors. The sensitivity limits of such electrodes in the potentiometric determination of Сu2+ are 10-9 М, that for Ag+ is 5.0·10-6 М.

Key words: phase equilibria, crystal structure, quaternary compounds, single crystals, vertical sections, physical properties.

Підписано до друку 14.12.2007. Формат 60901/16.

Обл. вид. арк. 0,9. Ум. друк. арк. 1,0. Тираж 100 прим. Гарнітура Times.

Друкарня редакційно-видавничого відділу “Вежа”

Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13. Зам. 6А-50.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Загальна характеристика лантаноїдів: поширення в земній корі, фізичні та хімічні властивості. Характеристика сполук лантаноїдів: оксидів, гідроксидів, комплексних сполук. Отримання лантаноїдів та їх застосування. Сплави з рідкісноземельними елементами.

  курсовая работа [51,8 K], добавлен 08.02.2013

 • Методика синтезу полікристалічних високотемпературних надпровідників. Основні відомості з фізики рентгенівських променів та способи їх реєстрації. Синтез твердих розчинів LnBa2Cu3O7, їх структурно-графічні властивості і вміст рідкісноземельних елементів.

  дипломная работа [654,6 K], добавлен 27.02.2010

 • Синтез S-заміщеного похідного 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліна та вивчення їх фізико-хімічних властивостей. Прогноз можливих видів їх біологічної дії за допомогою комп’ютерної програми PASS. Залежність дії синтезованих сполук від хімічної структури.

  автореферат [38,4 K], добавлен 20.02.2009

 • Характеристика схильності сполук до хімічних перетворень та залежність їх реакційної здатності від атомного складу й електронної будови речовини. Двоїста природа електрона, поняття квантових чисел, валентності, кінетики та енергетики хімічних реакцій.

  контрольная работа [32,1 K], добавлен 30.03.2011

 • Шляхи надходження в довкілля сполук купруму, форми його знаходження в об'єктах навколишнього середовища та вміст в земній корі. Запаси мідних руд. Огляд хімічних та фізичних методів аналізу. Екстракційно-фотометричне визначення купруму в природній воді.

  курсовая работа [270,8 K], добавлен 09.03.2010

 • Значення і застосування препаратів сполук ртуті у сільськогосподарському виробництві, в різних галузях промисловості та побуті. Фізичні і хімічні властивості сполук ртуті. Умови, що сприяють отруєнню. Клінічні симптоми отруєння тварин різних видів.

  курсовая работа [34,2 K], добавлен 19.06.2012

 • Ізомерія - явище просторове і структурне, що визначається особливостями структури молекули і порядком зв'язку атомів. Фізичні константи і фізіологічні властивості геометричних ізомерів. Оптична активність органічної сполуки. Ізомерія комплексних сполук.

  реферат [124,6 K], добавлен 20.07.2013

 • Класифікація металів, особливості їх будови. Поширення у природі лужних металів, їх фізичні та хімічні властивості. Застосування сполук лужних металів. Сполуки s-металів ІІА-підгрупи та їх властивості. Види жорсткості, її вимірювання та усунення.

  курсовая работа [425,9 K], добавлен 09.11.2009

 • Загальна характеристика елементів I групи, головної підгрупи. Електронна будова атомів і йонів лужних металів. Металічна кристалічна гратка. Знаходження металів в природі та способи їх одержання в лабораторних умовах. Використання сполук калію та натрію.

  презентация [247,6 K], добавлен 03.03.2015

 • Метали головних підгруп І та ІІ групи періодичної системи, їх поширення у природі, фізичні властивості, хімічні реакції з неметалами, водою, кислотами, оксидами. Гідроксиди s-елементів, їх одержання та використання. Твердість води та її усунення.

  лекция [72,1 K], добавлен 12.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.