Еволюційний підхід в теоріях економічного розвитку

Розвиток еволюційного підходу та історія його застосування в теоріях економічного розвитку. Досвід розробки та використання еволюційної методології в економічних дослідженнях. Ступінь проникнення і використання еволюційного підходу в економічній науці.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 26.08.2015
Размер файла 38,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Київський національний університет

Імені Тараса Шевченка

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Еволюційний підхід в теоріях економічного розвитку

08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки

Подолян Іван Сергійович

Київ - 2009

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

ОСЕЦЬКИЙ Валерій Леонідович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

професор кафедри економічної теорії

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

ЛЕОНЕНКО Петро Михайлович,

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі,

завідувач кафедри економічної теорії

кандидат економічних наук, доцент

САЦИК Володимир Іванович,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент кафедри політичної економії факультетів управління і маркетингу

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми дослідження пов'язана з поточною тенденцією в розвитку економічної науки, яка характеризується зміною наукових парадигм у зв'язку з кризою ортодоксальної економічної теорії. Досліджуваний в роботі еволюційний підхід є одним із втілень системної парадигми економічної теорії, яка приходить на зміну механістичним уявленням про природу економічної дійсності, які панували в економічній науці до останнього часу.

Причиною відходу від механістичної парадигми економічної теорії є зростання динамізму економічних процесів, прискорення структурних трансформацій на всіх рівнях економічних систем, кризові явища в світовій економіці, що робить актуальним вивчення закономірностей таких перетворень. Це потребує активізації наукових пошуків, метою яких є удосконалення методології досліджень економічної динаміки. Одним із напрямів таких досліджень є еволюційний підхід та еволюційна економічна теорія.

У дисертаційній роботі дослідження розвитку еволюційних ідей обмежено періодом від зародження класичної політичної економії (кінець ХVІII ст.) і до сьогодення.

Вперше на потребу виділення еволюційного підходу, як предмета дослідження, вказав Т. Веблен. До нього еволюційні ідеї розвивалися низкою вчених-економістів, починаючи з класиків політичної економії, проте в їхніх дослідженнях відсутня системність і послідовність застосування еволюційної методології.

Основу сучасної еволюційної економічної теорії заклали фундаментальні праці вчених інституційного напряму (Т. Веблен, Д. Норт), новаторська робота Й. Шумпетера та активне запозичення економістами ідей біологів: Ж. Б. Ламарка, Ч. Дарвіна та Г. Менделя.

Серед теорій, що застосовують еволюційний підхід, можна виділити інституціоналізм, еволюційну економіку та сукупність теорій, заснованих на використанні методів системної та синергетичної парадигм. У цих напрямах є достатньо досліджень як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, серед яких: Т. Веблен, Й. Шумпетер, В._Б. Занг, Р. Нельсон, С. Вінтер, Д. Норт, Г. Саймон, Р. Коуз, Т. Левітт, К. Лукас, О. Вільямсон, Г. Хакен, Я. Корнаї, Дж. Ходжсон, М. Кондратьєв, Є. Слуцький, А. Чухно, В. Базилевич, О. Бандура, М. Бєлоусєнко, В. Бранський, О. Васильєв, В. Вольчик, Т. Гайдай, Н. Гражевська, С. Єрохін, О. Єрохіна, В. Коллонтай, П. Леоненко, В. Маєвський, В. Макаров, В. Сацик, О. Сухарєв, Д. Чернавський, Д. Чистілін та інші. Саме роботи з цих напрямів становлять переважну частину джерельної бази дослідження. еволюційний економічний теорія

Проте еволюційна економічна теорія все ще знаходиться на стадії становлення. Відбувається активний міждисциплінарний обмін ідеями й моделями, які за своєю сутністю є еволюційними і здатні доповнити та розширити існуючі еволюційні моделі економічного розвитку.

Цим пояснюється низка суперечностей, притаманних практиці застосування еволюційної методології. Зокрема, існують розбіжності в трактуванні поняття «еволюція», з чим пов'язано різне розуміння суті еволюційного підходу.

До останнього часу не було сформовано стійкого понятійного апарату еволюційного підходу, не оцінено його пізнавальну здатність у сфері економіки. Були здійснені окремі спроби застосувати еволюційний підхід при вивченні діяльності фірми (Р. Нельсон, С. Вінтер, О. Сухарєв, К. Садченко, В. Маєвський), ринку, галузі або певної макроекономічної системи (Й. Шумпетер, Р. Нельсон, С. Вінтер, В. Попков, Д. Берг, В. Маєвський, В. Лєбєдєв та ін.), проте, поза увагою вчених еволюційного напряму досі залишається індивідуальна економічна поведінка, не розроблено цілісної економічної теорії, яка б поєднувала аналіз мікро- і макрорівнів економіки та суспільства в цілому на основі еволюційної методології.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідної роботи кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за комплексною темою «Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя» (шифр: 06 БФ 040-01). Внесок автора полягає в теоретичному узагальненні закономірностей розвитку та структурних трансформацій галузевих і національних ринків.

Ці результати дисертаційного дослідження, у поєднанні з генераційними моделями економічного розвитку, здатні слугувати теоретико-методологічною основою для здійснення наукових досліджень динамічних процесів в економічних системах. Зокрема, вказані напрацювання можуть бути корисними при реалізації цільової програми наукових досліджень Відділення економіки НАН України «Україна ХХІ століття: стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку» на 2007-2011 рр. в частині, що стосується соціально-економічних трансформацій в Україні, обґрунтування та визначення можливих шляхів побудови національної економічної моделі як базису для довгострокового розвитку країни.

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Мета дослідження - виявити ступінь проникнення і перспективи використання еволюційного підходу в теоріях економічного розвитку та запропонувати шляхи розширення й поглиблення його застосування в дослідженнях процесів економічного розвитку.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані та розв'язані такі завдання:

- простежити розвиток еволюційного підходу та історію його застосування в теоріях економічного розвитку;

- сформувати цілісне уявлення про сутність і складові еволюційного підходу, як системи методів наукового дослідження, його взаємозв'язок з іншими методами наукового пізнання;

- систематизувати й узагальнити попередній досвід розробки та використання еволюційної методології в економічних дослідженнях;

- виявити та проаналізувати сучасні теорії і моделі економічного розвитку, побудовані з використанням методів, притаманних еволюційному підходу;

- визначити ступінь проникнення і використання еволюційного підходу в економічній науці;

- виявити можливості розширення сфери застосування еволюційного підходу в теоріях економічної динаміки;

- запропонувати цілісну теоретичну конструкцію, яка б на єдиній методологічній основі еволюційного підходу об'єднувала дослідження економічного розвитку на всіх рівнях економічних систем: від рівня індивідуальної поведінки до рівня національної та глобальної економіки.

Об'єктом дослідження є сучасні теорії економічного розвитку, а також наукові вчення, які досліджують еволюційний підхід, розробляють або використовують його.

Предметом дослідження є еволюційний підхід в економічній теорії, а саме його генезис, сутність та роль у сучасній економічній науці.

Методи дослідження. Дослідження побудоване на послідовному застосуванні методів аналізу, порівняння та синтезу. Системний аналіз, який є втіленням і розвитком діалектичного методу дослідження, слугує методологічною основою для формування уявлень про сутність процесів, що складають еволюцію економічних систем (підрозділ 1.2).

Таким чином, для з'ясування сутності еволюційного підходу, його генезису та структури використовується аналіз і порівняння наукових літературних джерел, теорій та концепцій, спрямованих на формування еволюційного підходу та його вивчення, як методу пізнання економічної дійсності (підрозділ 1.1 і 1.2). Отримані результати поєднані методом синтезу в цілісне уявлення про еволюційний підхід як систему методів пізнання (підрозділ 1.2).

Для визначення ролі, яку відіграє еволюційний підхід у сучасній економічній теорії, використано метод аналізу окремих економічний теорій і порівняння їхніх методів і понятійного апарату з еволюційним підходом (підрозділ 1.1 і розділ 2).

Для обґрунтування можливості розширення сфери застосування еволюційного підходу широко використовується метод аналогій на основі системного аналізу, а саме - виявлення загальних для всіх рівнів ієрархії економічних систем властивостей і розповсюдження методів, отриманих при вивченні одного рівня, на інші рівні ієрархії (підрозділи 1.2 і 3.1).

Для формування цілісної концепції економічної еволюції застосовується метод синтезу, що дозволяє поєднати на основі еволюційного підходу різноманітні теорії, розроблені в межах різних наукових шкіл (розділ 3).

Наукова новизна одержаних результатів

Вперше:

- обґрунтовано цілісну теоретичну модель економічної еволюції, яка об'єднує сучасні теорії розвитку мікро- і макрорівня економіки на єдиній методологічній основі еволюційного підходу, безпосередньо та явно виводить макроекономічну динаміку з мікрорівня - рівня прийняття рішень окремими особами;

- запропоновано систему підпорядкування методів (підходів) дослідження економічної динаміки в межах системної парадигми, на основі включення їх один в одного: еволюційний підхід є складовою синергетичного підходу, який, у свою чергу, є складовою системного підходу в економічних дослідженнях;

- запропоновано визначення поняття «економічна система», засноване на конкретизації поняття «система», доведено виключно динамічну природу системності будь-яких об'єктів;

удосконалено:

- теорію індивідуальної поведінки споживача шляхом обґрунтування гіпотези насичуваності потреб на засадах еволюційного підходу, на противагу панівній теорії «раціонального максимізатора»;

- традиційну теорію індивідуального та ринкового попиту і пропозиції на основі застосування гіпотези насичуваності потреб і виробничих можливостей доповнено логістичними моделями індивідуальних та ринкових попиту і пропозиції;

дістали подальший розвиток:

- ідея про ієрархічну організацію економічної системи. Обґрунтовано можливість розповсюдження принципу ієрархічності на дослідження не лише фірм, макрогенерацій та національних економік, а й економічної поведінки індивіда, його потреб і мотивів;

- моделі життєвих циклів, як закономірну форму розвитку низки економічних об'єктів та явищ, розповсюджено на рівень індивідуальних потреб. Доведено відносну універсальність цих моделей і придатність для пояснення та вивчення розвитку економічних систем усіх рівнів (потреби, товари, фірми, ринки, галузі, макрогенерації);

- модель ієрархії потреб за А. Маслоу доповнена моделлю еволюції потреб від нижчих до вищих, згідно з якою потреби вищих рівнів формуються з метою забезпечення більш ефективного задоволення потреб нижчих рівнів.

Практичне значення одержаних результатів. У зв'язку з переважно теоретичною спрямованістю дисертаційного дослідження, отримані результати можуть мати наукове використання. Висновки щодо внутрішньої природи та принципів функціонування економічних систем будуть корисними при розробці макроекономічних і мікроекономічних моделей економічної динаміки та удосконаленні методології економічних досліджень усіх рівнів.

Окремі результати роботи мають прикладне значення та впроваджені у діяльність Державного підприємства «Черкаський НДІТЕХІМ» Міністерства промислової політики України: розроблено формалізовані процедури прийняття управлінських рішень з урахуванням явищ конкуренції та кооперації інтересів у середовищі трудового колективу (довідка №182/1/D від 05.09.2008); Академії фінансового управління Міністерства фінансів України: впроваджено методику моніторингу і прогнозування динаміки фінансово-економічних показників на основі застосування генераційних моделей економічного розвитку (довідка №77000-002/257 від 27.04.2009); Київського національного університету імені Тараса Шевченка: у навчальному процесі на кафедрі економічної теорії економічного факультету використовуються теми, що розроблялися в межах дисертаційного дослідження: «Трансформація економічних систем» та «Предмет економіки розвитку: еволюція теоретичних уявлень» (довідка №013/834 від 10.12.2009).

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладені у дисертаційній роботі, були оприлюднені в доповідях автора на 5 всеукраїнських і міжнародних конференціях: «Творча спадщина М.І. Зібера: Основні напрямки економічних досліджень в контексті еволюції економічного знання та сучасної економічної науки» (Київ, 2005 р.); Четвёртая международная конференция «Проблемы современной экономики и институциональная теория» (Донецк, 2006 г.); Двенадцатая международная конференция молодых учёных-экономистов «Предпринимательство и реформы в России» (Секция: Экономическая теория) (Санкт-Петербург, 2006 г.); Пятая международная конференция «Проблемы современной экономики и институциональная теория» (Донецк, 2007 г.); Перша міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та моделювання в економіці» (Черкаси, 2009 р.).

Публікації. Результати дисертації опубліковані в 11 статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць і збірниках тез міжнародних конференцій, з них у наукових фахових виданнях, затверджених переліками ВАК України, - 9 статей загальним обсягом 4,3 д.а.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Містить 4 таблиці, 20 рисунків і схем, 9 формул, 2 додатки та список використаних джерел, що налічує 155 найменувань. Загальний обсяг дисертації - 219 сторінок.

Основний зміст дисертаційної роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету і завдання, об'єкт та предмет дослідження, охарактеризовано методи, що застосовувалися в дослідженні, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення одержаних результатів, наведено дані про апробацію і публікації результатів дослідження.

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методологічні засади еволюційного підходу в теоріях економічного розвитку» на основі аналізу наукових літературних джерел виявлено витоки та історію розвитку еволюційного підходу в суспільствознавстві взагалі та в економічній науці зокрема. Розглянуто класифікації теорій суспільно-економічного розвитку.

Встановлено, що теоретичні основи для розвитку еволюціонізму були закладені видатними вченими-економістами минулого: А. Смітом, Т. Мальтусом, К. Марксом, Т. Вебленом та іншими науковцями.

Виявлено три взаємопов'язані течії економічного еволюціонізму, які оформились з другої половини ХХ століття. Це теорії системної трансформації суспільства, інституціоналізм та еволюційна економіка.

Здійснено порівняння методів системної, синергетичної та еволюційної парадигм суспільствознавства. Обґрунтовано взаємозв'язок та ієрархічну підпорядкованість системного, синергетичного та еволюційного підходів у межах відповідних парадигм економічної теорії.

Досліджено причини підвищення наукового інтересу до еволюційного підходу в останні десятиліття. Найзагальнішою причиною визнано кризовий стан ортодоксальної економічної теорії, заснованої на постулатах неокласики. Проявом кризи економічної теорії є неспроможність пояснити і спрогнозувати процеси, притаманні сучасній економіці. Причинами кризи ортодоксальної теорії є хибність окремих вихідних положень, занадто високий рівень абстракції, спричинений надмірною спеціалізацією науки.

Виявлено можливість подолання кризи економічної теорії шляхом перегляду її фундаментальних основ та методології.

Аналіз робіт Т. Веблена, Д. Норта, Й. Шумпетера, А. Алчіана, Р. Нельсона, С. Вінтера та інших вчених показав, що для економічної науки, починаючи із середини ХХ ст., характерним є відхід від поділу економічної теорії на теорію статики і динаміки економіки. Суспільство дедалі частіше починають розглядати як динамічне поле або динамічну систему, здатну існувати лише в процесі неперервної динаміки та еволюції, а це потребує розвитку відповідної еволюційної методології дослідження такої системи.

Виявлено два розуміння сутності еволюційного підходу в економічній науці: широке та вузьке. Це пов'язано з різним тлумаченням поняття «еволюція». В широкому розумінні еволюційний підхід - це сукупність методів вивчення загальної логіки розвитку об'єкта дослідження (економіки). У вузькому розумінні еволюційний підхід є сукупністю методів дослідження економічного розвитку на основі проведення аналогій між біологічною еволюцією й економічним розвитком. Показано, що еволюційний підхід у вузькому значенні - це складова еволюційного підходу в широкому розумінні, а він, у свою чергу, є складовою синергетичного підходу, який входить до системного підходу.

Доведено, що поняття «система» має виключно динамічну природу, оскільки системність об'єктів (наявність зв'язку між компонентами) може бути виявлена, лише якщо в системі відбуваються зміни.

Розглянуто поняття «розвиток» і різні підходи до його визначення. Показано, що з точки зору системного підходу розвиток - це зміна складу і/або структури системи чи, інакше, перехід від однієї системи до іншої.

Охарактеризовано основні поняття загальної теорії систем та синергетики, особливу увагу приділено розгляду динамічних процесів: організації, самоорганізації, функціонуванню, процедурі системного вибору й відбору.

На основі застосування системного підходу, шляхом конкретизації поняття «система», запропоновано визначення економічної системи як будь-якої системи, функції якої полягають у виробництві, розподілі, обміні та споживанні життєвих благ. Розглянуто фундаментальні характеристики економічних систем і процесів, що можуть відбуватися в них.

На основі аналізу сучасних теорій, які досліджують динаміку економічних об'єктів, з'ясовано, що основними сучасними напрямами застосування еволюційного підходу в економіці є дослідження:

- етапів соціально-економічного розвитку;

- еволюції соціальних інституцій;

- еволюції економічних організацій;

- динаміки галузевої структури національної економіки.

На основі порівняння понять теорії біологічної еволюції та еволюційної економіки виявлено обмеженість методу біологічних аналогій, причиною якої є невідповідність між системними властивостями економічних і біологічних об'єктів.

У другому розділі дисертації «Еволюційний підхід в сучасних теоріях та моделях економічного розвитку» здійснено порівняння методів, притаманних для окремих економічних, соціальних і психологічних теорій, з методами еволюційного підходу. Таким чином, здійснено дослідження рівня застосування еволюційного підходу в сучасних мікро- та макроекономічних теоріях.

Виявлено існування альтернативних, конкуруючих теорій індивідуальної економічної поведінки: неокласична теорія «раціонального максимізатора», теорії обмеженої та змінної раціональності, еволюційна модель В. Маєвського та Д. Чернавського. Охарактеризовано недоліки неокласичної моделі індивідуальної поведінки: обмеженість гіпотез ненасичуваності потреб і незмінності переваг, відмова від яких уможливлює побудову еволюційних моделей економічної поведінки. Доведено, що неокласичне уявлення про оптимум споживача відображає оптимальний розподіл наявних ресурсів, але не оптимальний обсяг споживання.

Показано, що теорії обмеженої та змінної раціональності цілком узгоджуються з постулатами еволюційного підходу.

Охарактеризовано еволюційну теорію індивідуальної поведінки, запропоновану Д. Чернавським та В. Маєвським.

Проаналізовано неокласичну, інституційну, ресурсно-орієнтовану та еволюційну теорії фірми, теорію інноваційної фірми. Показано нееволюційний характер неокласичної теорії фірми. В решті теорій виявлено окремі складові, що відповідають постулатам еволюційного підходу: ідея специфічних активів фірми, ідея конкуренції та відбору організаційних форм, ідея мінімізації транзакційних витрат, неподільність фонду виробничих ресурсів фірми, теорія еволюції відносин найму, запропонована М. Бєлоусєнком.

Розкрито інтегруючу роль влади в економічних системах і синергетичний ефект, що досягається завдяки її існуванню. Показано інформаційну природу будь-якої влади.

Досліджено моделі виробничої функції фірми Кобба-Дугласа та CES, виявлено їх невідповідність еволюційному підходу, який передбачає насичення здатності системи до кількісного зростання за логістичним законом.

Досліджено сучасні теорії та моделі еволюції мезо- та макрорівня економіки, серед яких значна кількість побудована з використанням еволюційного підходу. До таких теорій належать теорія економічних циклів О. Бандури, модель економічного циклу Калдора (частково), теорія економічного розвитку О. Єрохіної, модель самоорганізації суспільної системи Р. Абдєєва, теорія і модель макрогенерацій В. Маєвського, модель суспільно-економічної динаміки В. Хмелька.

У третьому розділі дисертації «Перспективи використання еволюційного підходу в економічній теорії» на основі синтезу досліджених у попередніх розділах ідей запропоновано шляхи розширення сфери застосування еволюційного підходу в економічній науці.

Найбільшу увагу рекомендується звернути на теорію поведінки споживача і теорію індивідуального вибору, оскільки в них еволюційні методи на сьогодні отримали найменше застосування. Джерелом еволюційних ідей для удосконалення теорії індивідуальної економічної поведінки слугують сучасні психологічні теорії, зокрема, теорія когнітивного дисонансу та теорія рефлексивного вибору, для яких характерний еволюційний підхід.

Застосування еволюційного підходу дозволило систематизувати людські потреби відповідно до розвитку підсистем, що їх породжують. Це дало змогу удосконалити модель ієрархії потреб, запропоновану А. Маслоу. Згідно з еволюційним підходом, кожний наступний ієрархічний рівень потреб виникає як надбудова над попереднім. Завдання вищих рівнів ієрархії - забезпечити достатній рівень задоволення потреб нижчого рівня. При цьому відкидається ідея суворої черговості задоволення потреб від нижчих рівнів до вищих.

Обґрунтовано інформаційний характер будь-якої потреби і наявність її життєвого циклу. Процедуру прийняття рішень (вибору) розглянуто на ґрунті термінології еволюційного підходу. Запропоновано теоретичну модель оптимізації споживання благ із насиченням потреби в них.

Застосування еволюційного підходу до вивчення міжособистісної взаємодії дало можливість сформувати загальні уявлення про конкуренцію та кооперацію. Наслідком кожного з цих явищ може бути як узгодження, так протиставлення інтересів окремих осіб.

З позиції еволюційного підходу розглянуто гроші та їхню роль у системі економічних відносин.

Проведений аналіз й узагальнення дали змогу обґрунтувати моделі попиту та пропозиції з урахуванням ефекту насичення виробничих можливостей та здатності до споживання, що проявляється в логістичній залежності між ціною й обсягами попиту і пропозиції.

Порівняння еволюційної та інституційної теорій фірми показало, що ці теорії використовують різний понятійний апарат, проте досліджують одні й ті самі явища на різних рівнях ієрархії економічної системи. Застосування еволюційної методології дає можливість синтезувати ці розрізнені знання в цілісну багаторівневу модель економічної взаємодії та розвитку.

Здійснено апробацію моделі макрогенерацій, запропонованої В. Маєвським та М. Кажданом, на даних української статистики, яка довела дієвість розробленого ними методу макроекономічного аналізу.

Висновки

У дисертації наведено теоретичне узагальнення досвіду впровадження еволюційного підходу в економічній теорії і запропоновано нове вирішення наукового завдання, яке полягає в розширенні застосування еволюційної методології шляхом розробки цілісної теоретичної моделі розвитку економічних систем на основі застосування еволюційного підходу.

Проведене дослідження дало змогу сформулювати такі теоретичні висновки:

1. Розвиток еволюційного підходу в економічних дослідженнях має тривалу історію. Основними віхами в процесі його становлення у теоріях економічної динаміки є: використання «органічної метафори» - проведення аналогії між будовою та функціонуванням економіки і живих організмів; використання аналогії між еволюцією організмів та економічним розвитком; використання системно-синергетичного підходу для пошуку й застосування аналогій між будовою та динамікою систем різної природи.

Сьогодні спостерігається зростання уваги науковців до еволюційного підходу, що пов'язано з незадовільним станом ортодоксальної економічної теорії і необхідністю її перегляду або доповнення концепціями, здатними пояснити і прогнозувати динамічні явища, притаманні сучасній економіці.

2. Еволюційний підхід - це філософсько-методологічний інструмент дослідження розвитку складних систем різної природи. Він базується на застосуванні понятійного апарату загальної теорії систем, методів системного аналізу й синергетики. Встановлено, що системність будь-яких об'єктів є виключно динамічною властивістю, тому всі методи, засновані на системному підході, є методами дослідження динаміки. Розвиток системи - це зміна складу і/або структури системи, або, інакше, якісний перехід від однієї системи до іншої.

Обґрунтовано, що поняття «економічна система» може бути виведене з поняття «система», а всі специфічні властивості економічної системи виводяться з особливостей її компонентів, зв'язків між ними та результатів їх взаємодії.

Показано, що еволюція економічних систем має як спільні, так і відмінні риси з еволюцією біологічних систем. Наявність спільних рис уможливлює проведення аналогій між механізмами біологічної та економічної еволюції.

Визначено, що ключовими механізмами, які визначають еволюцію економічних систем, є:

- адаптація економічних систем до змін середовища;

- трансформація системами свого середовища;

- мінливість внутрішнього складу (компонентів) і структури (зв'язків) економічних систем внаслідок випадкових і цілеспрямованих (свідомих) новацій;

- природний та штучний відбір більш пристосованих до середовища економічних систем, правил їх взаємодії;

- механізм фіксації її успадкування змін (мутацій) економічними системами;

- зміна поколінь (генерацій) правил взаємодії та функціонування (інституцій, технологій, рутин, знань) та їх носіїв (індивідів, економічних організацій, макрогенерацій).

Доведено, що еволюційний підхід є складовою ієрархічної системи методів дослідження, які становлять методологічне ядро системної парадигми економічної теорії. Еволюційний підхід конкретизує синергетичний підхід у дослідженні суспільного розвитку, а синергетичний підхід заснований на системному підході в дослідженнях динаміки складних систем.

Еволюційний підхід також цілком поєднуваний з діалектичним методом. Закони діалектики можуть бути інтерпретовані в термінах теорії системної динаміки і навпаки.

3. Показано, що в сучасній економічній теорії еволюціонізм представлений трьома течіями: інституціоналізмом (еволюційні ідеї притаманні як традиційному, так і неоінституціоналізму), еволюційною економікою та теоріями економічного розвитку, заснованими на використанні системного й синергетичного підходів. Ці течії відрізняються об'єктами досліджень, проте не ізольовані одна від одної і мають потенціал до зближення завдяки інтерпретації їхніх теоретичних основ у термінах теорій системної еволюції. Крім того, окремі складові еволюційного підходу в сучасному його розумінні можна знайти і в інших економічних теоріях, у тому числі й у тих, які належать до ортодоксального напряму.

4. Порівняння низки теорій мікроекономіки та макроекономіки привело до висновку про існування відносно універсальних теоретико-методологічних концепцій, які можна застосовувати на інших рівнях ієрархії економічних систем. Такими властивостями володіє модель економічних циклів О. Бандури, яка може застосовуватися на рівні національної економіки й окремої галузі. Моделі життєвого циклу фірми Сухарєва та життєвого циклу макрогенерації Маєвського (Шумпетера) явно становлять два рівні застосування одного методу. Модель Хмелька також можна застосовувати на різних рівнях ієрархії економічних систем. Це дає підстави для того, щоб продовжити ці дослідження і спробувати застосувати результати, одержані іншими дослідниками, на інших рівнях ієрархії (зокрема, на рівні індивідуальної поведінки).

У межах теорії фірми та макроекономічних теорій економічної динаміки вченими вже були розроблені окремі теорії, які цілком узгоджуються з постулатами еволюційного підходу, а отже можуть бути застосовані для синтезу теорії, яка поєднуватиме всі рівні економіки на основі єдиного методологічного підходу. Крім згаданих вище, сюди можна віднести напрацювання О. Єрохіної, Р. Нельсона і С. Вінтера, теорії обмеженої та змінної раціональності, теоретичну модель взаємодії абстрактних і конкретних потреб і благ Маєвського та Чернавського.

5. З'ясовано, що цілеспрямоване і відносно повне використання методів еволюційного підходу притаманне лише нещодавнім теоретичним розробкам у галузі економічного розвитку, а саме еволюційній економіці та інституціоналізму. Ортодоксальні економічні моделі та теорії або зовсім ігнорують системні властивості й еволюційну природу економіки, або враховують лише окремі аспекти економічної еволюції.

Найнижчий рівень проникнення еволюційної методології спостеріга-ється в теоріях індивідуальної економічної поведінки, зокрема в теорії поведінки споживача. Лише сучасні дослідження В. Маєвського та Д. Чернавського відрізняються цілеспрямованим використанням еволюційної методології.

У теорії фірми та в макроекономічних теоріях вже розроблені моделі, які узгоджуються з постулатами еволюційного підходу або базуються на них, а отже можуть бути використані при побудові синтетичної теорії, що поєднуватиме дослідження всіх рівнів економіки на основі єдиного методологічного підходу.

6. З'ясовано, що більш детальної розробки й інтеграції в загальну теоретичну конструкцію еволюційної економіки потребує теорія поведінки споживача та теорія міжособистісної взаємодії, зокрема, теорія влади і власності, які ще й досі залишаються поза увагою вчених еволюційного напряму економіки. Також виявлено можливості для поєднання напрацювань вчених еволюційного напряму в єдину систему теоретичних уявлень про еволюцію економічних систем від мікро- до макрорівня.

7. Обґрунтовано цілісну теоретичну конструкцію, яка об'єднує дослідження розвитку мікро- і макрорівня економіки на єдиній методологічній основі еволюційного підходу, безпосередньо та явно виводить макроекономічну динаміку з мікрорівня - рівня прийняття рішень окремими особами. Для цього взято на озброєння ідею про ієрархічну організацію конкретних потреб у стабільні абстрактні образи загальних потреб, що дало змогу подолати суперечність між ідеями насичуваності й ненасичуваності потреб та ідеями стабільності та динамічності індивідуальних переваг.

Теорію поведінки споживача доповнено ідеєю насичуваності конкретних індивідуальних потреб протягом фіксованого періоду часу за рахунок споживання засобів задоволення потреби, оскільки потреби мають фізичну (матеріальну, енергетичну) основу у вигляді вихідних потоків речовини й енергії. Потреби носять інформаційний характер та поєднані в ієрархічну систему потреб фізичного, біологічного та соціального походження.

Прийняття гіпотези насичуваності потреб дало змогу удосконалити моделі індивідуального та ринкового попиту.

Розроблена в дисертаційній роботі модель ієрархічної організації потреб за джерелами їх виникнення виявилася плідною при дослідженні характерних особливостей потреб кожного рівня та засобів їх задоволення. Модель ієрархії потреб за А. Маслоу, таким чином, була доповнена концепцією еволюції потреб від нижчих до вищих рівнів, рушієм якої є прагнення більш ефективно задовольняти потреби кожного рівня.

Було запропоновано концепцію життєвого циклу потреби і представлення процесів виникнення і задоволення потреб у вигляді протилежно направлених інформаційних, матеріальних та енергетичних потоків.

На основі синтезу ідей психології та еволюційного підходу в економіці запропоновано розширену теоретичну модель мотивації індивіда.

З'ясовано, що процеси поділу, кооперації та координації праці в межах трудових колективів (фірм) спрямовані на отримання синергетичного ефекту. Вони організовуються в стійкі виробничі процедури (технології, рутини), які є складовими рутин та інституцій вищих рівнів і можуть розкладатися на системи нижчих рівнів. Уся сукупність матеріально-інформаційних і трудових ресурсів підприємства, організованих шляхом рутинізації у виробничий процес, має внутрішні обмеження, які не дозволяють безмежно нарощувати обсяги виробництва без зміни технології та основних засобів, капіталу фірми.

На цій основі обґрунтовано модель ринкової пропозиції, що ґрунтується на гіпотезі насичення виробничих можливостей, з використанням логістичної залежності між обсягом пропозиції та ціною.

Формування навколо технологічних укладів макрогенерацій фірм, які їх експлуатують, дозволяє виділити наступний рівень ієрархії економічних систем, конкуренція і кооперація між якими формує макрорівень національної та світової економіки.

8. З'ясовано, що явище агрегування сукупності різнонаправлених динамік економічних систем нижчого рівня в сумарну динаміку надсистем відкриває широкі можливості для позитивного аналізу, оскільки дає можливість будувати відносно прості моделі економічного розвитку, які враховують та включають в себе всю сукупність і складність внутрішніх зв'язків систем. Напрацьована в межах еволюційного підходу методологія володіє потужною «проникною здатністю», оскільки дозволяє на основі дедукції з відносно невеликої кількості ключових властивостей будови і динаміки економічних систем виводити широкий спектр їхніх проявів, поведінки та розвитку, що дає змогу будувати деталізовані теоретичні й економіко-математичні моделі реальних економічних процесів на основі невеликої кількості фундаментальних принципів і гіпотез.

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Подолян И. Развитие фирмы как эволюция рутин / И. Подолян // Научные труды ДонНТУ. Серия: Экономика. - 2006. - Вып.103-4. - С.96-101.

2. Подолян И. Синтез подходов в изучении индивидуального выбора / И. Подолян // Научные труды ДонНТУ. Серия: Экономика. - 2007. - Вып. 31-1 (117). - С.203-207

3. Подолян І. Міждисциплінарний підхід у теорії поведінки споживача / І. Подолян // Економіка: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. - Випуск 230: В 3 т. - Т. ІІІ. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. - С. 766-773

4. Подолян І. Внесок М. І. Зібера в становлення системної парадигми в економічній теорії / І. Подолян // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. - 2007. - Вип. 96. - С. 49-51.

5. Подолян І. Системно-синергетичний підхід в дослідженні поведінки споживача / І. Подолян // Економіка: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. - Випуск 240: В 5 т. - Т. V. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. - С. 1223-1231.

6. Подолян І. Еволюційний підхід в теорії ринкового попиту / І. Подолян // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №5. - С. 22-31.

7. Осецький В., Подолян І. Генераційні моделі структурних змін в економічних системах / В. Осецький, І. Подолян // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць. Вип. 20 (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.). - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009. - С. 24-32. (Автору належить дослідження моделей генераційної динаміки економічних систем та розробка моделі життєвого циклу індивідуальних потреб).

8. Подолян І. Еволюційний підхід в моделях попиту і пропозиції [Електронний ресурс] / І. Подолян // Проблеми системного підходу в економіці. - 2009. - №3. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_3/Podolyn_309.htm.

9. Подолян І. Еволюційний підхід в теорії фірми / І. Подолян // Економіка: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. - Випуск 253. - Т. 1. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. - С. 253-262.

За матеріалами конференцій:

10. Подолян И. Системный подход в изучении переходных процессов в экономике / И. Подолян // Предпринимательство и реформы в России: Материалы работы конференции. - СПб.: ОЦЭиМ, 2006. - С. 53-54.

11. Подолян І. Генераційні моделі динаміки економічних систем / І.С. Подолян // Інформаційні технології та моделювання в економіці : Зб. наук. пр. Першої Міжнародної науково-практичної конференції; Черкаси, 19-21 травня 2009 р. / Редкол.: Соловйов В.М. (відп. за випуск) та ін. - Черкаси: Брама-Україна, 2009. - С. 172-173.

Анотація

Подолян І.С. Еволюційний підхід в теоріях економічного розвитку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2009.

Досліджено сутність еволюційного підходу до вивчення економічних процесів та явищ. Розглянуто історію його виникнення й розвитку, охарактеризовано розбіжності в його трактуванні, запропоновано шляхи подолання цих розбіжностей.

Для визначення місця еволюційного підходу в економічній науці проаналізовано низку мікро- та макроекономічних теорій. З'ясовано, що найширше застосування еволюційний підхід отримав в теорії фірми, моделях макро- і мезоекономічної динаміки, розроблених переважно, в межах інституціоналізму та еволюційної економіки. В теорії індивідуального вибору еволюційна методологія не знаходить поширення.

Закладено основи для моделювання економічної поведінки індивідів із застосуванням еволюційного підходу. Запропоновано шляхи удосконалення застосування цього підходу в теорії фірми, мезо- та макроекономіці.

Обґрунтовано цілісну теоретичну конструкцію, яка на основі еволюційного підходу, об'єднує дослідження розвитку мікро- і макрорівня економічної системи, виводить макроекономічну динаміку з мікрорівня.

Ключові слова: економічна система, поведінка, динаміка, розвиток, еволюційних підхід.

Подолян И.С. Эволюционный подход в теориях экономического развития. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 - экономическая теория и история экономической мысли. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. - Киев, 2009.

В диссертации исследованы сущность и структура эволюционного подхода к изучению экономических процессов и явлений. Рассмотрена история его возникновения и развития. Показана взаимосвязь системной, синергетической и эволюционной парадигм современной науки и иерархическая подчинённость методологических подходов, присущих этим парадигмам. Доказано, что современный эволюционный подход является продолжением и развитием синергетического подхода, а синергетический, в свою очередь, - системного подхода. Также показана взаимосвязь эволюционного и диалектического методов познания.

Дана характеристика понятийного аппарата и теорий, которые составляют теоретико-методологический инструментарий эволюционного подхода.

Обнаружены и описаны различия в современной трактовке эволюционного подхода. Выявлено его узкое и широкое понимание, в зависимости от узкой или широкой трактовки понятия «эволюция». Определена их взаимосвязь и подчинённость, что дало возможность согласовать разные понимания содержания данного подхода и выработать целостное представление об эволюционном подходе, как о совокупности методов изучения общей логики развития экономических процессов и объектов.

Для определения места и роли эволюционного подхода в современной экономической науке проанализирован ряд микро- и макроэкономических теорий. Выявлено, что самое широкое применение эволюционный подход получил в теории фирмы (теория жизненного цикла, теория организационных дисфункций, теория трансакционных издержек), моделях мезо- и макроэкономической динамики (модель макрогенераций В. Маевского, модель экономических циклов А. Бандуры, модель социально-экономического развития В. Хмелько), разработанных преимущественно в рамках институционализма, неоинституционализма и эволюционной экономики. В то же время, ортодоксальная (неоклассическая) теория поведения потребителя, теория фирмы и теории экономической динамики не используют методологические новшества, предлагаемые эволюционистами. В неоклассической теории индивидуального выбора и потребительского поведения эволюционная методология почти не используется.

Использование эволюционного подхода позволило заложить новую методологическую основу для моделирования экономического поведения индивидов. Предложена модель принятия индивидуального решения, которая предусматривает наличие жизненного цикла (эволюции) потребности, конкуренции и кооперирования потребностей, которые составляют систему мотивации экономического поведения индивидов. Также предложены пути усовершенствования использования изучаемого подхода в теории фирмы, мезо- и макроэкономике. Разработаны модели индивидуального спроса и предложения, в которых используется эволюционный принцип наличия оптимального уровня обмена системы ресурсами со средой и наличия предела возможностей для наращивания потребления и производства в единицу времени. Подвержено критике использование в микроэкономике производственных функций CES и Кобба-Дугласа. В качестве альтернативы предложено использовать логистические зависимости между объёмом производства и количеством привлечённых средств производства. С учетом новых предположений о форме производственной функции ксовершенствована модель индивидуального и рыночного предложения, основанная на логистической зависимости объёма предложения от цены. Также предложена логистическая модель спроса, основанная на предположении о насыщаемости потребностей.

Обоснована целостная теоретическая конструкция, которая на базе эволюционного подхода объединяет исследования развития микро- и макроуровня экономической системы, выводит макроэкономическую динамику из микроуровня. Динамика каждого уровня экономической системы определяется агрегированием, наложением динамик подсистем.

Таким образом, поведение индивида определяется наложением всей совокупности его внутренних и внешних мотивов и ограничений, которые агрегируются и воплощаются в конкретные действия в процессе выбора.

Поведение организации определяется агрегированным поведением индивидов - участников этой организации. При этом возникают отношения индивидуальной власти и собственности, которые играют определяющую роль в процессе принятия управленческих решений.

Поведение рынков, отраслей, макрогенераций определяется агрегированным поведением их участников - организаций, а динамика национальной экономики - соответственно агрегированным поведением всей совокупности макрогенераций.

В работе проведена апробация модели макрогенераций В. Маевского с использованием статистических данных об украинском ВВП. В ходе компьютерного эксперимента выделены пять украинских макрогенераций, возникших и существовавших в период 1990-2008 годов.

Ключевые слова: экономическая система, поведение, динамика, развитие, эволюционный подход.

Podolyan I. S. An evolutionary approach in theories of economic development. - Manuscript.

Theses for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.01 - Economic Theory and History of Economic Thought. - Taras Shevchenko Kyiv National University. - Kyiv, 2009.

Features of an evolutionary approach in economic studies are explored. Its historic origin and development are considered. Different treatments of the approach are assessed and ways to resolve the contradictions are suggested.

A variety of micro- and macroeconomic theories are analysed to identify a position of the evolutionary approach in economics. The evolutionary approach has been found to be widespread primarily in the theory of firm, models of macro- and mesoeconomic dynamics elaborated within the frameworks of institutionalism and evolutionary economics. The evolutionary method is rarely used in the theory of individual choice.

The study establishes some principles of modelling with the evolutionary approach of the individual economic behaviour and suggest ways of developing the use of the approach in the theory of firm, macro- and mesoeconomics.

The evolutionary approach has been used as a basis to substantiate a consistent theoretical concept, which unites the studies of development of the micro and macro level of economic system and deduces macroeconomic dynamics from micro level.

Key words: economic system, behaviour, dynamics, development, evolutionary approach.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Основні тенденції економічного аналізу, етапи та історія його розвитку. Особливості економічного аналізу в епоху капіталістичного і домонополістичного капіталізму, дослідження його становлення на Україні. Способи розрахунків економічних показників.

  контрольная работа [50,1 K], добавлен 22.04.2010

 • Основні погляди та вчення цивілізаційного підходу до осмислення ґенези господарської діяльності. Поняття цивілізації та принципи цивілізаційного підходу, роль вчення М.Я. Данилевського у його формуванні. Позитивні і негативні риси цивілізаційного підходу.

  контрольная работа [36,5 K], добавлен 25.12.2015

 • Оцінка сталого розвитку в просторі економічного, екологічного та соціального вимірів. Ступінь гармонізації сталого розвитку. Оптимальне використання обмежених ресурсів. Характеристика та індикатори екологічного виміру. Стабільність соціальних систем.

  реферат [23,0 K], добавлен 30.05.2012

 • Етапи розробки рекомендацій щодо напрямів регулювання соціально-економічного розвитку регіону. Способи оцінки ефективності використання потенціалу регіональної економіки Львівської області. Аналіз транспортної складової розвитку продуктивних сил регіону.

  курсовая работа [766,4 K], добавлен 17.12.2013

 • Основні аспекти застосування кластерного підходу в регіональній політиці держави. Використання методики кластерів до розвитку кооперативних підприємств України в умовах глобалізації з метою підвищення ефективності господарювання кооперативного сектору.

  статья [111,2 K], добавлен 20.04.2015

 • Місце України у світовій економічній системі. Участь України в міжнародному русі факторів виробництва та її роль в міжнародній торгівлі. Напрями підвищення рівня економічного розвитку України і удосконалення системи міжнародних економічних відносин.

  контрольная работа [290,2 K], добавлен 28.03.2012

 • Життя Фрідріха Ліста, схема п'яти стадій економічного розвитку націй, основні положення його політекономії. Німецька історична школа як головний єретичний напрям в економічній науці XIX століття, її походження і розвиток. Критичні ідеї історичної школи.

  курсовая работа [42,0 K], добавлен 18.08.2009

 • Вивчення основних концепцій і підходів до визначення етапів економічного розвитку. Характеристика суті і значення формаційного, технологічного, цивілізаційного підходів і їх етапів. Аналіз переваг і недоліків підходів економічного розвитку суспільства.

  реферат [23,0 K], добавлен 01.12.2010

 • Визначення місця соціально-економічної політики в управлінні розвитком фармацевтичного підприємства, дослідження структури його соціально-економічного потенціалу. Діагностика існуючого рівня соціально-економічного потенціалу і розвитку ЗАТ "Біолік".

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 07.07.2011

 • Сутність науково-технічного потенціалу України, його сучасний стан, ефективність використання, негативні тенденції розвитку та вплив на економічне становище держави. Основні причини спаду економічного розвитку країни та шляхи покращення ситуації.

  реферат [81,7 K], добавлен 18.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.