Економічна сутність та значення рентабельності підприємства

Поняття прибутку і рентабельності, умови забезпечення прибуткової діяльності підприємства. Аналіз рентабельності і дослідження факторів, які впливають на формування собівартості продукції. Комплексний фінансовий аналіз прибутковості малого підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.12.2012
Размер файла 117,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

 • Зміст
 • Вступ
 • 1. Економічна сутність та значення рентабельності підприємства
 • 1.1 Прибутковість діяльності підприємства, умови її забезпечення
 • 1.2 Аналіз фінансових результатів малих підприємств у Херсоні за 2010-2011 рр
 • 2. Аналіз економічного положення малого підприємства «Надія»
 • 2.1 Аналіз майна малого підприємства
 • 2.2 Аналіз стану та використання оборотних активів малого підприємства
 • 2.3 Аналіз обсягу, складу грошових активів підприємства
 • 2.4 Аналіз капіталу підприємства
 • 2.5 Комплексний фінансовий аналіз прибутковості малого підприємства
 • 3. Шляхи підвищення рентабельності малих підприємств
 • Висновки
 • Список використаних джерел
 • Додаток А
 • Додаток Б

Вступ

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі введення досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва тощо.

У ринковій економіці фінансові ресурси (капітал) вкладаються у будь-які види діяльності виключно за критерієм максимуму прибутку. Тому рентабельність, тобто ефективність використання капіталу, має велике значення при визначенні фінансових результатів діяльності підприємства. Адже власник капіталу підприємства, його менеджери повинні оцінювати будь-які рішення у сфері управління наявними коштами, порівнюючи витрати з прибутком, тим більше, що фінансові ресурси завжди обмежені певними обсягами, а одержаний прибуток - це фінансовий ресурс для здійснення нових вкладень і одержання нових прибутків.

В сучасних умовах підвищення рентабельності підприємств є дуже важливим і складним завданням. Багато підприємств в Україні працюють не рентабельно, тобто вони неприбуткові, або їх рентабельність надто низька. Тому дослідження рентабельності, а також шляхів її підвищення на підприємстві є дуже важливим і актуальним питанням на даний час. Також ця тема заслуговує на значну увагу у зв'язку з тим, що при переході України на нові бухгалтерські стандарти змінилися методи визначення прибутку підприємства: замість балансового прибутку тепер використовується чистий прибуток. А показник прибутку є важливим при визначенні рентабельності підприємства.

Тому тема рентабельності підприємства, а також шляхів її підвищення є досить актуальною на даний час в Україні.

Отже, метою даної роботи є всебічне і детальне дослідження показників рентабельності підприємства, визначення їх сутності, а також значення даних показників для діяльності даного підприємства.

Об'єктом дослідження є мале підприємство, яке займається виготовленням верхнього трикотажу.

Завданнями даної роботи є:

1) дослідження показників рентабельності на певному підприємстві;

2) визначення сутності показників рентабельності, а також їх значення для підприємства в сучасних умовах розвитку української економіки;

3) аналіз рентабельності на підприємстві, а також дослідження факторів, які впливають на рентабельність підприємства в умовах самофінансування;

4) вивчення проблем, які перешкоджають підвищенню рентабельності підприємства, і визначення шляхів усунення цих проблем, а також шляхів підвищення рентабельності підприємства.

У сучасній вітчизняній і зарубіжній застосовується безліч показників рентабельності. Найкраще розкрито її такими вченими, як Коробов М.Я., Попович П.Я., Зятковський І.В., Ізмайлова К.В. та інші у навчальних посібниках з економічного аналізу, фінансів підприємств, економіки підприємств тощо.

А також дослідження показників рентабельності і шляхів її підвищення на підприємствах можна зустріти у журналах “ Фінанси України ”, “ Економіка України ”, “ Економіст ”, зокрема це статті “ Планування рентабельності виробництва ” (М. Бець), “ До проблеми регулювання результативності діяльності підприємства ” (Н. Поліщук), “ Вплив інфляції на оцінку показників прибутковості підприємства ” (Савчук В.П., Москаленко О.В.) та інші.

1. Економічна сутність та значення рентабельності підприємства

1.1 Прибутковість діяльності підприємства, умови її забезпечення

При прийнятті рішень, пов'язаних управлінськими процесами формування прибутку, використовується показник рентабельності капіталу, витрат та продаж.

Рентабельність є однією з базових економічних категорій економіки. Пояснення терміну "рентабельність" не визначає різних думок, оскільки під ним розуміється відношення, в чисельнику якого завжди фігурує прибуток.

Поява прибутку безпосередньо зв'язана з появою категорії "витрати виробництва". Прибуток - це та частина вартості продукту, яки залишається після покриття витрат виробництва. Необхідний і додатковий продукт - це категорії виробництва. Для з'ясування сутності цих категорій необхідно уточнити, що лежить в основі поділу чистого продукту на необхідний і додатковий. Згідно з економічною теорією це поділ часу праці, витраченої у сфері матеріального виробництва, на необхідний і додатковий. Протягом необхідного часу забезпечується створення фонду життєвих коштів або робочого фонду, що необхідний робітнику для підтримання і відтворення його життя і що за всіх систем суспільного виробництва він сам постійно повинен виробляти й відтворювати.

Додатковий продукт - чистина чистого продукту, створювана безпосередніми виробниками понад вартість необхідного продукту[7, С.36]. Додатковий продукт властивий усім суспільно-економічним формаціям і є однією з важливих умов їхнього успішного розвитку.

Прибуток - це частина заново створеної вартості, виробленої і реалізованої та готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість пройде відповідну стадію обороту і набере грошової форми.

Отже, об'єктивна основа існування прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток - це форма реалізації вартості в основному додаткового продукту. Однак прибуток включає і частину вартості необхідного продукту. Прибуток підприємств сфери матеріального виробництва - це частина національного доходу, що в результаті його первинного розподілу набирає форми чистого доходу підприємств.

Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу суспільного продукту, національного доходу.

Водночас прибуток - це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників.

На формування прибутку, як фінансового показника роботи підприємства, впливає встановлений державою порядок формування витрат на виробництво продукції (робіт, послуг); обчислення й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг); визначення позареалізаційних прибутків і витрат; визначення балансового (валового) прибутку.

Отже, на формування абсолютної суми прибутку підприємства у впливають результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності; галузь господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.

Зміни в обсягах і структурі прибутку підприємств різних галузей економіки, свідчать про складні процеси, що відбуваються в окремих галузях економіки і пов'язані зі зміною обсягів виробництва й реалізації продукції (робіт, послуг); зміною ефективності господарювання; розвиток ринкових відносин; ціноутворенням.

Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є його операційний прибуток. Операційний прибуток - загальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітній період, отримана як на території України, так і за її межами, що відображена в його балансі і включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), в тому числі продукції допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не мають окремого балансу, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті, а також позареалізаційних операцій.

Отримання операційного прибутку пов'язане з кількома напрямками діяльності підприємства.

По-перше, це основна діяльність, її результатом є прибуток від реалізації продукції (робот, послуг). Як правило цей прибуток має основну питому вагу в складі операційного прибутку. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається відніманням з виручки від реалізації суми податку на додану вартість, акцизного збору, (ввізного) мита, митних зборів, а також витрат, що включаються в собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).

По-друге, це діяльність зв'язана зі здійсненням фінансових інвестицій. У результаті підприємства одержують прибуток у вигляді дивідендів на акції, від вкладання коштів у статутні фонди інших підприємств (прибутки від володіння корпоративними правами); у вигляді відсотків на державні цінні папери, облігації підприємств, на депозитні рахунки. Обсяг цього прибутку і його питома вага в операційному прибутку мають тенденцію до зростання. Це обумовлено розвитком ринкової економіки, фондового ринку.

На обсяг названого прибутку справляють вплив обсяг фінансових інвестицій, їхнє спрямування і структура, умови оподаткування.

По-третє, ця діяльність, зв'язана з отриманням позареалізаційних прибутків і виникненням позареалізаційних витрат підприємств.

До них належать:

1) прибутки і збитки минулих років, що виявлені у звітному періоді;

2) невідшкодовані збитки від надзвичайних ситуацій (стихійних лих, пожеж, аварій);

3) надходження боргів, списаних раніше як безнадійні;

4) штрафи, пені, неустойки, що надходять за порушення господарських договорів суб'єктами господарювання в зв'язку із застосуванням фінансових санкцій;

5) штрафи, отримані за несвоєчасне погашення податкового кредиту з державного бюджету;

6) кредиторська заборгованість між підприємствами недержавної форми власності, щодо якої минув термін позовної давності;

7) дебіторська заборгованість, щодо якої минув термін позовної давності;

8) прибуток від завищення цін і тарифів;

9) курсова різниця від операцій в іноземній валюті;

10) прибуток і збиток від ліквідації основних засобів;

11) вартісна різниця відвантаженої та отриманої частини виконаного повністю бартерного контракту.

З прийняттям Закону "Про внесення змін і доповнень в Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 року, податкові адміністрації здійснюють контроль за правильністю визначення оподаткованого прибутку. Установлена методика визначення оподаткованого прибутку безпосередньо не зв'язана з формуванням балансового прибутку підприємства.

Однак зняття контролю за формуванням балансового прибутку з боку податкових органів не зменшує значення цього показника для підприємства. Балансовий прибуток залишається джерелом сплати ряду податків, формування фінансових ресурсів підприємств.

Показники рентабельності являються відносними характеристиками фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють доходність підприємства з різних та групуються в співвідношенні інтересами учасників економічного процесу, ринкового обміну.

Показники рентабельності є важливими характеристиками факторного середовища формування прибутку (та доходу) підприємства. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняного аналізу та оцінки фінансового стану підприємства. [13, С.19]

При аналізі виробництва, показники рентабельності можна об'єднати в слідуючи групи:

1) показники рентабельності продукції;

2) показники рентабельності капіталів (активів);

3) показники, розраховані на підставі потоків власних грошових коштів.

Перша група показників формується на підставі розрахунків рівнів рентабельності (доходності) по показникам прибутку (доходу), відбитий в звітності підприємства (рис.1.1).є

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.1 Показники рентабельності продукції

Даний показник характеризує прибутковість (доходність) продукції базисного та звітного періоду.

Друга група показників рентабельності формується на підставі розрахунків рівнів рентабельності в залежності від зміни розміру та характеру авансованих коштів: всі активи підприємства; інвестиційний капітал (власні кошти + довгострокові зобов'язання); акціонерний (власний) капітал (рис.1.2).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.2 Показники рентабельності капіталів

Неспівпадіння рівнів рентабельності по цим показникам характеризує ступінь використання підприємством фінансових важелів для підвищення доходності, довгострокових кредитів та інших зайнятих коштів.

Дані показники - практичні. Вони відповідають вимогам власників. Наприклад, адміністрацію підприємства інтересує віддача (доходність) всіх активів (всього капіталу); потенційних інвесторів і кредиторів - віддача на інвестований капітал; власників та засновників - доходність акцій.

Кожний з перерахованих показників легко моделюється по факторним залежностям (рис. 1.3).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.3 Факторна залежність показників рентабельності

Ця формула розкриває зв'язок між рентабельністю всіх активів (або виробничих активів), рентабельністю реалізацій та фондовіддачі (показників обороту виробничих фондів).

Економічний зв'язок полягає в тому, що формула прямо вказує шляхи підвищення рентабельності: при низькій доходності продаж необхідно прискорювати обіг виробничих активів.

Третя група показників рентабельності формується на базі розрахунку рівня рентабельності аналогічно показникам першої та другої груп, однак замість прибутку в розрахунку приймається прибуток грошових коштів (рис.1.4).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.4 Показники, розраховані на підставі потоків власних грошових коштів

Дані показники дають уяву про ступінь важливості для підприємства забезпечити кредиторів, позичальників та акціонерів власними грошовими коштами в зв'язку з використанням його виробничого потенціалу. Концепція рентабельності розраховується на підставі притоку грошової "готівковості", широко використовується в країнах з розвинутою ринковою економікою. Вона більше пріоритетна, тому що операції з грошовими потоками є ознакою інтенсивного типа виробництва, ознакою "здоров'я" економіки і фінансового стану підприємства.

Різноманітність показників рентабельності визначає альтернативність пошуку шляхів її підвищення. При аналізі шляхів підвищення рентабельності важливо розрізняти вплив зовнішніх та внутрішніх факторів.

Такі показники, як ціна продукту і ресурсу, об'єм використовуваних ресурсів та обсяг виробництва продукції, прибутку від реалізації та рентабельності (доходності) продаж, знаходяться між собою в тісному функціональному зв'язку.

Основні показники рентабельності:

- Рентабельність продукції;

- Рентабельність продаж;

- Рентабельність активів;

- Рентабельність текучих активів;

- Рентабельність власного акціонерного капіталу.

1. Рентабельність продукції:

(1.1)

де Рпр - рентабельність продукції;

Пр - прибуток від реалізації продукту;

С - повна собівартість реалізації продукції.

Цей показник характеризує вихід прибутку в процесі реалізації продукції на одиницю витрат в основній діяльності підприємства.

2. Рентабельність продаж:

(1.2)

де RОS- рентабельність продаж;

В- виручка від реалізації без податків, включених до ціну продукції.

Рентабельність продаж характеризує доходність основної діяльності підприємства. Менеджер використовує цей показник для контролю над взаємозв'язком між цінами, кількості реалізує мого товару, витрат виробництва і реалізації продукції.(1.2)

3. Рентабельність активів:

(1.3)

де RОА- рентабельність активів;

Пч- чистий прибуток;

Аср- середня величина активів за певний період.

Цей показник служить для визначення ефективності використання капіталу, оскільки дає загальну оцінку доходності вкладеного в виробництво капіталу, як власного так і залученого.(1.3)

4. Рентабельність поточних активів:

(1.4)

де Рта- рентабельність поточних активів;

Ат.ср- середня величина поточних активів підприємства.

Цей показник характеризує величину прибутку, отриману з кожної гривні що вкладена у поточні активи.(1.4)

5. Рентабельність власного акціонерного капіталу:

(1.5)

де RОЕ- рентабельність власного акціонерного капіталу;

Кс- середня величина власного капіталу підприємства.

Цей показник займає особливе місце серед показників рентабельності і характеризує ефективність використання власних коштів акціонерів, величину прибутку, отриману на кожну гривню вкладень акціонерів в підприємство і залишаючи в розпорядку підприємства. Значення цього показника відбиває ступінь привабливості об'єкта для вкладень коштів акціонерів. Чим вище цей показник, тим більше прибутку приходиться на одну акцію, тим вище потенційні дивіденди.(1.5)

На величину рентабельності власного акціонерного капіталу впливає показник рентабельності активів.

В ринковій економіці приділяється велике значення порівнянням прибутку з прибуткоутворюючими факторами і базами її формування.

При стандартній оцінці фінансового стану підприємства пропонується західними методиками:

- По-перше, використання системи взаємозв'язаних показників рентабельності, кожний з яких несе однакове навантаження як для робітників підприємства так і для користувачів фінансової інформації (менеджерів, акціонерів, інвесторів та кредиторів).

- По-друге, використання системи показників рентабельності як однієї з елементів фінансово-економічної оцінки текучого положення підприємства.

- По-третє, необхідність проведення динамічного і порівняного аналізу показників рентабельності по секторам основної діяльності, по підприємствам - аналогам і підприємствам - конкурентам.

Для цієї мети розроблена система показників рентабельності, котра об'єднує три основним класи показників (табл. 1.1)

- 1. Показник рентабельності, розрахований на підставі прибутку (доходу).

- 2. Показник рентабельності, розрахований в зв'язку з використанням виробничих активів.

- 3. Показник рентабельності, розрахований на підставі потоків власних грошових коштів.

Таблиця.1.1 Система фінансових коефіцієнтів рентабельності

Основні класи показників рентабельності

Фінансові коефіцієнти рентабельності

1

2

1. Показник рентабельності, розрахований на підставі прибутку (доходу)

1.1Коефіцієнт обмеженого рівня валового прибутку

1.2.Коефіцієнт обмеженого рівня прибутку від основної (операційної) діяльності

1.3.Коефіцієнт обмеженого рівня прибутку всієї діяльності підприємства

1.4.Коефіцієнт обмеженого рівня чистого прибутку

1.5.Коефіцієнт критичної рентабельності

2.Показник рентабельності, розрахований в зв'язку з використанням виробничих активів

2.1.Коефіцієнт віддачі на всю суму виробничих

активів

2.2.Коефіцієнт віддачі на інвестований капітал

2.3.Коефіцієнт віддачі на акціонерний капітал

3.Показник рентабельності, розрахований на підставі потоків власних грошових коштів

3.1.Коефіцієнт рентабельності відбору

3.2.Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу

3.3.Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

3.4.Коефіцієнт обслуговування боргу

Прибуток є об'єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту.

Водночас прибуток - це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин.

На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений державою порядок формування витрат на виробництво продукції (робіт, послуг); обчислення й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг); визначення позареалізаційних прибутків і витрат; визначення балансового (валового) прибутку.

Отже, на формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають:

- результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності;

- сфера діяльності; галузь господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.

Прибуток від реалізації продукції безпосередньо залежить від двох основних показників: обсягу реалізації продукції та її собівартості. На зміну обсягу реалізації продукції впливає зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої продукції, частки прибутку в ціні продукції (рентабельність продукції).

Треба звернути увагу на те, що зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої продукції справляють вплив не тільки на обсяг реалізації продукції, а й на її собівартість, оскільки змінюються умовно-постійні витрати (за зміни обсягу виробництва продукції); витрати на зберігання продукції, інші витрати (за зміни залишків нереалізованої продукції).

Істотний вплив на обсяг реалізації продукції, а також і на прибуток від реалізації справляє розмір прибутку, що включається в ціну виробів. За умов формування ринкової економіки державного регулювання рентабельності продукції, як правило, уже нема. Отже, створюється можливість збільшення прибутку підприємства за рахунок збільшення частки прибутку в ціні окремих виробів. Цьому сприяє відсутність належної конкуренції, монопольне становище деяких підприємств у виробництві й реалізації багатьох видів продукції.

Таким чином можна зробити висновок, що можливості підприємств впливати на обсяг прибутку від реалізації, змінюючи обсяги виробництва продукції, залишки нереалізованої продукції, її рентабельність є досить суттєвими.

Розглянемо особливості впливу на формування прибутку собівартості продукції (робіт, послуг). Собівартість є узагальнюючим, якісним показником діяльності підприємств, показником її ефективності. Є особливості у формуванні собівартості продукції (робіт, послуг) залежно від сфери діяльності, галузі господарства.

Узагальнено можна дати таке визначення собівартості.

Собівартість продукції (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на їх виробництво (виконання) та реалізацію.

Витрати на виробництво продукції утворюють виробничу собівартість; витрати на виробництво та реалізацію - повну собівартість продукції.

Підприємство може суттєво впливати на формування собівартості. Однак при цьому необхідно взяти до уваги таке.

По-перше, склад (перелік) витрат, що їх можна відносити на собівартість, регламентований державою. Протягом 1996 року Постановами Кабінету Міністрів України були затверджені Типові положення з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), у промисловості, сільському господарстві, будівництві, торгівлі, собівартості науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт тощо.

На основі Типових положень розроблено галузеві, відомчі положення, інструкції, що визначають порядок визначення планової і фактичної собівартості продукції (робіт, послуг).

Витрати сфер виробництва й обігу, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), групуються за такими елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних фондів і нематеріальних активів, інші витрати.

По-друге, у складі витрат, що включаються в собівартість, розмір окремих із них також регулюється державою встановленням нормативів відрахувань. Це передусім стосується таких елементів витрат:

відрахування на соціальні заходи (державне пенсійне страхування, соціальне страхування, страхування на випадок безробіття);

амортизація основних засобів і нематеріальних активів; » витрати на фінансування ремонту й поліпшення основних фондів;

інші витрати (відрахування в Державний інноваційний фонд, на фінансування автомобільних доріг).

Вплив підприємств на названі елементи витрат є обмеженим. Однак і він можливий через належне управління показниками, до яких застосовуються встановлені нормативи відрахувань: витрати.

1.2 Аналіз фінансових результатів малих підприємств у Херсоні за 2010-2011 рр

Реформування відносин власності спрямоване на усунення диспропорцій у розвитку реального сектора економіки, продовження формування конкурентного середовища.

Значна роль у цьому процесі належить підприємництву, яке є найбільш рухливою, динамічною та активно діючою формою задоволення потреб населення та бізнесу в товарах та послугах. За рахунок розвитку підприємництва в місті стали конкурентними ринки з надання послуг і вантажно-пасажирських перевезень, побутового обслуговування населення, аптечно-лікувальних, нотаріально-юридичних та інших.

У 2011 році у м. Херсоні на 10 тис. осіб наявного населення діяло 87 малих підприємств.

На малих підприємствах міста Херсона було зайнято 19,8 тис. осіб. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників на малих підприємствах м. Херсона щорічно зростає. У 2011 році вона становила1381,69 грн., збільшення у порівнянні з 2010 роком - на 373,71 грн.(37,1 %).

Обсяг реалізованої продукції (робіт,послуг) у 2011 році на підприємствах малого бізнесу становив 5846,1 млн. грн., що на 212,6 млн. грн. (3,8 %) більше, ніж у 2010 р.

Частка продукції (робіт, послуг),реалізованої малими підприємствами, у загальному обсязі реалізованої продукції(робіт, послуг) суб'єктів підприємницької діяльності міста склала 31,6 % (на 2,2 % більше у порівнянні з 2010 роком).

У 2011 році прибутково спрацювали58,2 % до загальної кількості малих підприємств міста, прибуток склав 208,8млн. грн.

Збитково спрацювали 41,8 % до загальної кількості малих підприємств, збиток склав 428,0 млн. грн.

Рентабельність операційної діяльності малих підприємств у 2011 році склала +0,1 %.

За І півріччя 2012 року державним реєстратором у м. Херсоні зареєстровано 922 новостворених суб'єкта підприємницької діяльності, у тому числі: фізичних осіб - 708, юридичних осіб - 214.

З метою підтримки розвитку підприємництва міською радою у І півріччі поточного року суб'єктам підприємницької діяльності надано в користування 27земельних ділянок, передано у власність13 нежитлових приміщень, надано в оренду 96 нежитлових приміщень.

У 2003 році створено Херсонський міський фонд підтримки підприємництва, який успішно діє і відіграє важливу роль у розвитку малого підприємництва у м. Херсоні.

У міському бюджеті на 2012 рік передбачено бюджетні призначення виконавчому комітету Херсонської міської ради для фінансування Херсонського фонду підтримки підприємництва на виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва у місті Херсоні на 2011/2012роки у сумі 50,0 тис. грн.

У І півріччі 2012 року виконання заходів Програми профінансовано у сумі 31,3 тис. грн. Використання бюджетних коштів здійснюється відповідно до плану, який розроблено Херсонським міським фондом підприємництва.

З метою уникнення хабарництва збоку виконавців, уникнення контакту підприємців з посадовими особами, які уповноважені видавати документи дозвільного характеру, на підставі Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" за принципом організаційної єдності працює Дозвільний центр в сфері господарської діяльності м. Херсона.

З 1 січня 2012 року прийом та видача документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання здійснюється тільки через державних адміністраторів, які координують роботу центру. Для пропозицій вдосконалення взаємодії державних адміністраторів з регіональними, місцевими дозвільними органами у Дозвільному центрі в сфері господарської діяльності м. Херсона ведеться книга скарг та пропозицій.

Для налагодження дієвої співпраці та конструктивного діалогу між владою і бізнесом організовано громадський піст, який здійснює моніторинг діяльності Дозвільного центру в сфері господарської діяльності в м. Херсоні. Очолює роботу громадського посту член міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва, голова Херсонської облпрофспілки працівників малого і середнього бізнесу «Консолідація» Іваненко О.П.

У приміщенні міської ради щоп'ятниці працює Єдиний офіс з питань погодження документів для одержання дозволів на розміщення, будівництво,реконструкцію об'єктів громадського, промислового призначення, початок роботи об'єктів підприємницької діяльності.

За І півріччі 2012 року до Єдиного офісу звернувся 301 суб'єкт господарювання, розглянуто 3204 питань, проведено 23 засідання.

27 квітня 2012 року в будівлі Херсонської міської ради відбулося відкриття міського Центру надання адміністративних послуг.

Метою створення Центру надання адміністративних послуг є подальша робота щодо відкритості та ефективності діяльності Херсонської міської ради та її виконавчих органів, отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці за принципом «єдиного вікна»,забезпечення виконання завдань, передбачених розділом «Адміністративні послуги» Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 -2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого указом Президента України від 27 квітня 2011 №504.

Відкриття Центру надання адміністративних послуг - черговий крок міської влади у боротьбі з бюрократією на шляху розвитку підприємництва.

2. Аналіз економічного положення малого підприємства «Надія»

2.1 Аналіз майна малого підприємства

За даними балансу проаналізуємо наявність та структуру майна підприємства. Визначимо зміни в складі та структурі активів за період, що аналізується (табл.2.1.1). Отримані дані оцінимо та вкажемо шляхи оптимізації структури майна підприємства.

Таблиця 2.1.1 Структура активів підприємства

Активи

На початок року

На кінець року

Відхилення

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

У структурі

1

2

3

4

5

6

7

1.Усього активів:

373370

100

414645

100

41275

- у тому числі:

2.Необоротні активи

265197

71,03

306841

74,00

41644

2,97

3. Оборотні активи

-з них:

107882

28,9

107553

25,94

-329

-2,95

3.1. Запаси

40187

10,76

34235

8,26

-5952

-2,5

3.2. Грошові кошти та розрахунки

-

-

-

-

-

-

- у тому числі:

3.2.1.Кошти в розрахунках

14816

3,97

15766

3,80

-960

-0,17

3.2.2.Грошові кошти та їх еквіваленти

141

0,04

94

0,02

-47

-0,02

3.3Витрати майбутніх періодів

251

0,07

251

0,06

0

-0,01

За наведеними у таблиці даними бачимо, у структурі активів підприємства відбувалися зміни у бік збільшення, а саме за звітний період вартість активів підприємства збільшилася на 41275 тис. грн., а саме за рахунок зменшення вартості оборотних активів на 329 тис. грн. (на -2,95%), збільшення вартості необоротних активів на 41644 тис. грн. (на 2,97%).

У наслідок цього в структурі активів збільшилась частка необоротних активів, а оборотних активів - зменшилась. Оптимальною буде вважатися така структура активів підприємства, яка забезпечить максимальну величину доходності або віддачі з кожного елементу активу при всіх інших рівних умовах.

За даними балансу проаналізуємо необоротні активи підприємства ті їх складові частини (табл. 2.1.2). Надамо характеристику поточних активів підприємства та їх складових частин.

Таблиця 2.1.2 Склад і структура необоротних активів підприємства

Стаття балансу

На початок року, тис. грн.

На кінець року, тис. грн..

Абсолютне відхилення, (гр.2 - гр.1), тис. грн..

Відносне відхилення (гр.2/гр.1)х 100, %

На початок звітного періоду, %

На кінець звітного періоду, %

Відхилення, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Незавершене будівництво

66995

71703

4708

107,03

25,26

107,03

7,03

Основні засоби:

-

-

-

-

-

-

залишкова вартість

196071

232026

35955

118,34

73,93

118,34

18,34

первісна вартість

432878

481183

48305

111,16

-

-

-

Знос

236807

249157

12350

105,22

-

-

-

Довгострокові фін.інвестиції

2150

3095

945

148,60

0,81

1,01

0,2

Відстрочені податкові активи

-

-

-

-

-

-

-

Усього необоротних активів

265197

306841

41644

-

-

-

За звітний період вартість необоротних активів збільшилась на 41644 тис. грн. за рахунок збільшення вартості незавершеного виробництва на 4708тис. грн. (на 7,03%), збільшення вартості основних засобів на 35955 тис. грн. (на 18,34 %), довгострокових інвестицій на 945 тис. грн. (на 48,60%). Унаслідок цього в структурі необоротних активів збільшилась частка основних засобів на 18,34 п. п. (за залишковою вартістю), довгострокових фінансових інвестицій - на 0,2 п. п., а вартість незавершеного будівництва збільшилась на 7,03 п. п.

2.2 Аналіз стану та використання оборотних активів малого підприємства

За даними балансу проаналізуємо наявність, склад та структуру оборотних активів підприємства. З цією метою згрупуємо оборотні активи за рівнем їх ліквідності, визначимо відхилення в розрізі показників. Оцінимо загальний розмір оборотних активів підприємства та проаналізуємо зміни в їх обсязі впродовж звітного періоду (табл. 2.2.1).

Таблиця 2.2.1 Структура оборотних активів підприємства

Показники

Початок року

Кінець року

Відхилення (+,-)

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти, у тому числі:

-

-

-

- у національній валюті

141

94

-47

Кошти у розрахунках,

у тому числі:

-

-

-

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

14816

15766

+950

Запаси, у тому числі:

- виробничі запаси

40187

34235

-5952

- товари

-

-

-

Незавершене будівництво

66995

71703

4708

Усього оборотних активів

107882

107553

-329

За звітний період вартість оборотних активів зменшилась на 329 тис. грн. Це зумовлено переважно зменшенням грошових коштів на 47 тис. грн., виробничих запасів - на 5952 тис. грн. та збільшенням дебіторської заборгованості на 950 тис. грн., незавершеного виробництва - на 4708 тис. грн.

Дослідимо питому вагу оборотних активів у загальному обсязі майна та її зміни протягом періоду (табл.2 2.2).

Таблиця 2.2.2 Питома вага оборотних активів підприємства

Показники

Початок року

Кінець року

Відхилення (+,-)

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти, у тому числі:

- у національній валюті

0,13

0,87

+0,74

Кошти у розрахунках,

у тому числі:

-

-

-

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

13,73

14,66

+0,93

Запаси, у тому числі:

- виробничі запаси

37,25

31,83

-5,42

- товари

-

-

-

Усього оборотних активів

100

100

-

У звітному періоді у загальній структурі оборотних активів збільшилась питома вага грошових коштів у національній валюті з 0,13 до 0,87% , тобто на 0,74 п. п., дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - з 13,73 до 14,66 , тобто на 0,93 п. п , та зменшення виробничих запасів - з 37,25 до 31,83%, тобто на -5,42 п. п.

На підставі балансу визначимо зміни, які відбуваються в складі джерел покриття оборотних активів підприємства. З цією метою згрупуємо їх на власні та позикові, розрахуємо питому вагу кожного джерела в загальній сумі оборотних активів, відхилення в розрізі показників. За результатами розрахунків зробимо висновки. Оформимо аналітичну таблицю 2.2.3.

Таблиця 2.2.3 Джерела формування оборотних активів підприємств

Показники

Початок року

Кінець року

Відхилення (+,-)

1

2

3

4

Власний оборотний капітал, (р. 300-080-350 у частині збитків-360-370)+310+320+330+340+350 у частині прибутку) у тому числі:

301986

318993

+17007

- статутний капітал (р. 300)

155682

155682

0

- інший додатковий капітал (р. 320-080-350 у частині збитків-380-370)

-

-

-

Позиковий капітал (сума рядків усього за розділом ІІ (р.430+ 480+620+630),

у тому числі:

71362

95602

+24240

- за товари, роботи, послуги (р. 530)

9769

11544

+1775

- бюджетом (р.550)

1089

1273

+184

- зі страхування (р. 570)

-

-

-

- з оплати праці (р.580)

1371

1792

421

Усього оборотних активів (р. 260+270)

108133

107804

-329

У звітному періоді власний капітал збільшився на 17007 тис. грн., а позиковий капітал збільшився на 24240 тис. грн., а саме: за рахунок збільшення розрахунків за товари, роботи, послуги на 1775 тис. грн., з оплати праці - на 421 тис. грн.

Щоб у майбутньому уникнути ризику втрати фінансової стійкості підприємства необхідно Відмовитися від надмірного використання позикового капіталу.

2.3 Аналіз обсягу, складу грошових активів підприємства

На підставі балансу визначимо склад та структуру грошових активів підприємства. Визначимо відхилення в розрізі показників у таблиці 2.3.1

Таблиця 2.3.1 Грошові кошти підприємства

Статті грошових активів

Початок року

Кінець року

Відхилення (+,-)

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн..

-

-

-

- в національній валюті

141

94

47

- питома вага, %

0,13

0,09

-0,04

Усього оборотних активів

108133

107804

-329

За звітний період сума грошових коштів зменшилась на 47 тис. грн. (на -0,04 п. п.). Поповнення готівки на підприємстві залежить від обороту, який розраховується як відношення собівартості реалізованої продукції до середньорічних запасів. Чим вищий показник оборогу, тим швидше запаси перетворюються у готівку. Отже для забезпеченості готівкою підприємству пропонується в майбутньому збільшити оборотність запасів товарно-матеріальних цінностей.

2.4 Аналіз капіталу підприємства

рентабельність прибуток собівартість

На підставі балансу проведемо аналіз та структури власного та позикового капіталу підприємства. Визначимо відхилення в розрізі показників. та дамо їм об'єктивну оцінку з позиції інвесторів та підприємства (табл.2.4.1).

Таблиця 2.4.1 Склад і структура капіталу підприємства

Статті балансу

Початок року

Кінець року

Відхилення (+,-)

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

Капітал, разом

373370

100

360294

100

-13076

1. Власний капітал

301986

80,88

318993

88,54

17007

7,66

1.1.Статутний капітал

155682

41,70

155682

43,21

0

1.2. Нерозподілений прибуток

146304

39,18

16331

4,53

-129973

-34,65

2. Позиковий капітал

70860

18,98

40535

11,25

-30325

-27,93

2.1. Довгострокові зобов'язання

22

0,01

37470

10,40

-37448

-7,73

2.2. Короткострокові зобов'язання

-

-

-

-

-

-

2.2.1. Поточні зобов'язання за розрахунками

28107

7,52

3065

0,85

605

-6,67

2.3.Забезпечання виплат

42731

11,45

0

0

-42731

-11,45

3.1.Доходи майбутніх періодів

524

0,14

766

0,21

242

0,07

За звітний період вартість капіталу підприємства зменшилась на 13076 тис. грн.. Це зменшення обумовлене збільшенням вартості власного капіталу на 17007 тис. грн. (на 7,66 %) та зменшенням позикового капіталу - на 30325 тис. грн. (на 27,93 %). В свою чергу збільшення вартості власного капіталу зумовлене зменшенням вартості нерозподіленого прибутку на 129973 тис. грн. (на 34,75%), а зменшення позикового капіталу - зменшенням довгострокових зобов'язань на 37448 тис. грн. (на 7,3 %) , зменшенням поточних зобов'язань - на 605 тис. грн. (на 6,67%) , та зменшенням забезпечення виплат - 42731 тис. грн. (на 11,45 %).

З погляду підприємства, збільшення вартості капіталу переважно за рахунок зменшення нерозподіленого прибутку, тобто реінвестицію грошових коштів можна вважати позитивним явищем.

З погляду інвесторів, стабільний розвиток підприємства це завжди позитивне явище - зменшує ризик банкрутства.

На підставі балансу проведемо аналіз та структури власного капіталу підприємства. Визначимо відхилення в розрізі показників (табл.2.4.2). За результатами розрахунків зробимо висновки, вкажемо основні напрямки покращення структури власного капіталу, ефективності його використання.

Таблиця 2.4.2 Структура власного капіталу підприємства

Показники

Початок року

Кінець року

Відхилення (+,-)

Відхилення, %

1

2

3

4

5

Статутний капітал

- сума, тис. грн..

155682

155682

0

0

- питома вага, %

51,6

43,2

-

-8,4

Нерозподілений прибуток

-

-

-

-

- сума, тис. грн..

146304

16331

-129973

-

- питома вага, %

48,4

5,1

-43,3

Власний капітал

-

-

-

-

- сума, тис. грн..

301986

318993

17007

-

- питома вага, %

100

100

-

-

За звітний період на підприємстві збільшився власний капітал на суму 17007 тис. грн., а саме за рахунок зменшення нерозподіленого прибутку на 129973 тис. грн. (на 43,3%) і при незмінному статутному капіталі на тис.

Для оптимізації структури капіталу доцільно збільшити суму власного капіталу,за рахунок внесків учасників до статутного капіталу, тим самим підвищити стабільність платіжної дисципліни,повністю виплатити суму неоплаченого капіталу, таким чином зміцнити фінансову стійкість.

На підставі балансу визначимо суму власного оборотного капіталу підприємства (табл. 2.4.3). Порівняємо наявну суму власного оборотного капіталу з нормативом, виявимо відхилення.

Таблиця 2.4.3 Розрахунок суми власного оборотного капіталу підприємства, тис. грн

Показники

Початок року

Кінець року

Відхилення (+,-)

1

2

3

4

Перший варіант

1. Власний капітал

301986

31899

17007

2.Довгостроковий капітал

-

-

-

3. Необоротні активи

265237

306841

41604

4. Власний оборотний капітал (пок. 1 + 2 - 3)

-

-

-

5. Норматив власного оборотного капіталу

13,0

12,0

Відхилення від нормативу:

-

-

-

- надлишок (+)

265224

306829

41605

- нестача (-)

-

-

-

Другий варіант

1. Оборотні активи

107882

107553

-329

2. Витрати майбутніх періодів (ряд. 270 до 1 року)

251

251

0

3.Короткострокові зобов'язання

-

-

-

3.1. Забезпечення наступних витрат і платежів (ряд. 430 до 1 року)

42731

39388

-3343

3.2. Короткострокові кредити і позики

15878

3419

-12459

3.3.Поточні зобов'язання за розрахунками

2460

3065

605

3.4. Доходи майбутніх періодів (рід. 630 до 1 року)

524

766

242

4. Власний оборотний капітал (пок. 1+2-3)

36749

12152

-24597

5. Норматив власного оборотного капіталу

13,0

12,0

-

Відхилення від нормативу:

-

-

-

- надлишок (+)

2826,85

1012,67

-1814,18

- нестача (-)

-

-

-

Підприємство має надлишок власного оборотного капіталу, зокрема, станом на кінець 2009 року його величина склала 306829 тис. грн. Розмір надлишку власного оборотного капіталу для фінансування поточних активів року збільшився на 41605 тис. грн.

Враховуючи другий варіант розрахунку зазначимо, що підприємство зменшує суму своїх боргів короткострокового характеру. У той час як сума оборотних активів зменшилась на 329 тис. грн. , поточні зобов'язання за розрахунками збільшились аж на 605 тис. грн., в той же час короткострокові кредити і позики зменшились на 12459 тис. грн.

На підставі балансу проведемо аналіз та структури позикового капіталу підприємства. Визначимо відхилення в розрізі показників (табл. 2.4.4). За результатами розрахунків зробимо висновки, вкажемо основні напрямки покращення структури капіталу, ефективності його використання.

Таблиця 2.4.4 Склад позикових коштів підприємства, тис. грн

Показники

Початок року

Кінець року

Відхилення

(+,-)

%

1

2

3

4

5

Довгострокові зобов'язання

0

37470

37470

142,11

Поточні зобов'язання , у тому числі:

-

-

-

-


Подобные документы

 • Поняття та суть рентабельності підприємства. Характеристика показників рентабельності. Основні заходи щодо підвищення прибутку підприємства. Напрямки зниження витрат підприємства. Аналіз діяльності та рентабельності підприємства ВАТ "М’ясокомбінат".

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 09.10.2012

 • Особливості утворення і використання прибутку на підприємстві. Характеристика факторів, що впливають на розмір прибутку підприємства. Аналіз показників рентабельності виробництва: показники рентабельності – брутто, показники рентабельності – нетто.

  реферат [15,6 K], добавлен 06.06.2010

 • Класифікація показників прибутковості підприємства, формування чистого прибутку, принципи його розподілу. Сутність, поняття рентабельності. Аналіз та оцінка формування та використання прибутку на ДС-Микитівка. Шляхи підвищення прибутковості підприємства.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 16.12.2012

 • Методико-теоретичні аспекти категорії рентабельності. Оцінка роботи підприємства ПП "Агропрогрес" по використанню можливостей збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку і рентабельності та розробка заходів щодо використання виявлених резервів.

  курсовая работа [189,9 K], добавлен 22.08.2011

 • Аналіз рентабельності продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства. Здатність підприємства створювати необхідний прибуток в процесі своєї господарської діяльності. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності. Перевірка розрахунків.

  контрольная работа [50,2 K], добавлен 09.10.2011

 • Валовий прибуток в системі узагальнюючих вартісних показників, його місце у механізмі формування прибутку підприємства на прикладі діяльності СООО "Обрій": аналіз виробництва продукції рослинництва і тваринництва; оцінка собівартості та рентабельності.

  курсовая работа [161,9 K], добавлен 19.03.2011

 • Теоретичні засади аналізу та шляхів вдосконалення рентабельності діяльності підприємства. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "СНВО ім. Фрунзе", аналіз впливу його асортиментної політики на розмір прибутку, а також оцінка рівня рентабельності.

  курсовая работа [59,8 K], добавлен 12.07.2010

 • Економічна сутність капіталу та фінансової стійкості підприємства. Аналіз показників рентабельності ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв", їх взаємозв’язок. Аналіз фінансових результатів за даними фінансової звітності. Резерви росту рентабельності активів.

  курсовая работа [161,5 K], добавлен 04.05.2015

 • Поняття собівартості та її структура. Характеристика підприємства ТОВ "Срібне плесо". Аналіз впливу собівартості окремих груп продукції за рівнем їх рентабельності. Техніко-економічні чинники та резерви зниження собівартості продукції підприємства.

  курсовая работа [70,5 K], добавлен 21.02.2013

 • Економічна сутність рентабельності, огляд системи її базових показників. Особливості аналізу економічної діяльності зарубіжних підприємств. Огляд показників рентабельності вітчизняного підприємства. Пропозиції щодо підвищення прибутковості підприємства.

  реферат [238,0 K], добавлен 23.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.